Ang Timbaya sa Paskuwa

English:
Priest: Christ is risen!
All: Truly he is risen!

Cebuano:
Pari:
Si Kristo nabanhaw!
Ang tanan: Matuod nga siya nabanhaw!

Tagalog:
Pari: Si Kristo ay buhay!
Ang lahat: Tunay na siya’y buhay!

Slavonic (Russian):
Priest: Hristós voskrése!
All: Voístinu voskrése!

Greek:
Priest: Hristós anésti!
All: Alithós anésti!