Ang Unang Oras

Pahibalo: Kasagaran basahon nato ang Unang Oras sa katapusan sa Bihilya, human sa Maitines. Kon mao, laktawa kining mga pag-ampo, ug pagsugod didto sa “Dali, manimba kita.” Apan kon dili basahon ang unang nga Oras human sa laing serbisyo, basaha kini naandang sinugdanan:

Ang Sinugdanan

Pari: Dalayegon ang atong Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Kong walay pari, ang pangulong tigbasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Tigbasa: Amen. Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tigbasa: Amen.  Ginoo, maluoy ka (12x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa sa kanunay, ug sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 5

Patalinghugi ang akong mga pulong, oh Ginoo; tagda ang akong pagtu-aw! Pamatia ang tingog sa akong pag-ampo, Hari ko ug Dios ko: kay kanimo mag-ampo ako. Oh Ginoo, sa buntag magapatalinghug ka sa akong tingog; sa buntag magabarog ako sa imong atubangan ug ikaw magatan-aw kanako. Kay ikaw dili mao ang Dios nga may kalipay diha sa pagkamalinapason; ang dautan dili magapuyo uban kanimo. Ang mga malapason dili magabarog sa atubangan sa imong mga mata. Laglagon mo ang tanang mga bakakon; nadumtan mo ang tanang mga mamumuhat sa pagkamalinapason. Apan tungod sa dako mong kalooy, makasulod ako sa imong balay; makasimba ako ngadto sa imong templo diha sa kahadlok kanimo. Mandoi ako, Ginoo, sa imong pagkamatarung tungod sa akong mga kaaway; tul-iron mo sa akong atubangan ang imong dalan. Kay sa ilang baba walay kamatuoran; kawang ang ilang kasingkasing. Ang ilang totonlan maoy usa ka lubnganan nga inablihan: naglimbong sila pinaagi sa ilang dila. Siloti sila, oh Dios. Ipahulog sila pinaagi sa ilang kaugalingong tambag. Tungod sa pagkadaghan sa ilang dautang mga laraw isalikway sila; kay sila misukol batok kanimo. Apan papaglipaya kadtong tanan nga nanagsalig kanimo; sa kahangturan maglipay sila tungod kay magapuyo ka sa taliwala kanila. Maglipay diha kanimo ang mga nahagugma sa imong ngalan. Kay ikaw magapanalangin sa mga matarung. Oh Ginoo, nakoronahan mo kami sa imong maayong buot ingon nga usa ka taming.

Salmo 89

Ginoo, ikaw mao ang among dalangpanan sa tanang mga kaliwatan. Sa wala pa patunghaa ang kabukiran, kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Ikaw nagapabalik sa tawo ngadto sa pagkalaglag, ug nagaingon: Pamalik, kamong mga anak sa mga tawo, Kay ang usa ka libo ka tuig sa imong pagtan-aw maingon lamang sa kagahapon sa diha nga kini molabay na, ug ingon sa usa ka pagtukaw sa kagabhion.Walay kapuslanan ang ilang mga katuigan. Sa buntag sama sa sagbot ang tawo mahanaw; sa pagkabuntag sila sama sa balili nga managpanubo. Sa buntag kini molabong, ug motubo; sa hapon ginaputol kini ug mangalaya. Kay kami ginaut-ut diha sa imong kapungot, Ug sa imong kaligutgut kami nangagubot. Gibutang mo ang among mga kalapasan sa atubangan mo, ang among gitas-on anaa sa kahayag sa imong nawong. Kay ang tanan namong mga adlaw nanagpangagi; diha sa imong kaligutgut gitapus namo ang among katuigan. Ang among mga katuigan dili na kalig-on kay sa usa ka lawalawa. Ang mga adlaw sa among panuigon may kapitoan ka tuig, kun bisan tungod sa kabaskug may kawaloan ka tuig; bisan pa niana ang ilang garbo mao lamang ang kabudlay ug kasub-anan; kay kini sa madali mosaylo, ug kami managpanlupad. Kinsa ba ang makaila sa gahum sa imong kasuko, ug sa imong kaligutgut sumala sa kahadlok nga angay kanimo? Busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw, aron makabaton kami ug usa ka kasingkasing nga manggialamon. Bumalik ka, Ginoo! Hangtud anus-a ba? Ug pahinulsola kini kanimo mahitungod sa imong mga ulipon. Busga kami sa kabuntagon sa imong kaluoy, aron kami managmaya ug managkalipay sa tanan namong mga adlaw. Lipaya kami sumala sa mga adlaw nga ikaw nagsakit kanamo, ug sa katuigan nga kami nakakita sa kadautan. Ipakita ang imong buhat nganhi sa imong mga ulipon. Ug ang imong himaya ibabaw sa ilang mga anak. Ug itugot nga ang kahimuot sa Ginoo nga among Dios magapaibabaw kanamo; ug lig-onon mo kanamo ang buhat sa among mga kamot; oo, ang-buhat sa among mga kamot lig-onon mo kini.

