Ang Dakong Serbisyo sa Kagabihon

Pari: Dalayegon ang among Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Magbabasa: Himayaon ka, among Dios, himayaon ka.

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Magbabasa: Ginoo, maluoy Ka. (12x).

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo, atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Kon kini ang Unang Semana sa Kwaresma, magsugod kita sa Salmo 69. Apan kong dili, laktawon ang Salmo 69, ug magpadayon sa Salmo 4.

Salmo 69

Pagdali, oh Dios, sa pagluwas kanako; pagdali, sa pagtabang kanako, Ginoo. Ipatugyan sila sa kaulawan ug ipalibug kadtong nanagpangita sa akong kalag: Pasibuga sila ug ipadala ngadto sa kaulawan kadtong malipay sa akong kadaut. Pasibuga sila tungod sa ilang kaulaw kadtong nagaingon, Aha! Aha! Tugoti nga kadtong tanan nga nanagpangita kanimo managkalipay ug managmaya diha kanimo; ug kadtong mga nahigugma sa imong kaluwasan magapadayon sa pag-ingon, pagapadakuon ang Dios. Apan ako kabus ug hangul; dumali ka kanako, oh Dios, ikaw mao ang akong katabang ug ang akong mamamawi; oh Ginoo, ayaw paglangan.

Human niini, awiton ang Dakong Canon. Apan kong dili ang unang semana sa Kwaresma, human sa “Dali manimba kita …” magsugod kita sa Salmo 4.

Salmo 4

Sa dihang mituaw ako, ang Dios sa akong pagkamatarung namati kanako. Diha sa akong kalisdanan, nabuksan mo ang akong kasingkasing. Kaloy-i ako ug dungga intawon ang akong pag-ampo! Oh kamo nga mga anak sa mga tawo, hangtod kanus-a ba kamo mahinay og kasingkasing? Hangtod anus-a ba ang paghigugma ninyo sa kakawangan, ug ang pagpangita ninyo sa kabakakan? Timan-i ninyo nga gihimong kahibulongan sa Ginoo ang iyang matarong nga tawo; mamati siya sa akong pagsangpit kaniya. Sa imong kasuko, ayaw pagpakasala. Pamalandongi kini diha sa inyong kasingkasing; paghinulsol ug paghilum diha sa inyong mga higdaanan Ihalad ang sakripisyo sa pagkamatarung ug paglaum kamo diha sa Ginoo. Daghan ang mga nagaingon: Kinsa ang magapakita kanato ug butang maayo?Ibanwag, Ginoo, ang kahayag sa imong nawong sa ibabaw namo. Nagbutang ikaw ug kalipay sa akong kasingkasing, labaw pa kay sa ilang hingbatonan sa panahon nga midaghan ang ilang trigo ug ang ilang vino. Mohigda ug matulog ako nga malinawon, kay ikaw lamang, Ginoo, ang nagapapuyo kanako diha sa paglaum.

Salmo 6

Ginoo, ayaw ako pagbadlonga diha sa imong kapungot, ni pagcastigohon mo ako diha sa imong mainit nga kaligutgut. Kaloy-i ako, Ginoo; kay maluya ako: ayoha ako, Ginoo, kay ang akong mga bukog nangatay-og. Ang akong kalag usab nagubot sa hilabihan gayud: ug ikaw, Ginoo, hangtod ba anus-a? Bumalik ka, Ginoo, luwasa ang akong kalag. Luwasa ako tungod sa imong kaluoy. Kay diha sa kamatayon walay paghandum mahitungod kanimo: kinsa ba ang magapasalamat kanimo didto sa Hades? Gikapuyan na ako sa akong pagagulo: sa matag-gabii ginapalunopan ko ang akong higdaanan; basa ang akong unlan sa luha. Ang akong mata namad-an na tungod sa kaguol; ako natigulang sa taliwala sa akong mga kaaway. Palayo kamo kanako, kamong nagahimo ug daotan, kay gidungog sa Ginoo ang tingog sa akong pagbakho. Nadungog sa Ginoo ang akong pagpangayo og tabang, ug dawaton niya ang akong pag-ampo. Maulawan ug mahadlok gayod ang tanan kong mga kaaway, ug dali-dali silang magpahilayo tungod sa kaulaw.

Salmo 12

Ginoo, hangtod kanus-a ka nga dili manumbaling kanako? Hangtod ba sa kahangtoran? Hangtod kanus-a ka magtago ang imong nawong gikan kanako? Hangtod anus-a ba magapakitambag ako sa akong kalag, nga adunay kaguol sa akong kasingkasing adlaw ug gabii? Hangtod anus-a ba pagabayawon ang akong kaaway sa ibabaw nako? Tan-awa, pamatia ako, Ginoo nga Dios ko: Hayagan mo ang akong mga mata, kay kon dili, maghikatulog ako nga sa kamatayon; aron dili magaingon ang akong kaaway: Gidaug ko siya. Malipay gayod ang akong mga manglulutos kon matarug ako. Apan sa imong kaluoy misalig ako; akong kasingkasing magakalipay diha sa imong kaluwasan. Magaawit ako sa Ginoo nga akong Magtatabang: ug magaawit ako sa Ginoong Labing-Hataas.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Ginoo, maluoy ka. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Salmo 24

Kanimo, Ginoo, bayawon ko ang akong kalag. Oh Dios ko, kanimo misalig ako, ayaw ako ibutang sa kaulawan; dili mo ako ipadaug sa akong mga kaaway. Oo, walay bisan kinsa nga nagapaabut alang kanimo nga igabutang mo sa kaulawan. Sila pagapakaulawan nga nagabudhi sa walay kapasikaran. Ipakita mo kanako, Ginoo, ang imong mga dalan; itudlo mo kanako ang imong mga alagianan. Tultoli ako sa imong kamatuoran, ug tudloi ako; kay ikaw mao ang Dios sa akong kaluwasan; kanimo nagapaabut ako sa tibook nga adlaw. Hinumdumi, Ginoo, ang imong mga kaluoy; kay sila diha kanimo sukad pa sa mga tuig sa katuigan. Ayaw paghinumdumi ang mga sala sa akong pagkabatan-on, ni ang akong mga kalapasan: sumala sa imong kaluoy hinumduman mo ako, tungod sa imong kaayo, Ginoo. Maayo ug matul-id ang Ginoo: busa, pahamangnoon niya sa dalan ang mga makasasala. Sa mga maaghup siya magatultol ngadto sa dalan sa hustisya; ug ang maaghup pagatudloan niya sa iyang dalan. Ang tanang mga alagianan sa Ginoo lonlon kaluoy ug kamatuoran alang sa mga nagabantay sa iyang tugon ug sa iyang mga pagpamatuod. Tungod sa gugma sa imong ngalan, Ginoo, pasayloa ako sa akong sala, kay kini hilabihan pagkadaku. Unsa bang tawohana nga mahadlok man sa Ginoo? Kaniya ipahimangno niya ang dalan nga iyang pagapilion. Iyang kalag magapuyo sa taliwala sa maayong mga butang; ug ang iyang kaliwat magapanunod sa yuta. Ang Ginoo mao ang kakusog niadtong mga nahadlok kaniya; ug kanila igapadayag niya ang iyang tugon. Ang akong mga mata sa gihapon gitutuk ngadto sa Ginoo; kay pagahulboton niya ang akong mga tiil gikan sa pukot. Lingia ako ug malooy ka kanako; kay ako biniyaan ug sinakit. Ang mga kasamok sa akong kasingkasing nagakadaku: oh kuhaon mo ako gikan sa akong mga kagul-anan. Sud-onga ang akong kasakit ug ang akong pag-antus; ug pasayloa ang tanan ko nga mga sala. Sud-onga ang akong mga kaaway, kay sila daghan uyamut; ug nanagdumot sila kanako sa mabangis gayud nga pagdumot. Bantayan mo ang akong kalag, ug luwason mo ako: ayaw ako pag-ibutang sa kaulawan, kay ako midangup kanimo. Pabantaya kanako ang pagkahingpit sa kasingkasing ug ang pagkatul-id, kay kanimo nagapaabut ako. Oh Dios, tubson mo ang Israel, gikan sa tanan niyang mga kalisdanan.

