Ang Ikasiyam nga Oras

Pari: Dalayegon ang atong Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kong walay pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Tigbasa: Amen. Himayaon ka, oh Ginoo, himayaon ka.

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tigbasa: Amen.  Ginoo, maluoy ka. (12x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 83

Pagkatahom gayod sa imong mga tolda, Ginoo sa mga panon! Ang akong kalag gihidlaw ug nangandoy pa sa hawanan sa Ginoo; ang akong kasingkasing ug ang akong unod nanagsinggit nga malipayon ngadto sa buhing Dios. Kay ang langgam nga gorion nakakaplag og usa ka salag, ug ang mga sayaw may kaugalingong puy-anan, diin didto ibutang niya ang iyang mga kuyabog, bisan ang imong mga halaran, Ginoo sa mga panon, akong Hari ug akong Dios. Bulahan sila nga nanagpuyo sa imong balay: sa gihapon managdayeg sila kanimo. Bulahan ang tawo kansang panabang naggikan kanimo. Gitukod niya mga dalan sa tungasan diha sa iyang kasingkasing. Siya misaka diha sa iyang kasingkasing, diha sa walog sa paghilak, diha sa dapit nga iyang gitakda; kay ang magbabalaod mohatag sa mga panalangin. Sila molahos gikan sa kusog ngadto sa kusog; ang Dios sa mga dios makita didto sa Siyon. Pamatia intawon ang akong pag-ampo, Ginoo nga Dios sa mga panon; patalinghugi, oh Dios ni Jacob. Ania karon, oh Dios nga among taming, ug sud-onga ang nawong sa imong gidihog. Kay ang usa ka adlaw sa imong mga hawanan labi pang maayo kay sa usa ka libo nga sa gawas kanila. Palabihon ko nga mahimong usa ka sinalikway sulod sa balay sa akong Dios, kay sa pagpuyo sa mga balong-balong sa mga makasasala. Kay gihigugma sa Ginoong Dios ang kalooy ug ang kamatuoran; ang Ginoo mohatag sa grasya ug himaya. Walay bisan unsa nga maayo nga itungina niya niadtong mga nanaglakaw sa kainosente. Bulahan siya nga nagalaum kanimo, oh Ginoo sa mga panon.

Salmo 84

Ginoo, ikaw nagmapuanguron sa imong yuta; imong gipapauli ang pagkabinihag ni Jacob. Gipasaylo mo ang kasal-anan sa imong katawhan; imong gitabonan ang tanang mga sala nila. Gihunong mo ang tanan nimong kaligutgut; milingiw ka gikan sa kabangis sa imong kapungot; Bumalik ka kanamo, oh Dios sa among kaluwasan, ug isalikway na ang imong kaligutgut nganhi kanamo. Masuko ka ba kanamo hangtod sa kahangtoran? Palungtaron mo ba diay ang imong kaligutgut ngadto sa tanang mga kaliwatan? Oh Dios, ikaw motalikod ug buhion mo kami, ug kami nga imong katawhan magakalipay kanimo. Ipakita kanamo, Ginoo, ang imong kaluoy, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Mamati ako sa isulti kanako sa Ginoong Dios, kay siya magasulti ug kalinaw sa iyang katawhan, ug sa iyang mga santos, ug kanila nga motalikud sa ilang kasingkasing ngadto kaniya. Matuod gayud haduol ang iyang kaluwasan kanila nga adunay kahadlok kaniya, aron ang himaya magpuyo sa among yuta. Ang kalooy ug ang kamatuoran nanagkatagbo; ang pagkamatarung ug ang pakigdait nanaghinalokay sa usa ug usa.  Ang kamatuoran migitib gikan sa yuta; ug ang pagkamatarung midungaw gikan sa langit. Kay ang Ginoo mohatag niadtong maoy maayo; ug ang atong yuta mohatag sa iyang bunga. Ang pagkamatarung mouna sa paglakaw kaniya, ug ang iyang mga lakang buhaton niya nga dalan nga pagalaktan.

