Ang Ikatulong Oras

Pari: Dalayegon ang atong Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Kong walay pari, ang pangulong tigbasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaluy-i ug luwasa kami.

Tigbasa: Amen. Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa sa kanunay, ug sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tigbasa: Amen.  Ginoo, maluoy ka. (12x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 16

Ginoo, pamatia ang akong kamatarung, patalinghugi ang akong pagtu-aw; paminawan mo ang akong pagampo nga wala magagula sa mga ngabil nga malimbongon. Patunghaa ang akong hukom gikan sa imong presencia; ipatan-aw sa imong mga mata ang katul-id. Ikaw nagsulay sa akong kasingkasing; nagdu-aw ka kanako sa kagabhion; Nasulayan mo ako, ug walay dautan nga hingkaplagan mo; gisaad ko nga ang akong baba dili magalapas. Mahatungod sa mga buhat sa mga tawo, tungod sa pulong sa imong mga ngabil naglikay ako sa mga dalan nga lisud. Ang akong mga lakang nanagpadayon sa imong mga alagianan, aron nga dili mahadalin-as ang akong mga tiil. Ako nagtawag kanimo, kay ikaw motubag kanako, oh Dios: ikiling kanako ang imong igdulungog, ug patalinghugi ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahan nga kaluoy, oh ikaw nga nagaluwas pinaagi sa imong toong kamot, kanila nga nagadangup kanimo gikan niadtong mga mingtindog batok kanila. Bantayan mo ako ingon sa kalimutaw sa mata: tagoon mo ako sa ilalum sa landong sa imong mga pako, gikan sa mga dautan nga nanglupig kanako, gikan sa mga mabangis ko nga mga kaaway, nga nagalibut kanako. Nalukban sila sa kaugalingon nilang tambok: uban sa ilang baba nagasulti sila sa pagkamapahitas-on. Sila karon nanaglibut kanamo sa among mga lakang; sila nanagtutok sa ilang mga mata aron sa pagbanlod, kanamo sa yuta. Sila sama sa leon nga nagahinamhinam sa iyang tukbonon, ug ingon sa leon nga itoy nga nagahupo sa mga dapit nga tago. Tumindog ka, Ginoo, Asdangon mo siya, ilambos mo siya: luwason mo ang akong kalag gikan sa dautan, pinaagi sa imong espada; Gikan sa mga tawo, pinaagi sa imong kamot, Ginoo, gikan sa mga tawo sa kalibutan, kansang bahin ania niining kinabuhia, ug kansang tiyan gibusog mo sa imong bahandi: Sila nangabusog sa mga anak, ug igabilin nila ang salin sa ilang bahandi ngadto sa ilang mga bata. Mahatungod kanako, makita ako sa imong atubangan diha sa pagkamatarung. Matagbaw ako, sa diha nga mahigmata ako, sa pagtan-aw sa imong himaya.

Salmo 24

Kanimo, Ginoo, bayawon ko ang akong kalag. Oh Dios ko, kanimo misalig ako, ayaw ako ibutang sa kaulawan; dili mo ako ipadaug sa akong mga kaaway. Oo, walay bisan kinsa nga nagapaabut alang kanimo nga igabutang mo sa kaulawan. Sila pagapakaulawan nga nagabudhi sa walay kapasikaran. Ipakita mo kanako, Ginoo, ang imong mga dalan; itudlo mo kanako ang imong mga alagianan. Tultoli ako sa imong kamatuoran, ug tudloi ako; kay ikaw mao ang Dios sa akong kaluwasan; kanimo nagapaabut ako sa tibook nga adlaw. Hinumdumi, Ginoo, ang imong mga kaluoy; kay sila diha kanimo sukad pa sa mga tuig sa katuigan Ayaw paghinumdumi ang mga sala sa akong pagkabatan-on, ni ang akong mga kalapasan: sumala sa imong kaluoy hinumduman mo ako, tungod sa imong kaayo, Ginoo. Maayo ug matul-id ang Ginoo: busa, pahamangnoon niya sa dalan ang mga makasasala. Sa mga maaghup siya magatultol ngadto sa dalan sa justicia; ug ang maaghup pagatudloan niya sa iyang dalan. Ang tanang mga alagianan sa Ginoo lonlon kaluoy ug kamatuoran alang sa mga nagabantay sa iyang tugon ug sa iyang mga pagpamatuod. Tungod sa gugma sa imong ngalan, Ginoo, pasayloa ako sa akong sala, kay kini hilabihan pagkadaku. Unsa bang tawohana nga mahadlok man sa Ginoo? Kaniya ipahimangno niya ang dalan nga iyang pagapilion. Iyang kalag magapuyo sa taliwala sa maayong mga butang; ug ang iyang kaliwat magapanunod sa yuta Ang Ginoo mao ang kakusog niadtong mga nahadlok kaniya; ug kanila igapadayag niya ang iyang tugon Ang akong mga mata sa gihapon gitutuk ngadto sa Ginoo; kay pagahulboton niya ang akong mga tiil gikan sa pukot. Lingia ako ug malooy ka kanako; kay ako biniyaan ug sinakit. Ang mga kasamok sa akong kasingkasing nagakadaku: oh kuhaon mo ako gikan sa akong mga kagul-anan.  Sud-onga ang akong kasakit ug ang akong pag-antus; ug pasayloa ang tanan ko nga mga sala. Sud-onga ang akong mga kaaway, kay sila daghan uyamut; ug nanagdumot sila kanako sa mabangis gayud nga pagdumot.  Bantayan mo ang akong kalag, ug luwason mo ako: ayaw ako pag-ibutang sa kaulawan, kay ako midangup kanimo. Pabantaya kanako ang pagkahingpit sa kasingkasing ug ang pagkatul-id, kay kanimo nagapaabut ako. Oh Dios, Tubson mo ang Israel, gikan sa tanan niyang mga kalisdanan.