Salmo 30

Ginoo, diha kanimo ako milaum; ayaw ko gayud pakaulawi. Luwason mo ako diha sa imong pagkamatarung. Ikiling kanako ang imong dalunggan; luwason mo ako sa madali: manlalaban ikaw alang kanako; usa ka kuta dalangpanan sa pagluwas kanako. Kay ikaw mao ang akong bato ug ang akong kuta; busa mandoi ako, ug tutoli ako. Agawon mo ako gikan sa pukot nga ilang giladlad sa tago alang kanako; kay ikaw mao ang akong maligong salipdanan. Sa imong kamot nagatugyan ako sa akong espiritu: nagtubos ikaw kanako, Ginoo, ikaw ang Dios sa kamatuoran. Gidumtan ko ang mga nanagtagad sa kakawangan nga malimbongon; apan ako sa Ginoo nagasalig. Mahinangup ako ug magakalipay sa imong kaluoy; kay nasud-ong mo ang akong kagulanan: naila mo ang akong kalag nga anaa sa mga kalisdanan. Ug wala mo ako palukbi sa kamot sa kaaway; gipahamutang mo ang akong mga tiil sa kinalapdan. Malooy ka kanako, Ginoo, kay ania ako sa kagul-anan: ginaut-ut sa kasakit ang akong mata, ang akong kalag ug ang akong lawas.

Kay ang akong kinabuhi nagaantus sa kasakit, ug ang akong mga tuig sa pagpanghupaw: Ang akong kusog naluya tungod sa akong kasal-anan, ug ang akong mga bukog nagakaut-ut. Tungod sa tanan ko nga mga kabatok nahimo ako nga usa ka talamayon, oo, talamayon nga hilabihan sa akong isigkatawo, Ug usa ka kalisang ako sa akong mga kaila: Ang mga nakakita kanako sa gawas, nanagpangalagiw gikan kanako. Hingkalimtan ako ingon sa usa ka minatay nga wala nay handumanan: Nahimo ako nga sama sa usa ka sudlanan nga nabuak. Kay nadungog ko ang pagtamay sa daghan, kahadlok sa tagsatagsa nga kiliran; samtang nanagsabut sila pagtingub batok kanako, nanaglalang sila sa pagkuha sa akong kinabuhi. Apan misalig ako kanimo, Ginoo. Miingon ako: Ikaw mao ang akong Dios. Sa imong kamot anaa ang akong panahon; luwason mo ako gikan sa kamot sa akong mga kaaway, ug gikan sa akong mga manlulutos. Pasidlaka ang imong nawong sa ibabaw sa imong ulipon; luwason mo ako tungod sa imong kaluoy. Ayaw ako itugot nga mahamutang sa kaulaw, Ginoo; kay nagpakitabang ako kanimo. Ipabutang ang dautan sa kaulawan, pahiluma sila didto sa Hades. Ipahimo nga amang ang mga ngabil nga bakakon, nga nagasulti sa pagpanamastamas, batok sa matarung. nga adunay palabilabi ug pagtamay. Pagkadaku sa imong kaayo, nga gitagana mo sa mga magakahadlok kanimo, nga gibuhat mo alang kanila nga nagadangup kanimo, sa atubangan sa mga anak nga lalake sa mga tawo! Sa tagoanan sa imong presensya pagatipigan mo sila gikan sa mga hikay nga mabudhion sa tawo; pagatagoon mo gayud sila sa usa ka puloy-anan gikan sa paglalis sa mga dila. Dayegon ang Ginoo; kay gipakita niya kanako ang iyang katingalahan nga kaluoy sa syudad nga malig-on. Mahitungod kanako, miingon ako sa pagdali, gipapahawa ako gikan sa atubangan sa imong mga mata. Apan, bisan pa niini, gipatalinghugan mo ang tingog sa akong mga pangaliyuyo, sa diha nga nagtu-aw ako kanimo. Higugmaon ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga mga balaan niya: ang Ginoo magabantay sa mga matinumanon, ug panimaslan niya sa makadaghan gayud ang nagabuhat nga adunay palabilabi. Magmalig-on kamo, ug padasiga ang inyong kasingkasing, tanan kamong may paglaum sa Ginoo.

Salmo 90

Siya nga nagapuyo sa pasilonganan sa Labing Halangdon, magapahulay sa ilalum sa landong sa Dios sa langit. Magaingon siya sa Ginoo: Ang akong katabang ug dalangpanan; Dios ko, nga kaniya misalig ako. Kay siya magaluwas kanimo gikan sa lit-ag sa mangangayam, ug gikan sa matag makasamok nga pulong. Sa iyang mga abaga pagatabonan ikaw niya, ug sa ilalum sa iyang mga pako, magapasilong ikaw: ang iyang kamatuoran mao ang sagang ug ang taming. Dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabhion, ni sa udyong nga nagalupad sa adlaw. Ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa demonyo sa kaudtohon. Mangapukan ang usa ka libo sa imong kiliran, ug ang napulo ka libo sa imong tuong kamot; apan kanimo kini dili makaabut. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata imong makita, ug makita mo ang balus sa mga dautan. Kay ikaw, Ginoo, mao ang akong paglaum; ang Labing Hataas gihimo mo nga imong puloy-anan. Dili moabut kanimo ang kadautan, ni magapahaduol ang kamatay sa imong puloy-anan. Kay siya magasugo sa iyang mga anghel sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil dili mahapangdol sa bato. Ikaw magatunob sa ibabaw sa halas, ug sa sawa nga malala: pagayatakan mo ang leon ug ang dragon. Tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya: ipahaluna ko siya sa itaas tungod kay naila niya ang akong ngalan. Kanako magatawag siya, ug ako motubag kaniya; ubanan ko siya diha sa kalisdanan: akong luwason siya ug akong pagapasidunggan siya. Akong pagatagbawon siya sa hataas nga kinabuhi, ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dayon awiton kining mga bersikulo diha sa matam-is nga tono; dili paspas, apan hinay ug klaro (Biyernes sa gabii kini basahon, ug ang tanan hangtod sa “Nagatuo ako …” basahon, dili kantahon.)

