Ang Canon sa Paskuwa

Ode 1

Irmos, Tono 1

Kini ang adlaw sa pagkabanhaw,
himoa kaming masanagon, oh kamong katawhan.
Paskuwa, ang Paskuwa sa Ginoo.
Kay gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi
ug gikan sa kalibutan ngadto sa kalangitan,
Gipangulohan kita ni Kristo nga atong Dios.
Kita manag-awit sa awit sa kadaugan..

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Magputli kita sa atong mga mata,
ug makita nato si Kristo,
kinsa nagsidlak diha sa dili-maabot nga kahayag
sa iyang pagkabanhaw,
aron nga dayag namong madunggan ang iyang gipamulong: Magmaya!
Kita manag-awit sa awit sa kadaugan.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Pagmaya, oh kalangitan,
ug pagsadya, oh kalibutan,
ug himoa nga tibuok kalibutan,
makita ug dili makita, magpadayon sa pagpista;
kay si Kristo nabanhaw, ang atong walay-katapusang kalipay..

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon, ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Ode 3

Irmos, Tono 2

Dali, miinom kita sa bag-ong ilimnon,
nga dili lang ang tubig gikan sa usa ka walay bili nga bato
apan kini ang tinubdan sa dili madunoton
nga nag-agay gikan sa lubnganan ni Kristo,
diha kang kinsa kita napalig-on.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Karon ang tanang butang napuno sa kahayag;
kalangitan ug kalibutan
ug ang kailadmang bahin sa yuta;
himoa ang tanang binuhat mag-saulog sa pagkabanhaw ni Kristo
diin kita napalig-on.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Gahapon ako gilubong uban nimo, oh Kristo;
karon ako nabanhaw uban sa imong pagkabanhaw.
Gahapon ako gilansang sa krus uban kanimo;
himayaa ako usab uban kanimo, oh Manluluwas
diha sa imong gingharian.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon, ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Hypakoe, Tono 8

Sa pagkabanag-banag, ang mga babae uban si Maria,
nakita nga ang bato naligid na gikan sa lubnganan,
ug nadungog ang tingog sa Anghel:
Nganong gipangita man ninyo siya diha sa mga patay,
nga bisan siya mortal, ang didi-matagbaw nga kahayag?
Tan-awa ang saput sa lubong.
Lakaw pagdali ug imantala sa kalibutan
nga ang Ginoo nabanhaw ug nagpukan sa kamatayon.
Kay siya ang anak sa Dios,
kinsa manluluwas sa tawhanong kaliwat.

Ode 4

Irmos, Tono 1

Ang balaang propetang si Habakuk
karon nagbarug uban kanamo sa balaang pagbilar.
Siya sama sa usa ka nagsidlak nga anghel,
nga nagasinggit sa tin-aw nga tingog:
Ang kaluwasan sa kalibutan karon miabot,
Kay si Kristo nabanhaw ingon nga labing gamhanan.

Refain: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Si Kristo atong Paskuwa gipadayag ingon nga usa ka batang lalaki,
ang Anak nga nagaabli sa tagoangkan sa Birhen.
Isip sakripisyo, gitawgan siya nga Karnero;
Walay Buling – kay wala siya makatilaw sa kahugawan;
ug Hingpit – kay siya ang atong tinuod nga Dios.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Sama sa tinuig nga karnero,
si Kristo ang atong mahimayaong korona,
sa kinabubut-on naghalad sa iyang kaugalingon
alang sa tanan, ang sakripisyo sa pagkaputli;.
Gikan sa lubnganan, misidlak na usab siya,
ang atong nagdan-ag nga Adlaw sa pagkamatarung.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Si David, ang katigulangan sa Dios,
kaniadto milukso ug misayaw atubangan sa arka
nga usa lamang ka landong ug saad.
Karon kita, ang balaang katawhan sa Dios,
nga nagtan-aw sa katumanan sa tanang mga panagna,
magmaya sa pagkadiosnon,
Kay si Kristo nabanhaw ingon nga labing gamhanan.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon, ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

