Pebrero 2./15: Ang Pagsugat sa Ginoo

Sa Dakung Bisperas

Ginoo, mituaw ako, Walo ka barsikulo sa Tono 1

Itug-an kanamo, oh Simeon,
kinsa anaa sa imong bukton?
Nganong nagmaya ka sa kadako diha sa templo?
Kay kinsa ang imong mga paghugyaw ug pagtuaw”
“Karon ako nalingkawas,
tungod kay nakita ko ang akong Manluluwas.”
Kini siya nga gianak gikan sa Birhen
Ang Dios sa Pulong, nga gikan sa Dios
kinsa, alang kanato nahimong unod
ug nagluwas sa katawhan.
Atong simbahon siya! (3x)

Simeon, dawata siya
kinsa nakita ni Moises diha sa kangitngit,
nga naghatag sa Balaod didto sa Sinai;
karon nga mahimo siya nga bata sa ilalum sa Balaod.
Siya kini nga kinsa ginapamulong sa mga propeta,
Kinsa, alang kanato nahimong unod
ug nagluwas sa katawhan
Atong simbahon siya! (3x)

Dali, adto kita ug sugaton si Kristo
uban sa langitnong mga awit;
dawaton nato siya kansang kaluwasan nga nakita ni Simeon.
Kini siya nga gisangyaw ni David,
siya kini nga gipamulong sa mga propeta
kinsa, alang kanato nahimong unod
ug nagasulti diha sa Balaod
Atong simbahon siya! (2x)

Himaya… Karon…

Theotokion, Tono 6
Ablihi karon ang ganghaan sa langit
alang sa Pulong sa Amahan
nga walay sinugdanan,
kinsa karon nagsugod diha sa unod
nga walay pagsalikway sa iyang pagkadios.
Ingon sa usa ka bata panuigon nga kwarenta ka adlaw,
sa kinabubut-on gidala sa Birhen
nga iyang Inahan,
ingon sa usa ka gasa didto sa templo sa Balaod.
Gidawat siya sa Tigulang diha sa iyang mga bukton,
nagatuaw ingon sa sulugoon ngadto sa iyang agalon:
“Itugot nga makabiya ako ,
kay akong mga mata nakakita sa imong kaluwasan.”
Himayaon ka, oh Ginoo,
kay nag-anhi ka sa kalibutan
aron sa pagluwas sa tawhanong kaliwat.

Ang mga Pagbasa

Ang pagbasa sa Eksodo

Ug nahitabo niadtong maong adlaw gikuha sa Ginoo ang mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Egipto ingon sa ilang mga panon. Ug ang Ginoo misulti kang Moises nga nagaingon: “Magbalaan kanako ang tanan nga panganay, bisan unsa nga magabuka sa taguangkan sa taliwa sa mga anak sa Israel, maingon man sa tawo mao usab sa mananap: kana ako man.” Ug si Moises miingon sa katawhan: “Hinumdumi ninyo kining adlawa, nga niini mipahawa kamo gikan sa Egipto, sa balay sa pagkaulipon; kay ang Ginoo mikuha kaninyo gikan niining dapita pinaagi sa kamot nga kusgan: busa ayaw kamo pagkaon sa tinapay nga may levadura. Sultihi ang mga anak sa Israel, sa pag-ingon: ‘Ang babaye kong manamkon ug mag-anak ug lalake, nan mamahugaw siya sulod sa pito ka adlaw; ingon sa mga adlaw sa iyang pagkahugaw tungod sa iyang sakit nga binulan, mamahugaw siya. Ug sa ikawalo ka adlaw pagcircuncidahan ang unod sa yamis sa bata. Ug ang inahan magapabilin sulod sa katloan ug tolo ka adlaw sa dugo sa iyang pagpaputli; siya dili magahikap sa bisan unsang butanga nga balaan, dili usab makaadto sa balaang puloy- anan, hangtud nga matuman ang mga adlaw sa pagputli kaniya. Apan kong magaanak siya ug babaye, nan mamahugaw siya sulod sa duruha ka semana, ingon sa iyang pagkahugaw, ug sa kan-uman ug unom ka adlaw magpadayon siya sa dugo sa iyang pagpaputli. Ug kong ang mga adlaw sa pagpaputli kaniya matuman na tungod sa anak nga lalake kun tungod sa anak nga babaye, magadala siya ug usa ka nating carnero nga may usa ka tuig ang panuigon alang sa halad-nga-sinunog, ug usa ka kuyabog nga salampati kun usa ka tokmo alang sa halad tungod sa sala, ngadto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman, ngadto sa pari. Ug siya magahalad niini sa atubangan sa Ginoo, ug magabuhat ug halad sa pagtabon sa sala alang kaniya; ug mamahinlo siya gikan sa pagpangagi sa iyang dugo. Kini mao ang kasugoan alang kaniya nga magaanak ug lalake kun babaye.’ Kay gihatag mo sila kanako sa bug-os gayud gikan sa taliwala sa mga anak sa Israel; nga nga salili sa tanan niadtong nagabuka sa taguangkan, bisan ang mga panganay sa tanang mga anak sa Israel, akong gikuha sila alang kanako. Kay ang tanang panganay sa mga anak sa Israel, ako man, maingon sa tawo mao man usab sa mananap: sukad sa adlaw nga gipatay ko ang tanang panganay sa yuta sa Egipto, gibalaan ko sila alang sa akong kaugalingon.” (Exodus 12:51-13:3; Lev 12:2-7; Num 8:16-17)