Salmo 100

Mag-awit ako kanimo bahin sa kaluoy ug sa hustisya, Ginoo. Magkanta ako ug may salabutan diha sa hingpit nga dalan. Kanus-a ka man moari kanako? Sa walay limbong nga kasingkasing magalakaw ako sa sulod sa akong balay. Dili ko ibutang sa atubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw: ang mga mamumuhat sa kalapasan akong gidumtan. Ang kasingkasing nga masukihon wala nagpabilin kanako; ang tawo nga dautan nga mibalik gikan kanako wala maila sa ako. Ang nagabutang-butang sa iyang isigkatawo sa tago, gipahawa siya gikan kanako. Uban kaniya kansang mata mapahitas-on, ug ang iyang kasingkasing dili gayud matagbaw, wala ako mokaon. Ang akong mga mata nagatan-aw sa mga matinumanon sa yuta, aron sila managlingkod uban kanako. Siya nga magalakaw sa dalan sa pagkahingpit, siya magaalagad kanako. Siya nga nagabuhat ug pagkamapahitas-on dili magapuyo sa sulod sa akong balay. Siya nga nagasulti og dili matarong dili pagalig-onon sa atubangan sa akong mga mata. Sa buntag-buntag pagalaglagon ko ang tanang mga makasasala sa yuta, aron sa pagputol sa tanang mga mamumuhat sa kasal-anan sa ciudad sa Ginoo.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa sa kanunay, ug sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Ginoo, malooy ka. (3x)

Ang mga Tropar

Kong adunay duha ka tropar, basahon ang una.

Tigbasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo

Dayon basahon ang tropar o ikaduhang tropar.

Karon ug sa sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Unsaon namo ikaw sa pagtawag, oh ikaw nga puno sa grasya? Ang kalangitan? kay gikan kanimo mo mibanagbanag ang Adlaw sa pagkamatarung. Ang paraiso? kay gikan kanimo mipigsang ang bulak sa pagka-walay-kamatayon. Ang Birhen? kay ikaw nagpabilin nga walay pagkamadunoton. Ang putli nga Inahan? kay gikugus nimo ang imong Anak, ang Dios sa tanan. Pangaliyupo kaniya nga maluwas among mga kalag.

Pasunda ang akong mga lakang sa imong pulong; ug ayaw itugot nga may bisan unsa nga kadautan nga magagahum kanako. Tubsa ako gikan sa pagbutangbutang sa tawo, aron magatuman ako sa imong mga lagda. Ipasidlak ang imong nawong ibabaw sa imong alagad; ug tudloi ako sa imong kabalaoran.

Pun-a ang akong mga ngabil sa pagdayeg kanimo, Ginoo, aron makaawit ako sa imong himaya sa tibuok nga adlaw.

Tigbasa: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tanan: Amen.

Ang Kontak

Karon basahon ang kontak sa Pagkabanhaw, sa piyesta, o sa santos sa adlaw.

Tanan: Ginoo, malooy ka (40x)

Ang Pag-ampo sa Matag Oras

Tigbasa: Oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang makapugong ang among lawas, himoang tul-id ang among mga hunahuna, himoang husto ang among katuyoan, ug ipahilayo kami sa tanang kagul-anan, kadaut ug kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron nga, gipanalipdan ug gigiyahan nilang kasundalohan, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa imong dili-maduol nga himaya; kay dalaygon ikaw hangtud sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tanan: Ginoo, malooy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa sa kanunay, ug sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Kong walay pari: Ginoo, bendisyoni.

Pari: Oh Dios, kaloy-i kami ug panalangini kami, ug ipasidlak ang imong nawong kanamo.

Kong walay pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga Amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, malooy ka kanamo ug luwasa kami. Amen.

Ang Pag-Ampo sa Unang Oras:

Pari (o tigbasa): Oh Kristo, ang tinuod nga Kahayag, nga naglamdag ug nagbalaan sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan: himoa nga masilaw kami ang kahayag sa imong nawong aron nga pinaagi niini makita namo ang dili-maduol nga kahayag. Giyahi ang atong mga lakang sa pagbuhat sa imong kasugoan, pinaagi sa mga pagpangamuyo sa imong labing putli nga Inahan, ug sa tanan nimong mga santos. Amen.

Tanan, Tono 8: Oh Theotokos, manlalaban ug tigmando, kami nga imong mga sulugoon nagahalad kanimo ug awit sa kadaugan ug pagpasalamat, tungod sa among kagawasan gikan sa tanang dautan. Apan tungod kay ikaw walay kapildihan sa gahum, ilikay kami gikan sa mga kakuyaw, aron nga kami magasinggit kanimo: Magmaya ka, asawa nga dili minyo!

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo, maluoy ka. (3x)

Padre, bendisyoni.

Kong walay pari: Ginoo, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga si Kristo, atong matuod nga Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang labing-putli nga Inahan, sa among santos nga mga amahan nga napuno sa Dios, ug sa tanan niyang mga santos, maluoy ug magluwas kanato, kay siya maloloy-on ug mahigugmaon sa mga tawo.

Kong walay pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Tanan:  Amen.  Ginoo, maluoy ka. (3x)

☩    ☩    ☩