 Ode 5

Irmos, Tono 1

Magbangon kita sa kaadlawon
ug dad-a ngadto sa Magtutudlo og awit imbis sa mira,
ug atong makita si Kristo ang Adlaw sa pagkamatarung,
nga nagpahinabo sa kinabuhi nga masidlak alang sa tanan.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Sa mga kalag, nga ginapos sa mga kadena sa Hades,
napakita imong dili-masukod nga kaluoy, oh Kristo,
nadayon ngadto sa kahayag uban sa malipayong mga lakang,
nga nag-awit sa Paskuwa nga dayon.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Mangadto kita, nga nagdala’g mga lampara sa atong mga kamot
aron makigkita kang Kristo,
kinsa migawas gikan sa lubnganan sama sa usa ka pamanhonon.
Ug uban sa panon sa malipayong mga anghel,
magsaulog kita sa makaluwas nga Paskuwa sa Dios.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon, ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Ode 6

Irmos, Tono 1

Ikaw nanaog, oh Kristo, sa kahiladman sa yuta.
Gibungkag mo ang walay katapusan nga mga trangka
nga naghupot sa mga bihag sa kamatayon.
Ug sama kay Jonas gikan sa balyena, sa ikatulong adlaw,
nabangon ka gikan sa lubong.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Mibangon ka, oh Cristo,
apan ang lubong nagpabilin nga sinilyohan;
sama sa, diha sa imong pagkatawo
ang sabakan sa Birhen nagpabilin nga wala maunsa.
Ug gibuksan mo alang kanamo ang ganghaan sa Paraiso.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon, ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Oh akong Manluluwas,
ingon nga Dios, sa kinabubut-on
ikaw mihalad sa imong kaugalingon ngadto sa Amahan,
ang buhi ug walay kamatayong sakripisyo.
Ikaw nagpabangon sa tibuok kaliwatan ni Adan
sa dihang ikaw mibangon gikan sa lubnganan.

Kontakion, Tono 8

Ikaw nanaog ngadto sa lubnganan, oh Walay Kamatayon.
Gilaglag mo ang gahum sa kamatayon.
Mibangon ka diha sa kadaugan, oh Kristong Dios,
Nagsangyaw, “Pagmaya!” ngadto sa mga babayeng nagdala’g pahumot,
nga naghatag og kalinaw sa imong mga apostoles,
ug naghatag sa pagkabanhaw ngadto sa mga napukan.

Ikos:

Ang mga babae nga nagdala og pahumot miabot sa wala pa ang kaadlawon, aron pagpangita sa Adlaw kinsa naglungtad sa wala pa ang adlaw, ug kinsa nagsalop sulod sa lubnganan. Naghilak sila ug nag-ingon sa usa’g-usa, “Mga higala, dali, magdihog kita og pahumot niadtong lawas nga naghatag sa kinabuhi ug karon  gilubong: kanang unod nga nagpabangon sa napukan nga si Adan kinsa nahimutang sa lubnganan. Mangadto kita, magdali kita kaniya, sama sa mga Mago; magsimba kita ug maghatag kaniya og mira ingon nga gasa kaniya nga wala na giputos sa lampin, apan karon sa tabon sa paglubong. Ug magbakho kita ug magtuaw: Bumangon ka, oh Magtutudlo! Ikaw nga naghatag og pagkabanhaw sa mga napukan.”

Awit sa Pagkabanhaw, Tone 6

Sa pagkakita sa pagkabanhaw ni Kristo,
magsimba kita sa balaang Ginoong si Jesus,
ang bugtong Walay Sala.
Nagsimba kami sa imong krus, oh Kristo,
ug kami nagaawit ug nagahimaya sa imong balaang pagkabanhaw,
kay ikaw ang among Dios,
kami nasayod wala nay lain pa gawas kanimo
Nagsangpit kami sa imong ngalan.
Dali, kamong mga magtutuo,
magsimba kita sa balaang pagkabanhaw ni Kristo,
kay tan-awa, pinaagi sa krus miabut ang kalipay sa tibuok kalibutan.
Daygon ta kanunay ang Ginoo,
nga nag-awit sa iyang balaang pagkabanhaw,
kay pinaagi sa pag-antus sa krus alang kanato
iyang gibuntog ang kamatayon pinaagi sa kamatayon. (3x)

Ode 7

Irmos, Tono 1

Siya nga miluwas sa tulo ka ulitawo diha sa hudno,
nahimong tawo, nag-antus sama sa usa ka mortal
ug pinaagi sa Iyang mga pag-antus
isul-oban niya ang pagka-mortal sa bisti sa pagkawalay kamatayon.
Siya lamang ang bulahan ug labing mahimayaong Dios sa atong mga amahan.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Ang diosnong mga babaye nagdali kanimo, oh Kristo.
naghilak sila, nga nangita kanimo ingon nga usa ka minatay,
apan nagsimba sila kanimo diha sa kalipayingon nga buhi nga Dios,
ug nagsangyaw sa mistikong Paskuwa sa imong mga tinun-an.

 Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Among gisaulog ang kamatayon sa mga kamatayon,
ug ang pagpukan sa Hades
ang sinugdanan sa kinabuhing walay katapusan,
ug diha sa kadaogan, among giawit ang pagdayeg sa tinubdan niini.
Siya lamang ang bulahan ug labing mahimayaong Dios sa atong mga amahan.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Kini ang masanagon ug makaluwas nga gabii,
ang sagrado ug labawng kapistahan.
Nagpahibalo kini sa mahayag nga adlaw sa pagkabanhaw,
diin ang kahangtorang kahayag nagsidlak alang sa tanan gikan sa lubong.

Ode 8

Irmos, Tono 1

Kini ang pinili ug balaang adlaw,
ang unang Adlaw nga Igpapahulay.;
ang Reyna ug punoan sa tanang mga adlaw,
ang pista sa tanang pista
ug ang kasaulogan sa tanang kasaulogan,
Karong adlawa nagdayeg kita kang Kristo hangtod sa kahangtoran..

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Umari, niining pinili ug balaang adlaw sa pagkabanhaw,
makig-ambit kita sa bag-ong bunga sa paras.
Makig-ambit kita sa diosnong kalipay sa gingharian ni Kristo,
nga nagdayeg kaniya isip Dios sa kahangtoran.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay.

Ibayaw ang imong mga mata, oh Siyon, sa palibot ug lantawa:
ang imong mga anak nagtigum sama sa hayag nga mga bituon
gikan sa amihanan, sa habagatan, sa silangan, ug sa kasadpan,
aron pagsimba kang kristo diha kanimo hangtod sa kahangtoran.

Tanan: Oh santisima Trinidad, among Dios, himayaon ka.

Ang Makagagahum nga Amahan, Pulong, ug Espiritu,
usa ka pagkaDios diha sa tulo ka Persona,
labaw sa kinaiyahan ug substansiya.
Diha kanimo kami nabunyagan
ug nagasimba kami kanimo sa kahangtoran.

Kwayir: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay nagbuntog sa kamatayon sa Iyang        kamatayon ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Ode 9

Diyakono: Himayaon namo ang Theotokos ug Inahan sa Kahayag, nagapasidungog kaniya diha sa mga awit.

Oh kalag ko, himayaa si Kristo ang maghahatag sa kinabuhi kinsa nabanhaw sa ikatulong adlaw.

Sidlak, Sidlak, oh bag-ong Jerusalem!
kay ang himaya sa Ginoo nagdan-ag diha kanimo.
Paglipay na! Ug pagsadya, oh Siyon.
Sidlak, oh putli nga Theotokos,
sa pagkabanhaw sa imong Anak.

Kini isubli sa ikaduhang kwayir.

Oh kalag ko, himayaa siya kinsa nag-antus sa kinabubut-on, ug nabanhaw sa ikatulong adlaw.

Irmos, Tono 1: Sidlak, Sidlak, oh bag-ong Jerusalem!
kay ang himaya sa Ginoo nagdan-ag diha kanimo.
Paglipay na! Ug pagsadya, oh Siyon.
Sidlak, oh putli nga Theotokos,
sa pagkabanhaw sa imong Anak.

Kini isubli sa ikaduhang kwayir.

Si Kristo ang bag-ong Paskuwa, ang buhi nga sakripisyo, ang Karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan.

Tono 1, Ang imong balaan ug hinigugma ug labing matam-is nga tingog:
ikaw tinuod nga nagsaad nga mokuyog kanamo
hangtod sa katapusan sa kalibutan, oh Kristo.
Kini ang among angkla sa paglaum,
ug nagamaya kaming mga magtutuo.

Kini isubli sa ikaduhang kwayir.

Misinggit ang anghel kaniya nga puno sa grasya:
Pagmaya, oh putli nga Birhen!
Pag-usab ako moingon: Pagmaya!
Imong Anak nabanhaw gikan sa iyang tulo ka adlaw sa lubnganan.
Uban kaniya gibanhaw niya ang tanang mga patay.
Paglipay, kamong tanang katawhan!

Tono 1: Ang imong balaan ug hinigugma ug labing matam-is nga tingog:
ikaw tinuod nga nagsaad nga mokuyog kanamo
hangtod sa katapusan sa kalibutan, oh Kristo.
Kini ang among angkla sa paglaum,
ug nagamaya kaming mga magtutuo.

