Ang Gamayng Serbisyo sa Kagabihon

Pari: Dalayegon ang atong Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kong walay pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Magbabasa: Amen. Himayaon ka, oh Ginoo, himayaon ka.

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on

Santos nga Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo nga Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Magbabasa: Amen. Ginoo, maluoy ka. (12x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 50

Malooy ka kanako, oh Dios, sumala sa imong dakung kaluoy, ug sumala sa kadaghanon sa imong mga kapuangod, papasa ang akong mga kalapasan. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, ug hinloan mo ako gikan sa akong sala. Kay giila ko ang akong kalapasan; ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Ania karon, ako natawo sa mga kasal-anan; ug diha sa mga sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ania karon, gihigugma mo ang kamatuoran. Ang mga tinago sa imong kaalam gipadayag mo kanako. Ulayon mo ako pinaagi sa hisopo, ug maputli ako: hugason mo ako, ug maputi ako labi pa kay sa niyebe. Padungga ako sa himaya ug kalipay, aron magakalipay ang mga bukog nga gidugmok. Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala, papasa ang tanan kong kasal-anan. Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, oh Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan; ug ang akong dila magaawit sa makusog mahatungod sa imong kamatarung. Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil; ug ang akong baba magamantala sa imong pagdayeg. Kay ikaw dili malipay sa halad; nga unta igahatag ko kini: ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsolon: ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsolon nga kasingkasing, oh Dios, dili mo pagatamayon. Buhata ang maayo alang sa Sion, sumala sa imong maayong kabubut-on: patindoga ang mga kuta sa Jerusalem. Unya ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa mga sakripisyo, ug sa halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga lakeng baka diha sa imong halaran.

Salmo 69

Pagdali, oh Dios, sa pagluwas kanako; pagdali sa pagtabang kanako, Ginoo. Ipatugyan sila sa kaulawan ug ipalibug kadtong nanagpangita sa akong kalag. Pasibuga sila ug ipadala ngadto sa kaulawan kadtong malipay sa akong kadaut. Pasibuga sila tungod sa ilang kaulaw kadtong nagaingon, Aha! Aha! Tugoti nga kadtong tanan nga nanagpangita kanimo managkalipay ug managmaya diha kanimo. Ug kadtong mga nahigugma sa imong kaluwasan magapadayon sa pag-ingon, pagapadakuon ang Dios. Apan ako kabus ug hangul; dumali ka kanako, oh Dios, ikaw mao ang akong katabang ug ang akong mamamawi; oh Ginoo, ayaw paglangan.

Salmo 142

Dungga ang akong pag-ampo, Ginoo; patalinghugi ang akong mga pangaliyupo: sa imong kamatinumanon, ug sa imong kamatarung, tubaga ako. Ug ayaw paghukmi ang imong ulipon; kay sa imong pagtan-aw walay bisan kinsa nga tawo nga buhi nga matarung. Kay gilutos sa kaaway ang akong kalag; iyang gidugmok ang akong kinabuhi ngadto sa yuta. Iyang gipapuyo ako sa mga mangitngit nga dapit, ingon niadtong mga nangamatay sa hataas nang panahon; sa ingon niini nalumsan ang akong espiritu sa sulod nako; ang akong kasingkasing nga ania sa sulod nako nahimong biniyaan. Akong hinumduman ang kanhing mga adlaw; nagapalandong ako sa tanan mong mga buhat; Nagapanghunahuna ako sa buhat sa imong mga kamot. Gibayaw ko ang akong mga kamot nganha kanimo: ang akong kalag giuhaw kanimo, ingon sa yuta nga malaay. Dalia ang pagtubag kanako, Ginoo; nagakaluya na ang akong espiritu. Ayaw tagoa ang imong nawong gikan kanako, aron dili ako mahasama niadtong mga nanganaug ngadto sa lubnganan. Ipabati kanako ang imong kaluoy sa kabuntagon; kay kanimo misalig ako: ipahibalo kanako ang dalan nga akong pagalaktan; kay kanimo gibayaw ko ang akong kalag. Luwasa ako, Ginoo, gikan sa akong mga kaaway: kanimo midangup ako aron nga matagoan mo ako. Tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on. Kay ikaw mao ang akong Dios. Ang imong Espiritu maayo man; mandoi ako didto sa yuta sa katul-iran. Buhion mo ako, Ginoo, tungod lamang sa imong ngalan. Tungod sa imong kamatarung, kuhaa ang akong kalag gikan sa kagul-anan, ug diha sa imong kaluoy, putla ang akong mga kaaway. Ug laglaga silang tanan nga nanagsakit sa akong kalag; kay ako mao ang imong alagad.

