Ang Harianong mga Oras

Ang Unang Oras

Pari: Dalayegon ang atong Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Kong walay pari, ang magbabasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaluoy ug luwasa kami.

Magbabasa: Amen. Himayaon ka, among Dios, himayaon ka.

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Magbabasa: Amen. Ginoo, maluoy ka (12x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran, amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 5

Patalinghugi, Ginoo, ang akong mga pulong; pamatia ang akong pagtu-aw! Pamatia ang tingog sa akong pag-ampo, Hari ko ug Dios ko: kay kanimo nagaampo ako. Ginoo, sa buntag magapatalinghug ka sa akong tingog; pasakaon ko ang akong pag-ampo nganha kanimo ug magahulat ako. Kay ikaw dili mao ang Dios nga may kalipay diha sa kadautan. Ang dautan dili magapuyo uban kanimo; ang mga mapahitas-on dili magatindog sa atubangan sa imong mga mata. Nagadumot ikaw sa tanang mga mamumuhat sa kasal-anan; pagalaglagon mo kadto sila nga nagasulti ug mga bakak. Ang Ginoo nagadumot sa giuhaw sa dugo ug sa tawo nga malimbongon. Apan mahitungod kanako, diha sa kadagaya sa imong kaluoy, mosulod ako sa imong balay: sa pagkahadlok kanimo, magasimba ako sa atubangan sa imong templo nga balaan. Mandoi ako, Ginoo, sa imong pagkamatarung tungod sa akong mga kaaway; tul-iron mo sa akong atubangan ang imong dalan. Kay sa ilang baba walay kamatuoran; kawang ang ilang kasingkasing. Ang ilang totonlan maoy usa ka lubnganan nga inablihan: magaulog-ulog sila uban sa ilang dila. Hukmi sila nga sad-an, oh Dios. Ipahulog sila pinaagi sa ilang kaugalingong tambag: Tungod sa pagkadaghan sa ilang mga kalapasan itukmod sila; kay mingsukol sila batok kanimo. Apan papaglipaya kadtong tanan nga nanagsalig kanimo; sa gihapon pasinggita sila sa kalipay, tungod kay magapuyo ka sa taliwala kanila. Pasagdi nga maglipay usab diha kanimo ang mga nahagugma sa imong ngalan, kay ikaw magapanalangin sa mga matarung. Oh Ginoo, ikaw magalikus kaniya uban sa kalooy ingon nga usa ka taming.

Salmo 2

Ngano nga nagalungotlungot ang kanasuran, ug ang mga katawhan nagapalandong sa butang nga kawang? Ang mga hari sa yuta nanagpahamutang sa ilang kaugalingon, ug ang mga punoan nanagsabutsabut sa tingub, batok sa Ginoo ug batok sa iyang Kristo, nga nagaingon: Pagabugtoon nato ang ilang mga talikala, ug igasalibay ta gikan kanato ang ilang mga igtatakgus. Siya nga nagalingkod sa kalangitan magakatawa: Ang Ginoo magahimo kanila nga yubitonon. Unya siya magasulti kanila diha sa iyang kaligutgut, ug diha sa iyang kapungot siya magagubot kanila. Apan gibutang ko niya ingon nga hari ibabaw sa Siyon, ang akong bungtod nga balaan. Magamantala ako sa sugo: “Ang Ginoo nag-ingon kanako: ÔIkaw mao ang akong anak; gianak ko ikaw niining adlawa.’ Kanako mangayo ka, ug kanimo igahatag ko ang mga nasud nga imong panulondon, ig mapanag-iya mo ang mga kinatumyang dapit sa yuta. Pagabantayon mo sila sa sungkod nga puthaw: Pagapulpugon mo sila ingon sa banga sa magkokolon.” Busa karon, oh mga hari, magmaalamon kamo, magpatudlo kamo, mga maghuhukom sa yuta. Sa kahadlok, umalagad kamo sa Ginoo, ug managlipay kamo uban ang pagkurog. Guniti ang iyang panudlo., aron siya dili masuko, ug mangawala kamo diha sa dalan, kay ang kapungot niya mosilaub sa dili madugay. Bulahan kadtong tanan nga modangup diha kaniya.

Salmo 21

Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Ngano nga halayo ka kaayo gikan sa pagtabang kanako, ug sa mga pulong sa akong pag-agulo? Oh Dios ko, nagatu-aw ako sa adlaw, apan wala ka magapatalinghug kanako; ug sa panahon sa kagabhion, ug wala ako magahilum. Apan ikaw balaan man, oh ikaw nga nagapuyo sa taliwala sa mga pagdayeg sa Israel. Kanimo mingsalig ang among mga amahan; mingsalig sila ug ikaw nagluwas kanila. Mingtu-aw sila kanimo, ug giluwas sila; minglaum sila kanimo, ug sila wala ibutang sa kaulawan. Apan ako usa ka ulod, ug dili tawo; usa ka kaulawan sa mga tawo, ug tinamay sa katawhan. Ang tanan nga nakakita kanako nagakatawa sa pagtamay kanako. Gibudlot ang ilang ngabil, ginalingolingo ang ilang ulo, nga nagaingon: Itugyan mo ang imong kaugalingon sa Ginoo; siya paluwasa kaniya. Siya patabanga kaniya sanglit siya nagapahimuot kaniya. Apan ikaw mao ang nagkuha kanako gikan sa tagoangkan; ikaw ang nagpasalig kanako sa diha pa ako sa mga suso sa akong inahan. Kanimo nahimugso ako gikan sa tagoangkan; ikaw mao ang akong Dios Sukad ianak ako sa akong inahan. Ayaw pagpahilayo kanako; kay ang kasamok haduol; kay walay bisan kinsa nga magatabang. Gilibutan ako sa daghanan nga mga baka nga lake; mga kusganon nga mga baka nga lake sa Basan ang nanaglibut kanako. Ginganga nila kanako ang ilang baba, ingon sa manunubad ug sa nagangulob nga leon. Gibubo ako sama sa tubig, ug ang tanan ko nga kabukogan nangalisa. Ang akong kasingkasing sama sa talo; kini natunaw sa sulod nako. Miuga sama sa usa ka bika ang akong kusog; ug ang akong dila mitapot sa akong mga apapangig; ug gidala mo ako ngadto sa abug sa kamatayon. Kay ang mga iro nanaglibut kanako. Usa ka panon sa mamumuhat sa kadautan nanaglikus kanako. Gipalagbasan nila ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil. Arang ko nga maisip ang tanan ko nga mga bukog. Sila nagatan-aw ug nagatutok kanako. Gibahinbahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila, ug sa akong kupo nanagrifa sila. Apan ikaw, Ginoo, dili ka magpahilayo: Oh ikaw nga magtatabang, dumali ka sa pagtabang kanako. Luwason mo ang akong kalag gikan sa espada, ang akong minahal nga kinabuhi gikan sa gahum sa iro. Luwasa ako gikan sa baba sa leon. Oo, gikan sa mga sungay sa mga ihalas nga baka ikaw nagatubag kanako. Igapahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsoonan; sa kinataliwad-an sa katilingban pagadayegon ko ikaw. Kamo nga nahadlok sa Ginoo, dayegon ninyo siya; ngatanan kamo nga kaliwat ni Jacob, himayaon ninyo siya; ug tumindog sa kataha tungod kaniya, ngatanan kamo nga kaliwat sa Israel. Kay wala niya pagtamaya ni pagdumti ang kagul-anan sa sinakit. Wala usab pagtagoa gikan kaniya ang iyang nawong. Apan sa diha nga nagtu-aw sa iya ngadto kaniya, iyang gipatalinghugan siya. Mahitungod kanimo nagaabut ang akong pagdayeg sa kinataliwadan sa daku nga katilingban: Akong pagatumanon ang akong mga panaad sa atubangan sa mga nangahadlok kaniya. Ang maaghup magakaon ug mabusog; magadayeg sa Ginoo sila nga nagapangita kaniya. Palungtara ang inyong kasingkasing sa walay katapusan. Ang tanang mga kinatumyan sa yuta mahinumdum ug managbalik ngadto sa Ginoo; ug ang tanang mga kabanayan sa mga kanasuran managsimba sa atubangan mo. Kay iya sa Ginoo ang gingharian; ug siya mao ang magmamando ibabaw sa mga nasud. Ang tanang mga matambok sa yuta magakaon ug magasimba sila: Ngatanan sila nga nanaug ngadto sa abug manghapa sa atubangan niya, bisan siya nga dili arang makatipig sa iyang kalag nga buhi. Usa ka kaliwat magaalagad kaniya. Kini igasugilon sa Ginoo ngadto sa sunod nga kaliwatan. Mangabut sila ug managmantala mahatungod sa iyang pagkamatarung ngadto sa usa ka katawhan nga matawo, nga siya nagbuhat niini.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios (3x)

Ginoo, malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Tono 1: Sa dihang gilansang ka sa krus, oh Kristo,
gipukan ang panglupig sa kaaway,
ug giyatak ang gahum niya.
Kay dili anghel o kaha tawo ang nagluwas kanamo,
kondili ikaw mismo, oh Ginoo.
Himayaon ka!

Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tono 4: Unsaon namo ikaw sa pagtawag, oh ikaw nga puno sa grasya?
Ang kalangitan? kay gikan kanimo mo mibanagbanag ang Adlaw sa pagkamatarung. Ang paraiso? Kay gikan kanimo mipigsang ang bulak sa pagkawalay-kamatayon. Ang Birhen? Kay ikaw nagpabilin nga walay pagkamadunoton. Ang putli nga Inahan? Kay gikugos mo ang imong Anak, ang Dios sa tanan. Pangaliyupo kaniya nga maluwas among mga kalag.

Ang mga Antipona

Tone 8: Karon ang tabil sa Templo nagisi sa duha,
nga nagbadlong sa mga malapason;
ug ang adlaw nagtago sa iyang mga bidlisiw,
naglantaw sa Ginoo nga gilansang.

Bersikulo: Ngano nga nagalungotlungot ang kanasoran, ug ang mga katawhan nagapamalandong sa butang nga kawang? (Salmo 2:1)

Gidala ka isip karnero ngadto sa ihawan,
oh Kristo among Hari,
ug isip usa ka inosenting karnero gilansang ka sa krus
sa mga masupilong tawo, alang sa among mga sala,
oh ikaw nga mahigugmaon sa katawhan.

Bersikulo: Ang mga hari sa yuta nanagpahamutang sa ilang kaugalingon, ug ang mga punoan nanagsabutsabut sa tingub, batok sa Ginoo ug batok sa iyang Kristo. (Salmo 2:2)

Balik ang tropar: Gidala ka isip karnero…

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Gitugot ang mga malapason aron kuptan ka, oh Ginoo.
Misinggit ka sa makusog:
“Bisan gipabunalan nimo ang pastol
ug nagkatibulaag ang dose ka karnero nga akong mga tinun-an,
bisan mahimo nakong tawgon aron tabangan sa dose ka kasundalohan sa mga anghel,
apan sa akong pasensya ako nagapugong,
aron matuman ang ginatago ug gisikritong mga butang,
nga akong gipadayag kanimo pinaagi sa akong mga propeta.”
Oh Ginoo, himayaon ka!

Magbabasa: Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Balik ang tropar: Gitugot ang mga malapason…

Ang mga Basahon

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang Prokimenon sa ikaupat nga tono. (Salmo 40:6-7)

  • Ang iyang kasingkasing nagatigum ug kasal-anan alang sa iyang kaugalingon.
  • Sa diha nga siya mibiya, siya misulti niana.

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang pagbasa sa tagna ni Zacarias.

Pari: Atong paminawon.

