Dakung Bisperas para Sabado sa Gabii

Pari: Dalaygon ang atong Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan niya.

Ang Gabhion Salmo

Salmo 103

Dayega ang Ginoo, kalag ko; | Ginoong Dios ko, dako ka sa hilabihan.

Ikaw nabistihan sa kadungganan ug sa pagkahalangdon; | nga nagatabon sa imong kaugalingon sa kahayag ingon nga bisti;

Nga nagabuklad sa kalangitan ingon sa usa ka tabil; | nga nagapahaluna sa mga sagbayan sa iyang mga lawak diha sa katubigan;

Nga nagahimo sa mga panganod nga iyang carro; | nga nagalakaw sa ibabaw sa mga pako sa hangin;

Nagahimo siya sa iyang mga anghel nga mga espiritu; | iyang mga alagad maoy mga siga sa kalayo.

Nga mao ang nagpahaluna sa mga patukoranan sa yuta, | aron kini dili na gayud matarug sa kahangtoran.

Gitabonan mo siya sa kahiladman ingon nga usa ka bisti; | sa ibabaw sa kabukiran anaa ang katubigan.

Minggimaw ang kabukiran, nangahugno ang mga walog | ngadto sa dapit nga gitukod mo alang kanila.

Gibutangan mo sila ug utlanan aron sila dili makalabang; | aron dili sila managbalik sa pagtabon sa yuta.

Siya nagapadala sa mga tuboran ngadto sa mga walog; | nga nanagpahot-pahot sa taliwala sa kabukiran;

Nanagpainum sila sa tagsatagsa ka mananap sa kapatagan; | niini ang mga asno nga ihalas nanagtagbaw sa ilang kauhaw.

Pinaagi kanila ang mga langgam sa kalangitan nanaghimo sa ilang puloy-anan; | sa taliwala sa mga sanga nanag-awit sila.

Siya nagabubo sa kabukiran gikan sa iyang mga lawak: | sa bunga sa imong mga buhat napuno ang yuta.

Siya nagapatubo sa balili alang sa kahayupan, | ug sa bunglayon alang sa paghago sa tawo;

Aron siya makahimo sa pagkuha ug makaon gikan sa yuta, | ug sa vino nga makalipay sa kasingkasing sa tawo,

Ug lana nga makapasinaw sa nawong, | ug sa tinapay nga makapalig-on sa kasingkasing sa tawo.

Ginapuno sa yamog ang kakahoyan sa Ginoo, | ang mga cedro sa Libano nga iyang gitanum;

Diin didto nanagsalag ang kalanggaman: | ang hatag-as nga mga kahoyng haya mao ang balay sa langgam nga tabon.

Ang hatag-as nga kabukiran maoy alang sa mga kanding nga ihalas; | ang mga pangpang nga lungib maoy dalangpanan sa mga conejo.

Gibuhat niya ang bulan alang sa mga panahon: | ang adlaw nahibalo sa iyang pagsalop.

Ginabuhat mo ang kangitngit, ug nahimo ang kagabhion, | diin nanagkamang ang tanang mga mananap sa lasang.

Ang mga gagmay nga leon nanagngulob sa ilang tulokbonon, | ug nangita sa ilang makaon gikan sa Dios.

Nagasubang ang adlaw, kini ginatigum nila, | ug gipahamutang nila kini sa ilang mga lungib.

Mogula ang tawo padulong ngadto sa iyang buhat | ug sa iyang bulohaton sa uma hangtud sa kahaponon.

Ginoo, pagkadaghan sa imong mga buhat;| diha sa kaalam gibuhat mo silang tanan.

Ang yuta napuno sa imong mga binuhat. | Sa unahan mao ang dagat, daku ug halapad.

Diin atua ang mga dili maisip nga mga butang nanagkamang, | mga mananap nga magagmay ug dagku.

Molawig niini ang mga barko, | ug nagduladula diha niini ang Lebiatan, ang dakong mananap nga imong gibuhat.

Kining tanan nanaghulat kanimo, | aron pagahatagan mo sila ug makaon sa ilang panahon.

Ginahatagan mo sila, nanagpanginum sila; | ginabuklad mo ang imong kamot, sila nangatagbaw sa kaayohan.

Ginatagoan mo ang imong nawong, sila nangagubot; | nagakuha ka sa ilang gininhawa, nangamatay sila, ug namalik sa ilang mga abug.

