Ang Ikaunom nga Oras

Pahibalo: Kasagaran basahon nato ang Ikaunom nga Oras sa katapusan sa Ikatulong Oras. Kon mao, laktawa kining mga pag-ampo, ug pagsugod didto sa “Dali, manimba kita.” Apan kon dili basahon ang Ikaunom nga Oras human sa laing serbisyo, basaha kini naandang sinugdanan:

Ang Sinugdanan

Pari: Dalayegon ang atong Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Kong walay pari, ang pangulong tigbasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Tigbasa: Amen. Santos nga Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tigbasa: Amen. Ginoo, maluoy ka. (12x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 53

Luwasa ako, oh Dios, tungod sa imong ngalan, ug hukmi ako diha sa imong gahum. Patalinghugi ang akong pag-ampo, oh Dios; Pamatia ang mga pulong akong baba. Kay ang mga dumuloong nanagpanindog batok kanako, ug ang mga tawo sa paglupig nagapangita sa akong kalag: wala sila magpahamutang sa Dios sa atubangan nila. Ania karon, ang Dios mao ang akong magtatabang: ang Ginoo nagauban kanila nga nagasapnay sa akong kalag. Panimaslan niya ang dautan sa akong mga kaaway: laglagon mo sila tungod sa imong kamatuoran. Kinabubuton magahalad ako kanimo: magahatag ako ug mga pasalamat sa imong ngalan, oh Ginoo, kay kini mao ang maayo. Kay giluwas niya ako gikan sa tanan nga kasamok; ug ang akong mata nakakita sa akong tinguha ibabaw sa akong mga kaaway.

Salmo 54

Patalinghugi ang akong pag-ampo, Oh Dios; ug ayaw pagtago sa imong kaugalingon gikan sa akong pagpangaliyupo. Atimana ako ug tubaga ako: Ako walay pahulay sa akong pagmahay, ug sa pag-agulo, tungod sa tingog sa kaaway, tungod sa pagdaugdaug sa mga dautan; kay gihulog nila sa ibabaw nako ang kadautan, ug sa kasuko gilutos nila ako. Ang akong kasingkasing misakit sa hilabihan sa sulod nako: Ug ang mga kalisang sa kamatayon nangahulog sa ibabaw nako. Ang kahadlok ug pagkurog miabut sa ibabaw nako, ug ang kangitngit midaug kanako. Ug miingon ako: Oh nga aduna unta akoy mga pako nga sama sa salampati! Unya makalupad ako sa halayo ug makapahulay. Ania karon, unya makakalagiw ako sa halayo, ako makapuyo sa kamingawan. Ako magdali sa paglikay ngadto sa usa ka salipdanan gikan sa unos sa hangin ug bagyo. Laglaga, Ginoo, ug bahina ang ilang dila; kay nakita ko ang pagpanlupig ug panag-away didto sa ciudad. Adlaw ug gabii sila nagalibut niini sa ibabaw sa mga kuta niana; ang kasal-anan usab ug kadautan maoy ania sa kinataliwad-an niini. Ang kadautan maoy anaa sa taliwala niana: Ang pagdaugdaug ug paglimbong dili mobulag gikan sa kadalanan niini. Kay dili usa ka kaaway ang mitamay kanako; nan, makahimo unta ako sa pag-antus niini: Dili usab ang nagdumot kanako mao ang nagpadaku sa iyang kaugalingon batok kanako; nan, motago unta ako sa akong kaugalingon gikan kaniya: Kondili kadto mao ikaw, usa ka tawo nga sama kanako, akong kauban, ug akong suod nga abyan. Matam-is ang atong panag-usa sa pagtinambagay; sa balay sa Dios nanlakaw kita kuyog sa panon. Padalia ang kamatayon sa pag-abut sa ibabaw nila, pakanauga silang mga buhi ngadto sa Hades; kay ang kadautan anaa sa ilang puloy-anan, sa kinataliwad-an nila. Mahitungod kanako, magatawag ako sa Dios; ug ang Ginoo magaluwas kanako. Kahaponon, ug kabuntagon, ug sa kaudtohon, ako magamahay ug magaagulo; ug mabati niya ang akong tingog. Iyang gitubos ang akong kalag sa pakigdait gikan sa gubat nga batok kanako; kay daghan sila nga miasdang batok kanako. Ang Dios magapatalinghug, ug motubag kanila, bisan pa siya nga nagapabilin sa kanhing panahon, ang mga tawo nga walay pagkabalhin, ug wala usab mahadlok sa Dios. Gibakyaw niya ang iyang mga kamot batok niadtong nanagpakigdait uban kaniya: naglapas siya sa iyang tugon. Ang pulong sa iyang baba mahamis ingon sa manteka, Apan ang iyang kasingkasing maoy gubat: ang iyang mga pulong labi pang mahumok kay sa lana, bisan pa niini, sila mga inibut nga mga espada. Itugyan mo sa Ginoo ang imong palas-anon, ug siya magasapnay kanimo: Dili gayud niya pasagdan nga mabalhin ang matarung. Apan ikaw, oh Dios, magapakanaug kanila ngadto sa gahong sa pagkalaglag: Ang mga tawo nga giuhaw-sa-dugo ug mga limbongan, dili sila mabuhi sa katunga sa ilang mga adlaw; apan ako mosalig kanimo.