Kwayir: Ang Dios nagauban kanamo. Sabta, oh kanasoran, ug pagpasakop kamo. kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Patalinghog, bisan hangtod sa mga kinatumyan sa yuta.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Pagpasakop kamo, oh mga gamhanan.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Kung kamo malig-on pag-usab, pagapukanon kamo pag-usab.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Kung adunay magkunsabohay, pagatibulaagon sila sa Ginoo.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Ug ang pulong nga inyong gisulti dili magpabilin diha kaninyo.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Kay wala kami mahadlok sa inyong kalisang, ni nasamok kami.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Apan ang Ginoo nga atong Dios, magtawag kita kaniya nga balaan ug mahadlok kita kaniya.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Ug kong ako magasalig kaniya, siya mahimo nga akong pagkabalaan.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Magalaum ako diha kaniya, ug pinaagi kaniya ako maluwas.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Ania karon ako ug ang mga anak nga gihatag kanako sa Dios.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Ang katawhan nga naglakaw sa kangitngitan nakakita og usa ka dakung kahayag.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Ug sila nga nagpuyo sa yuta sa langdong sa kamatayon, diha kanila ang kahayag nisidlak.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Kay alang kanato ang usa ka Bata natawo, alang kanato ang usa ka Anak nga lalake gihatag.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Ug ang kagamhanan anaa sa iyang abaga.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Ug ang iyang kalinaw walay katapusan.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Ug ang iyang ngalan pagatawgon ang Sinugo sa diosnong tamdanan.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Kahibulongan nga Magtatambag.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Dios nga Makagagahum, Magmamando, Prinsipe sa Kalinaw.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Amahan sa umaabot nga kalibutan.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Himaya…

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Karon…

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Magbabasa: Ang Dios nagauban kanamo. Sabta, oh kanasoran, ug pagpasakop kamo.

Kwayir: Kay ang Dios nagauban namo.

Ug dayon kining mga Tropar:

Kwayir: Karon nga ang adlaw milabay na,
nagapasalamat ako kanimo, oh Ginoo;
ug ako nag-ampo nga ang gabii, uban sa kagabhion, mahimong walay paglapas.
Itugot kini kanako, oh Manluluwas, ug luwasa ako.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Karon nga ang adlaw milabay na,
nagahimaya ako kanimo, oh Magtutudlo;
ug ako nag-ampo nga ang gabii, uban sa kagabhion, mahimong walay pagtintal.
Itugot kini kanako, oh Manluluwas, ug luwasa ako.

Magbabasa: Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Karon nga ang adlaw milabay na,
nagaawit ako kanimo, oh Balaan;
ug ako nag-ampo nga ang gabii, uban sa kagabhion, mahimong walay katalagman.
Itugot kini kanako, oh Manluluwas, ug luwasa ako.

Tono 6: Ang mga gahum sa mga kerubin, nga walay lawas
nagahimaya kanimo diha sa walay-hilom nga mga awit.
Ang mga serapin nga may unom ka pako
nagabayaw kanimo diha sa walay-hunong nga mga tingog.
Ang tanang mga panon sa mga anghel nanagdayeg kanimo
diha sa alawiton nga tulo ka pilo nga santos.

Kay ikaw mao ang Amahan
sa wala pa ang tanang katuigan,
ug ikaw adunay ang imong Anak
kinsa usab ang walay sinugdanan,
ug ikaw adunay ang Espiritu sa Kinabuhi,
kinsa managsama diha sa dungog,
ug nagapadayag sa Trinidad nga dili-mabulag.

Oh labing-santos nga Birheng Inahan sa Dios,
ug kamong mga saksi ug mga alagad sa Pulong,
kauban ang mga kwayir sa mga propeta ug mga martir,
kinsa ang nakakab-ot sa kinabuhing walay kamatayon,
pangamuyo mo mainiton alang kanamong tanan,
kay kaming tanan anaa sa kalisdanan,
aron maluwas kami sa mga paglaraw sa dautan,
ug madasigong awiton namo ang anghelnong awit:
Santos, santos, santos,
makatulo nga balaang Ginoo,
kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Magbabasa (basahon, dili kantahon): Nagatuo ako sa usa ka Dios, Amahan nga Makagagahum sa tanan, Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang makita ug dili Makita. Ug sa usa ka Ginoo, si Jesus Kristo, ang bugtong Anak sa Dios, nga gianak gikan sa Amahan sa wala pay katuigan. Kahayag gikan sa Kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gianak dili binuhat, usa og pagka-Dios sa Amahan. Pinaagi kaniya ang tanan nangahimo. Alang kanatong mga tawo, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaug siya gikan sa langit; sa lalang sa Espiritu Santo ug pinaagi kang Birhen Maria, nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antus ug gilubong; ug sa ikatulong adlaw nabanhaw siya sumala sa mga Kasulatan. Ug misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuong-kamot sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ang Magbubuhat sa Kinabuhi, nga nagagikan sa Amahan. Uban sa Amahan ug sa Anak siya gisimba ug gihimaya; siya nagasulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga Simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.

Kantahon kining mga pag-ampo sa Ika-Unom nga Tono, uban sa mga paghapa. (Gawas sa Biyernes, diin basahon kini ug dili kantahon, ug magyukbo lang kita.)

Oh labing-santos nga Theotokos, i-ampo kaming mga makasasala. Paghapa. (3x)

Oh langitnong panon sa santos nga mga anghel ug mga arkanghel, i-ampo kaming mga makasasala. Paghapa. (2x)

Oh San Juan, Propeta ug Mag-uuna ug Magbubunyag sa atong Ginoong Jesus Kristo, i-ampo kaming mga makasasala. Paghapa. (2x)

Oh balaang mahimayaong mga Apostoles, mga Propeta, ug mga Martir, ug tanang mga Santos, i-ampo kaming mga makasasala. Paghapa. (2x)

Oh santos ug diosnong mga amahan, mga pastor, ug mga magtutdlo sa tibuok kalibutan, i-ampo kaming mga makasasala. Paghapa. (2x)

Oh santos nga amahang [inahang] N., (patron), i-ampo kaming mga makasasala. Paghapa. (2x)

Oh dili-mapildi ug dili-matukib ug balaang gahum sa bililhon ug makahatag-kinabuhi nga krus, ayaw isalikway kaming mga makasasala. Paghapa. (2x)

Oh Dios, hinloi kaming mga makasasala. Paghapa. (3x)

Ug kaloy-i kami. Paghapa.

