Enero 1/14: Fiesta ni San Basilio; ang Pagpatuli ni Kristo

Tropar ni San Basilio, Tone 1
Ang imong pagmantala milanog sa tibuok yuta,
nga gitudlo sa Dios pinaagi sa pagpaminaw sa imong tingog.
Imong gipatin-aw ang kinaiyahan sa tanang binuhat
ug gipatul-id ang mga pamatasan sa mga tawo.
Oh Basilio, talahurong amahan sa harianong kaparian,
pangamuyo kang Kristo nga ang among mga kalag maluwas!

Tropar sa Pagpatuli ni Kristo, Tono 1
Naglingkod ka sa trono sa kahitas-an
uban sa kahangtorang Amahan ug sa imong balaang Espiritu.
Nahimuot ka sa pagkatawo dinhi sa yuta pinaagi sa Birheng Inahan
Busa, gituli ka ingon nga usa ka Bata sa ikawalong adlaw.
Himaya sa imong labing maluloy-on tambag;
himaya sa imong plano;
himaya sa imong pagpaubos, oh bugtong Mahigugmaon sa katawhan.

Kontak sa Pagpatuli ni Kristo, Tono 3
Karon ang Ginoo sa tanan nagadawat sa pagtuli,
Sa iyang pagkamatarung, iyang giputol ang mga sala sa katawhan.
Karon siya naghatag og kaluwasan sa kalibutan,
ug si Basilio nagdala og kahayag kay siya ang punoang pari sa Maglalalang;
ug nagalipay na siya didto sa kahitas-an.

Kontak ni San Basilio, Tone 4
Ikaw gipadayag ingon nga tinuod nga pundasyon sa Simbahan,
nga naghatag sa tanang katawhan sa usa ka pagkaginoo nga dili makuha.
Gisilyo kini pinaagi sa imong mga doctrina,
oh matarong nga Basilio, tigpadayag sa langit.