Ug kuhaon ko ang akong sungkod nga gitawag og Madanihong-Katahum ug ihulog kini aron sa pagpapas sa akong kasabotan, nga akong gihimo uban sa tanang mga katawohan. Ug kini pagakatagon nianang adlawa, ug ang mga Canaanhon makaila sa mga carnero nga pagabantayan, kay kini ang pulong sa Ginoo. Ug ako moingon ngadto kanila: Kong kini makapahimuot diha sa imyong mga mata, ihatag kanako ang akong suhol, o pagdumili. Busa gibayran nila ako ug katloan ka buok nga pilak isip akong suhol. Ug ang Ginoo miingon kanako: Ibutang kini sa tunawan, ug sulayon ko kini kong matuod, ingon nga ako napamatud-an alang kanila. Ug gikuha ko ang katloan ka buok nga pilak ug gisalibay kini ngadto sa balay sa Ginoo, ngadto sa tunawan. (Zacarias 11:10-13)

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang pagbasa sa sulat ni apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Galacia

Pari: Atong paminawon.

Magbabasa: Mga kaigsoonan, pahalayo kanako ang pagpasigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Jesus Kristo, nga pinaagi niini, bahin sa kalibutan, ako gikalansang na sa krus; ug bahin kanako, ang kalibutan gikalansang na sa krus. Kay kang Kristo Jesus dili ang pagka-may sirkunsisyon o ang pagka-walay sirkunsisyon maoy may bili, kondili ang bag-o nga pagkabinuhat. Ug ang tanan nga mga managlakat niining lagdaa, ang kalinaw ug ang kalooy anaa kanila, ug ngadto sa Israel sa Dios. Sukad karon, wala unta ing bisan kinsa nga magasamok kanako; kay gidala ko nga pinatik sa akong lawas ang mga timaan ni Jesus. Mga kaigsoonan, ang grasya sa atong Ginoong Jesus Kristo magauban sa inyong espiritu. Amen. (Gal. 6:14-18)

Pari: Ang kalinaw maanaa kanimo.

Kong walay pari: human sa Sulat sa Apostol, dayon ang Ebanghelyo.

Magbabasa: Ug sa imong espiritu.

Pari: Kaalam! Tindog. Paminawon nato ang santos nga Ebanghelyo.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Ang Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari: Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo.

Ang Tanan: Himayaon ka, oh Ginoo. Himayaon ka.

Pari: Atong paminawon.

Pari: Sa pagbanagbanag sa kabuntagon, ang tanang mga punoan sa mga pari ug ang mga pangulo sa mga Hudeo sa lungsod nanagsabut batok kang Jesus, aron sa pagpatay kaniya. Ug sa ilang gigapus siya, ilang gidala siya ug gitugyan kang Poncio Pilato nga gobernador. Unya si Judas, ang nagtugyan kaniya, sa pagkakita niya nga gihukman si Jesus sa silot, nagbasul siya, ug giuli niya ang katloan ka buok kuwarta nga pilak sa mga punoan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudeo, nga nagaingon: “Nakasala ako sa pagtugyan ko sa dugo nga walay sala.” Apan sila nag-ingon: “Unsa may amo? ikaw ang mahibalo.” Giitsa ni Judas ang kuwarta didto sa sulod sa templo. Unya migawas siya ug naghikog pinaagi sa pagbitay sa iyang kaugalingon.

Gipamunit sa kadagkoan sa mga pari ang kuwarta ug miingon, “Kini nga kuwarta dili isulod sa panudlanan sa templo kay supak kini sa atong kasugoan tungod kay mao kini ang kuwarta nga gibayad aron ipapatay ang usa ka tawo.” Nagkauyon sila nga ang kuwarta ipalit sa yuta niadtong magbubuhat ug kolon aron buhaton nilag lubnganan alang sa mga langyaw. Mao kana nga hangtod karon ang mao nga yuta gitawag nga “Yuta sa Dugo.”

Niadtong hitaboa natuman ang panagna ni Propeta Jeremias nga nagaingon, “Gikuha nila ang katloan ka buok kuwarta nga pilak, ang kantidad nga gikasabotan sa mga kaliwat ni Israel nga ipalit kaniya, ug ang kuwarta gipalit nila sa yuta niadtong magbubuhat ug kolon, sumala sa gisugo kanako sa Ginoo.”

Karon si Jesus nagatindog didto sa atubangan sa gobernador, ug gipangutana siya sa gobernador sa pag-ingon: “Ikaw ba ang Hari sa mga Hudeo?” Si Jesus miingon kaniya: “Giingon mo.” Ug sa ginasumbong siya sa mga punoan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudeo, wala siya motubag.

Unya si Pilato miingon kaniya: “Wala ba ikaw makadungog sa daghang mga butang nga ginapamatud-an nila batok kanimo?” Ug siya wala motubag kaniya bisan usa lamang ka pulong; nahibulong ug daku ang gobernador.

Karon adunay batasan ang gobernador sa pagbuhi alang sa katawhan usa ka binilanggo sa adlaw sa fiesta, kong kinsa ang buot nila nga buhian. Ug unya may usa ka binilanggo nga bantug nga ginganlan si Barabbas. Busa sa diha nga nanagkatigum na sila, miingon kanila si Pilato: “Kinsa ba ang buot ninyo nga pagabuhian ko kaninyo, si Barabbas ba kun si Jesus, ang ginganlan si Kristo?” Kay iyang hingbaloan nga tungod sa kasina ilang gitugyan siya.

Ug samtang nagalingkod si Pilato sa lingkoranan sa hukmanan, gipasugoan siya sa iyang asawa sa pag-ingon: “Dili ka maghilabut nianang matarung, kay karong adlawa daghan ang giantus ko sa damgo tungod kaniya.”

Karon, ang mga punoan sa mga pari ug mga pangulo sa mga Hudeo nag-uloulo sa katawhan, aron pangayoon nila si Barabbas, ug pagalaglagon si Jesus. Apan ang gobernador, sa mitubag kanila, miingon: “Kinsa ba kanila nga duha ang buot ninyo nga ako kaninyong pagabuhian?” Ug sila miingon: “Si Barabbas!”

Si Pilato nag-ingon kanila: “Busa, unsa ba ang pagabuhaton ko kang Jesus, nga ginganlan si Kristo?” Ang tanan nagaingon kaniya: “Ilansang siya sa krus!”

Ug ang gobernador nag-ingon: “Ngano, unsa ba ang kadautan nga gibuhat niya?” Apan sila nanagsinggit pa gayud pag-ayo nga nagaingon: “Ilansang siya sa krus!”

Apan sa hingkit-an ni Pilato nga wala siyay dag-anan kondili nga nagadugang hinoon ang kasaba, mikuha siya sa tubig ug nanghunaw sa iyang mga kamot sa atubangan sa katawhan, nga nagaingon: “Ako walay sala sa dugo niining matarung nga tawo. Kamo ang mahibalo.” Ug mitubag ang tanang katawhan ug miingon: “Mahulog ang iyang dugo kanamo, ug sa among mga anak.”

Unya iyang gibuhian alang kanila si Barabbas; apan si Jesus iyang gihampak ug gitugyan aron igalansang sa krus. Unya gidala sa mga sundalo si Jesus sulod sa palasyo sa gobernador, ug nagtigom didto kaniya ang tibuok batalyon sa mga sundalo. Gihuboan nila siya ug gisul-oban ug harianong kapa nga bayolet. Ug unya nagbuhat silag korona nga tunokon ug gibutang nila kini sa ulo ni Jesus. Gipakuptan nila sa iyang tuo nga kamot ang bagakay isip iyang baston. Unya nagluhod-luhod sila sa iyang atubangan sa pagbugalbugal kaniya. Miingon sila, “Maghimaya, hari sa mga Hudeo!” Giluwaan nila siya ug gikuha ang gikuptan niyang bagakay ug gibunal-bunalan ang iyang ulo. Human sa ilang pagbugalbugal, gihubo nila ang kapa ug gisul-oban nila siya pag-usab sa iyang bisti. Unya gidala nila siya sa gawas aron ilansang sa krus.

Sa dihang pagawas pa lang sila sa siyudad, may natagboan sila nga tawo nga ginganlag Simon nga taga-Cyrene. Gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Sa pag-abot nila sa lugar nga gitawag ug Golgota (nga buot ipasabot Lugar sa Bagol-Bagol), gihatagan nila si Jesus ug bino nga may sagol nga apdo. Apan sa pagtilaw niya niini, wala niya imna.

Unya gilansang nila siya sa krus, ug gibahin-bahin nila ang iyang mga bisti pinaagi sa pagripa. Human niadto nanglingkod sila ug nagbantay kaniya. Diha sa ibabaw sa iyang ulo nagbutang sila ug karatula. Gisulat nila didto ang sumbong batok kaniya nga nagaingon, “Mao kini si Jesus, ang Hari sa mga Hudeo.” May duha usab didto ka tulisan nga gilansang uban kang Jesus. Ang usa dapit sa tuo ni Jesus ug ang usa sa wala.

Ang mga tawo nga nangagi didto nagpanglingo nga nanginsulto ug nagbugalbugal kang Jesus. Miingon sila, “Ikaw nga nagaingon nga gub-on mo ang templo, ug sulod sa tulo ka adlaw patindogon mo pag-usab, luwasa ang imong kaugalingon! Kon ikaw ang Anak sa Dios, kanaog diha sa krus!” Sa samang pamaagi nagbugalbugal usab ang kadagkoan sa mga pari, mga magtutudlo sa Kasugoan, ug mga pangulo sa mga Hudeo. Miingon sila, “Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon! Dili ba hari kuno siya sa Israel? Kon makakanaog siya sa krus, motuo kita kaniya. Miingon siya nga nagsalig siya sa Dios. Nan, tan-awon nato kon luwason ba siya sa Dios, kay matod niya Anak kuno siya sa Dios!” Ug sama usab niana ang pagbiaybiay kaniya sa mga tulisan nga gilansang uban kaniya.

Gikan sa ikaunom nga oras, mingitngit ang kalibotan sulod sa tulo ka oras. Ug sa haduol na ang ikasiyam nga oras, misinggit si Jesus sa makusog, “Eloí, Eloí, lamá sabáktani?” – nga ang buot ipasabot, “Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?” Ang uban nga nagtindog didto nga nakadungog sa iyang pagsinggit miingon, “Gitawag niya si Elias!” May usa ka tawo didto nga midagan ug mikuha ug espongha. Gituslob niya kini sa aslom nga bino ug gibutang niya sa tumoy sa kahoy ug gipataas ngadto sa baba ni Jesus aron iyang masupsop. Apan ang uban miingon, “Pasagdi siya! Tan-awon nato kon moabot ba si Elias aron sa pagluwas kaniya.” Misinggit pag-usab si Jesus sa makusog ug diha-diha nabugto ang iyang gininhawa.

Sa mao usab nga oras, napikas ang tabil sulod sa templo sa Jerusalem gikan sa ibabaw paubos. Milinog, ug ang mga bato nangabuak. Ug nangaukab ang mga lubnganan, ug daghan nga lawas sa mga santos nga nangatulog, nangabanhaw. Ug sa nanggula sa mga lubnganan, sa tapus sa iyang pagkabanhaw, nangadto sila sa balaang syudad, ug nanagpakita sa daghan.

Ug ang kapitan ug ang mga kauban nga mga sundalo didto sa pagbantay kang Jesus, sa nasud-ong nila ang linog ug ang mga butang nga nahitabo, nangahadlok sila pag-ayo nga nagaingon: “Matuod gayud nga kini mao ang Anak sa Dios.”

Ug didto nagatan-aw sa halayo ang daghang mga babaye nga nanagsunod kang Jesus sukad sa Galilea sa pag-alagad kaniya. Ang uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Jacob ug ni Jose, ug ang inahan sa mga anak ni Zebedeo. (Mateo 27:1-56)

Ang Tanan: Himayaon ang imong pagkamapailubon, oh Ginoo; himayaon ka.

Magbabasa: Pasunda ang akong mga lakang sa imong pulong; ug ayaw itugot nga may bisan unsa nga kadautan nga magagahum kanako. Tubsa ako gikan sa pagbutangbutang sa tawo, aron magatuman ako sa imong mga lagda. Ipasidlak ang imong nawong ibabaw sa imong alagad; ug tudloi ako sa imong kabalaoran.

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tanan: Amen.