Magbabasa: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Magbabasa: Amen.

Dayon basahon ang mosunod nga mga tropar. Apan kung adunay usa ka piyesta, basahon ang tropar sa piyesta.

Sa Lunes ug Miyerkules:

Tono 2: Hayagan mo ang akong mga mata, oh Kristong Dios, kay kon dili, maghikatulog ako nga sa kamatayon; aron dili magaingon ang akong kaaway: Gidaug ko siya.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Tabangi ang akong kalag, oh Dios, kay nagaagi ako sa taliwala sa daghang mga lit-ag. Buhia ako gikan niini, ug luwasa ako, oh Maluloy-on, kay Ikaw ang mahigugmaon sa katawhan.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Birheng Theotokos, walay kami’y kaisog tungod sa among daghang mga sala. Busa iampo mo kami sa imong Anak; tungod kay masangputon ang pagpangamuyo sa usa ka inahan aron sa pag-angkon sa pabor sa Magtutudlo. Ayaw isalikway ang mga pag-ampo sa mga makasasala, oh labing-putli; kay maloloy-on ug gamhanan sa pagluwas mao ang Ginoo, nga nag-antos diha sa iyang kaugalingong kabubut-on alang sa atong kaayohan.

Sa Martes ug Huwebes:

Tono 8: O Ginoo, nahibal-an mo ang walay-tulog nga pagbilar sa akong dili-makita nga mga kaaway, ug ang kahuyang sa akong makalolooy nga unod, kay ikaw ang nagbuhat kanako; busa, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Ipadangup ako diha sa mga pako sa imong kaayo, aron dili ako matulog sa kamatayon. Lamdagi ang mga mata sa akong salabutan alang sa kalipay sa imong balaang mga pulong. Ug pabaroga ako sa hustong panahon alang sa paghimaya kanimo, kay ikaw lamang ang maloloy-on ug ang mahigugmaon sa katawhan.

Tan-awa ako ug dungga ako, O Ginoo nga akong Dios.

Makalilisang ang imong paghukom, oh Ginoo, sa dihang malibotan sa mga anghel ang mga tawo magiyahan ngadto kanimo. Pagabuksan ang mga libro, pagasusihon ang mga buhat, pagatimbangon ang mga hunahuna. Unsa nga paghukom ang ihatag kanako, kinsa gipanamkon sa taliwala sa mga sala? Kinsa ang mopalong sa kalayo alang kanako? Kinsa ang magdan-ag sa kangitngit alang kanako, kon dili ikaw, oh Ginoo nga naluoy kanako, ingon nga ang Mahigugmaon sa katawhan?

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Hatagi ako og luha, oh Dios, ingon sa gihatag mo kaniadto sa makasasala nga babaye, ug itugot kanako sa paghugas sa imong mga tiil nga nakaluwas kanako gikan sa dalan sa limbong; ug sama sa paghumot maghalad ako kanimo sa usa ka putli nga kinabuhi,  nga nag-umol sulod kanako pinaagi sa paghinulsol; aron madungog ko ang Imong tingog nga akong gitinguha: Ang imong pagtuo nagluwas kanimo, lakaw nga malinawon.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Diha kanimo, oh Theotokos, ako adunay paglaum nga dili maulawan, busa ako maluwas. Naangkon ko ang imong pagpataliwala, oh labing putli, busa dili ako mahadlok.Ako mogukod sa akong mga kaaway ug madaugon batok kanila, nga nagtabon sa akong kaugalingon, sama sa usa ka taming, uban sa imong panalipod lamang. Ug nagamuyo ako sa imong gamhanang panabang, ako nagatuaw kanimo: oh mamandoon Rayna, luwasa ako pinaagi sa imong mga pagpangamuyo, ug ipabangon ako gikan sa mangitngit nga pagkatulog, aron sa paghimaya kanimo, pinaagi sa gahum sa Anak sa Dios kinsa nagpakatawo diha kanimo.

Sa Biyernes: Basahon ang himno sa santos nga saulogon sa Sabado.

Magbabasa: Ginoo, maluoy ka. (40x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong.
Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i kami.

Magbabasa: Amen.

Ang Pag-ampo ni San Basilio

Magbabasa: Oh Ginoo, Ginoo, kinsa nagluwas kanamo gikan sa matag udyong nga nagalupad sa adlaw, luwasa kami gikan sa tanan nga nagalakaw sa kangitngitan. Dawata ang pagbayaw sa among mga kamot sama sa ang usa ka halad sa gabii. Itugot usab kanamo sa paglabay sa kagabhion nga walay lama, nga dili matintal sa dautan. Ug luwasa kami sa tanang kabalaka ug kahadlok nga moabut kanamo gikan sa yawa. Ihatag ang pagbasol sa among mga kalag, ug itugot kanamo sa pagpamalandong sa pagsulay sa imong kahadlokan ug matarung nga paghukom. Ilansang ang among unod sa kahadlok kanimo, ug ipaampo ang among yutan-ong mga lawas, aron nga sa hilum nga pagkatulog kita mahayagan sa panan-awon sa imong paghukom. Kuhaa gikan kanamo ang tanang dili-angay nga damgo ug makadaut nga tinguha. Ipabangon kami sa takna sa pag-ampo, nga gipalig-on sa pagtuo ug nag-uswag diha sa imong mga sugo; pinaagi sa pagkamanggihatagon ug pagkamaayo sa imong bugtong Anak, uban kang kinsa ikaw gipagayeg, uban sa imong labing santos ug maayo ug magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangotran sa mga kahangtoran.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo, atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 50

Maluoy ka kanako, oh Dios, sumala sa imong dakung kaluoy, ug sumala sa kadaghanon sa imong mga kapuangod, papasa ang akong mga kalapasan. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, ug hinloan mo ako gikan sa akong sala. Kay giila ko ang akong kalapasan; ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Ania karon, ako natawo sa mga kasal-anan; ug diha sa mga sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ania karon, gihigugma mo ang kamatuoran. Ang mga tinago sa imong kaalam gipadayag mo kanako. Ulayon mo ako pinaagi sa hisopo, ug maputli ako: hugason mo ako, ug maputi ako labi pa kay sa niyebe. Padungga ako sa himaya ug kalipay, aron magakalipay ang mga bukog nga gidugmok. Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala, papasa ang tanan kong kasal-anan. Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, oh Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan; ug ang akong dila magaawit sa makusog mahatungod sa imong kamatarung. Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil; ug ang akong baba magamantala sa imong pagdayeg. Kay ikaw dili malipay sa mga sakripisyo; nga unta igahatag ko kini: ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsolon: ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsolon nga kasingkasing, oh Dios, dili mo pagatamayon. Buhata ang maayo alang sa Siyon, sumala sa imong maayong kabubut-on: patindoga ang mga kuta sa Jerusalem. Unya ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa mga sakripisyo, ug sa halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga lakeng baka diha sa imong halaran.

