Miyerkules

Tropar, Tono 1
Ginoo, luwasa ang imong katawhan,
ug panalangini ang imong panulondon.
Ihatag ngadto sa mga Orthodox
ang kadaugan batok sa mga kaaway;
ug pinaagi sa gahum sa imong Krus
bantayi ang imong katilingban.

Kontak, Tono 4
Oh Kristo nga among Dios,
sa imong kaugalingon kabubut-on ikaw gibayaw sa krus.
Ihatag ang imong mga kaluoy sa bag-ong nasod nga anaa ang imong ngalan.
Palipaya ang Orthodox mga Kristohanon pinaagi sa imong gahum,
naghatag kanila sa kadaugan ibabaw sa mga kaaway,
nagtugyan kanila sa dili-mabuntog nga tropeyo, ang imong hinagiban sa kalinaw.

Prokimenon, Tono 3, Ang Awit sa Theotokos (Lucas 2:46,47)

  • Ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios nga akong Manluluwas.
  • Kay siya nanumbaling man sa timawang kahimtang sa iyang ulipon. Kay tan-awa, sukad karon ang tanang kaliwatan magatawag kanako nga bulahan.

Alleluia, Tono 8, Salmo 44:10,12

  • Patalinghug, oh anak nga babaye, ug magpalandong ka, ug ikiling ang imong dungganon.
  • Ang mga dato sa taliwala sa katawhan mangaliyupo sa atubangan sa imong nawong.

Communion, Salmo 115:4

  • Dawaton ko ang kopa sa kaluwasan, ug pagasangpiton ko ang ngalan sa Ginoo.