Imong gipadala kanila ang imong Espiritu, gihimo sila; | ug imong ginabag-o ang nawong sa yuta.

Palungtara ang himaya sa Ginoo sa walay katapusan; |  papaglipaya ang Ginoo sa iyang mga buhat:

Nga nagatan-aw ibabaw sa yuta, ug kini nagakurog; | siya nagatandog sa kabukiran, ug sila ming-aso.

Sa Ginoo magaawit ako samtang nga buhi pa ako: | sa akong Dios magaawit ako ug pagdayeg samtang nga buhi pa ako.

Pakatam-ison unta ang akong pagpamalandong kaniya: | magakalipay ako sa Ginoo.

Maut-ut unta ang mga makasasala sa yuta, ug mahanaw unta ang mga dautan. | Dayegon mo ang Ginoo, oh kalag ko.

Ang adlaw nahibalo sa iyang pagsalop; | ginabuhat mo ang kangitngit.

Ginoo, pagkadaghan sa imong mga buhat; | diha sa kaalam gibuhat mo silang tanan.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, | karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya! | Himayaon ka, O Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya! | Himayaon ka, O Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya! | Himayaon ka, O Dios.

O kining pinili nga mga bersikulo:

Dayega ang Ginoo, kalag ko. | Dalayegon ka, oh Ginoo.

Ginoong Dios ko, dako ka sa hilabihan. | Dalayegon ka, oh Ginoo.

Ikaw nabistihan sa kadungganan ug sa pagkahalangdon. | Kahibulongan ang imong mga buhat, O Ginoo.

Sa ibabaw sa kabukiran anaa ang katubigan. | Kahibulongan ang imong mga buhat, O Ginoo.

Nagaagos ang mga sapa sa taliwala sa kabukiran. | Kahibulongan ang imong mga buhat, O Ginoo.

Diha sa kaalam gibuhat mo silang tanan. | Himayaon ka, oh Ginoo, nga naghimo kanilang tanan.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, | karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya! | Himayaon ka, O Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya! | Himayaon ka, O Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya! | Himayaon ka, O Dios.

Ang Dakong Litaniya

Diyakono: Diha sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka

Diyakono: Alang sa kalinaw gikan sa kahitas-an, ug sa kaluwasan sa atong mga kalag, mag-ampo kita sa Ginoo.

Diyakono: Alang sa kalinaw sa tibuok kalibotan, sa maayong kahimtang sa santos nga mga simbahan sa Dios, ug sa panaghiusa niining tanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Diyakono: Alang niining santos nga templo, ug sa mga mosulod niini nga may pagtoo, pagtahod, ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Diyakono: Alang sa atong labing taas nga tagdumala ug amahan, labing-balaang Patriarka (N.), sa atong tagdumalang Metropolitan (N.), sa talahurong kaparian, sa mga diakono ni Kristo, ug sa tanang klero ug katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Diyakono: Alang niining nasud nga gipanalipdan sa Dios, sa panggamhanan, ug sa armadong kusog niini, mag-ampo kita sa Ginoo.

Diyakono: Alang niining lungsod (o syudad), sa matag syudad ug nasud, ug sa mga magtutoo nga nagpuyo niini, mag-ampo kita sa Ginoo.

Diyakono: Alang sa maayong kahimtang sa panahon, abundang abot sa yuta, ug malinawong higayon, mag-ampo kita sa Ginoo.

Diyakono: Alang sa mga naglayag sa katubigan, sa mga nanagbyahe, sa mga may balatian, sa mga nag-antos, sa mga bihag ug sa kaluwasan nila,  mag-ampo kita sa Ginoo.

Diyakono: Alang kanato aron mahilikay kita sa tanang kagul-anan, kapungot, ug kawad-on, mag-ampo kita sa Ginoo.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Diyakono: Isip paghandum sa atong labing-santos, labing putli, labing dalaygong ug himayaon Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, Ginoo.

Pari: Kay kanimo man ang tanang himaya, dungog ug pagsimba: sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ang Kathisma

(Sa sabadong gabii, ang leksyon mao ang tibook Unang Kathisma. Apan diha sa parokya, sa kasagaran ang unang stasis lang ang basahon.)

Ang tibuok nga stasis (Salmo 1-3) mahimo nga giawit, o kini mahimong pinamubo:.

Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Aleluya, aleluya, aleluya.