Salmo 85

Ipaduko ang imong dalunggan, Ginoo, ug pamati ako; kay ako kabus ug hangul. Bantayi ang akong kalag; kay ako diosnon man. Oh ikaw nga Dios ko, luwasa kining imong alagad nga nagasalig kanimo. Magmaloloy-on ka kanako, Ginoo; kay kanimo nagatu-aw ako sa tibook nga adlaw. Lipaya ang kalag sa imong alagad; kay kanimo, Ginoo, ginabayaw ko ang akong kalag. Kay ikaw, Ginoo, maayo man, ug malumo, ug mabuhong sa kaluoy alang niadtong tanan nga nanagsangpit kanimo. Patalinghugi, Ginoo, ang akong pag-ampo; ug pamatia ang tingog sa akong mga pangaliyupo. Sa adlaw sa akong kaguol nagasangpit ako kanimo; kay ikaw nagatubag kanako. Ginoo, walay bisan kinsa nga sama kanimo sa taliwala sa mga dios; ni may mga buhat nga sama sa imong mga buhat. Ang tanang mga nasud nga imong gibuhat moanhi, ug mosimba sa atubangan mo, Ginoo; ug sila managhimaya sa imong ngalan. Kay ikaw daku, ug nagabuhat sa mga kahibulongan: ikaw lamang ang Dios. Tudloi ako sa imong dalan, Ginoo; ako magalakaw sa imong kamatuoran: hinaut nga ang aking kasingkasing malipay sa pagkahadlok sa imong ngalan. Pasalamatan ko ikaw sa tibuok kong kasingkasing, oh Ginoo nga akong Dios; ug pagahimayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahagtoran. Kay daku ang imong kaluoy nganhi kanako; ug giluwas mo ang akong kalag gikan sa kahiladman sa Hades. Oh Dios, ang mga malapason mingtindog batok kanako, ug ang tigum sa mga gamhanan nanagpangita sa akong kalag, ug ikaw wala nila ibutang sa atubangan nila. Apan ikaw, Ginoo, mao ang Dios nga mapuangoron ug maloloy-on, mapailubon ug madagayaon sa kaluoy ug sa kamatuoran. Lingia ako, ug malooy ka kanako. ihatag ang imong kalig-on sa imong ulipon, ug luwasa ang anak sa imong ulipon nga babaye. Pakit-a akog timaan sa kaayo, Ginoo, aron sila nga nanagdumot kanako makakita niini, ug maulawan sila, kay ikaw, Ginoo, nagtabang kanako, ug naghupay kanako.

Pakit-a akog timaan sa kaayo, Ginoo, aron sila nga nanagdumot kanako makakita niini, ug maulawan sila, kay ikaw, Ginoo, nagtabang kanako, ug naghupay kanako.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Ginoo, malooy ka. (3x)

Ang mga Tropar

Kong adunay duha ka tropar, basahon ang una.

Tigbasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo

Dayon basahon ang tropar o ikaduhang tropar.

Karon ug sa sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Alang sa among kaayohan, ikaw nagpakatawo sa Birhen, ug giantus mo ang paglansang sa krus, oh Matarung. Gibuntog mo ang kamatayon pinaagi sa kamatayon, ug isip Dios, gipadayag mo ang pagkabanhaw. Ayaw kami isalikway, kay giumol mo kami sa imong mga kamot. Ipakita ang imong gugma sa katawhan, oh Maloloy-on. Dawata ang mga pag-ampo sa Theotokos nga alang kanamo, ug luwasa ang katawhan nga nagalaum lamang kanimo, nga among Manluluwas!

Ayaw isalikway gayud kami tungod sa imong balaang ngalan, ni kawanga ang imong tugon, ug ayaw kuhaa ang imong kaluoy gikan kanamo; tungod ni Abraham, imong hinigugma, tungod ni Isaac, imong alagad, ug tungod ni Israel, ang imong santos.