Kontakion, Tono 8:
Dali kamo, atong awiton ang mga pagdayeg kaniya nga gilansang alang kanato; kay miingon si Maria sa paglantaw kaniya diha sa kahoy: Bisan nag-antus ka sa krus, ikaw gihapon ang akong Anak ug akong Dios.

Ang Tanan: Ginoo, malooy ka (40x)

Ang Pag-ampo sa matag Oras

Magbabasa: oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang putli ang among lawas, himoang husto ang among mga hunahuna ug himoang husto ang among mga pulong ug ipahilayo kami sa mga kasub-anan, kadaut ug sa mga kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron pinaagi sa ilang mga pagiya kanamo, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa dili maduol nga himaya, kay dalaygon ikaw sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo, Malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin, ikaw nga sa walay kahugawan nagpakatawo sa Dios nga Pulong: Matuod nga Theotokos, himayaon ka namo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Kong walay pari:
Ginoo, bendisyoni.

Pari: Oh Dios, kaloy-i ug panalangini kami, ug pasidlaka ang imong nawong sa ibabaw namo.

Kong walay pari:
Magbabasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Ang Tanan: Amen.

Ang Pag-Ampo sa Unang Oras:

Pari (o magbabasa): Oh Kristo, ang tinuod nga Kahayag, nga naglamdag ug nagbalaan sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan: himoa nga masilaw kami ang kahayag sa imong nawong aron nga pinaagi niini makita namo ang dili-maduol nga kahayag. Giyahi ang atong mga lakang sa pagbuhat sa imong kasugoan, pinaagi sa mga pagpangamuyo sa imong labing putli nga Inahan, ug sa tanan nimong mga santos. Amen.


Ang Ikatulong Oras

Magbabasa: Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo , atong Hari ug atong Dios.

Salmo 34

Awaya, Ginoo, ang mga nagapakig-away batok kanako. Gubaton mo ang mga nakiggubat batok kanako. Kumupot ka sa taming ug kalasag, ug tumindog ka nga katabang nako. Bakyawa usab ang bangkaw, ug lukbi ang dalan batok sa mga nagalutos kanako. Ipamulong mo sa akong kalag: Ako mao ang imong kaluwasan. Ibutang sila sa kaulawan ug dad-a sa pagka-walay kadungganan ang mga nagapangita sa akong kalag. Pasibuga sila ug libuga ang mga nagalalang ug kadautan kanako. Himoa silang ingon sa tahop sa atubangan sa hangin, ug ang anghel sa Ginoo magaabog kanila. Himoang mangitngit ug padangloga ang ilang dalan, ug ang anghel sa Ginoo magagukod kanila. Kay sa walay gipasikaran nanagtago sila alang kanako ug usa ka pukot sa usa ka gahong; sa walay gipasikaran nagkalot sila ug usa ka gahong alang sa akong kalag. Padangata sa ibabaw kaniya ang pagkalaglag sa walay pagpanghibalo; ug himoa nga ang iyang pukot nga iyang gitagoan molimis sa iyang kaugalingon. Niining maong pagkalaglag huloga siya. Ug ang akong kalag magakalipay sa Ginoo; kini magakalipay diha sa iyang kaluwasan. Ang tanan ko nga mga bukog manag-ingon: Ginoo, kinsa ba ang sama kanimo, nga ginaluwas mo ang mga kabus gikan kaniya nga labi pang kusgan kay kaniya, oo, ang kabus ug ang hangul gikan kaniya nga nagatulis kaniya. Nanagpanindog ang mga saksi nga dili-matarung; nangutana sila kanako mahitungod sa mga butang nga wala ko hibaloi. Gibalusan nila ako ug dautan tungod sa maayo, aron sa pagpaguol sa akong kalag. Apan mahitungod kanako, sa nanagmasakiton sila, nagbisti ako ug sako. Gisakit ko ang akong kalag nga may pagpuasa; ug ang akong pag-ampo nagabalikbalik sa akong sabakan. Naggawi ako nga daw ingon nga kini akong higala kun akong igsoon: nagpailub ako nga nagbalata, ingon sa usa nga nagminatay tungod sa iyang inahan. Apan sila nanagkalipay sa akong kagul-anan, ug nanagtigum sila sa tingub. Ang mga talamayon nanagtigum batok kanako, ug ako wala mahibalo niini; gikuniskunis nila ako ug wala sila mohunong. Sama sa mga himalikas nga mayubiton didto sa mga fiesta, sila nanagpakagot sa ilang mga ngipon batok kanako. Ginoo, hangtud anus-a ba nga ikaw magasud-ong niini? Bawia ang akong kalag gikan sa ilang mga paglaglag, ang akong mahal nga kinabuhi gikan sa mga leon. Magapasalamat ako kanimo diha sa daku nga katilingban; pagadayegon ko ikaw sa taliwala sa daghang katawhan. Ayaw itugot nga sila nga akong mga kaaway managkalipay nga dili matarung sa ibabaw nako; ni pakidhaton mo ang mga nanagdumot kanako sa walay gipasikaran. Kay dili sila magasulti sa pakigdait; kondili batok sa mga maaghup sa yuta nagalalang sila ug mga malimbongong mga pulong. Oo, ginga-nga nila ang ilang baba batok kanako. Nanag-ingon sila: Aha! Aha! ang among mata nakakita niana. Ikaw nakakita, Ginoo; ayaw pagpakahilum. Oh Ginoo, dili ka magpahalayo gikan kanako. Lumihok ka, ug magmata ka sa paghatag ug justicia nga angay kanako, bisan alang sa akong katungod, Dios ko ug Ginoo ko. Hukman mo ako sumala sa imong pagkamatarung oh Ginoo nga Dios ko; ug dili mo itugot nga managkalipay sila batok kanako. Ayaw itugot nga moingon sila sa ilang kasingkasing: Aha! matuman ang among tinguha. Ayaw itugot nga moingon sila: Nasubad siya namo. Ipabutang sila sa kaulawan, ug sa kagubot, ang mga nagakalipay sa tingub tungod sa akong kadautan: Pasul-obi sila sa kaulawan ug sa pagkawalay dungog kadto nga mga nagapakadaku batok kanako. Pasinggita sila sa kalipay, ug papagmayaa ang mga nagalaban sa akong matarung nga katungod. Oo, pasultiha sila sa kanunay, ang Ginoo pagapadakuon, nga nahamuot sa kauswagon sa iyang ulipon. Ug ang akong dila magasulti mahitungod sa imong pagkamatarung ug sa imong pagdayeg sa tibook nga adlaw.

Salmo 108

Ayaw pagpakahilum, oh Dios, sa akong pagdayeg; kay ang baba sa tawong dautan, ug ang baba sa limbongan ilang ginga-nga batok kanako. Nanagsulti sila batok kanako nga may dila nga bakakon. Ila akong gilikusan usab sa mga pulong sa pagdumot, ug nakig-away sila batok kanako sa walay gipasikaran. Tungod sa akong gugma nahimo silang mga kabatok ko. Apan ako nagatugyan sa akong kaugalingon sa pag-ampo. Ug tungod sa maayo ako gibaslan nila ug dautan, ug ang pagdumot gibalus tungod sa akong gugma. Ibutang mo sa ibabaw niya ang usa ka tawo nga dautan; ug patindoga ang usa ka kabatok sa iyang toong kamot. Sa diha nga siya pagahukman na, ipahulog siya nga sad-an; ug himoa nga ang iyang pag-ampo mahimong sala. Pagapahamub-a ang iyang mga adlaw; ug lain ang pakuhaa sa iyang kaobispohan. Himoa nga mangailo ang iyang mga anak, ug ang iyang asawa nga usa ka balo. Himoa nga ang iyang mga anak managlibud-suroy ug managpakilimos; ug ipapangita kanila ang ilang tinapay gikan sa ilang biniyaang mga dapit, Pasagdi nga ang magpapautang magasakmit sa tanan nga anaa kaniya; ug pasagdi nga ang mga dumuloong magadawat sa tanan niyang kinabudlayan. Ayaw itugot nga may malooy pa kaniya; ni may bisan kinsa nga malooy pa sa iyang mga anak nga ilo. Ipaputol ang iyang kaliwatan; Sa mosunod nga kaliwatan ipapala ang iyang ngalan. Pahinumdumi sa Ginoo ang kasal-anan sa ilang mga amahan; ug ayaw ipapala ang sala sa iyang inahan. Pasagdi sila nga anaa sa atubangan sa Ginoo sa kanunay, aron nga iyang pagapalaon gikan sa yuta ang paghandum kanila; Tungod kay wala siya mahinumdum sa pagpakita ug kalooy, kondili gilutos niya ang tawong kabus ug hangul, ug ang nadugmokan sa kasing-kasing, aron sa pagpatay kanila. Oo, nahagugma siya sa panunglo, ug midangat kini kaniya; ug wala ikalipay niya ang panalangin, ug kini halayo gikan kaniya. Gisul-oban niya usab sa panunglo ang iyang kaugalingon ingon sa iyang bisti, ug mituhop kini sa iyang sulod nga mga bahin sama sa tubig; ug sama sa lana ngadto sa iyang kabukogan. Ipahimo kini diha kaniya nga ingon sa bisti nga iyang gitabon sa iyang kaugalingon, ug ingon sa bakus nga ginabakus kaniya sa kanunay. Mao kini ang balus sa akong mga kabatok nga gikan sa Ginoo, ug kanila nga nanagsulti ug dautan batok sa akong kalag. Apan himoon mo kanako, Ginoo nga Ginoo, sumala sa imong ngalan. Tungod kay ang imong kaluoy maayo man, luwason mo ako. Kay ako kabus ug hangul, ug ang akong kasingkasing nasamaran sa sulod nako. Nagapanaw na ako sama sa anino nga nagalingay. Ginabola-bola ako ingon sa dulon. Ang akong mga tuhod maluya tungod sa pagpuasa; ug ang akong unod mikupos tungod sa kakulang sa katambok. Ako nahimo usab nga talamayon alang kanila. Sa nanagtan-aw sila kanako, nanaglingo-lingo sila sa ulo nila. Tabangi ako, Ginoo, Dios ko; luwasa ako sumala sa imong kaluoy: Aron sila mahibalo nga kini mao ang imong kamot; nga ikaw, Ginoo, ang nagbuhat niini. Patungloha sila, apan ikaw magpanalangin. Sa diha nga managpanindog na sila, pagapakaulawan sila, apan ang imong ulipon magakalipay. Pabistihi sa kaulawan ang akong mga kabatok, ug pataboni sila sa ilang kaugalingong kaulaw ingon sa usa ka kupo. Magahatag ako ug dagkung mga pasalamat ngadto sa Ginoo pinaagi sa akong baba. Oo, pagadayegon ko siya sa taliwala sa panon sa katawhan. Kay siya motindog diha sa toong kamot sa hangul, aron sa pagluwas kaniya gikan sa mga nagahukom sa iyang kalag.

Salmo 50

Malooy ka kanako, oh Dios, sumala sa imong dakung kaluoy, ug sumala sa kadaghanon sa imong mga kapuangod, papasa ang akong mga kalapasan. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, ug hinloan mo ako gikan sa akong sala. Kay giila ko ang akong kalapasan; ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Ania karon, ako natawo sa mga kasal-anan; ug diha sa mga sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ania karon, gihigugma mo ang kamatuoran. Ang mga tinago sa imong kaalam gipadayag mo kanako. Ulayon mo ako pinaagi sa hisopo, ug maputli ako: hugason mo ako, ug maputi ako labi pa kay sa niyebe. Padungga ako sa himaya ug kalipay, aron magakalipay ang mga bukog nga gidugmok. Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala, papasa ang tanan kong kasal-anan. Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, oh Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan; ug ang akong dila magaawit sa makusog mahatungod sa imong kamatarung. Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil; ug ang akong baba magamantala sa imong pagdayeg. Kay ikaw dili malipay sa halad; nga unta igahatag ko kini: ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsolon: ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsolon nga kasingkasing, oh Dios, dili mo pagatamayon. Buhata ang maayo alang sa Siyon, sumala sa imong maayong kabubut-on: patindoga ang mga kuta sa Jerusalem. Unya ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa mga sakripisyo, ug sa halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga lakeng baka diha sa imong halaran.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios (3x)

Ginoo, malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Tono 6: Oh Ginoo, nga kinabuhi sa tanan,
ang mga Hudeo nagpahamtang kanimo sa kamatayon.
Pinaagi sa sungkod ni Moses imo silang gigiya
diha sa ugang yuta, tabok sa Pulang Dagat,
apan gilansang ikaw nila sa krus.
Ikaw nga naghatag kanilag mainom og dugos gikan sa bato,
apan gipainom ka nila og apdo.
Apan sa kinabubut-on giantos mo kining tanan,
aron kami malingkawas sa pagkaulipon sa kaaway.
Oh Kristo among Dios, himayaon ka.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Theotokos, ikaw mao ang matuod nga punoan
nga nagpamulak sa bunga sa kinabuhi alang kanamo.
Oh rayna, kanimo nangamuyo kami:
pag-ampo uban sa santos nga mga apostoles
nga maluwas ang among mga kalag.