Kay naila sa Ginoo ang dalan sa mga matarung; apan ang dalan sa mga dautan mawala. Aleluya, aleluya, aleluya.

Sa kahadlok, umalagad kamo sa Ginoo, ug managlipay kamo uban ang pagkurog. Aleluya, aleluya, aleluya.

Bulahan kadtong tanan nga modangup diha kaniya. Aleluya, aleluya, aleluya.

Tumindog ka, Ginoo, luwasa ako, oh Dios ko. Aleluya, aleluya, aleluya.

Iya sa Ginoo ang kaluwasan: Ang imong panalangin anaa sa ibabaw sa imong katawhan. Aleluya, aleluya, aleluya.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen. Aleluya, aleluya, aleluya.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Human sa matag stasis: Ang Mubo nga Litaniya

Diyakono: Atong balik-balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Diyakono: Isip paghandum sa atong labing-santos, labing putli, labing dalaygong ug himayaon Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, Ginoo.

Unang mubo nga litania:

Pari: Kay imo man ang kagahuman, ug imo man ang gingharian ug ang gahum ug ang himaya, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Ikaduhang mubo nga litania:

Pari: Kay maloloy-on ka, oh Dios, ug mahigugmaon sa katawhan, ug kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Ikatulong mubo nga litania:

Pari: Kay ikaw ang among Dios, ug kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ginoo, Kanimo Mitu-aw Ako

Tanan: (Salmo 140:1-2)
Ginoo, kanimo mitu-aw ako;
pamatia intawon ako, O Ginoo.
Ginoo, kanimo mitu-aw ako.
Dungga ang tingog sa akong pangalyupo
sa dihang ako mosangpit kanimo.
Pamatia intawon ako, Ginoo

Itugot nga ang akong pag-ampo
modangat sa atubangan mo ingon sa insenso,
ang pagbayaw sa akong mga kamot
ingon sa halad sa kagabhion.
Pamatia intawon ako, Ginoo.

Magbabasa: (Salmo 140:3-10)
Butangan mo, Ginoo, og bantay ang akong baba; bantayi ang pultahan sa akong mga ngabil. Ayaw itugot nga makiling ang akong kasingkasing sa bisan unsa nga butang dautan, aron sa pagbansaybansay sa mga buhat sa kadautan uban sa mga tawo nga nagabuhat sa kasal-anan: ug ayaw ako pakan-a sa ilang mga kalan-on nga malalim. Itugot nga ang matarung modaug kanako, kini maoy usa ka kalooy; ug ipabadlong niya ako, kini maoy ingon sa lana nga anaa sa ibabaw sa ulo; ayaw pagpadumilia ang akong ulo niini: kay bisan pa sa ilang pagkadautan, ang akong pag-ampo magapadayon. Ang ilang mga maghuhukom pagapukanon sa mga kadaplinan sa bato; ug ilang mabati ang akong mga pulong; kay sila mga matam-is. Ingon sa usa nga magadaro ug magadugmok sa yuta, ang atong mga bukog pagakatagon sa baba sa Hades. Kay ang akong mga mata gitutok kanimo, Ginoo nga Ginoo: kanimo midangup man ako; ayaw pagbiyai nga hubo ang akong kalag. Ilikay ako gikan sa lit-ag nga ilang giladlad alang kanako, ug gikan sa mga bitik sa mga mamumuhat sa kasal-anan. Pasagdi nga mahulog ang mga tawong dautan sa ilang kaugalingong mga pukot, samtang nga ako makalingkawas niana.

(Salmo 141:1-6)
Sa akong tingog nagatu-aw ako sa Ginoo; uban sa akong tingog nangaliyupo ako sa Ginoo. Sa atubangan niya ginabubo ko ang akong pag-agulo; sa atubangan niya gisugid ko ang akong kaguol. Sa diha nga nalumsan ang akong espiritu sa sulod nako, hibaloan mo ang akong alagianan. Sa dalan diin ako magalakaw sila nanagtago ug lit-ag alang kanako. Sud-onga sa akong toong kamot, ug tan-awa; kay walay bisan kinsa nga tawo nga nakaila kanako: sa dalangpanan, wala ako makakaplag; walay bisan kinsa nga tawo nga may kaawa alang sa akong kalag. Kanimo mitu-aw ako, Ginoo; ako miingon: Ikaw mao ang akong dalangpanan, ang akong bahin dinhi sa yuta sa mga buhi. Patalinghugi ang akong pagtu-aw; kay ginasakit ako sa hilabihan gayud: luwasa ako gikan sa akong mga manlulutos; kay sila labi pang kusganon kay kanako.