Tigbasa: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tanan: Amen.

Ang Kontak

Karon basahon ang kontak sa Pagkabanhaw, sa piyesta, o sa santo sa adlaw.

Tanan: Ginoo, malooy ka (40x)

Ang Pag-ampo sa matag Oras

Tigbasa: Oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang makapugong ang among lawas, himoang tul-id ang among mga hunahuna, himoang husto ang among katuyoan, ug ipahilayo kami sa tanang kagul-anan, kadaut ug kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron nga, gipanalipdan ug gigiyahan nilang kasundalohan, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa imong dili-maduol nga himaya; kay dalaygon ikaw hangtud sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tanan: Ginoo, malooy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Kong walay pari: Ginoo, bendisyoni.

Pari: Oh Dios, kaloy-i kami ug panalangini kami, ug ipasidlak ang imong nawong kanamo.

Kong walay pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga Amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Ang Pag-ampo ni San Basilio nga Bantugan

Tigbasa: Oh Magtutudlo, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, nag-antos ka pag-ayo tungod sa among mga kalapasan, ug nagdala namo hangtud ining taknaa, nga bisan gibitay ka sa kahoy nga naghatag-kinabuhi apan nagbuhat ka og paagi aron makasulod sa paraiso ang maalamong kawatan, ug pinaagi sa imong kamatayon gilaglag mo ang kamatayon: Malooy kanamo nga mga makasasala ug imong dili takos nga mga alagad; kay nakasala kami ug nakabuhat og dautan, ug dili kami takus sa pagyahat sa among mga mata sa pagtan-aw sa gitas-on sa langit, kay kami mibiya sa dalan sa imong pagkamatarung, ug naglakaw sa mga tinguha sa anong mga kasingkasing. Apan nangamuyo kami sa imong walay kinutuban nga kaayo: Kaloy-i kami, Oh Ginoo, sumala sa gidaghanon sa imong mga kalooy, ug luwasa kami tungod sa imong balaang ngalan; kay ang among mga adlaw ginaut-ot sa kakawangan. Luwasa kami gikan sa kamot sa kaaway, ug pasayloa kami sa among mga sala, ug patya ang among kalibutanong mga hunahuna; nga sa pagbiya sa daang pagkatawo, kami mahimong sinul-oban og bag-o, ug mabuhi alang kanimo, ang among Magtutudlo ug Magtatabang; ug nga sa ingon pinaagi sa pagsunod sa imong mga sugo, kami makabaton sa kapahulayan nga walay katapusan, sa puloy-anan sa tanan nga nagakalipay. Kay ikaw mao ang tinuod nga kamaya ug kalipay nila nga nahigugma kanimo, Oh Kristo nga among Dios, ug kanimo atong ipadangat ang himaya, uban sa imong walay-sinugdanang Amahan, ug sa imong labing-santos, maayo, ug magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu; karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran Amen.

Tanan: Amen.

Ang Ika-Siyam nga Oras kasagaran sundan dayon sa Bisperas, nga walay bisan unsang panapos nga pag-ampo niining panahona. Apan kon walay ubang serbisyo dayon mosunod sa Ikasiyam nga Oras, basahon kini:

Ang Tingpamuhi

Pari: Himayaon ka, oh Kristo nga among Dios ug among Paglaum, himayaon ka.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo maluoy ka. (3x) Padre, bendisyoni.

Kong walay pari: Ginoo, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga si Kristo atong matuod nga Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang labing-putli nga Inahan; sa santos, himayaon ug labing-talahurong mga apostoles; ug sa tanan niyang mga santos, maluoy ug magluwas kanato, kay siya maloloy-on ug mahigugmaon sa mga tawo.

Kong walay pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Tanan: Amen.

☩    ☩    ☩