Salmo 50

Malooy ka kanako, oh Dios, sumala sa imong dakung kaluoy, ug sumala sa kadaghanon sa imong mga kapuangod, papasa ang akong mga kalapasan. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, ug hinloan mo ako gikan sa akong sala. Kay giila ko ang akong kalapasan; ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Ania karon, ako natawo sa mga kasal-anan; ug diha sa mga sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ania karon, gihigugma mo ang kamatuoran. Ang mga tinago sa imong kaalam gipadayag mo kanako. Ulayon mo ako pinaagi sa hisopo, ug maputli ako: hugason mo ako, ug maputi ako labi pa kay sa niyebe. Padungga ako sa himaya ug kalipay, aron magakalipay ang mga bukog nga gidugmok. Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala, papasa ang tanan kong kasal-anan. Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, oh Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan; ug ang akong dila magaawit sa makusog mahatungod sa imong kamatarung. Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil; ug ang akong baba magamantala sa imong pagdayeg. Kay ikaw dili malipay sa halad; nga unta igahatag ko kini: ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsolon: ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsolon nga kasingkasing, oh Dios, dili mo pagatamayon. Buhata ang maayo alang sa Sion, sumala sa imong maayong kabubut-on: patindoga ang mga kuta sa Jerusalem. Unya ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa mga sakripisyo, ug sa halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga lakeng baka diha sa imong halaran.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Ginoo, malooy ka. (3x)

Ang mga Tropar

Kong adunay duha ka tropar, basahon ang una.

Tigbasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo

Dayon basahon ang tropar o ikaduhang tropar.

Karon ug sa sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Theotokos, ikaw mao ang matuod nga punoan nga nagpamulak sa bunga sa kinabuhi alang kanamo. Oh reyna, kanimo nangamuyo kami: pag-ampo uban sa santos nga mga apostoles nga maluwas ang among mga kalag.

Bulahan ang Ginoo nga atong Dios. Bulahan ang Ginoo sa matag-adlaw. Ang Dios sa atong kaluwasan mopauswag kanato diha sa dalan. Ang atong Dios mao ang Dios sa kaluwasan.

Tigbasa Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Kong walay pari: Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tanan: Amen.

Ang Kontak

Karon basahon ang kontak sa Pagkabanhaw, sa piyesta, o sa santo sa adlaw.

Tanan: Ginoo, malooy ka (40x)

Ang Pag-ampo sa matag Oras

Tigbasa: Oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang makapugong ang among lawas, himoang tul-id ang among mga hunahuna, himoang husto ang among katuyoan, ug ipahilayo kami sa tanang kagul-anan, kadaut ug kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron nga, gipanalipdan ug gigiyahan nilang kasundalohan, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa imong dili-maduol nga himaya; kay dalaygon ikaw hangtud sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tanan: Ginoo, malooy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, bendisyoni.

Kong walay pari: Ginoo, bendisyoni.

Pari o tigbasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga Amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami.

Tanan: Amen.

Pari o tigbasa: Oh Magtutudlo ug Dios, makagagahum nga Amahan; oh Ginoong Jesus Kristo nga bugtong Anak; ug Espiritu Santo, usa ra og pagkadios, usa ra og gahum: Maluoy ka kanako nga makasasala. Ug pinaagi sa mga paghukom nga nahibalo nimo, luwasa ako, imong dili-takus nga ulipon; kay dalayegon ikaw hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dayon basahon ag Ikaunom nga Oras.

☩    ☩    ☩