Isal-ot ang mga himno alang sa ugma sa taliwala niining mga bersikulo gikan sa mga Salmo:

Magbabasa: 

 1. Kuhaa ang akong kalag gikan sa bilanggoan, aron nga ako mohatag ug mga pasalamat sa imong ngalan.
 2. Ang mga matarung managlibut kanako; kay ikaw sa pagkamadagayon gayud magapanalangin kanako. (Salmo 141:7)
 3. Gikan sa mga kahiladman, nagtuaw ako kanimo, Ginoo. Oh Ginoo, patalinghugi ang akong tingog.
 4. Papatalinghugi sa imong mga dalunggan ang tingog sa akong mga pagpangaliyupo.
 5. Kong ikaw, Ginoo, mag-ihap sa among mga kasal-anan, Ginoo, kinsa ba ang arang makabarug? Apan adunay kapasayloan diha kanimo.
 6. Tungod sa imong ngalan ako mapailubon nga naghulat alang kanimo, oh Ginoo; ang akong kalag naghulat nga mapailubon alang sa imong pulong, ang akong kalag naglaum diha sa Ginoo.
 7. Gikan sa pagbantay sa kabuntagon hangtud sa gabii, gikan sa pagbantay sa kabuntagon, oh Israel, lumaum ka sa Ginoo;
 8. Kay sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug kaniya anaa ang madagayaong pagtubos, ug siya magatubos sa Israel gikan sa tanan niyang mga kasal-anan. (Salmo 129:1-8)
 9. Panagdayeg kamo sa Ginoo, tanang kamong mga nasud; mga katawhan nga tanan, panagdayeg kamo kaniya.
 10. Kay daku ang iyang kaluoy alang kanato; ug ang kamatuoran sa Ginoo nagalungtad sa walay katapusan. (Salmo 116:1-2)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santos.

Awit sa Himaya

Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Awit sa Theotokos

Ang Pagsulod

Diyakono: Kaalam! Manindog kita!

Tanan:
Malipayong kahayag!
Ang balaang himaya
sa langitnong, balaang, bulahang
Amahan nga walay kamatayon:
Oh Jesus Kristo!

Kita kinsa nagaanhi sa pagsalop sa adlaw,
ug nagatan-aw sa gabing kahayag,
nagadayeg sa Dios: Amahan, Anak ug Espiritu Santo.

Kanunayng angay nga dayegon ikaw,
sa tingog sa pagmaya,
oh Anak sa Dios ug Maghahatag sa Kinabuhi.

Busa ang tibuok kalibutan nagahimaya kanimo.

Ang mga Pagbasa

Diyakono: Atong paminawon.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Diyakono: Kaalam! Ang prokimenon sa ika-unom nga tono: Ang Ginoo nagahari; nagabisti siya sa pagkahalangdon. (Salmo 92:1,5)

Tanan: Ang Ginoo nagahari; nagabisti siya sa pagkahalangdon.

Diyakono: ang Ginoo gibistihan, ug gibaksan sa gahum

Tanan: Ang Ginoo nagahari; nagabisti siya sa pagkahalangdon.

Diyakono: Gilig-on niya ang kalibutan, nga kini dili matarug.

Tanan: Ang Ginoo nagahari; nagabisti siya sa pagkahalangdon.

Diyakono: Ang pagkabalaan nahiangay sa imong balay, Ginoo, sa kahangtoran.

Tanan: Ang Ginoo nagahari; nagabisti siya sa pagkahalangdon.

Diyakono: Ang Ginoo nagahari.

Tanan: Nagabisti siya sa pagkahalangdon.

Diyakono: Kaalam!

Magbabasa: Ang pagbasa gikan sa ___.

Diyakono: Atong paminawon.

Magbabasa: (Mobasa sa leksyon.)

Kasagaran adunay tulo ka pagbasa. Sa matag leksyon, ingnon sa diyakono, “Kaalam” ug sublion niining seksyon.

Ang Litaniya sa Bug-os nga Pangamuyo

Diyakono: Kitang tanan moingon, gikan sa tibuok natong kalag ug tibuok natong hunahuna, kita moingon.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Oh Ginoo nga Magmamando sa tanan, Dios sa among mga katigulangan, nangamuyo kami, dungga ug kaloy-i.