Ang pagbasa sa panagna ni Isaias

Sa tuig sa pagkamatay ni hari Uzzias, nakita ko ang Ginoo nga nagalingkod sa usa ka trono, hataas ug tinuboy; ug ang iyang mga saput nakapuno sa templo. Sa ibabaw kaniya diha ang mga serafines: ang tagsatagsa may unom ka mga pako; sa duruha gitabonan ang iyang nawong, ug sa duruha gitabonan ang iyang mga tiil, ug sa duruha siya milupad. Ug ang usa misinggit sa usa, ug miingon: “Santos, santos, santos, ang Ginoo sa mga panon: ang tibook nga yuta napuno sa iyang himaya.” Ug ang mga patukoranan sa mga pultahan nangurog sa iyang tingog nga nagasingit, ug ang balay napuno sa aso. Unya miingon ako: “Alaut man ako! kay patay na ako; tungod kay ako usa ka tawo nga mahugay ug mga ngabil, ug ako nagapuyo sa taliwala sa mga tawo nga mahugaw ug mga ngabil: kay ang akong mga mata nakakita sa Hari, sa Ginoo sa mga panon.” Ug unya ang usa sa mga serafin milupad nganhi kanako, nga may usa ka baga nga carbon diha sa iyang kamot nga iyang gikuha pinaagi sa mga kumpit gikan sa halaran. Ug uban niini iyang gihikap ang akong baba, ug miingon: “Anaa, kini nakatandog sa mong mga ngabil; ug ang imong pagkadautan ginakuha na, ug ang imong sala ginapasaylo.” Ug nadungog ko ang tingog sa Ginoo, nga nagaingon: “Kinsa man ang akong ipadala, ug kinsay moadto alang kanamo?” Unya miingon ako: “Ania ako; paadtoa ako.” Ug siya miingon: “Lakaw ug sultihi kining katawohan: ‘Kamo nakadungog gayud, apan wala makasabut; ug nakakita gayud, kamo apan wala makasabut.’ Himoa nga motambok ang kasingkasing niining katawohan, ug pabug-aton mo ang ilang mga igdulungog, ug piyongon mo ang ilang mga mata; tingali unya nga makakita sila uban sa ilang mga mata, ug makadungog uban sa ilang mga igdulungog, ug makasabut sila uban sa ilang kasingkasing, ug mangakabig, ug mamaayo sila.” Unya miingon ako: :Ginoo, hangtud anus-a?” Ug siya mitubag: “Hangtud nga ang mga ciudad makamingawan nga mawad-an sa molupyo, ug ang mga kabalayan mawalay tawo, ug ang yuta mabiniyaan sa hingpit, ug gipahilayo sa Ginoo ang mga katawhan, ug ang mga dapit nga biniyaan modaghan sa tiwala sa yuta.” (Isaias 6:1-12)