Salmo 101

Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo; padangata ang akong pagtu-aw nganha kanimo. Ayaw pagtago ang imong nawong gikan kanako sa adlaw sa akong kalisdanan; ikiling kanako ang imong dalunggan. Sa adlaw sa akong pagsangpit, tubaga ako sa madali. Kay ang akong kinabuhi gakahanaw sama sa aso; ang akong kabukogan gisunog ingon sa agipo. Ang akong kasingkasing gisamaran ug nalaya ingon sa balili, ug nahakalimot ako sa pagkaon sa akong kalan-on. Tungod sa tingog sa akong pagagulo ang akong mga bukog nagtapot sa akong unod. Nagainusara ako sama sa langgam sa kamingawan o sama sa ngiwngiw diha sa guba ug biniyaan nga dapit. Nagatukaw ako, ug nahimong ingon sa gorion nga nagainusara sa ibabaw sa atop sa balay. Sa tibook nga adlaw nagatamay ang akong mga kaaway; ang mga nangasuko batok kanako, nanagpanghimaraut kanako. Kay nakakaon ako sa abo ingon sa tinapay, ug gisagol ko ang akong ilimnon uban sa paghilak, tungod sa imong kasuko ug sa imong kaligutgut: Kay gibayaw mo ako ug gisalikway mo ako. Ang akong mga adlaw ingon sa animo nga nagalingay; ug ako nagmala ingon sa balili. Apan ikaw, Ginoo, magapabilin sa kahangtoran; ug ang imong ngalan nga halandumon ngadto sa tanang mga kaliwatan. Ikaw mobangon, ug kaloy-an mo ang Siyon; kay panahon na sa pagkalooy kaniya, ang panahon nga gitagal miabot na. Kay ang imong mga alagad nahagugma sa iyang mga bato, ug sila adunay kalooy sa iyang mga abog. Busa mahadlok ang kanasoran sa ngalan sa Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta mangurog sa imong himaya. Kay ang Ginoo mopatindog sa Siyon; sa iyang himaya motungha siya. Nagatagad siya sa pag-ampo sa mga mapainubsanon, ug wala niya tamaya ang pag-ampo nila. Isulat kini alang sa umaabot nga henerasyon, aron ang katawhan nga pagabuhaton magadayeg sa Ginoo. Kay nasud-ong niya gikan sa kahitas-an sa iyang balaang puloyanan. Gikan sa langit natan-aw sa Ginoo ang yuta; aron madungog niya ang mga pag-agulo sa binilanggo; aron sa pagbuhi niadtong mga gisilot sa kamatayon; aron isugilon ang ngalan sa Ginoo didto sa Siyon, ug ang iyang pagdayeg didto sa Jerusalem; aron nga tigumon ang mga katawhan, ug ang ilang mga hari, sa pag-alagad sa Ginoo. Nangutana siya sa Ginoo, diha sa kahitas-an sa iyang kusog: Isugid ako ang kamubo sa akong mga adlaw. Miingon ako: Oh Dios ko, ayaw ako pagkuhaa sa kinataliwad-an sa akong mga adlaw; ang imong katuigan nagapadayon ngadto sa tanang mga kaliwatan. Sa kanhi pa gayud gitukod mo ang patukoranan sa yuta; ug ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot. Sila mangahanaw, apan ikaw molungtad. Silang tanan mangadaan sama sa bisti; ilisan mo sila sama sa bisti ug mawala sila. Apan ikaw mao sa gihapon, ug ang imong mga tuig walay katapusan. Ang mga anak sa imong mga alagad magkinabuhi nga luwas sa katalagman ug imong giyahan ang ilang kaliwat hangtod sa kahangtoran.

Ang Pag-Ampo ni Manasses nga Hari sa Judea

Oh Ginoo nga Makagagahum, ang Dios sa among mga katigulangan, ni Abraham, Isaac, ug Jacob, ug sa ilang matarung nga kaliwat; kinsa nagbuhat sa langit ug sa yuta uban sa tanan nilang pagkahalangdon; kinsa nagbutang og utlanan sa dagat pinaagi sa pulong sa imong sugo; nga naglukob sa bung-aw, ug nagsilyo niini pinaagi sa imong makalilisang ug mahimayaon nga ngalan; kinsa kahadlokan sa tanang mga butang, ug magkurog sila sa presensya sa imong gahum; kay walay bisan kinsa nga makalahutay sa kahalangdon sa imong himaya, ug dili maagwanta mao ang kapungot sa imong paghulga ngadto sa mga makasasala, apan dili masukod ug dili matukib mao ang kaluoy sa imong saad; kay ikaw mao ang Ginoo nga Labing Hataas, mapuangoron, mainantuson, ug madagayaon sa kaluoy, ug motalikod gikan sa kadautan nganhi kanamo.

Oh Ginoo, sumala sa gidaghanon sa imong mga kaluoy, gisaad mo ang paghinulsol ug pagpasaylo kanila nga nakasala batok kaniya, ug diha sa kadaghanan sa imong mga kaluoy gitakda mo ang paghinulsol alang sa kaluwasan sa mga makasasala.

Busa, oh Ginoong Dios sa mga panon, Wala mo gitakda ang paghinulsol alang sa mga matarung, alang kang Abraham ug kang Isaac ug kang Jacob, kinsa wala makasala batok kanimo; apan gitakda mo ang paghinulsol alang kanako nga usa ka makasasala, kay nakasala ako labaw pa kay sa gidaghanon sa mga balas sa dagat. Ang akong mga kasal-anan nagadugang sa hilabihan gayud, ug dili ako takus nga makatan-aw ug makakita sa kahitas-an sa mga langit tungod sa kadaghan sa akong mga sala.

Kay gipahimug-atan ako sa daghang puthaw nga mga talikala aron dili ako makapataas sa akong ulo, ug wala nay pagpagawas alang kanako, tungod kay gihagit ko ang imong kasuko, ug nakahimo ko og dautan sa imong atubangan; wala ako nagbuhat sa imong kabubut-on, ni magbantay sa imong mga kasugoan.

Ug karon, nagayukbo ako sa mga tuhod sa akong kasingkasing, nga nagaliyupo kanimo alang sa grasya. Nakasala ako, oh Ginoo, nakasala ako, ug nahibal-an ko ang akong mga kalapasan; apan diha sa pagpangamuyo, nagaampo ako kanimo: luwasa ako, Ginoo, luwasa ako, ug ayaw isalikway ako uban sa akong kasal-anan. Ayaw kasuko kanako sa kahangtoran, ni pagtagad sa akong mga sala, ni silota kanako ngadto sa kinaubsan nga mga bahin sa yuta. Kay ikaw, oh Dios, mao ang Dios sa mga nagahinulsol, ug kanako pakitaon mo ang tanan nimong kaayo; kay ikaw magaluwas kanako nga dili takus, sumala sa kadagaya sa imong kaluoy, ug pagadayegon ko ikaw sa kanunay sa tibuok nga mga adlaw sa akong kinabuhi; kay ang tanang mga panon sa langit nanag-awit kanimo, ug imo man ang himaya, hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Magbabasa: Amen.

