Agosto 15/28: Ang Paghikatulog sa Theotokos

Tropar sa Paghikatulog sa Theotokos, Tono 1
Diha sa imong pagpanganak
gihuptan mo ang imong pagkabirhen,
ug sa imong paghikatulog
wala mo gibiyaan ang kalibutan, oh Inahan sa Dios.
Gibalhin ka ngadto sa kinabuhi,
kay ikaw ang Inahan sa Kinabuhi,
ug pinaagi sa imong mga pag-ampo
gitubos mo ang among mga kalag gikan sa kamatayon.

Kontak sa Paghikatulog sa Theotokos, Tono 2
Ang lubnganan ug kamatayon
wala makahupot sa Inahan sa Dios,
kinsa nangamuyo nga walay-tulog
ug ang dili-mausab nga paglaum diha sa iyang pakilooy;
kay ingon sa Inahan sa Kinabuhi
siya gibalhin sa kinabuhi
pinaagi sa Anak nga nagpuyo
diha sa iyang kanunayng-birhen nga tagoangkan.

Prokimenon, Tono 3, Lucas 1:46-48

  • Ang akong kalag nagpadaku sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagkalipay diha sa Dios nga akong Manluluwas.
  • Kay siya nagpakabana sa ubos nga kahimtang sa iyang sulugoong babaye: kay, tan-awa, sukad karon ang tanang mga kaliwatan magatawag kanako nga bulahan.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos

Mga kaigsoonan, batoni ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. Nga, sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagaagawon, kondili naghukas siya sa iyang kaugalingon, nga misul-ob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo.

Ug sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon, nga nahimo nga masinug-tanon bisan hangtud sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa krus.

Tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kahitas-an, ug gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan; Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa langit ug sa mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalum sa yuta, ug aron ang tanang dila manag-sugid nga si HesuKristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. (Philippians 2:5-11)

Aleluya, Tone 2, Salmo 131:8,11

  • Tindog, oh Ginoo, ngadto sa imong dapit nga pahulayanan; ikaw, ug ang arka sa imong pagkabalaan.
  • Ang Ginoo nanumpa kang David sa kamatuoran; siya dili mobulag gikan niana.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni san Lucas
Niadtong panahona, sa nagapadayon sila sa ilang paglakat, misulod siya sa usa ka balangay; ug may usa ka babaye, nga ginganlan si Marta, midawat kaniya sa iyang balay. Ug siya may usa ka igsoong babaye nga ginganlan si Maria, nga milingkod usab sa tiilan ni Jesus, ug nagpatalinghug sa iyang pulong.

Apan si Marta nagakapuliki sa labihang pag-amoma, ug miadto kaniya ug miingon: “Ginoo, wala ka bay pagtagad nga ang akong igsoon nagapasagad kanako sa pag-amoma nga usara? Busa, ingna nga motabang siya kanako.”

Apan ang Ginoo mitubag ug miingon kaniya: “Marta, Marta, nagakaguol ug nagakapuliki ikaw mahitungod sa daghang mga butang. Apan usa ka butang ang kinahanglanon: kay si Maria nagpili sa maayong bahin nga dili makuha gikan kaniya.”

Ug nahitabo nga sa nagasulti siya niining mga butanga, may usa ka babaye gikan sa panon sa katawohan mipatugbaw sa iyang tingog, ug miingon kaniya: “Bulahan ang tiyan nga nagsabak kanimo, ug ang mga suso nga imong gisus-an.” Ug siya miingon: “Oo, ug mas bulahan pa ang mga nanagpatalinghug sa pulong sa Dios, ug nagabantay niini.” (Luke 10:38-42; 11:27-28)

Ang Himno ngadto sa Theotokos (imbis sa “Angay ug matarung…”)

Natingala ang mga anghel sa dihang nakita nila
ang pagpatulog sa labing-santos nga Birhen,
pagkakita kung giunsa sa Birhen ang mikayab gikan sa yuta ngadto sa langit.
Ang mga limitasyon sa tawhanong kinaiyahan
gibuntog diha kanimo, oh putli nga Birhen;
kay diha sa pagpanganak nagpabilin ka nga ulay,
ug ang kamatayon nagkahiusa sa kinabuhi.
Birhen ka human sa pagpanganak,
ug buhi ka human sa kamatayon.
Luwasa ang imong panulondon, oh Inahan sa Dios!