Ang pagbasa sa panagna ni Isaias

Ang panagna alang sa Egipto. Ania karon, ang Ginoo nagasakay sa ibabaw sa usa ka panganod nga matulin, ug moanha sa Egipto: ug ang mga dios-dios sa Egipto mokurog sa iyang atubangan; ug ang kasingkasing sa Egipto matunaw sa taliwala niini. Ug ang espiritu sa Egipto mawala sa taliwala niini; ug akong pagalaglagon ang iyang pagtambag: ug sila manangup ngadto sa mga dios-dios, ug sa mga lumayan, ug kanilang mga espiritista, ug sa mga salamangkiro. Ug itugyan ko ang mga Egiptohanon sa kamot sa usa ka mabangis nga agalon; ug ang usa ka hari nga mapintas maoy mohari kanila, nag-ingon ang Ginoong Dios sa mga panon. Ug ang mga tubig sa dagat mohubas, ug ang suba mokutat ug mangamala. Nan hain na man ang imong manggialamon nga mga tawo? ug pasultia sila karon kanimo; ug pahibaloa sila kong unsa ang gitinguha sa Ginoo sa mga panon mahatungod sa Egipto. Nianang adlawa ang mga Egiptohanon mahasama sa mga babaye; ug sila mangurog ug mangahadlok tungod sa pag-uyog sa kamot sa Ginoo sa mga panon, nga iyang giuyog sa ibabaw nila. Nianang adlawa may halaran alang sa Ginoo sa taliwala sa yuta sa Egipto, ug usa ka haligi sa Ginoo didto sa utlanan niini. Ug kini mahimong usa ka timaan ug usa ka saksi sa Ginoo sa mga panon didto sa yuta sa Egipto; kay sila managtu-aw sa Ginoo tungod sa mga malupigon, ug siya magapadala kanila ug usa ka manluluwas, ug usa ka manlalaban, ug sila pagaluwason niya. Ug ang Ginoo pagailhon sa Egipto, ug ang mga Egiptohanon makaila sa Ginoo nianang adlawa; oo, sila managsimba uban ang paghalad ug mga halad; sila magasaad ug panaad sa Ginoo, ug ilang tumanon kini. (Isaiah 19:1, 3-5, 12, 16, 19-21)

Aposticha, Tone 7

Dayandayana ang imong lawak sa kasal, oh Siyon,
ug dawata si Kristo nga Hari!
Pasidunggi si Maria, ang langitnong ganghaan
kinsa mahimong trono sa mga kerubim;
siya nga nagsapnay sa Hari sa himaya;
ang birhen nga mao ang panganod sa kahayag.
Diha sa unod, gipakatawo niya ang Anak
nga gianak sa wala pa ang adlaw.
Sa diha nga gisapnay siya ni Simeon,
gisangyaw siya ngadto sa katawhan:
“Siya ang Ginoo sa kinabuhi ug sa kamatayon;
ang Manluluwas sa kalibutan.”

Ginoo, karon itugot mo nga ang imong sulugoon mobiya diha sa kalinaw, sumala sa imong pulong: Kay ang akong mga mata nakakita sa imong kaluwasan. (Lucas 2:29)

Ang Inahan nga wala masayud sa kaminyoon
nagdala ngadto sa templo
ang Anak kinsa nagsidlak gikan sa Amahan
sa wala pa ang katuigan.
Karon niining ulahi nga mga takna
siya gianak sa birhen nga tagoangkan.
Naghatag siya sa Balaod didto sa Bukid sa Sinai,
apan nagtuman siya sa kasugoan.
Gidala siya sa iyang Inahan ngadto sa pari
ug matarong nga Tigulang,
kinsa midawat sa saad sa Ginoo
nga makita niya si Kristo nga Dios.
Si Simeon nagdawat siya sa iyang mga bukton;
naglipay siya kaayo ug nagsinggit:
“Kini ang Dios kinsa walay sinugdanan uban sa Amahan.
Siya ang Manunubos sa atong mga kalag.”

Usa ka kahayag aron pag-iwag sa mga kanasoran, ug ang himaya sa imong katawhan nga Israel. (Lucas 2:32)

Ang Theokos nga si Maria
nagsapnay sa Ginoo
kinsa gihaw-as sa carro sa mga kerubim
ug gidayeg sa mga serapim.
Ang Maghahatag sa Balaod kinsa nagtuman sa Balaod,
nahimong unod pinaagi kaniya
nga wala masayud sa kaminyoon.
Gitugyan siya ni Maria sa mga bukton sa tigulang nga si Simeon.
Samtang nagsapnay siya sa Kinabuhi,
naghangyo siya nga mahilingkawas sa kinabuhi,
nga nagainon: “Karon, oh Ginoo,
Itugot nga makabiya ako,
aron pagtug-ang ngadto kang Adam
nga nakita nako ang Dios nga walay sinugdanan,
ang Manluluwas sa kalibutan,
kinsa nahimo nga Masuso nga walay paglubad.”