Diyakono: Maluoy ka kanamo, oh Dios, sumala sa imong daku nga kalooy; nangamuyo kami, dungga ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa atong bantugang tagdumala ug amahan, nga labing-balaang Patriarka (N.) ug alang sa atong tagdumala nga talahurong Metropolitan (N.), ug alang sa tanan natong mga kaigsoonan diha kang Kristo.

Diyakono: Subli kitang mag-ampo alang niining nasud nga gipanalipdan sa Dios, sa panggamhanan ug sa armadong kusog niini.

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa bulahan ug kanunayng halandumon, balaang mga Patriarka nga Orthodox; sa debotong mga hari ug matuohan nga mga rayna; alang sa mga nagtukod niining balaang templo; alang sa tanan natong mga ginikanan ug kaigsoonan nga mga Orthodox nga namahulay una kanato, ug sa mga Orthodox nga namahulay dinhi ug sa tanang mga dapit.

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa kaluoy, kinabuhi, kalinaw, maayong panlawas, kaluwasan, pagduaw, kapasayloan ug pagpapas sa mga sala sa mga alagad sa Dios: ang mga kaigsoonan niining maong templo.

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa mga nagdala sa mga halad, ug sa mga naghimo og maayong mga buhat niining santos ug labing-talahurong templo; sa mga naghago ug sa mga mag-aawit; ug sa tanang katawhan nga nagbarug dinhi naglaum sa imong dako ug dili-matupngang kaluoy.

Pari: Kay maluloy-on ka, oh Dios, ug mahigugmaon ka sa katawhan, ug kanimo ipadangat namo ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Magbabasa: Itugot, oh Ginoo, nga kami binantayan karong gabiiha nga walay sala. Dayegon ikaw, oh Ginoo, ang Dios sa among mga amahan, ug gidayeg ug gihimaya ang imong ngalan sa kahangturan. Amen.

Ginoo, mag-uban unta kanamo ang imong kaluoy, sumala sa among paglaum kanimo. Dayegon ikaw, oh Ginoo, tudloi ako sa imong kabalaoran. Dayegon ikaw, oh Ginoo, ihatag kanako ang pagsabut sa imong kabalaoran. Dayegon ikaw, oh Balaan, lamdagi ako sa imong kabalaoran.

Ginoo, molungtad ang imong kaluoy hangtod sa kahangtoran; ayaw isalikway ang buhat sa imong mga kamot. Kanimo man ang pagsimba, kanimo man ang pagdayeg, kanimo man ang himaya: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang Litaniya sa Pagpangamuyo

Diyakono: Pun-an nato ang atong magabii nga pag-ampo sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Diyakono: Aron mahingpit, santos, malinawon ug walay sala kining gabiiha, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Alang sa anghel sa kalinaw, ang matinud-anong tigiya nga magbalantay sa atong mga kalag ug lawas, atong pangayuon sa Ginoo.

Diyakono: Aron mapasaylo ug mapapas ang atong mga sala ug mga kalapasan, atong pangayuon sa Ginoo.

Diyakono: Alang sa tanang butang makaayo ug mapuslanon sa atong mga kalag, ug aron magmalinawon ang kalibutan, atong pangayuon sa Ginoo.

Diyakono: Aron magmalinawon ang nahibiling adlaw sa atong kinabuhi ug magmahinulsolon, atong pangayuon sa Ginoo.

Diyakono: Aron ang katapusan sa atong kinabuhi mahimong matuod nga Kristohanon: walay pag-antos ug walay kaulawan; hinuon malinawon, takus nga makaatubang sa makalilisang hukmanan ni Kristo, atong pangayuon sa Ginoo.

Diyakono: Isip paghandum sa atong labing-santos, labing putli, labing dalaygong ug himayaon Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, Ginoo.

Pari: Kay maluloy-on ka, oh Dios, ug mahigugmaon ka sa katawhan, ug kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Diyakono: Iduko nato ang atong mga ulo ngadto sa Ginoo.

Tanan: Kanimo, Ginoo.

Pari: Dayegon ug labing himayaon man ang kagamhanan sa imong gingharian; sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Aposticha

Karon awiton ang mga aposticha sa adlaw uban niining mga bersikulo gikan sa mga Salmo.

