Agosto 29/Septyembre 11: Ang pagpunggot ni San Juan nga Pangsugod

Tropar, Tono 2
Gisaulog ang handumanan sa mga matarung
diha sa alawiton sa pagdayeg,
apan ang pagpamatuod sa Ginoo mao ang igo alang kanimo, oh Mag-uuna.
Gipadayag ka nga mas labaw pa kay sa mga propeta
Kay diha sa nagaagay nga tubig
gitugotan ka sa pagbunyag kaniya kinsa gimantala nimo.
Unya ikaw milahutay sa dakong pag-antos alang sa kamatuoran,
ug nalipay ka sa pagdala og Maayong Balita
bisan niadtong anaa didto sa Hades:
nga ang Dios kinsa nagpakita diha sa unod
nagwagtang sa sala sa kalibutan,
ug naghatag kanato sa dakung kaluoy.

Kontak, Tono 5
Ang mahimayaong pagputol sa ulo sa Mag-Uuna,
nahimong usa ka buhat sa balaang dispensasyon,
kay gimantala niya ngadto sa mga anaa didto sa Hades
ang pag-anhi sa Manluluwas.
Pagsubo, oh Herodias!
kay gihangyo nimo ang pagpatay nga walay-balaod.
wala mahigugma sa balaod sa Dios,
ni ang kinabuhi nga dayon,
apan kanang kinabuhing mailaron ug temporaryo.