Ang mga Antipona

Tone 8: Tungod sa kahadlok sa mga Hudeo,
ang imong higala ug kauban nga si Pedro naglimud kanimo, oh Ginoo,
ug sa mapait nga kaguol mihilak siya sa makusog:
“Ayaw’g palabya sa akong mga luha sa kahilom, oh Maloloy-on,
kay misaad ako nga padayong matinumanon, ug wala kini tumana.”
Dawata usab ang among pagbasol
ug kaloy-i kaming tanan.

Bersikulo: Patalinghugi, Ginoo, ang akong mga pulong; pamatia ang akong pagtu-aw! (Salmo 5:1)

Sa wala pa imong paglansang sa krus, oh Ginoo,
sa dihang ang mga sundalo nagbiaybiay kanimo,
ang langitnong mga kasundalohan nakalitan sa kahibulongan;
kay ikaw nga nagpinta sa kalibutan og mga bulak,
gisul-uban na sa purongpurong sa kaulawan,
ug ikaw nga nagputos sa kawanangan og mga panganod, _
gisul-uban ug bisti sa pagbiay-biay.
Mao na nga, diha sa imong plano, oh Kristo,
imong gipadayag ang pagpuangod ug dakong kaluoy. _
Himayaon ka.

Bersikulo: Pamatia ang tingog sa akong pag-ampo, Hari ko ug Dios ko. (Salmo 5:2)

Balik ang tropar: Sa wala pa ikaw mamatay…

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Sa dihang gidala ka ngadto sa Krus,
oh Ginoo, misinggit ka sa mga Hudeo:
Tungod sa unsang buhat nako buot ninyo akong ilansang sa krus?
Tungod ba kay akong gipalakaw ang mga bakol?
Tungod ba kay akong gibuhi ang mga patay, nga sama sa gikan sa pagtulog?
Tungod kay giayo nako ang babaye nga nagdugo-dugo,
ug akong gikaloy-an ang babaye nga taga-Canaan.
Apan, kamong mga malapason sa Balaod,_
motutok kamo kang Kristo nga inyong gipalagbasan.”
(Zacarias 12:10)

Magbabasa: Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Balik ang tropar: Sa dihang gidala…

Ang mga Basahon

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang prokimenon sa ikaupat nga tono. (Salmo 37:17,1)

  • Kay hapit na ako mapukan; ug ang akong kasubo ania kanunay sa atubangan ko.
  • Ginoo, dili mo ako pagbadlongon diha sa imong kapungot; ni pagkastigohon mo diha sa imong mainit nga kasuko.

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang pagbasa sa tagna ni Isaias.

Pari: Atong paminawon.

Magbabasa: Ang Ginoong Dios nagahatag kanako sa dila sa usa ka magtutudlo, aron mahibalo ako sa paglig-on uban ang mga pulong nga angay kaniya nga gikapuyan: siya nagapukaw sa buntagbuntag, siya nagapukaw sa akong igdulungog aron sa pagpamati ingon kanila nga mga tinon-an. Ang Ginoong Dios nag-abli sa akong dalunggan, ug ako wala magmasinuklanon, ni motalikod. Ako naghatag sa akong likod sa mga maghahampak, ug sa akong mga aping kanila nga nanag-ibut sa buhok; wala nako tagoi ang akong nawong gikan sa kaulaw ug pagluwa. Kay ang Ginoong Dios mobulig kanako; tungod niini wala ako mobati ug kaulaw; busa gipahaluna ko ang akong nawong sama sa usa ka batong lag-it, ug ako nasayud nga ako dili pagapakaulawan. Siya nga nagapamatarung kanako; ania sa haduol kinsa bay makigbisug batok kanako? magtingub kita sa pagtindog: kinsa bay akong kabatok? paduola siya kanako. Ania karon, ang Ginoong Dios motabang kanako; kinsa ba siya nga magasilot kanako? Tan-awa, silang tanan mangagabok ingon sa saput; ang tangkob magakutkot kanila. Kinsa ba ang anaa sa taliwala ninyo nga nagakahadlok sa Ginoo, nga nagatuman sa tingog sa iyang alagad? siya nga nagalakaw sa kangitngitan, ug walay kahayag, pasaliga siya sa ngalan sa Ginoo, ug patugyana diha sa iyang Dios. Ania karon, kamong tanan nga nagahaling ug kalayo, nga nagabakus sa inyong mga kaugalingon ug mga agipo; lumakaw kamo sa kasiga sa inyong kalayo, ug sa mga agipo nga inyong gihaling. Kini modangat kaninyo gikan sa akong kamot; kamo manghigda sa kasubanan. (Isaias 50:4-11)

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang pagbasa sa sulat ni apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Roma.

Pari: Atong paminawon.

Magbabasa: Mga kaigsoonan, sa dihang mga maluya pa kita, si Kristo namatay sa natiman-an nga panahon alang sa mga dili-diosnon. Kay halos alang sa usa ka tawong matarung may tawo nga magpakamatay: bisan tuod alang sa tawong maayo may uban nga mangahas sa pagpakamatay. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato, nga, sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Busa, labi na gayud, nga ginapakamatarung kita karon diha sa iyang dugo, malinuwas kita gikan sa kaligutgut sa Dios pinaagi kaniya. Kay kong, sa mga kaaway pa kita, gipasig-uli kita sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak, labi na gayud, kay gipasig-uli kita, malinuwas kita tungod sa iyang kinabuhi. Ug dili lamang niini, kondili kita usab nagahimaya sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Jesus Kristo, nga pinaagi kaniya nadawat nato karon ang pagtabon sa sala. (Rom 5:6-11)

Pari: Ang kalinaw maanaa kanimo.

(O, kong walay pari, human sa Sulat sa Apostol, dayon sa Ebanghelyo.)

Magbabasa: Ug sa imong espiritu.

Pari: Kaalam! Tindog. Paminawon nato ang santos nga Ebanghelyo. Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Ang Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari (o kong walay pari, ang magbabasa): Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos.

Ang Tanan: Himayaon ka, oh Ginoo. Himayaon ka.

Pari: Atong paminawon.

Pari: Niadtong panahona gidala si Jesus sa mga sundalo sa sulod sa balay, nga mao ang pretorio, ug gitigum nila ang tibook panon. Ug ilang gipasul-oban siya sa harianong kupo nga bayolet; ug sa nakasapid sila sa usa ka purongpurong nga tunokon, gisul-ob kini kaniya. Ug mingsugod sila sa pagyukbo kaniya: Maghimaya ka, Hari sa mga Hudeo! Ug gibunalan nila ang iyang ulo sa usa ka bagakay, ug ilang ginalud-an siya, ug sa nangluhod sila, ilang gisimba siya. Ug sa tapus sila makagbugalbugal kaniya, ilang gihuboan siya sa bayolet nga kupo, ug gisul-oban sa iyang kaugalingong bisti, ug gihatud siya sa gawas aron igalansang sa krus. Ug gipugos nila ang usa nga si Simon, nga taga-Sirene, nga milabay gikan sa kaumahan, nga amahan ni Alejandro ug ni Rufo, aron magpas-an kini sa krus niya. Ug ilang gidala siya sa dapit nga Golgota, nga kong hubaron, dapit sa usa ka bagolbagol. Ug siya gipainum nila ug bino, nga may sakot nga mirra; apan kini wala niya dawata. Ug ilang gilansang siya sa krus, ug gibahinbahin nila ang iyang mga bisti, ug ilang girifahan ang pagadad-on sa tagsatagsa nila. Ug takna kadto nga ikatolo, ug ilang gilansang siya sa krus. Ug ang gisulat nga sumbong batok kaniya, gisulat sa ibabaw: Ang Hari sa mga Hudeo. Ug gilansang nila uban kaniya ang duha ka tulisan, ang usa sa too niya, ug ang usa sa iyang wala. Ug natuman ang Kasulatan nga nagaingon: “Ug giisip siya uban sa mga dautan.” Ug ang mga nanagpangagi nanag-pasipala kaniya, nga nagayangoyango sa ilang mga ulo ug nanag-ingon: “Ah, ikaw nga magaguba sa templo ug magapatindog kaniya sa tolo ka adlaw! Magluwas ka sa imong kaugalingon, ug manaug ka sa krus!” Sa maong pagkaagi usab ang mga punoang pari, kauban sa mga escriba sa nanagbugalbugal kaniya, nasig-ingon: “Sa uban nagluwas siya, sa iyang kaugalingon dili siya makaluwas. Pakanauga karon sa krus si Kristo, ang Hari sa Israel, aron makakita ug makatoo kita.” Ug ang mga nalansang sa krus kauban niya nanagboyboy kaniya. Ug sa miabut ang ikaunom nga oras, mingitngit ang tibook nga yuta hangtud sa takna ikasiyam nga oras. Ug sa takna nga ikasiyam misinggit si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon: “Elo-í, Elo-í, lamá sabáktani?” (nga kong hubaron: Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?) Ug ang uban sa mga nagatindog didto sa pagkadungog nila niini, nanag-ingon: “Ania karon, nagatawag kang Elias.” Ug midalagan ang usa, ug sa napatuhop niya ug maayo ang usa ka esponja sa suka, gitaud sa usa ka bagakay ug gipainum kaniya, nga nagaingon: “Pasagdi ninyo, tan-awon ta kong moanhi ba si Elias sa paghugos kaniya.” Ug si Jesus misinggit sa makusog nga tingog ug nabugto ang ginhawa. Ug ang tabil sa templo napikas gikan sa itaas hangtud sa ubos. Ug sa hingkit-an sa centurion nga nagatindog didto sa atbang niya, nga nabugto na ang iyang ginhawa, miingon siya: “Sa pagkamatuod gayud kining tawohana Anak sa Dios.” Ug dihay mga babaye usab nga nagalantaw didto sa halayo; kauban nila mao si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan ni Jacob nga diyutay, ug ni Jose ug Salome; nga, sa didto Jesus sa Galilea, nanagsunod ug nanag-alagad kaniya; ug diha pay daghang mga babaye nga nanungas kuyog kaniya sa Jerusalem. (Marcos 15:16-41)

Ang Tanan: Himayaon ang imong pagkamapailubon, oh Ginoo; himayaon ka.

Magbabasa: Dalayegon ang Ginoo nga atong Dios. Dalayegon ang Ginoo sa matag-adlaw. Ang Dios sa atong kaluwasan mopauswag kanato diha sa dalan. Ang atong Dios mao ang Dios sa kaluwasan. (Salmo 67:19-20)

Magbabasa: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Oh Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Oh Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Oh Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

O, kong walay pari, ang magbabasa: Ginoong Jesus Kristo nga Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Ang Tanan: Amen.

Kontakion, Tone 8:
Dali kamo, atong awiton ang mga pagdayeg kaniya nga gilansang alang kanato; kay si Maria miingon sa dihang naglantaw kaniya sa kahoy: Bisan nag-antus ka sa krus, ikaw gihapon ang akong Anak ug akong Dios.