Kwayir, Tono 6: Kaloy-i kami, oh Dios, kaloy-i kami, kay nakulang og bisan unsang depensiya, gihalad namo kining pag-ampo ngadto kamino isip Agalon: Kaloy-i kami.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Oh Ginoo, kaloy-i kami, kay kanimo misalig kami. Dili ka unta masuko, ni mahinumdum ka sa among mga kasal-anan; hinuon tan-awa kami bisan karon, kay ikaw maloloy-on; ug luwasa kami gikan sa among mga kaaway, kay ikaw mao ang among Dios, ug kami imong katawhan; kaming tanan binuhat sa imong mga kamot, ug kami nagatawag sa imong ngalan.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Buksi alang kanamo ang mga pultahan sa kalooy, oh bulahang Theotokos kay kami naglaum diha kanimo. Dili kita malaglag kondili maluwas gikan sa kalisdanan pinaagi kanimo, kay ikaw ang kaluwasan sa Kristiyanong kaliwat.

Magbabasa: Ginoo, maluoy ka. (40x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin,
ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin.
Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong.
Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i kami.

Magbabasa: Amen.

Oh Magtutudlo ug Dios, makagagahum nga Amahan; oh Ginoong Jesus Kristo nga bugtong Anak; ug Espiritu Santo, usa ra og pagkadios, usa ra og gahum: Maluoy ka kanako nga makasasala. Ug pinaagi sa mga paghukom nga nahibalo nimo, luwasa ako, imong dili-takus nga ulipon; kay dalayegon ikaw hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo, atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

(Dili basahon ang Salmo 69 niining taknaa sa Dakong Canon sa Unang Semana.)

Salmo 69

Pagdali, oh Dios, sa pagluwas kanako; pagdali, sa pagtabang kanako, Ginoo. Ipatugyan sila sa kaulawan ug ipalibug kadtong nanagpangita sa akong kalag: Pasibuga sila ug ipadala ngadto sa kaulawan kadtong malipay sa akong kadaut.  Pasibuga sila tungod sa ilang kaulaw kadtong nagaingon, Aha! Aha! Tugoti nga kadtong tanan nga nanagpangita kanimo managkalipay ug managmaya diha kanimo; ug kadtong mga nahigugma sa imong kaluwasan magapadayon sa pag-ingon, pagapadakuon ang Dios. Apan ako kabus ug hangul; dumali ka kanako, oh Dios, ikaw mao ang akong katabang ug ang akong mamamawi; oh Ginoo, ayaw paglangan.

Salmo 142

Dungga ang akong pag-ampo, Ginoo; patalinghugi ang akong mga pangaliyupo sa imong kamatinumanon, ug sa imong kamatarung, tubaga ako. Ug ayaw paghukmi ang imong ulipon; kay sa imong pagtan-aw walay bisan kinsa nga tawo nga buhi nga matarung. Kay gilutos sa kaaway ang akong kalag; iyang gidugmok ang akong kinabuhi ngadto sa yuta. Iyang gipapuyo ako sa mga mangitngit nga dapit, ingon niadtong mga nangamatay sa hataas nang panahon; sa ingon niini nalumsan ang akong espiritu sa sulod nako; ang akong kasingkasing nga ania sa sulod nako nahimong biniyaan. Akong hinumduman ang kanhing mga adlaw; nagapalandong ako sa tanan mong mga buhat; Nagapanghunahuna ako sa buhat sa Imong mga kamot. Gibayaw ko ang akong mga kamot nganha kanimo: ang akong kalag giuhaw kanimo, ingon sa yuta nga malaay. Dalia ang pagtubag kanako, Ginoo; nagakaluya na ang akong espiritu: ayaw tagoa ang imong nawong gikan kanako, aron dili ako mahasama niadtong mga nanganaug ngadto sa gahong. Ipabati kanako ang imong kaluoy sa kabuntagon; kay kanimo misalig ako: ipahibalo kanako ang dalan nga akong pagalaktan; kay kanimo gibayaw ko ang akong kalag. Luwasa ako, Ginoo, gikan sa akong mga kaaway: kanimo midangup ako aron nga matagoan mo ako. Tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on; kay Ikaw mao ang akong Dios. Ang Imong maayong Espiritu mogiya kanako sa yuta sa katul-iran; buhion bo ako, Ginoo, tungod lamang sa imong ngalan. Tungod sa imong kamatarung, kuhaa ang akong kalag gikan sa kagul-anan, ug diha sa imong kaluoy, putla ang akong mga kaaway. Ug laglaga silang tanan nga nanagsakit sa akong kalag; kay ako mao ang imong alagad.

Ang Mubo nga Paghimaya

Magbabasa (Basahon, dili kantahon): Himaya sa Dios sa kahitas-an, ug sa yuta pakigdait sa mga tawo nga iyang gikahimut-an. Nagadayeg kami kanimo, nagasimba kami kanimo, nagahimaya kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong dakong himaya. Ginoong Hari, langitnong Dios, Amahan makagagahum. Ginoo, bugtong Anak, Jesus Kristo, uban sa Espiritu Santo. Ginoong Dios, Karnero sa Dios, Anak sa Amahan, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, dawata ang among pangamuyo. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, kaloy-i kami. Kay ikaw lamang ang Balaan, ikaw lamang ang Ginoo, oh Jesus Kristo, sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Matag gabii magdayeg ko kanimo, ug magaawit ako sa imong ngalan hangtod sa kahangtoran. Ginoo, ang among dalangpanan ikaw sa henerasyon ug henerasyon. Miingon ko: Ginoo, kaloy-i ako; ayoha ang akong kalag, kay nakasala ko batok kanimo. Ginoo, nagkalagiw ako ngadto kanimo ingon nga dalangpanan; tudloi ako sa pagbuhat sa Imong kabubut-on, kay ikaw mao ang akong Dios. Kay diha kanimo anaa ang tuburan sa kinabuhi; diha sa imong kayahag makita namo ang kahayag. Ipadayon ang imong kaluoy niadtong mga nakaila kanimo. Itugot, oh Ginoo, nga bantayan kami niining adlawa nga walay sala. Dalayegon ka, oh Ginoo, ang Dios sa among mga amahan, ug daygon ug himayaon ang imong ngalan hangtod sa kahangtoran. Amen. Itugot, oh Ginoo, nga ang imong kaluoy maanaa kanimo, sumala sa among paglaum kanimo. Daygon ka, oh Ginoo: Tudloi ako sa imong kabalaoran. Daygon ka, oh Magtutudlo: Pasabta ako sa imong kabalaoran. Daygon ka, oh Balaan: Lamdagi ako sa imong kabalaoran. Oh Ginoo, ang imong kaluoy nagapadayon sa kahangtoran; ayaw isalikway ang mga buhat sa imong mga kamot. Kay kanimo angay ang pagdayeg, kanimo angay ang usa ka awit, kanimo angay ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Human niini, kung dili ang Unang Semana sa Kwaresma, kantahon ang usa ka Canon.  Unya, tapos sa canon:

Kwayir: Angay og matuod ang pagtawag kanimo nga bulahan, oh Theotokos: kanunayng bulahan ug pinakaputli, ug Inahan sa among Dios. Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo. Paghapa.