Himaya… Karon…

Tono 8: Si Kristo, kinsa gihaw-as sa mga kerubin
Ug gidayeg sa mga awit sa mga serapin
karon gidala ngadto sa templo, sumala sa Balaod,
ug gisapnay sa mga bukton sa Tigulang
ingon nga usa ka trono.
Gikan kay Jose nagdawat siya sa mga halad nga angay sa Dios:
duha ka salampati,
isip simbolo sa walay-lama nga Simbahan
ug sa bagong-pinili nga katawhan sa mga kanasoran;
ug duha ka goryon,
kay siya ang sinugdanan sa duha ka Kasabotan,
nga Daan ug Bag-o.
Gihatagan na si Simeon sa katumanan
sa mga panagna mahitungod kaniya;
nagbendisyon siya sa Birhen ug Theotokos nga si Maria.
Siya nanagna sa Kasakit sa Anak sa Birhen
ug naghangyo siya og paglingkawas,
nga nagtuaw: “ Karon, oh Ginoo,
itugot nga makabiya ako, sumala sa imong gisaad.
Kay nakita nako ang Kahayag nga sa wala pay katuigan
ug ang Dios nga Manluluwas sa katawhan,
nga nag-angkon sa ngalan ni Kristo.

Ang mga Tropar

 Tropar sa Pagsugat sa Ginoo, Tono 1
Pagmaya, oh Birheng Theotokos, nga puno sa grasya
kay misubang diha kanimo ang Adlaw sa Pagkamatarung,
si Kristo nga atong Dios.
Pinaagi kaniya gilamdagan kadtong mga anaa sa kangitngit.
Pagmaya usab, oh matarong nga Tigulang Simeon,
Kay imong gidawat sa mga bukton
ang Manluluwas sa among kalag,
kinsa nagahatag usab sa Pagkabanhaw (3x)


Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagsugat sa Ginoo,, Tono 1
Pagmaya, oh Birheng Theotokos, nga puno sa grasya
kay nasubang diha kanimo ang Adlaw sa Pagkamatarung,
si Kristo nga atong Dios.
Pinaagi kaniya gilamdagan kadtong mga anaa sa kangitngit.
Pagmaya usab, oh matarong nga Tigulang Simeon,
kay nadawat nimo sa imong mga bukton
sa Manluluwas sa ayong mga kalag;
nga naghatag usab kanato sa Pagkabanhaw.

Himaya… Karon…

Kontak sa Pagsugat sa Ginoo, Tono 1
Pinaagi sa imong pagkatawo imong gibalaan ang tiyan sa Birhen
ug gipanalanginan ang mga kamot ni Simeon, oh Kristo nga Dios.
Ikaw nga niabot karon ug nagluwas kanamo pinaagi sa gugma.
Ihatag ang kalinaw sa tanang Orthodox nga mga Kristiyano,
oh bugtong Mahigugmaon sa katawhan.

Prokimenon, Tono 3, Lucas 1:47-48

  • Ang akong kalag nagpadaku sa Ginoo; ug ang akong espiritu nagkalipay diha sa Dios nga akong Manluluwas.
    Kay siya nagpakabana sa ubos nga kahimtang sa iyang sulugoon; kay, tan-awa, sukad karon ang tanang mga kaliwatan magatawag kanako nga bulahan.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga Hebreohanon

Mga kaigsoonan, nasayran ta nga ang nagpanalangin mas labaw pa kaysa gipanalanginan. Ug dinhi ang mga tawo nga mamatay nagdawat sa mga ikanapulo; apan didto siya nagadawat kanila, sa kang kinsa kini gipamatuod nga siya buhi. Ug sama nga ako mahimo nga sa ingon magasulti, si Levi usab, kinsa nagadawat sa mga ikanapulo, mibayad sa ikanapulo sumala ni Abraham. Kay siya sa didto pa sa sabakan sa iyang amahan, sa diha nga si Melkisedek mitagbo kaniya. Busa kon ang pagkahingpit pinaagi pa sa Levitikanhon nga pagkapari, (kay ilalum niini ang mga tawo midawat sa balaod,) unsa pa ang dugang nga pagkinahanglan nga adunay lain nga pari nga motindog subay sa laray ni Melkisedek, ug dili pagatawgon subay sa laray ni Aaron? Kay ang pagkapari ingon nga nausab, adunay nahimo usab nga panginahanglan sa usa ka kausaban sa balaod. Kay siya kang kinsa kini nga mga butang gisulti sakop sa lain nga tribo, nga gikan niini walay tawo nga nag-atiman sa pagbantay sa halaran. Kay dayag nga ang atong Ginoo migawas gikan sa Juda; mahitungod niini nga tribo si Moses walay gisulti mahitungod sa pagkapari. Ug kini hinuon mas dayag pa: tungod kay subay sa landong ni Melkisedek adunay nagatindog nga laing pari, kinsa gihimo, dili subay sa balaod sa usa ka unodnon nga kasugoan, apan subay sa gahum sa usa ka walay kataposan nga kinabuhi. Kay siya nagapamatuod, “Ikaw usa ka pari hangtud sa kahangturan subay sa laray ni Melkisedek.” (Heb. 7:7-17)