Salmo 90

Siya nga nagapuyo sa pasilonganan sa Labing Halangdon, magapahulay sa ilalum sa landong sa Dios sa langit. Magaingon siya sa Ginoo: Ang akong katabang ug dalangpanan; Dios ko, nga kaniya misalig ako. Kay siya magaluwas kanimo gikan sa lit-ag sa mangangayam, ug gikan sa matag makasamok nga pulong. Sa iyang mga abaga pagatabonan ikaw niya, ug sa ilalum sa iyang mga pako, magapasilong ikaw: ang iyang kamatuoran mao ang kalasag ug ang taming. Dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabhion, ni sa udyong nga nagalupad sa adlaw; Ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa demonyo sa kaudtohon. Mangapukan ang usa ka libo sa imong kiliran, ug ang napulo ka libo sa imong toong kamot; apan kanimo kini dili makaabut. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata imong makita, ug makita mo ang balus sa mga dautan. Kay ikaw, Ginoo, mao ang akong paglaum; ang Labing Hataas gihimo mo nga imong puloy-anan; Dili moabut kanimo ang kadautan, ni magapahaduol ang kamatay sa imong puloy-anan. Kay siya magasugo sa iyang mga manolonda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil dili mahapangdol sa bato. Ikaw magatunob sa ibabaw sa halas, ug sa bitin nga malala: pagayatakan mo ang leon ug ang dragon. Tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya: ipahaluna ko siya sa itaas tungod kay naila niya ang akong ngalan. Kanako magatawag siya, ug ako motubag kaniya; ubanan ko siya diha sa kalisdanan: akong luwason siya ug akong pagapasidunggan siya. Akong pagatagbawon siya sa hataas nga kinabuhi, ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Ginoo, malooy ka. (3x)

Ang mga Tropar

Kong adunay duha ka tropar, basahon ang una.

Tigbasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo

Dayon basahon ang tropar o ikaduhang tropar.

Karon ug sa sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Birheng Theotokos, walay kami’y kaisog tungod sa among daghang mga sala. Busa iampo mo kami sa imong Anak; tungod kay masangputon ang pagpangamuyo sa usa ka inahan aron sa pag-angkon sa pabor sa Magtutudlo. Ayaw isalikway ang mga pag-ampo sa mga makasasala, oh labing-putli; kay maloloy-on ug gamhanan sa pagluwas mao ang Ginoo, nga nag-antos diha sa iyang kaugalingong kabubut-on alang sa atong kaayohan.

Sa madali ipasugat kami sa imong mga kaluoy; kay kami gipaubos na gayud kaayo. Tabangi kami, oh Dios nga among Manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan; ug luwasa kami, ug palaa ang among mga sala tungod sa imong ngalan.

Tigbasa: Amen. Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tanan: Amen.

Ang Kontak

Karon basahon ang kontak sa pagkabanhaw, sa piyesta, o sa santo sa adlaw.

Tanan: Ginoo, malooy ka. (40x)

Ang Pag-ampo sa Matag Oras

Tigbasa: Oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang makapugong ang among lawas, himoang tul-id ang among mga hunahuna, himoang husto ang among katuyoan, ug ipahilayo kami sa tanang kagul-anan, kadaut ug kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron nga, gipanalipdan ug gigiyahan nilang kasundalohan, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa imong dili-maduol nga himaya; kay dalaygon ikaw hangtud sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tanan: Ginoo, malooy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa sa kanunay, ug sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Kong walay pari: Ginoo, bendisyoni.

Pari: Oh Dios, kaloy-i kami ug panalangini kami, ug ipasidlak ang imong nawong kanamo.

Kong walay pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga Amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, malooy ka kanamo ug luwasa kami.

Ang Pag-Ampo ni San Basilio nga Bantugan

Oh Dios, Ginoo sa mga panon sa langit, ug Maglalang sa tanang kabinuhatan, pinaagi sa imong mga malomong ug dili masabtan nga kalooy, gipadala nimo ang imong bugtong Anak, ang among Ginoong Jesus Kristo, alang sa kaluwasan sa tawhanong kaliwat. Pinaagi sa iyang mga bililhon nga krus gilangkat mo ang sumbong sa among mga sala, ug sa ingon niana madaugon ka sa ibabaw sa mga punoan ug mga gahum sa kangitngit. Oh Magtutudlo nga nahigugma sa katawhan, dawata usab gikan kanamong mga makasasala kining mga pag-ampo sa pagpasalamat ug sa pagpangamuyo. Luwasa kami gikan sa tanang makadaot ug mangitngit nga kalapasan, ug gikan sa tanang mga kaaway, makita ug dili makita, nga nagtinguha sa pagbuhat kami og dautan. Ilansang ang among unod sa kahadlok sa imo. Ayaw ipakiling ang among mga kasingkasing sa mga pulong o mga hunahuna sa dautan, hinoon lagbasa ang among mga kalag aron mangandoy sila kanimo; aron nga kanunayng nagtan-aw kanimo, ug gigiyahan sa imong kahayag, kami makasud-ong kanimo, ang dili-maduol ug walay katapusan nga kahayag. Kanimo padalhan kami ang walay hunong nga pagdayeg ug pagpasalamat, Amahan nga walay sinugdanan; sa imong bugtong Anak; ug sa imong labing-santos, maayo, ug magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu; karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran Amen.

Ug dayon ang Balaang Liturhiya o Typika.

☩    ☩    ☩