Gamayng Doxology

Himaya sa Dios sa kahitas-an, ug ang kadait sa yuta maanaa sa mga tawo nga iyang gikahimutan.

Nagadayeg kami kanimo, nagapanalangin kami kanimo, nagasimba kami kanimo, nagahimaya kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong dakong himaya.

Ginoong Hari, langitnong Dios, Amahan makagagahum. Ginoo, bugtong Anak, HesuKristo, uban sa Espiritu Santo.

Ginoong Dios, Karnero sa Dios, Anak sa Amahan, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, maluoy ka kanamo.

Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, dawata ang among pag-ampo.

Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, maluoy ka kanamo.

Kay ikaw ang bugtong santos, ikaw ang bugtong Ginoong Hesukristo, sa himaya sa Dios Amahan. Amen.

Sa matag gabii pagadayegon ko ikaw; ug magadayeg ako sa imong ngalan hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Ginoo, ikaw mao ang among dalangpanan gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Miingon ako, Ginoo: Maluoy ka kanako, ayoha ang akong kalag, kay nakasala ako batok kanimo. Ginoo, kanimo mikalagiw ako alang sa dalangpanan; tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on, kay ikaw mao ang akong Dios. Kay kanimo anaa ang tuburan sa kinabuhi; sa imong kahayag makakita kami ug kahayag. Padayonon mo ang imong kaluoy niadtong mga nakaila kanimo.

Itugot, oh Ginoo, nga kami binantayan karong gabiiha nga walay sala. Dayegon ikaw, oh Ginoo, ang Dios sa among mga amahan, ug gidayeg ug gihimaya ang imong ngalan sa kahangturan. Amen.

Ginoo, mag-uban unta kanamo ang imong kaluoy, sumala sa among paglaum kanimo. Dayegon ikaw, oh Ginoo, tudloi ako sa imong kabalaoran. Dayegon ikaw, oh Ginoo, ihatag kanako ang pagsabot sa imong kabalaoran. Dayegon ikaw, oh Balaan, lamdagi ako sa imong kabalaoran.

Ginoo, ang imong kaluoy molungtad hangtod sa kahangtoran; ayaw isalikway ang buhat sa imong mga kamot. Kanimo man ang pagdayeg, kanimo man ang usa ka awit, kanimo man ang himaya: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang Simbolo sa Pagtuo

Tanan: Nagatuo ako sa usa ka Dios, Amahan nga Makagagahum sa tanan,
Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang makita ug dili Makita.
Ug sa usa ka Ginoo, si Jesus Kristo, ang bugtong Anak sa Dios,
nga gianak gikan sa Amahan sa wala pay katuigan.

Kahayag gikan sa Kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios,
gianak dili binuhat, usa og pagkadios sa Amahan. Pinaagi kaniya ang tanan nangahimo.
Alang kanatong mga tawo, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaug siya gikan sa langit;
sa lalang sa Espiritu Santo ug pinaagi kang Birhen Maria, nahimong tawo.

Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antus ug gilubong;
ug sa ikatulong adlaw nabanhaw siya sumala sa mga Kasulatan.
Ug misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuong-kamot sa Amahan.
Mobalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan.

Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ang Magbubuhat sa Kinabuhi, nga nagagikan sa Amahan.
Uban sa Amahan ug sa Anak siya gisimba ug gihimaya; siya nagasulti pinaagi sa mga propeta.
Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga Simbahan.
Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala.

Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay,
ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.

Karon kapilian kantahon ang usa ka Canon o Akathist. Ug dayon:

Magbabasa: Angay og matuod ang pagtawag kanimo nga bulahan, oh Theotokos: kanunayng bulahan ug pinakaputli, ug Inahan sa among Dios. Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo nga Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tanan: Amen.

Ang mga Tropar

Basahon ang tropar niadtong adlawa (kong Sabado sa gabii, ang Tropar sa Pagkabanhaw)

Ug dayon ang tropar sa templo.

Magbabasa: Oh Dios sa among mga amahan, ikaw nga gihapon nagabuhat kanamo sumala sa imong kamaayo, ayaw kuhaa ang imong kaluoy gikan kanamo, apan pinaagi sa mga pangamuyo sa mga santos, giyaha ang among kinabuhi diha sa kalinaw.

