Ang Balaang Liturhiya sa Paskuwa

Ang sinugdan sa Balaang Liturhiya

Pari: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, nagbutog sa kamatayon sa iyang kamatayon, ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, nagbutog sa kamatayon sa iyang kamatayon, ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Pari (nga nag-insenso sa kasadpan daplin sa Santa Lamesa): Motindog unta ang Dios, kataga ang imong mga kaaway. Molayas kadtong mga nagdumot kaniya. (Salmo 67:1)

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw… (1x)

Pari (nga nag-insenso sa habagatang daplin sa Santa Lamesa): Aboga sila sama sa aso nga gipalid sa hangin. Sama sa kandila nga matunaw sa kalayo. (Salmo 67:2)

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Pari (nga nag-insenso sa sidlakan daplin sa Santa Lamesa): Mao man ang pagkahanaw sa mga dautan diha sa presencia sa Dios, apan papaglipaya ang mga matarung (Salmo 67:2-3)

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Pari (nga nag-insenso sa amihanang daplin sa Santa Lamesa): Kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo; niini managmaya ug managkalipay kita. (Salmo 117:24)

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Pari (nga nag-insenso sa Lamesa sa Pagpangandam): Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Pari (nga sa atubangan sa Santa Lamesa): karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Pari (nga nag-insenso sa tanan gikan sa ambon): Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa Iyang kamatayon…

Ang tanan: Ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Antipona 1

Magbabasa: Managhimo kamo ug usa ka malipayong singgit ngadto sa Dios, tibook nga yuta: Awita ninyo ang himaya sa iyang ngalan; halari siyag mahimayaong pagdayeg! (Salmo 65:1,2)

Ang Tanan: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Magbabasa: Sultihi ninyo ang Dios: Pagkamakalilisang sa imong mga buhat! Tungod sa kadaku sa imong gahum ang imong mga kaaway mahadlokong nagyukbo kanimo. (Salmo 65:3)

Ang Tanan: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Magbabasa: Ang tibuok nga yuta magasimba kanimo, ug magaawit nganha kanimo; sila magaawit alang sa imong ngalan, oh Labing taas. (Salmo 65:4)

Ang Tanan: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang Tanan: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

 

Antipona 2

Magbabasa: Oh Dios, kaluy-i ug panalangini kami; ug pasidlaka ang iyang nawong sa ibabaw namo. (Salmo 66:1)

Ang tanan: Luwasa kami, oh Anak sa Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay. Kanimo kami nanag-awit: Aleluya!

Magbabasa: Aron pagailhon sa ibabaw sa yuta ang imong dalan, ang imong kaluwasan sa taliwala sa mga nasud. (Salmo 66:2)

Ang tanan: Luwasa kami, oh Anak sa Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay. Kanimo kami nanag-awit: Aleluya!

Magbabasa: Magmaya unta ang kanasoran ug manag-awit sa kalipay; kay pagahukman mo ang mga katawhan sa matul-id, ug pagaharian mo ang mga nasud sa ibabaw sa yuta. (Salmo 66:4)

Ang tanan: Luwasa kami, oh Anak sa Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay. Kanimo kami nanag-awit: Aleluya!

Bugtong Anak…

Antipona 3

Magbabasa: Motindog unta ang Dios, kataga ang imong mga kaaway. Molayas kadtong mga nagdumot kaniya. (Salmo 67:1)

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,ug naghatag kina buhi sa mga anaa sa lubong.

Magbabasa: Aboga sila sama sa aso nga gipalid sa hangin. Sama sa kandila nga matunaw sa kalayo. (Salmo 67:2)

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Magbabasa: Mao man ang pagkahanaw sa mga dautan diha sa presencia sa Dios, apan papaglipaya ang mga matarung (Salmo 67:2-3)

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Magbabasa: Kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo; niini managmaya ug managkalipay kita. (Salmo 117:24)

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Sa Pagsulod uban sa Ebanghelyo (Imbis sa “Dali, manimba”)

Pari: Diha sa mga simbahan, dayegon ninyo ang Dios nga Ginoo, gikan sa mga tinubdan sa Israel!

Ang tanan: Luwasa kami, oh Anak sa Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay! Kanimo kami nanag-awit: Aleluya, aleluya!

Ang mga Tropar

Ang Tropar sa Paskuwa
Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Hipákoi, Tono 8
Sa kabuntagon, miadto si Maria ug mga babaye,
ug nakita ang bato nga giligid na gikan sa lubnganan.
Nakadungog sila sa tingog sa anghel:
Nganong mangita kamo sa taliwala sa mga patay,
ingon nga daw siya usa ka mamatayng tawo,
kaniya nga mao ang walay-katapusang kahayag?
Ania karon, ang lubnganang bisti.
Pagdali, ug imantala sa kalibutan:
Nabanhaw ang Ginoo, ug gipatay niya ang kamatayon,
kay siya mao ang Anak sa Dios
nga nagaluwas sa katawhang kaliwat.

Kontak, Tono 8
Nanaog ka ngadto sa lubnganan, oh Walay-Kamatayon.
Naglaglag ka sa gahum sa Hades.
Nagbangon ka ingon sa Mananaog, oh Kristo nga among Dios,
nagsinggit “Paglipay!” sa mga babayeng nagdala og pahumot;
naghatag og kalinaw sa imong mga apostoles,
ug nagbanhaw sa mga nahulog.

