Ang mga Oras sa Paskuwa

Awiton kini sa makatulo (gipulihan ang Una, Ikatulo, ug Ikaunom nga mga Oras.) Samtang niini, himoon sa pari ang mga pag-ampo sa pagsulod, nagbisti, ug nagkompleto sa Proskomide.

Pari: Dalayegon ang Dios sa tanang panahon, karon ug kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Ang tanan: Amen.

Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Awit sa Pagkabanhaw, Tono 6
Sa pagtan-aw sa pagkabanhaw ni Kristo,
atong simbahon ang balaang Ginoong Jesus,
ang bugtong nga walay sala.
Nagasimba kami sa imong krus, oh Kristo,
Ug nagaawit ug nagahimaya kami sa imong balaang Pagkabanhaw.
Kay ikaw ang among Dios,
ug kami nasayod nga wala nay lain pa;
Kami mosangpit sa imong ngalan.
Dali, kamong mga magtotoo,
manimba kita sa balaang pagkabanhaw ni Kristo,
kay pinaagi sa iyang Krus,
ang kalipay miabot sa tibuok kalibutan.
Kanunayng nagadayegon kita sa Ginoo,
magaawit kita sa iyang pagkabanhaw,
kay sa pag-antus niya sa krus alang kanato,
gibuntog niya ang kamatayon pinaagi sa kamatayon. (3x) 

Hipákoi, Tono 8
Sa pagkabanag-banag, ang mga babaye uban si Maria
nakita ang bato nga naligid gikan sa lubnganan,
ug nakadungog sa tingog sa anghel:
Nganong gipangita man ninyo siya diha sa mga patay, nga daw siya mortal,
ang buhi nga mao ang walay katapusang kahayag?
Tan-awa ang saput sa lubong.
Lakaw pagdali ug imantala sa kalibutan,
nga ang Ginoo nabanhaw, ug gipatay niya ang kamatayon,
kay siya ang Anak sa Dios,
ang Manluluwas sa katawhang kaliwat.

Kontak, Tono 8
Mikunsad ka sa lubnganan, oh Walay-Kamatayon.
Gibuntog mo ang gahum sa Hades.
Mibangon ka ingon nga Mananaog, oh Kristo nga among Dios,
nga nagaingon, “Paglipay!” sa mga babayeng nagdala og pahumot;
naghatag kalinaw sa imong mga apostoles,
Ikaw nga naghatag sa pagkabanhaw 
ngadto sa mga nangahulog.

Tropar, Tono 8
Sulod sa lubnganan diha ang imong lawas,
sulod sa Hades diha ang imong kalag, ingon nga Dios,
diha sa Paraiso uban sa kawatan
ug diha sa trono uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo,
mao ikaw, nga nagapuno sa tanang butang,
oh Kristo nga dili malitok.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Maghahatag sa kinabuhi,
mas maanindot pa kay sa Paraiso,
ug mas masidlakon pa kay sa harianong palasyo
gipakita ang imong lubnganan
ang tinubdan sa among pagkabanhaw.

Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pagmaya, oh balaan ug diosnong tabernakulo sa Labing-Uyamot,
kay pinaagi kanimo, oh Theotokos,
ang kalipay gihatag ngadto sa nanagsinggit:
Bulahan ka sa taliwala sa mga babae nga tanan,
oh Reyna nga walay lama.

Ginoo maluoy ka. (40x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin,
ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin.
Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong.
Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Sa ngalan sa Ginoo, padre bendisyoni.

Pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos mga amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Tanan: Amen.

Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon diha sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espirito Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran ug sa mga kahangtoran, Amen

Ginoo, malooy ka. (3x)

Padre, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga si Kristo, atong matuod nga Dios – nga nabanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon, ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong – pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang putli ug santos nga Inahan, ug sa tanang mga santos, maluoy ug magluwas kanato, kay siya matarong ug mahigugmaon sa mga tawo.

Tanan: Amen.