Disyembre 25/Enero 7: Pasko, and Pagkabanhaw ni Kristo

Tropar, Tono 4
Sa imong pagkatawo, oh Kristo nga among Dios,
napadayag nganhi sa kalibotan ang dan-ag sa kaalam.
Kay bisan gani ang mga Mago kinsa nagsimba sa mga bitoon,
gitudloan sa bitoon sa pagsimba kanimo
ang Adlaw sa Pagkamatarung,
ug sa pag-ila kanimo,
ang banag-banag sa kaadlawon gikan sa langit.
Oh Ginoo, himayaon ka.

Kontak, Tono 3
Karon ang Birhen nanganak
sa Pulong kinsa labaw sa tanang binuhat,
ug ang yuta nagtanyag sa usa ka langub
sa Dios nga walay usa nga makaduol.
Ang mga anghel uban sa mga magbalantay sa mga karnero
naghimaya kaniya,
ug ang mga Mago nagpanaw uban sa usa ka bitoon;
kay kanato natawo
ang usa ka gamay nga Bata,
ang Dios nga mao sa wala pay katuigan.