Gidayandayanan sa dugo sa imong mga martir, diha sa tibuok kalibutan, ingon sa purpura ug sa bisti nga fino, pinaagi sa imong mga martir, nagatuaw ang imong Simbahan kanimo, oh Kristong Dios: Ipadala ang imong mga kalooy ngadto sa imong katawhan; ihatag ang kalinaw sa imong katilingban, ug dakong kalooy sa among mga kalag.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Uban sa mga santos, oh Kristo, papahulaya ang mga kalag sa imong mga alagad, diin walay kasakit, ni kaguol, ni pagpanghupaw, kondili ang kinabuhi nga walay katapusan.

Karon ug sa kanunay ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Ginoo, pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, ug sa Theotokos, ihatag kanamo ang imong kalinaw, ug kaloy-i kami, kay ikaw lamang ang Maluloy-on.

Magbabasa: Ginoo, maluoy ka. (40x)

Ang Pag-ampo sa matag Oras

Magbabasa: Oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang makapugong ang among lawas, himoang tul-id ang among mga hunahuna, himoang husto ang among katuyoan, ug ipahilayo kami sa tanang kagul-anan, kadaut ug kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron nga, gipanalipdan ug gigiyahan nilang kasundalohan, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa imong dili-maduol nga himaya; kay dalaygon ikaw hangtud sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tanan: Ginoo, malooy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Kong walay pari: Ginoo, bendisyoni.

Pari (o Magbabasa): Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Magbabasa: Amen. Oh walay-buling, wala-mahugawi, dili-madunoton, putli nga Birhen; oh Rayna ug Pangasaw-onon sa Dios, kang kinsa gihiusa ang Pulong sa Dios ngadto sa tawhanong kaliwat pinaagi sa imong labing-mahimayaon pagpanganak, ug kinsa ug miapil sa sinalikway nga kinaiyahan sa atong kaliwat sa mga butang nga langitnon: ikaw ang kalauman sa mga walay paglaum, ug ang katabang sa mga naglisud, ang andam nga nga proteksyon sa mga tawo nga magdali kanimo, ug ang dalangpanan sa tanang Kristohanon. Ayaw gingil-aran ako, nga makasasala, mahugaw, nga gihimo sa akong kaugalingon gayud nga walay pulos pinaagi sa makauulaw mga hunahuna, mga pulong, ug mga buhat, ug pinaagi sa pagkatapulan sa hunahuna nahimong usa ka ulipon sa mga kalipayan sa kinabuhi. Hinoon, ingon sa Inahan sa Dios nga nahigugma sa katawhan, ipakita ang imong gugma alang sa katawhan ug maluoy ka kanako nga makasasala ug mausikon, ug dawata ang akong pagpakilooy, nga gihalad kanimo gikan sa mahugaw nga mga ngabil. Ug, diha sa imong inahanong kaisog, mangaliyupo sa imong Anak, nga atong Magtutudlo ug Ginoo, nga siya mag-abli kanako sa mahigugmaong kalooy sa iyang kaayo, ug nga nag-umbaw sa akong dili maihap nga mga paglapas, maghimo siya na sab kanako sa paghinulsol ug maghimo kanako nga usa ka aprobahan magbubuhat sa iyang mga sugo. Ug mauban ka unta kanako sa kanunay, ingon nga maloloy-on, ug ang mahigugmaon sa maayo; sa karong kinabuhia, mainiton panalipdi ug tabangi ako, sa pagpasibog sa mga pag-atake sa mga kaaway, ug gihayi ako padulong sa kaluwasan; ug papahawaa sa halayo gikan niini ang kangitngit nga mga nawong sa dautang mga yawa; ug diha sa makalilisang adlaw sa paghukom, luwasa ako sa walay katapusan nga paghasol; ug ipakita ako ingon sa usa ka manununod sa dili-matukib nga himaya sa imong Anak nga atong Dios. Hinaot unta nga ako makab-ot tanan niini, oh akong rayna, labing-balaang Theotokos, pinaagi sa imong pagpataliwala ug panalipod; pinaagi sa grasya og gugma sa Katawhan sa imong bugtong Anak: atong Ginoo og Dios og Manluluwas, nga si HesuKristo, Kang kinsa Mao ang tanang himaya, kadungganan ug pagsimba, uban sa iyang Amahan nga walay sinugdanan, ug sa iyang labing-santos ug maayo ug maghahatag-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Magbabasa: Ug ihatag kanamo, oh Ginoo, sa pagkatulog, ang pahulay alang sa lawas ug kalag, ug bantayi kami sa madulum nga paghinanok sa sala, ug gikan sa tanang ngitngit nga kalipayan sa gabii. Gamhi ang kahinayak sa mga pasyon, palonga ang nagdilaab nga mga pana sa dautan nga malipatlipaton gitambog batok kanamo, ayoha ang mga pagsukol sa among unod, ug pakatuloga ang tanan namong yutan-on ug unodnong pagkamaliputon. Ug ihatag kanamo, oh Dios, og pagkamabinantayon, usa ka putli nga hunahuna, usa ka mabuot nga kasingkasing, ug usa ka pagkatulog nga malumo ug gawas sa matag yawan-ong ilusyon. Patindoga kami sa panahon sa pag-ampo, lig-on nga tinukod sa imong mga lagda, ug nagtuman sa makanunayon sulod kanamo ang handumanan sa imong mga paghukom. Sa tibuok gabii itugot kanamo ang pagdayeg kanimo, aron nga awiton ug dayegon ug himayaon namo ang imong labing talahuron ug halangdon nga ngalan: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labing mahimayaon, kanunayng-Birhen, Inahan ni Kristong Dios, ipadangat ang among mga pag-ampo sa imong Anak nga atong Dios, aron nga pinaagi kanimo ang among mga kalag maluwas.

