Thy Bridal Chamber, O my Savior

Nakita ko ang imong lawak sa kasal,
Hingpit nga nadayandayanan, oh Manluluwas ko.
Apan wala ko’y bisti pangkasal, aron ako masulod didto.
Lamdagi ang bisti sa akong kalag,
oh Maghahatag sa kahayag, ug luwasa ako.


Behold, the Bridegroom comes in the middle of the night

Ania karon, ang Pamanhonon moabot sa tungang gabii.
Ug bulahan kanang sulugoon kinsa iyang makita nga mabantayon
Apan dili takus siya kinsa iyang makita nga danghag.
Busa, pagbantay, oh kalag ko,
ug ayaw mapildi sa katulog,
aron dili ikaw itugyan ngadto sa kamatayon
ug isalikway gikan sa Gingharian.
Apan bumalik ka sa kaligdong ug singgit sa makusog:
Santos, santos, santos ikaw, oh Dios.
Pinaagi sa Theotokos, kaloy-i kami.

  • Pinaagi sa mga pag-ampo sa walay-lawas nga mga panon, kaloy-i kami. (Lunes)
  • Pinaagi sa mga pag-ampo ni San Juan nga Mag-uuna, kaloy-i kami. (Martes)
  • Pinaagi sa gahum sa imong krus, kaloy-i kami. (Miyerkules)