Ang Tanan: Ginoo, malooy ka (40x)

Ang Pag-ampo sa matag Oras

Magbabasa: oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang putli ang among lawas, himoang husto ang among mga hunahuna ug himoang husto ang among mga pulong ug ipahilayo kami sa mga kasub-anan, kadaut ug sa mga kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron pinaagi sa ilang mga pagiya kanamo, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa dili maduol nga himaya, kay dalaygon ikaw sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo, Malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labawng gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin, ikaw nga sa walay pagkamadunoton nagpakatawo sa Dios nga Pulong: Matuod nga Theotokos, himayaon ka namo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Kong walay pari:
Ginoo, bendisyoni.

Pari o magbabasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga Amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Ang Tanan: Amen.

Pari o magbabasa: Oh Magtutudlo ug Dios, makagagahum nga Amahan; oh Ginoong Jesus Kristo nga bugtong Anak; ug Espiritu Santo, usa ra og pagkadios, usa ra og gahum: Malooy ka kanako nga makasasala. Ug pinaagi sa mga paghukom nga nahibalo nimo, luwasa ako, imong ulipon nga dili-takus; kay dalayegon hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.


Ang Ikaunom nga Oras

Magbabasa: Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo , atong Hari ug atong Dios.

Salmo 53

Luwasa ako, oh Dios, tungod sa imong ngalan, ug hukmi ako diha sa imong gahum. Patalinghugi ang akong pag-ampo, oh Dios; pamatia ang mga pulong akong baba. Kay ang mga dumuloong nanagpanindog batok kanako, ug ang mga tawo sa paglupig nagapangita sa akong kalag. Wala sila magpahamutang sa Dios sa atubangan nila. Ania karon, ang Dios mao ang akong magtatabang; ang Ginoo nagauban kanila nga nagasapnay sa akong kalag. Panimaslan niya ang dautan sa akong mga kaaway. Laglagon mo sila tungod sa imong kamatuoran. Kinabubuton magahalad ako kanimo: magahatag ako ug mga pasalamat sa imong ngalan, oh Ginoo, kay kini mao ang maayo. Kay giluwas niya ako gikan sa tanan nga kasamok; ug ang akong mata nakakita sa akong tinguha ibabaw sa akong mga kaaway.

Salmo 139

Luwasa ako, Ginoo, gikan sa tawo nga dautan; bantayi ako gikan sa tawo nga malupigon, nga nagalalang ug mga buhat sa kadautan diha sa ilang kasingkasing; sa kanunay nanagtigum sa ilang kaugalingon sa pakiggubat. Ginabaid nila ang ilang mga dila sama sa usa ka bitin; ang kalala sa udto-udto anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil. Tagoa ako, Ginoo, gikan sa mga kamot sa dautan; bantayi ako gikan sa tawo nga malupigon, nga adunay tuyo sa pagpasimang sa akong mga lakang. Ang mga palabilabihon nanagtago ug lit-ag alang kanako, ug mga gapus; nanagladlad sila ug usa ka pukot daplin sa alagianan. Nanagbutang sila ug mga bitik alang kanako. Miingon ako sa Ginoo: Ikaw mao ang akong Dios; patalinghugi ang tingog sa akong mga pangaliyupo, Ginoo. Ginoo nga Ginoo, ang kaligon sa akong kaluwasan, ikaw ang nagtabon sa akong ulo sa adlaw sa gubat. Ayaw pag-itugot, Ginoo, ang mga tinguha sa tawong dautan; ayaw pag-ipapadayon ang iyang dautan nga paglalang, tingali unya sila managpahitaas sa ilang kaugalingon. Mahitungod sa ulo niadtong mga nanaglibut kanako, pataboni sila sa buhat nga dautan sa ilang kaugalingong mga ngabil. Ipahulog sa ibabaw nila ang mga nanagsiga nga baga: ipasugba sila ngadto sa kalayo, ngadto sa mga halalum nga mga gahong, diin sila dili na makagula. Ang tawo nga magsusulti sa dautan dili magadayon sa yuta: ang kadautan magapangayam sa tawo nga malupigon aron sa pagpukan kaniya. Nasayud ako nga ang Ginoo magalaban sa katungod sa mga sinakit, ug buhaton ang hustisya alang sa mga tawong hangul. Sa pagkamatuod gayud ang mga matarung mohatag sa mga pasalamat sa imong ngalan. Ang mga matul-id sa kasingkasing managpuyo diha sa imong presensya.

Salmo 90

Siya nga nagapuyo sa pasilonganan sa Labing Halangdon, magapahulay sa ilalum sa landong sa Dios sa langit. Magaingon siya sa Ginoo: Ang akong katabang ug dalangpanan; Dios ko, nga kaniya misalig ako. Kay siya magaluwas kanimo gikan sa lit-ag sa mangangayam, ug gikan sa matag makasamok nga pulong. Sa iyang mga abaga pagatabonan ikaw niya, ug sa ilalum sa iyang mga pako, magapasilong ikaw: ang iyang kamatuoran mao ang sagang ug ang taming. Dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabhion, ni sa udyong nga nagalupad sa adlaw; ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa demonyo sa kaudtohon. Mangapukan ang usa ka libo sa imong kiliran, ug ang napulo ka libo sa imong toong kamot; apan kanimo kini dili makaabut. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata imong makita, ug makita mo ang balus sa mga dautan. Kay ikaw, Ginoo, mao ang akong paglaum; ang Labing Hataas gihimo mo nga imong puloy-anan. Dili moabut kanimo ang kadautan, ni magapahaduol ang kamatay sa imong puloy-anan. Kay siya magasugo sa iyang mga anghel sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil dili mahapangdol sa bato. Ikaw magatunob sa ibabaw sa halas, ug sa sawa nga malala: pagayatakan mo ang leon ug ang dragon. Tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya: ipahaluna ko siya sa itaas tungod kay naila niya ang akong ngalan. Kanako magatawag siya, ug ako motubag kaniya; ubanan ko siya diha sa kalisdanan: akong luwason siya ug akong pagapasidunggan siya. Akong pagatagbawon siya sa hataas nga kinabuhi, ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios (3x)

Ginoo, malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo

Tone 2: O Kristo among Dios,
Nabuhat mo ang kaluwasan diha sa kinataliwad-an sa yuta.
Imong gidupa ang imong labing-putling mga kamot sa Krus,
ug gitigum mo ang tanang kanasuran samtang nagasinggit sila:
“Oh Ginoo, himayaon ka.”

Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Birheng Theotokos,
walay kami’y kaisug tungod sa among daghang mga sala.
Busa iampo mo kami sa imong Anak;
tungod kay masangputon ang pagpangamuyo sa usa ka inahan
aron sa pag-angkon sa pabor sa Magtutudlo.
Ayaw isalikway ang mga pag-ampo sa mga makasasala, oh labing-putli;
kay maloloy-on ug gamhanan sa pagluwas mao ang Ginoo,
nga nag-antos sa iyang kaugalingong kabubut-on alang sa atong kaayohan.

Tono 8: Misulti ang Ginoo sa mga Hudeo:
Akong katawhan, unsa may akong nabuhat kaninyo?
Sa asang bahin ako nakapasuko kaninyo?
Gihatagan ko’g kahayag ang mga buta, ug giayo ang mga sanglahon.
Akong gipabanhaw ang tawo nagbad-ay sa higdaanan.
Oh akong katawhan, unsay akong nabuhat kaninyo,
ug giunsa man ninyo pagbalos kanako?
Imbis nga manna, inyo akong gihatagan ug apdo;
imbis nga tubig, inyo akong gihatagan ug suka.
Imbis higugmaon sa ako, inyo akong gilansang sa Krus.
Dili na ako maka-antos pa;
akong tawgon ang katawhan sa kanasuran,
ug sila magdayeg kanako uban sa Amahan ug sa Espiritu,
ug ako silang hatagan ug kinabuhing malungtaron.

Bersikulo: Kanako nanaghatag sila usab ug apdo nga akong pagakan-on; ug sa akong kauhaw gihatagan ako nila ug suka nga pagaimnon. (Salmo 68:21)

Oh kamong magbabalaod sa Israel,
mga Hudeo ug Phariseo,
ang panon sa mga apostoles nagsinggit kaninyo:
Lantawa ang templo nga inyong gigun-ub.
Lantawa ang Karnero nga inyong gilansang.
Gipahamtang ninyo siya sa lubnganan,
apan sa iyang kaugalingong gahum siya nabanhaw.
Ayaw kamo palingla, oh kamong mga Hudeo,
tungod kay siya ang nagluwas kaninyo sa Pulang Dugat,
ug nagpakaon kaninyo sa kamingawan.
Siya ang kinabuhi ug kahayag ug kalinaw sa kalibutan.

Bersikulo: Luwasa ako, oh Dios, kay ang mga tubig misalanap hangtud sa akong kalag. (Salmo 68:1)

Balik ang tropar: Oh kamong magbabalaod sa Israel…

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Tono 5: Umari kamo, oh katawhang nagahupot kang Kristo,
atong suta-on ang giplano ni Judas nga mabudhion,
uban sa walay-balaod nga mga pari, batok sa atong Manluluwas.
Karon ilang gihukman ang walay kamatayon Pulong
nga takus sa kamatayon.
Ilang gitugyan siya ngadto kang Poncio Pilato ug gilansang sa Golgota.
Ug samtang nag-antos niining mga butanga,
ang atong Manluluwas nagsinggit nga naga-ingon:
“Amahan, pasaylo-a sila sa sala,
aron ang katawhan sa kanasuran makaila
sa akong pagbanhaw gikan sa mga patay.”

Magbabasa: Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Balik ang tropar: Umari kamo, oh katawhang…

Ang mga Basahon

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang Prokimenon sa ikaupat nga tono. (Salmo 8:1)

  • Ginoo nga Ginoo namo, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibook nga yuta
  • Gibutang mo ang imong himaya sa ibabaw sa mga langit!

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang pagbasa sa tagna ni Isaias.

Pari: Atong paminawon.

Magbabasa: Miingon ang Ginoo, “Pamati! Magmauswagon ang akong alagad. Mahimo siyang inila ug pinasidunggan. Daghan ang mahibulong kaniya. Kay mausab ang iyang panagway ug morag dili na kini hitsurag tawo. Hangtod ang mga nasod mahibulong usab kaniya. Dili makasulti ang mga hari tungod kaniya, kay makita man nila ug masabtan ang mga butang nga wala sukad masugilon.” Kinsa ang makatuo sa among mensahe? Kang kinsa gipadayag sa Ginoo ang iyang gahom? Kabubut-on sa Ginoo nga mouswag ang iyang alagad. Sama kini sa tanom nga nagtubo, nga nagpanggamot diha sa malang yuta. Wala siyay kaambong o pamarog nga mahimong makadani kanato ngadto kaniya. Gibiaybiay siya ug gisalikway sa mga tawo. Daghan ang iyang nasinati nga mga kasakit ug pag-antos. Ato siyang gitalikdan, gitamay, ug gipakawalay-bili. Sa pagkatinuod, giantos niya ang mga kasakit ug mga pag-antos nga alang unta kanato. Apan abi natog gisilotan siya sa Dios tungod sa iyang mga sala. Ang tinuod, gisamaran siya tungod sa atong mga kalapasan. Nabun-og siya tungod sa atong pagkadaotan. Ang silot nga iyang giantos mao ang nakahatag kanatog maayong kahimtang. Ug pinaagi sa iyang mga samad kita nangaayo. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasaag; matag usa kanato nagpatuyang lang sa pagbuhat sa atong gusto. Apan siya ang gipaantos sa Ginoo sa silot nga alang unta kanatong tanan. Gidaog-daog siya ug gisakit, apan wala gayod siya moreklamo. Sama siya sa karnero nga gidala sa ihawanan. Ug sama sa karnero nga walay timik samtang gialotan, nagpakahilom lang siya. Gidakop siya, gihukman, ug gipatay. Wala gayoy nakaamgo sa iyang mga katagilungsod nga siya gipatay tungod sa ilang mga sala, ug giantos niya ang silot nga alang unta kanila. Bisag wala siyay sala nga nahimo ug wala siya nanglimbong, gilubong siya nga daw usa ka kriminal; gilubong siya uban sa mga adunahan. Pagbuot sa Ginoo nga sakiton ug paantuson siya. Bisan tuod ug gihimo sa Ginoo ang iyang kinabuhi nga halad aron mabayran ang sala sa mga tawo, makita gihapon niya ang iyang mga kaliwat ug makaangkon siya ug taas nga kinabuhi. Ug pinaagi kaniya, matuman ang kabubut-on sa Ginoo. Kon makita niya ang mga bunga sa iyang mga pag-antos, malipay siya. Miingon ang Ginoo, “Pinaagi sa iyang kaalam daghan ang pakamatarungon sa akong matarong nga alagad; mag-antos siya alang sa ilang mga sala. Busa ihatag ko kaniya ang pasidungog nga alang sa tawong bantogan ug gamhanan, kay gihatag niya ang iyang kinabuhi. Giisip siya nga usa sa mga makasasala. Nagaantos siya alang sa daghang mga makasasala ug nagaampo siya nga pasayloon sila.” (Isaias 52:13-53:12)

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang pagbasa sa sulat ni apostol San Pablo ngadto sa mga Hebreohanon

Pari: Atong paminawon.