Magbabasa: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Magbabasa: Amen.

Unya mag-awit kami sa kusog nga tingog, ug hinay-hinay, sa Ika-Unom nga Tono. (Apan sa gabii sa Biyernes; dili kini gilakip; dayon basahon ang Kontak sa pagsaulog sa Sabado.)

Kwayir: Oh Ginoo sa mga panon, pag-uban kanamo, kay kami walay lain nga panabang diha sa kalisdanan, gawas kanimo. Oh Ginoo sa mga panon, kaloy-i kami.

Magbabasa: Dayega ninyo ang Dios diha sa iyang mga santos, dayega siya sa kalangitan sa iyang gahum.

Kwayir: Oh Ginoo sa mga panon…

Magbabasa: Dayega siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat, dayga siya sumala sa kadaghan sa iyang pagkahalangdon.

Kwayir: Oh Ginoo sa mga panon…

Magbabasa: Dayga siya pinaagi sa huni sa trumpeta! Dayga siya dinuyogan sa alpa ug lira.

Kwayir: Oh Ginoo sa mga panon…

Magbabasa: Dayga siya uban sa tambor ug panagsayaw, dayga siya dinuyogan sa mga alpa ug sa mga plawta!

Kwayir: Oh Ginoo sa mga panon…

Magbabasa: Dayega siya uban sa mga piyangpiyang nga matunog; dayega siya uban sa mga piyangpiyang sa pagmaya. Itugot nga matag gininhawa magdayeg sa Ginoo.

Kwayir: Oh Ginoo sa mga panon…

Magbabasa: Dayega siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat, dayga siya sumala sa kadaghan sa iyang pagkahalangdon.

Kwayir: Oh Ginoo sa mga panon, pag-uban kanamo, kay kami walay lain nga panabang diha sa kalisdanan, gawas kanimo. Oh Ginoo sa mga panon, kaloy-i kami.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Kwayir, Tono 6: O Ginoo, kung ang imong mga santos wala among mga tigpataliwala, ug kong ang imong pagkamaayo wala maluoy kanamo, unsaon man kami mangahas sa pag-awit kanimo, oh Manluluwas, kinsa ginaawit sa mga anghel nga walay paghunong? Nahibal-an mo ang among mga kasingkasing; luwasa ang among mga kalag.

Magbabasa: Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Daghan kaayo ang akong mga sala, oh Theotokos ug ako nagkalagiw ngadto kanimo, oh putli, nga nagamuyo sa kaluwasan. Bisitaha ang akong maluya nga kalag, ug iampo ang imong Anak, ang among Dios nga mahatagan ako og kapasayloan alang sa dautan nga akong nabuhat; kay ikaw lamang ang bulahan.

Ang tanan nakong paglaum ibutang nako diha kanimo, oh Inahan sa Dios; bantayi ako ilalum sa imong pagpanalipod.

Magbabasa: Ginoo, maluoy ka. (40x)

Ang Pag-ampo sa Matag Oras

Magbabasa: Oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang makapugong ang among lawas, himoang tul-id ang among mga hunahuna, himoang husto ang among katuyoan, ug ipahilayo kami sa tanang kagul-anan, kadaut ug kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron nga, gipanalipdan ug gigiyahan nilang kasundalohan, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa imong dili-maduol nga himaya; kay dalaygon ikaw hangtud sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong.
Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i kami.

Magbabasa: Amen.

Unya, kondili Biyernes sa gabii, ang Pag-ampo ni San Eprem

Pari: Ginoo ug Agalon sa akong kinabuhi, kuhaa gikan kanako ang espiritu sa pagbuhat nga walay hinungdan, sa pagkawalay paglaum, sa pagkamahigumaon sa gahum, sa pag sulti nga walay pulos. Paghapa.

Pari: Apan ihatag hinuon kanako nga imong alagad, ang espiritu sa pagpugon sa akong kaugalingon, sa pagkamapaubsanon, sa pagkamapailubon, ug sa gugma. Paghapa.

Pari: Oo, Ginoo ug Hari, itugot kanako nga makita ang akong kaugalingong mga kalapasan ug dili sa paghukom sa akong igsoon. Kay dalayegon ka hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen. Paghapa.

Pari: Oh Dios, hinoi ako ang makasasala. (12x uban sa mga pagyukbo.)

Pari: Ginoo ug Agalon sa akong kinabuhi, kuhaa gikan kanako ang espiritu sa pagbuhat nga walay hinungdan, sa pagkawalay paglaum, sa pagkamahigumaon sa gahum, sa pag sulti nga walay pulos. Apan ihatag hinuon kanako nga imong alagad, ang espiritu sa pagpugon sa akong kaugalingon, sa pagkamapaubsanon, sa pagkamapailubon, ug sa gugma. Oo, Ginoo ug Hari, itugot kanako nga makita ang akong kaugalingong mga kalapasan ug dili sa paghukom sa akong igsoon. Kay dalayegon ka hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen. Paghapa.

Magbabasa: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Reader: Amen. Ginoo, maluoy ka. (12x) Luwasa, tabangi, ug panalipdi kami, oh Birheng Theotokos.