Aleluya, Tono 8, Lucas 2:29-32

  • Tugoti karon, Ginoo, nga ang imong sulugoon mobiya diha sa kalinaw, sumala sa imong pulong.
    Usa ka kahayag sa paglamdag sa kanasoran, ug ang himaya sa imong katawhan nga Israel.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas

Niadtong panahona, sa diha nga ang mga adlaw sa iyang pagputli sumala sa balaod ni Moses natuman na, sila midala kaniya sa Jerusalem, aron sa paghalad kaniya sa Ginoo; (ingon sa nahisulat sa balaod sa Ginoo,“Ang matag lalaki nga nagaabli sa tagoangkan pagatawgon nga balaan sa Ginoo;”) ug sa paghalad sa usa ka sakripisyo sumala niadtong giingon sa balaod sa Ginoo, “Duha ka salampati o duha ka bata pa nga tukmo.”

Ug, tan-awa, dihay usa ka tawo sa Jerusalem, kang kinsang ngalan mao si Simeon; ug ang maong tawo matarung ug debotado, nga nagahulat alang sa paglipay sa Israel: ug ang Espiritu Santo diha kaniya. Ug kini gipadayag ngadto kaniya pinaagi sa Balaang Espiritu, nga siya dili gayud makakita og kamatayon, sa dili pa niya makit-an ang Kristo sa Ginoo. Ug siya miadto pinaagi sa Espiritu ngadto sa templo: ug sa diha nga ang mga ginikanan midala sa bata nga si Jesus sa sulod, aron sa pagbuhat alang kaniya subay sa naandan sa balaod, Unya mikugos siya kaniya sa iyang mga bukton, ug mipanalangin sa Dios, ug miingon, “Tugoti karon, Ginoo, nga ang imong sulugoon mobiya diha sa kalinaw, sumala sa imong pulong. Kay ang akong mga mata nakakita sa imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan: Usa ka kahayag sa paglamdag sa kanasoran, ug ang himaya sa imong katawhan nga Israel.”

Ug si Jose ug ang iyang inahan natingala niadtong mga butanga nga nasulti mahitungod kaniya. Ug si Simeon mipanalangin kanila, ug miingon ngadto ni Maria nga iyang inahan, “Tan-awa, kini nga bata gitakda alang sa pagkapukan ug pagbangon pag-usab sa daghan sa Israel; ug alang sa usa ka ilhanan nga pagasawayon; (Oo, usa ka espada magalagbas usab sa imong kaugalingon nga kalag;) aron ang mga hunahuna sa daghan nga mga kasingkasing unta mapadayag.”

Didto may propeta usab nga babaye nga ginganlag Ana, ang anak ni Panuel, sa tribo ni Aser: siya daku og panuigon, ug mipuyo uban sa usa ka bana pito ka tuig gikan sa iyang pagkabirhen. Ug siya usa ka byuda sa hapit kawaloan ug upat ka tuig, nga wala mibiya gikan sa templo, apan mialagad sa Dios uban sa mga pagpuasa ug mga pag-ampo gabii ug adlaw. Ug siya nga nagasulod niana nga takna sa samang paagi mihatag og mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo, ug misulti mahitungod kaniya ngadto sa tanan nga nangita alang sa katubsanan didto sa Jerusalem.

Ug sa diha nga sila nakabuhat na sa tanang mga butang sumala sa balaod sa Ginoo, sila mibalik ngadto sa Galilea, sa ilang kaugalingong syudad nga Nazaret. Ug ang bata mitubo, ug misamot ka kusgan sa espiritu, napuno sa kaalam: ug ang grasya sa Dios anaa kaniya. (Luke 2:22-40)

Theotokion

Imbis sa “Angay ug matarong,” kantahon kining awit, Tono 3

Oh Birheng Theotokos, ikaw naglaum sa mga Kristiyano:
Panalipdi, preserbaha, ug luwasa ang mga naglaum kanimo.
Diha sa anino ug ang sulat sa Balaod,
kita, ang matinud-anon, makaila sa usa ka hulagway:
“Matag lalaki nga bata nga nagaabli sa tagoangkan
pagatawgon nga balaan sa Ginoo.”
Busa gihimaya nato ang Dios nga Pulong,
ang Anak sa Amahan nga walay sinugdanan,
ang panganay nga Anak sa usa ka Inahan
nga wala makaila og lalaki.

Awit sa Pagkalawat, Salmo 115:4
Dawaton ko ang kopa sa kaluwasan, ug pagasangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Aleluya, aleluya, aleluya.