Magbabasa: Mga kaigsonan, ang nagabalaan ug kadtong mga gibalaan gikan sa usa lamang; tungod niana nga hinungdan siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsoon, Nga nagaingon: “Igapahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsoon, sa taliwala sa iglesia magaawit ako sa imong pagdayeg.” Ug usab: “Igabutang ko ang akong pagsalig kaniya.” Ug usab: “Ania karon, ako ug ang mga anak nga gihatag sa Dios kanako.” Busa sanglit kay ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo, sa maong pagkaagi, siya usab miambit niini, aron tungod sa kamatayon pagawagtangon niya pinaagi sa kamatayon ang may gahum sa kamatayon, nga mao ang yawa; ug pagaluwason niya ang tanan nga tungod sa kahadlok sa kamatayon nagpasakup sa pagkaulipon sa tibook nila nga kinabuhi. Kay sa pagkamatuod, dili sa mga anghel siya nagahatag ug tabang, kondili nagahatag siya ug tabang sa kaliwat ni Abraham. Tungod niana, kinahanglan siya mahimong sama sa iyang mga igsoon sa tanang mga butang, aron mahimo siyang maloloy-on ug matinumanon nga labawng pari sa mga butang nga mahitungod sa Dios, sa paghimo ug halad sa pagpasig-uli alang sa mga sala sa katawohan. Kay niana, siya sa iyang kaugalingon nag-antus sanglit gitintal, takus siya sa pagtabang niadtong mga gitintal. (Heb. 2:11-18).

Pari: Ang kalinaw maanaa kanimo.

(O, kong walay pari, human sa Sulat sa Apostol, dayon sa Ebanghelyo.)

Magbabasa: Ug sa imong espiritu.

Pari: Kaalam! Tindog. Paminawon nato ang santos nga Ebanghelyo. Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Ang Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari (o kong walay pari, ang magbabasa): Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala kang San Lucas.

Ang Tanan: Himayaon ka, oh Ginoo. Himayaon ka.

Pari: Atong paminawon.

Pari: Niadtong panahona didtoy lain usab nga duha, mga tulisan, nga gidala uban kaniya aron pagapatyon. Ug sa miabut sila sa dapit nga ginganlan Golgotha, didto ilang gilansang siya sa krus, ug ang duha ka tulisan, ang usa sa too ug ang usa sa wala. Ug si Jesus miingon: “Amahan, pasayloa sila, kay wala sila manghibalo sa ilang ginabuhat.” Ug sa pagbahinbahin nila sa iyang bisti, ilang girifahan. Ug ang katawohan nanagtindog nga nanagtan-aw. Ug ang mga punoan usab nagabiaybiay kaniya nga nagaingon: “Siya nagluwas sa uban, papagluwasa siya sa iyang kaugalingon, kong kini mao si Kristo sa Dios, ang iyang pinili.” Ug ang mga sundalo nanagbiaybiay usab kaniya, nanagduol kaniya, nanaghatag kaniya ug suka, Ug nanag-ingon: “Kong ikaw mao ang Hari sa mga Hudeo, magluwas ka sa imong kaugalingon.” Ug may usa usab ka sinulat sa ibabaw niya, sa mga titik nga Greciahanon Linatin, ug Hebreohanon: “Kini mao ang Hari sa mga Hudeo.” Ug usa sa mga tulisan nga nagabitay, nagapasipala kaniya nga nag-ingon: “Dili ba ikaw mao si Kristo? Magluwas ka sa imong kaugalingon ug kanamo!” Apan ang usa mitubag, ug sa nagabadlong kaniya miingon: “Wala ka bay pagkahadlok sa Dios, bisan nga anaa na ikaw sa mao usab nga pagkahinukman sa silot? Ug kanato, sa pagkamatuod, matarung gayud kini, kay nagadawat kita sa angay sa along mga buhat; apan kining tawohana walay gibuhat bisan unsa nga kadautan.” Ug siya miingon: “Jesus, hinumdumi ako kong ikaw moadto na sa imong gingharian.” Ug si Jesus miingon kaniya: “Sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo: Karon magauban ka kanako sa Paraiso.” Ug karon sa haduol na ang ikaunom nga oras, miabut ang kangitngit sa ibabaw sa tibook nga yuta hangtud sa ikasiyam nga oras. Ug mingitngit ang adlaw, ug ang tabil sa templo nagisi sa taliwala. Ug si Jesus, sa misinggit sa makusog nga tingog, miingon: “Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu.” Ug sa nakapamulong siya niini, iyang gitugyan ang espiritu. Ug sa hingkit-an sa centurion ang nahitabo, nagahimaya siya sa Dios nga nagaingon: “Tinuod gayud nga kini maoy matarung tawo.” Ug ang tanang mga panon sa katawohan nga midugok niini nga talan-awon, sa nakita nila ang mga butang nga nanghitabo, namauli nga nanagpanampok sa ilang mga dughan. Ug ang tanang mga kaila niya, ug ang mga babaye nga nanagsunod kaniya gikan sa Galilea, nanagtindog sa halayo nga nagalantaw niining mga butanga. (Lucas 23:32-49)

Ang Tanan: Himayaon ang imong pagkamapailubon, oh Ginoo; himayaon ka.

Sa madali ipasugat kami sa imong mga kaluoy; Kay kami gipaubos na gayud kaayo. Tabangi kami, oh Dios nga among Manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan; ug luwasa kami, ug palaa ang among mga sala tungod sa imong ngalan. (Salmo 78:8-9)

Magbabasa: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang tungod sa Imong ngalan.

Ginoo malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

O, kong walay pari, ang magbabasa: Ginoong Jesus Kristo nga Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Ang Tanan: Amen.

Kontakion, Tone 8:
Dali kamo, atong awiton ang mga pagdayeg kaniya nga gilansang alang kanato; kay si Maria miingon sa dihang naglantaw kaniya sa kahoy: Bisan nag-antus ka sa krus, ikaw gihapon ang akong Anak ug akong Dios.

Ang Tanan: Ginoo, malooy ka (40x)

Ang Pag-ampo sa matag Oras

Magbabasa: Oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang putli ang among lawas, himoang husto ang among mga hunahuna ug himoang husto ang among mga pulong ug ipahilayo kami sa mga kasub-anan, kadaut ug sa mga kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron pinaagi sa ilang mga pagiya kanamo, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa dili maduol nga himaya, kay dalaygon ikaw sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang Tanan: Ginoo, malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labawng gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin, ikaw nga sa walay pagkamadunoton nagpakatawo sa Dios nga Pulong: Matuod nga Theotokos, himayaon ka namo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Kong walay pari:
Ginoo, bendisyoni.

Pari: Oh Dios, kaloy-i ug panalangini kami, ug pasidlaka ang imong nawong sa ibabaw namo.

Kong walay pari:
Magbabasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga Amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Ang Pag-Ampo ni San Basilio nga Bantugan

Oh Dios, Ginoo sa mga panon sa langit, ug Maglalang sa tanang kabinuhatan, pinaagi sa imong mga malomong ug dili masabtan nga kalooy, gipadala nimo ang imong bugtong Anak, ang among Ginoong Jesus Kristo, alang sa kaluwasan sa tawhanong kaliwat. Pinaagi sa iyang mga bililhon nga krus gilangkat mo ang sumbong sa among mga sala, ug sa ingon niana madaugon ka sa ibabaw sa mga punoan ug mga gahum sa kangitngit. Oh Magtutudlo nga nahigugma sa katawhan, dawata usab gikan kanamong mga makasasala kining mga pag-ampo sa pagpasalamat ug sa pagpangamuyo. Luwasa kami gikan sa tanang makadaot ug mangitngit nga kalapasan, ug gikan sa tanang mga kaaway, makita ug dili makita, nga nagtinguha sa pagbuhat kami og dautan. Ilansang ang among unod sa kahadlok sa imo. Ayaw ipakiling ang among mga kasingkasing sa mga pulong o mga hunahuna sa dautan, hinoon lagbasa ang among mga kalag aron mangandoy sila kanimo; aron nga kanunayng nagtan-aw kanimo, ug gigiyahan sa imong kahayag, kami makasud-ong kanimo, ang dili-maduol ug walay katapusan nga kahayag. Kanimo padalhan kami ang walay hunong nga pagdayeg ug pagpasalamat, Amahan nga walay sinugdanan; sa imong bugtong Anak; ug sa imong labing-santos, maayo, ug maghahatag-kinabuhi nga Espiritu; Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.


Ang Ika-Siyam nga Oras

Magbabasa: Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo , atong Hari ug atong Dios.