Ang Ginoo nagahari; nagabisti siya sa pagkahalangdon. (Salmo 92:1)

Gilig-on niya ang kalibutan, nga kini dili matarug. (Salmo 92:1)

Ang pagkabalaan nahiangay sa imong balay, Ginoo, sa kahangtoran. (Salmo 92:5)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Ang Pag-Ampo ni San Simeon

Magbabasa: Ginoo, itugot na karon nga ang imong ulipon magabiya nga malinawon, sumala sa imong pulong; kay ang akong mga mata nakakita na man sa kaluwasan gikan kanimo, sa kaluwasan nga imong giandam diha sa atubangan sa tanang katawhan: usa ka kahayag alang sa pagbanwag sa mga kanasuran, ug ang kadungganan sa imong katawhan nga Israel. (Lucas 2:29-32)

Trisagion

Magbabasa: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo; karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Diyakono: Kaalam.

Tanan: Padre, bendisyoni.

Ang Mga Himno sa Pagpabiya

Kwayir: Tropar

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Ikaduhang tropar kung aduna.

Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Theotokion sa samang tono.

Kong may Litya:

Tanan: Dalayegon ang ngalan sa Ginoo, karon ug sa kahangtoran. (3x)

Salmo 33

Dayegon ko sa kanunay ang Ginoo;
ang pagdayeg kaniya magakanunay sa akong baba.
Pasidunggan sa Ginoo ang akong kalag;
hinaut nga ang mga maaghup mamati ug malipay.

Uban kamo kanako sa paghimaya sa Ginoo;
maghiusa kita sa pagbayaw sa iyang ngalan.
Gipangita ko ang Ginoo, ug gitubag niya ako
ug giluwas niya ako gikan sa tanan kong mga kahadlok.

Duol kaniya, ug mahayagan kamo;
ug ang inyong mga nawong dili maulawan.
Mitu-aw kining kabus, ug gidungog siya sa Ginoo,
ug giluwas sa tanang kalisdanan niya.

Ang anghel sa Ginoo maglibot sa mga nagahadlok kaniya,
ug magaluwas kanila.
Tilawi ug tan-awa ninyo nga ang Ginoo maayo:
Bulahan siya nga modangup kaniya.

Pangahadlok kamo sa Ginoo, oh kamong mga santos niya;
kay sa mga nangahadlok kaniya wala ing makulang.
Ang mga adunahan nahimong kabus ug gigutom;
apan ang mga nagapangita sa Ginoo dili makulangan sa bisan unsang maayo.

Pari: Hinaut nga ang bendisyon sa Ginoo maanaa kaninyo pinaagi sa iyang grasya ug pahigugma sa mga tawo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Diyakono: Kaalam.

Tanan: Padre, bendisyoni.

Pari: Dalayegon Siya nga Mao: si Kristo nga among Dios, sa tanang panahon, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Tanan: Itukod, oh Dios, ang balaan ug Orthodox nga pagtuo sa Orthodox nga mga Kristiyano, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pari: Labing santos nga Theotokos, luwasa kami.

Magbabasa: Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Pari: Himayaon ka, oh Kristo nga among Dios ug among paglaum, himayaon ka.

Tanan: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Ginoo, maluoy ka. (3x) Padre, bendisyoni.

Pari: (Pagpabiya sa sabadong gabii): Hinaut nga ang nabanhawng Kristo, atong matuod nga Dios,

 • pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang labing-putli nga Inahan:
 • sa santos, mahimayaon ug dalaygong mga apostol;
 • sa atong amahan uban sa mga santos nga si , nga tigpanalipod niining parokya;
 • kang San nga atong gihandum karong adlawa;
 • sa santos ug matarung nga mga katigulangan sa Ginoo, Joaquin ug Ana;
 • ug sa tanang mga santos:

maluoy ug magluwas kanato, kay siya matarong ug mahigugmaon sa mga tawo.

Tanan: Amen. Ang atong bantugang magtutudlo ug Amahan Kirill,
labing balaang Patriarka sa Moscow ug sa tibuok Rus;
ang atong magtutudlo ang labing talahurong Sergei,
Metropolitan sa Singapore ug tibuok Habagatang Asya;
ang nasod natong Pilipinas nga gi-ampingan sa Dios;
ang atong mga kaigsuonan ug mga magtutuo niniing maong templo;
ug ang tanang Orthodox nga mga Kristiyano:
ampingi, oh Ginoo, sa daghang katuigan.