Agosto 6/19: Ang Paghimaya sa Panagway ni Kristo

Sa Balaang Liturhiya

Tropar, Tono 7
Ikaw nga nausab ang panagway didto sa bukid, oh Kristong Dios,
gipadayag ang imong himaya ngadto sa imong mga tinun-an
kutob sa ilang mahimo sa pagdawat niini.
Silawa kaming mga makasasala sa imong kahayag nga walay katapusan,
pinaagi sa mga pag-ampo sa Theotokos.
Oh Maghahatag sa kahayag, himayaon ka!

Kontak, Tono 7
Gihimaya ang imong panagway didto sa bukid, oh Kristong Dios,
ug nakita ang imong himaya sa imong mga tinun-an
sumala sa mahimo nila sa pagdwat niini;
aron nga sa dihang makita nila nga gilansang ka sa krus,
makasabot nila nga nag-antos ka nga kinabubut-on,
ug magmanmtala sila ngadto sa kalibutan,
nga ikaw mao ang tinuod nga kahayag sa Amahan!

Prokeimenon, Tono 4, Salmo 103:26,1

  • Ginoo, pagkadaghan sa imong mga buhat; diha sa kaalam gibuhat mo silang tanan.
  • Dayega ang Ginoo, kalag ko; Ginoong Dios ko, gamhanan ka sa hilabihan.

Ang pagbasa sa sult ni Apostol san Pedro

Mga kaigsoonan, hatagi og kakugi ang paghimo sa inyong pagtawag ug pagkapinili nga siguro: kay kon kamo mohimo niining mga butanga, kamo dili gayud mapukan: Kay sa ingon ang usa ka agianan igaalagad nganha kaninyo sa madagayaon ngadto sa walay kataposang ging- harian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesus Kristo. Tungod niini ako dili mopakyas sa pagpahinumdom kaninyo kanunay mahitungod niining mga butanga, bisan nga kamo nahibalo kanila, ug pagmalig-on diha sa kamatuoran nga anaa karon. Oo, ako naghunahuna niini nga angay, samtang ako ania pa niining tabernakulo, sa pag-awhag kaninyo pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo;  sa nasayud nga sa dili madugay ako kinahanglan nga mohukas niining akong tabernakulo, bisan ingon sa gipa- kita ni Ginoong Jesus Kristo kanako.  Dugang pa ako maningkamot nga kamo makahimo human sa akong kamatayon sa pagbaton niining mga buta- nga kanunay diha sa panumdoman. Kay kami wala nakasunod sa inantigo nga pagka laraw nga mga tinumotumo nga sugilanon, sa diha nga kami mipahibalo nganha kaninyo sa gahum ug sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesus Kristo, apan mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon. Kay siya midawat gikan sa Dios nga Amahan og pasidungog ug himaya, sa diha nga dihay miabot nga usa ka tingog ngadto kaniya gikan sa dili hitupngan nga himaya, Kini mao ang akong pinalangga nga Anak, diha sa kang kinsa ako nahimuot pag-ayo. Ug kini nga tingog nga miabot gikan sa langit among nadungog, sa diha nga kami uban kaniya didto sa balaang bukid. Kita nagbaton usab og labaw ka siguro nga pulong sa profesiya; diin niini kamo nagahimo sa maayo nga kamo nagmatngon, nga daw ngadto sa usa ka suga nga nagadan-ag diha sa usa ka mangitngit nga dapit, hangtud ang adlaw mobanagbanag, ug ang bituon sa kaadlawon mosubang sa inyong mga kasingkasing. (2 Pedro 1:10-19)

Aleluya, Tono 8. Salmo 88:11,14

  • Imo ang kalangitan, ug imo ang yuta
  • Bulahan ang katawhan nga nakaila sa tingog sa kalipay.

Ang Pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona si Jesus nagadala ni Pedro, ni Jacob, ug ni Juan nga iyang igsoon, ug nagadala kanila tungas ngadto sa usa ka hataas nga bukid palayo, Ug nausab ang panagway sa atubangan nila: ug ang iyang nawong midan-ag sama sa adlaw, ug ang iyang sapot sama kaputi sa kahayag. Ug, tan-awa, didto mipakita ngadto kanila si Moises ug si Elias nga nakigsulti uban kaniya. Unya mitubag si Pedro, ug miingon ngadto ni Jesus, Ginoo, kini maayo alang kanamo nga ania dinhi: kon ikaw buot, itugot kanamo ang paghimo og tulo ka mga tabernakulo; usa alang kanimo, ug usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang siya nagsulti pa, tan-awa, usa ka mahayag nga panganod milandong kanila: ug tan-awa usa ka tingog gikan sa panganod, nga miingon, Kini ang akong pinalangga nga Anak, kang kinsa ako nahimuot pag-ayo; paminaw kamo kaniya. Ug sa diha nga ang mga tinun-an nakadungog niini, sila mihapa, ug sa hilabihan nahadlok. Ug si Jesus miduol ug mihikap kanila, ug miingon, Bangon, ug ayaw kahadlok. Ug sa diha nga sila miyahat sa ilang mga mata, sila walay nakita nga tawo, gawas ni Jesus lamang. Ug samtang sila milugsong gikan sa bukid, si Jesus misugo kanila, nga nagaingon, Walay tawo nga sultihan sa panan-awon, hangtod nga ang Anak sa tawo mabuhi pag-usab gikan sa mga patay. (Mateo 17:1-9)

Imbis sa “Angay ug Matarung,” gikan sa Awit 9 sa Canon 1, Tono 4

Himayaa, oh kalag ko,
ang Ginoo kinsa gihimaya og panagway didto sa Bukid sa Tabor!

Ang imong pagkahimugso gipakita nga dili madunot:
Miguho ang Dios gikan sa imong tagoangkan;
gipakita siya ingon usa ka tawo nga mortal diha sa kalibutan,
ug nagpuyo uban sa mga tawo.
Busa, nagahimaya kaming tanan kanimo, oh Theotokos.

Ang Awit sa Pagkalawat, Salmo 88:15

Maglakaw kami, Ginoo, sa kahayag sa imong presensya,
ug sa imong ngalan managkalipay sila sa tibuok nga adlaw.