Salmo 68

Luwasa ako, oh Dios, kay ang mga tubig misalanap hangtud sa akong kalag. Nahaunlod ako sa yanang nga halalum, diin dili mahimo ang pagtindog. Nahidangat ako ngadto sa halalum nga mga tubig, diin ang mga baha minglunop kanako. Naluya ako sa akong pagtu-aw; nauga na ang akong totonlan. Ang akong mga mata nahalap na samtang nagahulat ako sa akong Dios. Sila nga nanagdumot kanako sa walay gipasikaran labi pang daghan kay sa mga buhok sa akong ulo. Sila nga buot molaglag kanako, sanglit akong mga kaaway nga sa walay hinungdan, mga gamhanan man. Kadtong wala nako kuhaa, kinahanglan akong igauli. Oh Dios, ikaw nasayud sa akong mga kabuangan, ug ang akong mga sala wala matago gikan kanimo. Ayaw itugot nga sila nga nanaghulat kanimo mahamutang sa kaulaw pinaagi kanako, Ginoong Dios sa mga panon. Ayaw itugot nga mawad-an sa kadungganan pinaagi kanako kadtong mga nanagpangita kanimo, oh Dios sa Israel. Tungod sa gugma alang kanimo nag-antus ako ug pagtamay. Ang kaulaw nagtabon sa akong nawong. Nahimo ako nga dumuloong sa akong mga kaigsoonan, ug usa ka nahamulag sa mga anak sa akong inahan. Kay ang pagpaningkamot sa imong balay naglamoy kanako; ug ang mga pagpakaulaw nila nga nanagpakaulaw kanimo nangahulog sa ibabaw nako. Sa diha nga ako naghilak, ug nagcastigo sa akong kalag uban ang pagpuasa, kadto maoy alang sa pagtamay kanako. Sa diha nga gihimo ko ang sako nga akong bisti, ako nahimo nga usa ka pagya nila. Sila nga nanaglingkod sa ganghaan nagsulti mahatungod kanako; ug ako mao ang awit sa mga palahubog. Apan mahitungod kanako, ang akong pag-ampo anha kanimo, Ginoo, sa panahon nga nahamut-an. Oh Dios, sa kadagaya sa imong kaluoy, tubaga ako diha sa kamatuoran sa imong kaluwasan. Luwasa ako gikan sa yanang, ug ayaw itugot nga ako mahiunlod. Pagagawason mo ako gikan kanila nga nanagdumot kanako, ug gikan sa mga halalum nga mga tubig. Ayaw ako pag-ipabanlas sa baha sa tubig, ni ipalamoy mo ako sa kahiladman; ug ayaw pag-ipatak-um kanako ang baba sa gahong. Tubaga ako, Ginoo; kay ang imong kaluoy maayo man. Sumala sa gidaghanon sa imong mga malomong kalooy, molingi ka kanako. Ug ayaw pagtagoi ang imong nawong gikan sa imong alagad; kay ania ako sa kagul-anan; tubaga ako sa madali. Pahaduol ka sa akong kalag, ug tubson mo kini. Lukaton mo ako tungod sa akong mga kaaway. Ikaw nahibalo pagpakaulaw kanako, ug sa akong kaulaw, ug sa akong pagkatinamay. Sa atubangan mo anaa ang tanan ko nga mga kaaway. Ang pagpakaulaw nakadugmok sa akong kasingkasing; ug ako natugob sa mga kasub-anan; ug nangita ako ug uban nga malooy kanako, apan walay mausa; ug sa mga maglilipay, apan wala akoy hingkaplagan. Kanako nanaghatag sila usab ug apdo nga akong pagakan-on; ug sa akong kauhaw gihatagan ako nila ug suka nga pagaimnon. Himoa ang ilang lamesa sa atubangan nila nga usa ka bitik; ug sa diha nga anaa sila sa pakigdait, himoa kini nga usa ka lit-ag. Pangitngiti ang ilang mga mata aron sila dili makakita; ug himoa nga magapadayon ang ilang mga hawak sa pagkurog. Ibubo sa ibabaw nila ang imong kaligutgut, ug himoa nga ang kabangis sa imong kasuko makaagpas kanila. Himoa nga ang ilang puloy-anan mabiniyaan; ayaw itugot nga may magapuyo sa ilang mga balong-balong. Kay ilang gilutos siya nga imong gihampak; ug gisugilon nila ang kasakit niadtong mga gisamaran mo. Idugang ang kasal-anan ngadto sa ilang kasal-anan; ug ayaw sila padangata diha sa imong pagkamatarung. Ipapapas sila gikan sa basahon sa kinabuhi, ug sila dili ipasulat lakip sa mga matarung. Apan ako kabus ug masulob-on. Itugot, oh Dios, nga ang imong kaluwasan magabayaw kanako sa itaas. Pagadayegon ko ang ngalan sa Dios uban sa usa ka awit, ug pagapadakuon siya uban sa pagpasalamat. Ug kini makapahamuot sa Ginoo labi pa kay sa usa ka halad nga baka, kun usa ka lakeng baka nga adunay mga sungay ug mga kuko. Ang mga maaghup nakakita niini, ug nangalipay sila. Kamo nga nanagpangita sa Dios, buhia ang inyong kasingkasing. Kay ang Ginoo nagapatalinghug sa mga hangul, ug wala magtamay sa iyang mga binilanggo. Padayega kaniya ang langit ug ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanang mga nagalihok diha kanila. Kay ang Dios magaluwas sa Siyon ug magatukod sa mga syudad sa Huda; ug sila managpuyo didto ug manag-iya niini. Ug ang kaliwat usab sa iyang mga ulipon magapanunod niini; ug sila nga nahigugma sa iyang ngalan managpuyo didto.

Salmo 69

Pagdali, oh Dios, sa pagluwas kanako; pagdali, sa pagtabang kanako, Ginoo. Ipatugyan sila sa kaulawan ug ipalibug kadtong nanagpangita sa akong kalag: Pasibuga sila ug ipadala ngadto sa kaulawan kadtong malipay sa akong kadaut. Pasibuga sila tungod sa ilang kaulaw kadtong nagaingon, Aha! Aha! Tugoti nga kadtong tanan nga nanagpangita kanimo managkalipay ug managmaya diha kanimo; ug kadtong mga nahigugma sa imong kaluwasan magapadayon sa pag-ingon, pagapadakuon ang Dios. Apan ako kabus ug hangul; dumali ka kanako, oh Dios, ikaw mao ang akong katabang ug ang akong mamamawi; oh Ginoo, ayaw paglangan.

Salmo 85

Ipaduko ang imong dalunggan, Ginoo, ug pamati ako; kay ako kabus ug hangul. Bantayi ang akong kalag; kay ako diosnon man. Oh ikaw nga Dios ko, luwasa kining imong alagad nga nagasalig kanimo. Magmaloloy-on ka kanako, Ginoo; kay kanimo nagatu-aw ako sa tibook nga adlaw. Lipaya ang kalag sa imong alagad; kay kanimo, Ginoo, ginabayaw ko ang akong kalag. Kay ikaw, Ginoo, maayo man, ug malumo, ug mabuhong sa kaluoy alang niadtong tanan nga nanagsangpit kanimo. Patalinghugi, Ginoo, ang akong pag-ampo; kg pamatii ang tingog sa akong mga pangaliyupo. Sa adlaw sa akong kaguol nagasangpit ako kanimo; kay ikaw nagatubag kanako. Ginoo, walay bisan kinsa nga sama kanimo sa taliwala sa mga dios; ni may mga buhat nga sama sa imong mga buhat. Ang tanang mga nasud nga imong gibuhat moanhi, ug mosimba sa atubangan mo, Ginoo; ug sila managhimaya sa imong ngalan. Kay ikaw daku, ug nagabuhat sa mga kahibulongan: ikaw lamang ang Dios. Tudloi ako sa imong dalan, Ginoo; ako magalakaw sa imong kamatuoran: hinaut nga ang aking kasingkasing malipay sa pagkahadlok sa imong ngalan. Pasalamatan ko ikaw sa tibuok kong kasingkasing, oh Ginoo nga akong Dios; ug pagahimayaon ko ang imong ngalan sa mga katuigan nga walay katapusan. Kay daku ang imong kaluoy nganhi kanako; ug giluwas mo ang akong kalag gikan sa kahiladman sa Hades. Oh Dios, ang mga malapason mingtindog batok kanako, ug ang tigum sa mga gamhanan nanagpangita sa akong kalag, ug ikaw wala nila ibutang sa atubangan nila. Apan ikaw, Ginoo, mao ang Dios nga mapuangoron ug maloloy-on, mapailubon ug madagayaon sa kaluoy ug sa kamatuoran. Lingia ako, ug malooy ka kanako. ihatag ang imong kalig-on sa imong ulipon, ug luwasa ang anak sa imong ulipon nga babaye. Pakit-a akog timaan sa kaayo, Ginoo, aron sila nga nanagdumot kanako makakita niini, ug maulawan sila, kay ikaw, Ginoo, nagtabang kanako, ug naglipay kanako.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios (3x)

Ginoo, malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo

Tropar, Tono 8
Sa dihang ang kawatan nakakita sa Manunulat sa kinabuhi
nga nagabitay sa Krus, siya miingon:
“Kung dili lalang sa Dios ang gilansang uban kanamo,
dili unta makatago ang bidlisiw sa adlaw.
Ni ang kalibutan gilinog nga nagakurog.
Apan ikaw nga nagaantos sa tanang butang,
hinumdumi ako, oh Ginoo, sa imong Gingharian.”

Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Theotokion, Tone 8:
Tungod sa among kaayohan ikaw nagpakatawo sa Birhen,
ug nag-antos sa krus, oh mahigugmaong Dios.
Ikaw nga manlulupig sa kamatayon pinaagi sa kamatayon
ug isip Dios nagpadayag sa pagbanhaw.
Ayaw isalikway kanila kinsang gibuhat mo pinaagi sa imong mga kamot.
Hinoon, ipakita ang imong gugma sa katawhan, oh Maloloy-on.
Dawata ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong Inahan alang kanamo,
ug luwasa ang imong pagapaabuton katawhan, oh among Manluluwas.

Ang mga Antipona

Tono 7: Pagkakahibulongan nga katingalahan
nga makita ang Magbubuhat sa langit ug yuta nga nagabitay sa krus!
Ang adlaw nagdagitum, ang adlawan nahimong gabii,
ug ang yuta nagpahibalik sa mga patay’ng lawas
gikan sa mga lubnganan.
Uban kanila, amo ikaw nga daygon: Luwasa kami!

Bersikulo: Gibahinbahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila, ug sa akong kupo nanagrifa sila. (Salmo 21:18)

Tono 2: Oh Ginoo sa kahimayaan,
sa dihang ang mga malapason naglansang kanimo sa Krus,
nagsinggit ka kanila:
“Unsang kasub-anan ang gibuhat ko kaninyo?
O kaha sa unsay inyong gikasuk-an?
Kanako nga nga nagluwas kaninyo gikan sa kasakitan?
Ug karon unsay inyong gibalos kanako?
Kangil-ad imbis nga kaayohan!
Balus sa haliging kalayo, inyo akong gilansang sa Krus.
Imbis nga panganod, inyo gikubkub ang lubnganan alang kanako.
Imbis nga manna, inyo akong gihatagan ug apdo.
Imbis nga tubig, inyo akong gipainum ug suka.
Tungod niana pagatawgon ko ang katawhan sa kanasuran!
unya ilang himayaon ako uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo.

Bersikulo: Kanako nanaghatag sila usab ug apdo nga akong pagakan-on; ug sa akong kauhaw gihatagan ako nila ug suka nga pagaimnon. (Salmo 68:21)

Balik ang tropar: Oh Ginoo sa kahimayaan…

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tone 6: Karon, siya kinsa nagsang-at sa kalibutan diha ibabaw sa katubigan, gisang-at ibabaw sa kahoy. (3x)
Ang Hari sa mga anghel gidayandayanan sa purongpurong nga tunukon.
Siya nga nagputos sa kalangitan sa mga panganod giputos sa purpura nga bisti sa pagyagayaga.
Siya nga nagbuhi kang Adan diha sa Jordan gisagpa sa nawong.
Ang Pamanhonon sa Simbahan gilansang sa krus.
Ang Anak sa Birhen gidughang sa usa ka bangkaw.
Gisimba namo ang imong Pasyon, oh Kristo. (3x)
Ipakita usab kanamo ang imong mahimayaong pagkabanhaw.

Ang mga Basahon

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang Prokimenon sa ikaunom nga tono. (Salmo 13:1)

  • Miingon ang mga buang-buang sa ilang kaugalingon: Walay Dios!
  • Walay bisan kinsa nga nagabuhat ug maayo, bisan usa lamang.

Magbabasa: Ang pagbasa sa tagna ni Jeremias.

Pari: Atong paminawon.