Ang mga Basahon

Prokeimenon, Tono 8

  • Kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo; maglipay ug magmaya kita niini.
  • Pasalamati ninyo ang Ginoo tungod kay siya maayo ug ang iyang kaluoy molungtad hangtod sa kahangtoran!

Ang pagbasa sa mga binuhat sa santos mga Apostoles

Ang nag-unang pamahayag nga sinulat nga akong gihimo, oh Teofilo, sa tanan nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat ug sa pagtudlo. Hangtud sa adlaw nga siya gikuha paitaas, human nga siya pinaagi sa Balaang Espiritu nakahatag og mga sugo ngadto sa mga apostoles kinsa iyang gipili: Sa kang kinsa usab siya mismo mipakita nga buhi human sa iyang pag-antos pinaagi sa daghang dili masayop nga mga pamatuod, nga nakita nila sa kap-atan ka adlaw, ug nagasulti sa mga butang nga may kalabutan sa gingharian sa Dios. Ug, ingon nga nakigtigom uban kanila, misugo kanila nga sila kinahanglang dili mobiya gikan sa Jerusalem, apan magpaabot alang sa saad sa Amahan, nga, nagaingon siya, inyong nadungog kanako. Kay si Juan sa pagkatinuod nagbunyag pinaagi sa tubig; apan kamo mabunyagan sa Espiritu Santo sa dili daghang mga adlaw gikan karon. Busa sa diha nga sila nagkatigom, sila nangutana kaniya, nga nagaingon, “Ginoo, buot ba ikaw niining panahona motukod pag-usab sa gingharian sa Israel?” Ug siya miingon ngadto kanila, “Dili alang kaninyo ang pagkahibalo sa mga panahon o sa mga higayon, nga ang Amahan nakabutang sa iyang kaugalingon nga gahum. Apan kamo makadawat sa gahum, human nga ang Espiritu Santo moabot nganha kaninyo: ug kamo mahimo nga mga saksi nganhi kanako sa Jerusalem, ug sa tibuok Judea, ug sa Samaria, ug ngadto sa kinatumyan nga bahin sa yuta.” (Binuhat 1:1-8)

Aleluya, Tono 4

  • Mobangon ka ug maluoy sa Siyon.
  • Gikan sa kahitas-an midungaw ang Ginoo sa kalibotan

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Sa sinugdan mao ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug gawas kaniya walay bisan unsang butang nga nahimo sa nahimo na. Diha kaniya ang kinabuhi; ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ug ang kahayag nagadan-ag diha sa kangitngit; ug ang kangitngit wala nakasabot niini Dihay usa ka tawo nga gipadala gikan sa Dios, kang kinsang ngalan mao si Juan. Kini siya mianhi nga usa ka saksi, aron sa pagpamatuod sa Kahayag, aron ang tanang mga tawo pinaagi kaniya unta motoo. Siya dili mao kadto nga Kahayag, apan gipadala aron sa pagpamatuod niadto nga Kahayag. Kadto mao ang matuod nga Kahayag, nga nagadan-ag sa matag tawo nga nagaanhi sa kalibutan. Siya dinhi sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, ug ang kalibutan wala nakaila kaniya. Siya miadto sa mga iyaha, ug ang mga iyaha wala midawat kaniya. Apan sa kadaghan sa midawat kaniya, kanila siya naghatag sa katungod nga mahimo nga mga anak sa Dios, bisan kanila nga nagtoo sa iyang ngalan: Nga nangatawo, dili sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, apan sa Dios. Ug ang Pulong nahimong unod, ug mipuyo uban kanamo, (ug kami nakakita sa iyang himaya, ang himaya ingon sa bugtong gipakatawo sa Amahan,) puno sa grasya ug kamatuoran. Si Juan nagpamatuod mahitungod kaniya, ug misinggit, nga nagaingon, “Kini mao siya nga kang kinsa akong gihisgotan, siya nga nagaabot sunod kanako gipalabi una kanako: kay siya una kanako.” Ug sa iyang pagkapuno tanan kami nakadawat, ug grasya tungod sa grasya. Kay ang balaod gikahatag pinaagi ni Moses, apan ang grasya ug kamatuoran miabot pinaagi ni Jesus Kristo. (John 1:1-17)

Theotokion (imbis sa “Angay og matarung…”)

Misinggit ang anghel sa rayna nga puno sa grasya:
Maghimaya ka, putli nga Birhen!
Pag-usab ako moingon: maghimaya!
Imong Anak nabanhaw gikan sa iyang tulo ka adlaw sa lubnganan.
Uban sa iyang kaugalingon gibanhaw niya ang tanang mga patay.
Paglipay, kamong tanang katawhan!
Pagsidlak, pagsidlak, oh bag-ong Jerusalem!
Gilamdagan ka sa himaya sa Ginoo.
Paglipay na! Ug pagsadya, oh Siyon.
Pagsidlak, oh putli nga Theotokos,
sa pagkabanhaw sa imong Anak!


Unya, imbis sa:

  • “Bulahan ang ngalan sa Ginoo,”
  • “Nakita kato ang matuod nga kahayag,”
  • “Pun-a ang among mga ngabil,”

…Mokanta kita sa “Si Kristo nabanhaw” (1x).

Sa panulti sa pari, “Hinaut nga ang bendisyon ug kaluoy sa Ginoo…” motubag kita, “Amen.” Unya mokanta ang pari, “Si Kristo nabanhaw giokan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon.” Ug motubag kita, “Ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.”