Ang tanan kong paglaum itugyan ko kanimo, oh Inahan sa Dios: bantayi ako ilalum sa imong panalipod.

Ang akong paglaum mao ang Amahan, ang akong dalangpanan mao ang Anak, ang akong pagpanalipod mao ang Espiritu Santo. Oh santisima Trinidad, himayaon ka.

Pari o magbabasa: Himayaon ka, oh Kristong Dios nga among paglaum, himayaon ka.

Tanan: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Padre, bendisyoni.

Kong walay pari: Ginoo, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga si Kristo, atong matuod nga Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang putli ug santos nga Inahan, ug sa tanang mga santos, maluoy ug magluwas kanato, kay siya maloloy-on ug mahigugmaon sa mga tawo.

Kong walay pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Tanan: Amen.

Kong walay pari, human na. Apan kong may pari, dayon:

Pari: Kamong balaang mga amahan ug mga igsoon, panalangini ug pasayloa ako nga usa ka makasasala, ang tanan diin ako nakasala niining adlawa sa buhat, pulong, ug hunahuna, ug sa tanan nakong mga pagbati.

Ug moyukbo siya ngadto sa katawhan.

Tanan: Hinaut nga ang Dios magapasaylo ug maluoy kanimo, santos nga Amahan.

Ang tanan moyukbo ug moingon:

Panalangini ako, santos nga Amahan, ug pasayloa ako nga usa ka makasasala, ang tanan diin ako nakasala niining adlawa sa buhat, pulong, ug hunahuna, ug sa tanan nakong mga pagbati, ug iampo ako nga usa ka makasasala.

Pari: Pinaagi sa iyang grasya, magapasaylo unta ang Dios ug maluoy kaninyong tanan.

Mag-ampo kita sa atong bantugang magtutudlo ug amahan N., nga labing-santos nga Patriarka sa Moscow ug tanang Rus; sa atong talahurong Arsobispo N. sa N.; ug sa tanan natong mga kaigsoonan diha kang Kristo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka (hilumon, hinay-hinay, ug sa balik-balik, hangtud sa paghuman sa mga petisyon.)

Pari: Alang niining nasud, sa mga otoridad niini ug sa armadong kusog.

Alang kanila kang kinsa kita gihigugma ug kinsa kita gidumtan.

Alang kanilang mga maloloy-on kanato ug mga magaalagad kanato.

Alang kanilang mihangyo kanato nga dili takus, sa pag-ampo alang kanila.

Alang sa kagawasan sa mga binihag.

Alang sa atong mga amahan ug kaigsoonan nga halayo.

Alang sa mga nanagbyahe ug kanila nga nagalayag sa dagat.

Alang kanila nga naghigdaan sa kahuyang.

Mag-ampo kita alang sa abundang abot sa yuta.

Ug sa matag Orthodox Kristohanong kalag.

Magbendisyon kita sa diosnon mga hari, sa Orthodox nga mga obispo, ug sa mga nagtutukod niining santos nga templo.

Alang sa atong mga ginikanan, ug sa tanang namahulay una kanato, sa atong mga amahan ug kaigsoonan, ug sa mga Orthodox nga namahulay dinhi ug sa tanang mga dapit.

Ug mag-ingon kita alang sa atong kaugalingon:

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing-santos nga Inahan, ug sa tanang mga santos, oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, maluoy ka kanamo.

Tanan: Amen.

Ug pasidunggan kita sa balaang mga ikon ug modawat og bendisyon sa pari.