Magbabasa: Gisultihan ako sa Ginoo sa plano sa mga kaaway batok kanako. Sama ako sa usa ka maaghop nga karnero nga wala masayod nga ginadala na diay siya sa ihawanan. Wala ako masayod nga may plano diay sila sa pagpatay kanako. Miingon sila, “Patyon nato siya sama sa pagputol sa kahoy uban sa iyang mga bunga, aron mahanaw siya sa kalibotan ug dili na hinumdoman pa.” Apan nagaampo ako, “Oh Ginoo nga Makagagahom, matarong ang imong paghukom, ug nasayod ka sa hunahuna ug kasingkasing sa tawo. Pakit-a ako nga imo silang panimaslan, kay gitugyan ko na kanimo ang akong reklamo.” Gusto sa katawhan sa Anatot nga patyon ako kon dili ako moundang sa pagsugilon sa mensahe sa Ginoo. Busa mao kini ang gisulti sa Ginoo nga Makagagahom, “Silotan ko gayod sila. Mangamatay sa gubat ang ilang mga batan-ong lalaki, ug mangamatay sa kagutom ang ilang mga kabataan. Wala gayoy mahibiling buhi sa mga taga-Anatot, kay padad-an ko sila ug katalagman sa panahon nga silotan ko sila.” Matarung ikaw, oh Ginoo, sa pagpakiglalis ko kanimo; bisan pa niini pasultiha ako sa akong katungod kanimo: Nganong nagauswag man ang mga tawong daotan? Nganong nagakinabuhi man nga hayahay ang mga tawong nagaluib kanimo Gipanalanginan mo sila sama sa kahoy nga nakapanggamot, nga mitubo ug namunga. Kanunay silang nagasultig maayo bahin kanimo, apan ang ilang kasingkasing halayo kanimo. Apan nakaila ka kanako, O Ginoo. Nakita mo ang akong mga binuhatan ug gisusi mo ang akong kasingkasing. Guyora kining mga tawhana nga daw gaguyod ka ug mga karnerong ihawonon. Igahin sila alang sa adlaw sa pag-ihaw. Hangtod kanus-a magpabilin nga uga ang yuta ug laya ang mga sagbot sa tanang kaumahan? Nangamatay ang mga hayop ug ang mga langgam tungod sa pagkadaotan sa mga katawhan nga nagapuyo sa mao nga yuta. Kay nagaingon sila, “Wala manghilabot ang Dios sa atong dangatan.” Miingon ang Ginoo, “Jeremias, kon nakapaluya kanimo ang pagpakiglumba sa mga tawo, unsaon nimo pagpakiglumba sa kabayo? Kon nagakadagma ka sa hawan nga dapit, unsa na lay imong buhaton kon atua ka sa kalasangan duol sa Suba sa Jordan Nahisama sila sa usa ka langgam nga nagapangdagit, ug sila mismo gipalibotan usab sa mga langgam nga nagapangdagit. Tapukon ko ang tanang mabangis nga mga mananap aron sa pagtukob kanila. Laglagon sa daghang mga pangulo ang Juda nga giisip ko nga akong ubasan. Giyatak-yatakan nila kining matahom kong yuta ug gihimong awaaw. Gihimo nila kining usa ka dapit nga dili na mapuslan sa akong atubangan. Nahimo kining awaaw, kay wala may nagtagad niini.” Nagaingon pa gayod ang Ginoo, “Mao kini ang akong buhaton sa tanang daotan nga nasod sa palibot sa Israel, nga naglaglag sa yuta nga gihatag ko sa akong katawhan isip ilang panulondon: Palayason ko sila sa ilang yuta, ingon sa pagpalayas ko sa mga taga-Juda sa ilang yuta. Apan human ko kini buhata, kaloy-an ko pag-usab kining mga nasora ug ibalik ko sila sa ilang kaugalingong yuta.” (Jer. 11:18-23, 12:1-5, 9-11, 14-15)

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Ang pagbasa sa sulat ni apostol San Pablo ngadto sa mga Hebreohanon.

Pari: Atong paminawon.

Magbabasa: Mga kaigsoonan, sa may pagpangahas kita sa pagsulod sa dapit nga balaan tungod sa dugo ni Jesus, pinaagi sa dalan nga iyang gitukod alang kanato, usa ka bag-o ug buhi nga dalan, pinaagi sa tabil, kong sayron, pinaagi sa iyang unod; ug sanglit may usa ka dakung pari ibabaw sa balay sa Dios, manuol kita uban ang matuod nga kasingkasing, nga may hingpit nga katinoan sa pagtoo, sa nasabligan ang atong mga kasingkasing gikan sa usa ka dautan nga kaisipan: ug sa nadigo ang atong lawas sa tubig nga maputli, magmalig-on kita sa pagsugid sa atong paglaum aron dili kini matarug; kay matinumanon ang nagsaad. Ug magpinalandungay kita ang usa ug usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma ug sa mga maayong buhat; nga dili magsalikway sa atong kaugalingong panagkatigum, sumala sa batasan sa uban, kondili magtinambagay ang usa ug usa; ug labi na gayud kong ginatan-aw ninyo nga nagakahaduol ang adlaw. Kay kong magpakasala kita sa tinuyo sa human ta madawat ang pag-ila sa kamatuoran, wala nay halad tungod sa mga sala; apan usa ka makalilisang nga paghulat sa paghukom, ug usa ka kabangis sa kalayo nga magalamoy sa mga kaaway. Ang tawo nga nakapasipala sa Kasugoan ni Moises, sa mapamatud-an sa duha kun totolo ka mga saksi, mamatay sa walay kalooy. Daw unsa ba ka labing mabug-at nga silot, hunahunaa ninyo, ang angay igasilot niadtong nakayatak sa Anak sa Dios, ug nag-isip nga butang nga bastus ang dugo sa tugon nga nagbalaan kaniya, ug nakapanamastamas sa Espiritu sa grasya? Kay hing-ilhan ta ang nagaingon: “ÔAng pagpanimalus ako man, ako mao ang magabalus,’ nagaingon ang Ginoo;” ug usab: “Ang Ginoo magahukom sa iyang katawhan.” Butang nga makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. (Heb. 10:19-31)

Pari: Ang kalinaw maanaa kanimo.

(O, kong walay pari, human sa Sulat sa Apostol, dayon sa Ebanghelyo.)

Magbabasa: Ug sa imong espiritu.

Pari: Kaalam! Tindog. Paminawon nato ang santos nga Ebanghelyo. Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Ang Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari (o kong walay pari, ang magbabasa): Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Ang Tanan: Himayaon ka, oh Ginoo. Himayaon ka.

Pari: Atong paminawon.

Pari: Niadtong panahona nanagtindog sa luyo sa krus ni Jesus ang iyang inahan, ug ang igsoong babaye sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas, ug si Maria Magdalena. Busa sa nakita ni Jesus ang iyang inahan ug ang tinon-an nga iyang gihigugma nga nagatindog sa duol, miingon siya sa iyang inahan: “Babaye, tan-awa ang imong anak.” Unya miingon siya sa tinon-an: “Tan-awa ang imong inahan.” Ug sukad niadtong taknaa gidawat siya sa tinon-an ngadto sa iyang kaugalingong balay. Sa tapus niini, sa hingbaloan ni Jesus nga ang tanan hingpit na, aron matuman ang Kasulatan, miingon: “Giuhaw ako.” May nahimutang didto nga usa ka sudlanan nga napuno sa suka, busa ilang gibutang ang usa ka esponja nga natumog sa suka sa usa ka hisopo, ug gitunol nila sa iyang baba. Busa sa nadawat ni Jesus ang suka; miingon siya: “Hingpit na,” ug giduko niya ang iyang ulo, ug gitugyan ang iyang espiritu. Busa ang mga Hudeo, tungod kay kadto adlaw sa pangandam, nga ang mga lawas dili magapabilin sa krus sa adlaw nga igpapahulay (kay kadtong Sabado usa ka dakung adlaw nga igpapahulay) nagahangyo kang Pilato nga dugmokon ang ilang mga paa, ug nga hugoson nila. Busa ang mga sundalo nangabut, ug ilang gidugmok ang mga paa sa nahauna, ug sa usa nga gilansang sa krus uban kaniya. Apan sa pag-abut nila kang Jesus ug sa hingkit-an nila nga patay na, wala nila pagdugmoka ang iyang mga paa. Apan usa sa mga sundalo midughang sa iyang kilid sa usa ka bangkaw, ug gilayon miagay ang dugo ug tubig. Ug ang nakakita niini mihatag ug pagpamatuod, ug tinuod ang iyang pagpamatuod, ug siya nasayud nga matuod ang iyang ginapamulong, aron kamo usab managtoo. Kay kining mga butanga nagpanghitabo aron matuman ang Kasulatan: “Walay bukog niya nga madugmok.” Ug usab ang laing bahin sa Kasulatan nag-ingon: “Pagatan-awon nila ang ilang gidughang.” (Jn 19:25-37)

Ang Tanan: Himayaon ang imong pagkamapailubon, oh Ginoo; himayaon ka.

Magbabasa: Ayaw isalikway gayud kami tungod sa imong balaang ngalan, ni kawanga ang imong tugon, ug ayaw kuhaa ang imong kaluoy gikan kanamo; tungod ni Abraham, imong hinigugma, tungod ni Isaac, imong alagad, ug tungod ni Israel, ang imong santos.

Magbabasa: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang tungod sa imong ngalan.

Ginoo malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

O, kong walay pari, ang magbabasa: Ginoong Jesus Kristo nga Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Magbabasa: Amen.

Kontakion, Tone 8:
Dali kamo, atong awiton ang mga pagdayeg kaniya nga gilansang alang kanato; kay si Maria miingon sa dihang naglantaw kaniya sa kahoy: Bisan nag-antus ka sa krus, ikaw gihapon ang akong Anak ug akong Dios.

Magbabasa: Ginoo, malooy ka (40x)

Ang Pag-ampo sa matag Oras

Magbabasa: Oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang putli ang among lawas, himoang husto ang among mga hunahuna ug himoang husto ang among mga pulong ug ipahilayo kami sa mga kasub-anan, kadaut ug sa mga kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron pinaagi sa ilang mga pagiya kanamo, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa dili maduol nga himaya, kay dalaygon ikaw sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo, Malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labawng gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin, ikaw nga sa walay pagkamadunoton nagpakatawo sa Dios nga Pulong: Matuod nga Theotokos, himayaon ka namo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Kong walay pari:
Ginoo, bendisyoni.

Pari: Oh Dios, kaloy-i ug panalangini kami, ug pasidlaka ang imong nawong sa ibabaw namo.

Kong walay pari:
Magbabasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga Amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Ang Pag-ampo sa Ika-siyam nga Oras, ni San Basilio nga Bantugan

Magbabasa: Oh Magtutudlo, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, nag-antos ka pag-ayo tungod sa among mga kalapasan, ug nagdala namo hangtod ining taknaa, nga bisan gibitay ka sa kahoy nga naghatag-kinabuhi apan nagbuhat ka og paagi aron makasulod sa paraiso ang maalamong kawatan, ug pinaagi sa imong kamatayon gilaglag mo ang kamatayon: Malooy kanamo nga mga makasasala ug imong dili takos nga mga alagad; kay nakasala kami ug nakabuhat og dautan, ug dili kami takus sa pagyahat sa among mga mata sa pagtan-aw sa gitas-on sa langit, kay kami mibiya sa dalan sa imong pagkamatarung, ug naglakaw sa mga tinguha sa anong mga kasingkasing. Apan nangamuyo kami sa imong walay kinutuban nga kaayo: Kaloy-i kami, Oh Ginoo, sumala sa gidaghanon sa imong mga kalooy, ug luwasa kami tungod sa imong balaang ngalan; kay ang among mga adlaw ginaut-ot sa kakawangan. Luwasa kami gikan sa kamot sa kaaway, ug pasayloa kami sa among mga sala, ug patya ang among kalibutanong mga hunahuna; nga sa pagbiya sa daang pagkatawo, kami mahimong sinul-oban og bag-o, ug mabuhi alang kanimo, ang among Magtutudlo ug Magtatabang; ug nga sa ingon pinaagi sa pagsunod sa imong mga sugo, kami makabaton sa kapahulayan nga walay katapusan, sa puloy-anan sa tanan nga nagakalipay. Kay ikaw mao ang tinuod nga kamaya ug kalipay nila nga nahigugma kanimo, Oh Kristo nga among Dios, ug kanimo atong ipadangat ang himaya, uban sa imong walay-sinugdanang Amahan, ug sa imong labing-santos ug matarong ug maghahatag-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Ang Tanan: Amen.

Pari: Himayaon ka, oh Kristo among Dios ug among Paglaum, himayaon ka.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka.

Padre, bendisyoni.

Kong walay pari:
Ginoo, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga si Kristo atong matuod nga Dios, nga miantus sa pagluwa ug pagbunal ug pagsumbag, sa krus ug kamatayon, alang sa kaluwasan sa kalibutan, pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang pinakaputli nga Inahan; sa santos, himayaon ug labing-talahurong mga apostoles; ug sa tanan niyang santos; maluoy ug magluwas kanato, kay siya maloloy-on ug mahigugmaon sa mga tawo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, maluoy ka kanamo ug luwasa kami.

Kong walay pari:
Pangulong Magbabasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, maluoy ka kanamo ug luwasa kami.

Ang Tanan: Amen.