Ang Pag-ampo ni San Pablo nga Monghe

Oh walay-buling, wala-mahugawi, dili-madunoton, putli nga Birhen; oh rayna ug pangasaw-onon sa Dios, kang kinsa gihiusa ang Pulong sa Dios ngadto sa tawhanong kaliwat pinaagi sa imong labing-mahimayaon pagpanganak, ug kinsa ug miapil sa sinalikway nga kinaiyahan sa atong kaliwat sa mga butang nga langitnon: ikaw ang kalauman sa mga walay paglaum, ug ang katabang sa mga naglisud, ang andam nga nga proteksyon sa mga tawo nga magdali kanimo, ug ang dalangpanan sa tanang Kristohanon. Ayaw gingil-aran ako, nga makasasala, mahugaw, nga gihimo sa akong kaugalingon gayud nga walay pulos pinaagi sa makauulaw mga hunahuna, mga pulong, ug mga buhat, ug pinaagi sa pagkatapulan sa hunahuna nahimong usa ka ulipon sa mga kalipayan sa kinabuhi. Hinoon, ingon sa Inahan sa Dios nga nahigugma sa katawhan, ipakita ang imong gugma alang sa katawhan ug maluoy ka kanako nga makasasala ug mausikon, ug dawata ang akong pagpakilooy, nga gihalad kanimo gikan sa mahugaw nga mga ngabil. Ug, diha sa imong inahanong kaisog, mangaliyupo sa imong Anak, nga atong Magtutudlo ug Ginoo, nga siya mag-abli kanako sa mahigugmaong kalooy sa iyang kaayo, ug nga nag-umbaw sa akong dili maihap nga mga paglapas, maghimo siya na sab kanako sa paghinulsol ug maghimo kanako nga usa ka aprobahan magbubuhat sa iyang mga sugo. Ug mauban ka unta kanako sa kanunay, ingon nga maloloy-on, ug ang mahigugmaon sa maayo; sa karong kinabuhia, mainiton panalipdi ug tabangi ako, sa pagpasibog sa mga pag-atake sa mga kaaway, ug gihayi ako padulong sa kaluwasan; ug papahawaa sa halayo gikan niini ang kangitngit nga mga nawong sa dautang mga yawa; ug diha sa makalilisang adlaw sa paghukom, luwasa ako sa walay katapusan nga paghasol; ug ipakita ako ingon sa usa ka manununod sa dili-matukib nga himaya sa imong Anak nga atong Dios. Hinaot unta nga ako makab-ot tanan niini, oh akong rayna, labing-balaang Theotokos, pinaagi sa imong pagpataliwala ug panalipod; pinaagi sa grasya og gugma sa Katawhan sa imong bugtong Anak: atong Ginoo og Dios og Manluluwas, nga si Jesus Kristo, Kang kinsa Mao ang tanang himaya, kadungganan ug pagsimba, uban sa iyang Amahan nga walay sinugdanan, ug sa iyang labing-santos ug maayo ug maghahatag-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ngadto sa atong Ginoong Jesus Kristo, ni San Antiokyo nga Monghe

Ug ihatag kanamo, oh Ginoo, sa pagkatulog, ang pahulay alang sa lawas ug kalag, ug bantayi kami sa madulum nga paghinanok sa sala, ug gikan sa tanang ngitngit nga kalipayan sa gabii. Gamhi ang kahinayak sa mga pasyon, palonga ang nagdilaab nga mga pana sa dautan nga malipatlipaton gitambog batok kanamo, ayoha ang mga pagsukol sa among unod, ug pakatuloga ang tanan namong yutan-on ug unodnong pagkamaliputon. Ug ihatag kanamo, oh Dios, og pagkamabinantayon, usa ka putli nga hunahuna, usa ka mabuot nga kasingkasing, ug usa ka pagkatulog nga malumo ug gawas sa matag yawan-ong ilusyon. Patindoga kami sa panahon sa pag-ampo, lig-on nga tinukod sa imong mga lagda, ug nagtuman sa makanunayon sulod kanamo ang handumanan sa imong mga paghukom. Sa tibuok gabii itugot kanamo ang pagdayeg kanimo, aron nga awiton ug dayegon ug himayaon namo ang imong labing talahuron ug halangdon nga ngalan: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pari: Himayaon ka, oh Dios nga among paglaum, himayaon ka.

Kwayir: Himaya sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen. Ginoo, maluoy ka. (3x) Padre, bendisyoni. (Ug maghapa ang tanan samtang ang pag-ampo sa pari, kondili Biyernes)

Pari: Oh Magtutudlo nga madagayaon sa kaluoy, oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among laning-putli nga Reynang Theotokos ug kanunayg-Birheng Maria; pinaagi sa gahum sa bililhon ug makahatag-kinabuhi nga Krus; pinaagi sa pagpataliwala sa dungganan, langitnong mga panon nga walay lawas; sa dungganon, mahimayaon nga Propeta, Mag-uuna, ug Tigbunyag nga si Juan; sa santos, himayaon, ug labing gidayeg nga mga Apostoles; sa santos, himayaon ug madaugan nga mga martir; sa among santos ngamga katigulangan nga naghupot sa Dios; (sa patron sa templo); ug sa tanang mga santos; himoang madawat ang among pag-ampo; ihatag kanamo ang ka[pasayloan sa among mga sala; panalipdi kami ilalum sa salipdanan sa imong mga pako; ipahilayo gikan kanamo ang matag kaaway; himoang malinawon ang among kinabuhi, O Ginoo; Kaloy-k kami ug ang imong kalibutan, ug lwasa ang among mga kalag, kay ikay maloloy-on ug mahigugmaong sa mga tawo.

Kwayir: Amen.

Pari (nga naghapa): Bendisyoni, santos nga mga amahan, (mga inahan) ug mga igsoon, ug pasayloa ako nga usa ka makasasala, tanan diin ako nakasala niining adlawa sa buhat, pulong, ug sa tanan nakong pagbati.

Tanan: Hinaut nga ang Dios mopasaylo ug maluoy kanimo, santos nga padre.

Tanan (nga naghapa): Bendisyoni ako, santos nga padre, ug pasayloa ako nga usa ka makasasala, tanan diin ako nakasala niining adlawa sa buhat, pulong, ug sa tanan nakong pagbati; ug iampo mo ako, ang usa ka makasasala.

Pari: Pinaagi sa iyang grasya hinaut nga ang Dios mopasaylo ug maluoy kanatong tanan.

Pari: Let us pray for our great lord and father, the most-holy Patriarch of Moscow and all Rus Kirill, and for our lord the Very Most Reverend Mitropolitan Sergiy, and all our brethren in Christ.

Kwayir: Ginoo, maluoy ka… (nga hilum, hinay, ug padayon, hangtod nga mahuman and mga petisyon)

Pari: Alang sa atong nasud nga gipanalipdan sa Dios, sa panggamhanan, ug sa armadong kusog niini.

Alang niadtong mga nagadumot kanato ug niadtong mga nahigugma kanato.

Alang niadtong mga maloloy-on kanato ug niadtong mga nagaalagad kanato.

Alang kanila nga nangayo kanatong mga dili takus sa pag-ampo alang kanila.

Alang sa kaluwasan sa mga binilanggo.

Alang sa among mga ginikanan ug mga igsoon nga nitaliwan una kanato.

Alang sa mga naglayag sa katubigan.

Alang sa mga gilaygay sa kaluyahon.

Mag-ampo kita alang sa abondang abot sa yuta.

Ug alang sa matag Kristianong kalag.

Magbendisyon kita sa diosnon nga mga hari, Ortodox nga mga obispo, ug niadtong mga nagtukod niining balaang puloy-anan.

Ang among ginikanan, ug ang tanan nga nitaliwan una kanato, ang among mga amahan, mga igsoon, ug sa mga Orthodox nga namahulay dinhi ug sa tanang mga dapit.

Mag-ingon usab kita sa atong kaugalingon:

Kwayir: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Pari: Tungod sa mga pag-ampo sa imong labing-putli nga Inahan, ni san N. (patron), ug sa tanang mga santos, oh Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i kami.

Kwayir: Amen.

Unya magpasidunggan kita sa balaang mga icon, ug magdawat og panalangin gikan sa pari.