Kini isubli sa ikaduhang kwayir.

Sa imong paghikatulog, imong gipabangon ang mga patay gikan sa miaging katuigan, oh ikaw nga nagsinggit sama sa Leon sa Juda..

Tono 1: Ang imong balaan ug hinigugma ug labing matam-is nga tingog:
ikaw tinuod nga nagsaad nga mokuyog kanamo
hangtod sa katapusan sa kalibutan, oh Kristo.
Kini ang among angkla sa paglaum,
ug nagamaya kaming mga magtutuo.

Si Maria Magdalena nagdali sa lubnganan. Ug sa dihang nakita niya si Kristo, nangutana siya kaniya, nga daw siya ang hardinero..

Tono 1: Ang imong balaan ug hinigugma ug labing matam-is nga tingog:
ikaw tinuod nga nagsaad nga mokuyog kanamo
hangtod sa katapusan sa kalibutan, oh Kristo.
Kini ang among angkla sa paglaum,
ug nagamaya kaming mga magtutuo.

Miingon ang nagsidlak nga anghel sa mga babaye: Hunonga ang imong paghilak, kay si Kristo nabanhaw!

O Kristo, dako ug labing balaang Paskuwa!
Oh Kaalam ug Pulong ug Gahum sa Dios,
itugot nga kami makaambit kanimo nga mas hingpit pa
diha sa walay katapusang adlaw sa imong gingharian.

Si Kristo nabanhaw! Siya nga nagbuntog sa kamatayon ug nagpabangon sa mga patay. Pagmaya, kamong katawhan!

O Kristo, dako ug labing balaang Paskuwa!
Oh Kaalam ug Pulong ug Gahum sa Dios,
itugot nga kami makaambit kanimo nga mas hingpit pa
diha sa walay katapusang adlaw sa imong gingharian.

Karon ang tanang mga binuhat nagmaya ug napuno sa kalipay, kay si Kristo nabanhaw ug ang Hades nabilanggo..

O Kristo, dako ug labing balaang Paskuwa!
Oh Kaalam ug Pulong ug Gahum sa Dios,
itugot nga kami makaambit kanimo nga mas hingpit pa
diha sa walay katapusang adlaw sa imong gingharian.

Karong adlawa gibihag sa Magtutudlo ang Hades, ug gipabangon kadtong mga nabilanggo kaniadto, kinsa nakadenahan diha sa prisohan.

O Kristo, dako ug labing balaang Paskuwa!
Oh Kaalam ug Pulong ug Gahum sa Dios,
itugot nga kami makaambit kanimo nga mas hingpit pa
diha sa walay katapusang adlaw sa imong gingharian.

Oh kalag ko, himayaa ang pagkahalangdon sa pagkaDios diha sa tulo ka Persona nga dili-mabulag.

O Kristo, dako ug labing balaang Paskuwa!
Oh Kaalam ug Pulong ug Gahum sa Dios,
itugot nga kami makaambit kanimo nga mas hingpit pa
diha sa walay katapusang adlaw sa imong gingharian.

Pagmaya, oh Birhen, pagmaya!
Pagmaya, oh bulahan, pagmaya!
Oh ikaw nga labing mahimayaon,
ang imong Anak nabanhaw gikan sa lubnganan sa ikatulong adlaw.

O Kristo, dako ug labing balaang Paskuwa!
Oh Kaalam ug Pulong ug Gahum sa Dios,
itugot nga kami makaambit kanimo nga mas hingpit pa
diha sa walay katapusang adlaw sa imong gingharian.

Oh kalag ko, himayaa si Kristo ang maghahatag sa kinabuhi kinsa nabanhaw sa ikatulong adlaw.

Sidlak, Sidlak, oh bag-ong Jerusalem!
kay ang himaya sa Ginoo nagdan-ag diha kanimo.
Paglipay na! Ug pagsadya, oh Siyon.
Sidlak, oh putli nga Theotokos,
sa pagkabanhaw sa imong Anak.

Kini isubli sa ikaduhang kwayir.

Tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon, ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Litaniya

Exapostilarion, Tono 2

Diha sa unod ikaw nahikatulog
ingon nga usa ka mortal nga tawo,
oh Hari ug Dios.
Nabangon ka sa ikatulong adlaw,
nga nagpabangon kang Adan gikan sa pagkadunot
ug naglaglag sa kamatayon.
Oh Paskuwa sa pagkadili-madunoton,
ang kaluwasan sa kalibutan.