Agosto 26/Septyembre 8

Ang mga Martir nga sila si Adrian ug si Natalia

Tropar sa mga Martir, Tono 4
Diha sa ilang panagsangka, oh Ginoo,
ang imong mga martir nakadawat sa dili-madunot nga korona
gikan kanimo nga among Dios;
kay, nagtag-iya sa imong gahum,
nagyubit sila sa walay-pulos nga mga magsasakit,
ug nagdugmok sa maluyang pagpangahas sa mga demonyo.
Pinaagi sa ilang mga pangaliyupo, luwasa ang among mga kalag.

Kontak sa mga Martir, Tono 4
Imong gitigum diha sa imong kasingkasing
ang balaang mga pulong sa imong diosnon ug maalamon nga asawa,
O Adrian, martir ni Kristo,
unya midali ka ngadto sa mga pag-antos.
ug nakadawat ka sa usa ka korona kauban sa imong asawa.