Hulyo 1/14: Ang mga Mananambal nga Walay Bayad nga sila si Cosmas ug Damian

Sa Balaang Liturhiya

Tropar nila ni San Cosmas ug Damian, Tono 8
Kamong balaang mananambal nga walay bayad,
ug mga mamumuhat og milagro
nga sila si Cosmas ug Damian,
bisitaha ang among mga kaluyahon.
sa walay bayad kamo nakadawat;
sa walay bayad panghatag.

Kontak nila ni San Cosmas ug Damian, Tono 2
Tungod kay nakadawat mo sa grasya sa mga pagpang-ayo,
nagahatag mo sa panglawas niadtong nanginahanglan,
oh maloloy-ong mga mananambal
ug mga mamumuhat og kahibulongan.
Pinaagi sa imong pagduaw
buntoga ang kaisog sa kaaway,
ug ayoha ang kalibutan pinaagi sa mga milagro.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Corinto

Bisan ako magsulti sa mga pinulongan sa mga tawo ug sa mga anghel, ug walay gugma, ako nahimong sama sa nagatunog nga agong, o sa usa ka nagatagingtaging nga simbal. Ug bisan ako adunay gasa sa pagprofesiya, ug makasabot sa tanan nga mga misteryo, ug sa tanan nga kahibalo; ug bisan ako nagbaton sa tanang pagtoo, nga tungod niana ako makapabalhin og mga bukid, ug walay gugma, ako walay kapuslanan. Ug bisan ako maghatag sa tanan nakong kabtangan sa pagpakaon sa mga kabos, ug bisan ako maghatag sa akong lawas aron sunogon, ug walay gugma, kini wala nagapulos kanako. Ang gugma mainantoson, ug mapuangoron; ang gugma wala nagakasina; ang gugma wala nagapanghambog sa iyang kaugalingon, wala nagpagarbo, wala nagagawi sa iyang kaugalingon nga dili angay, wala nagapangita alang sa iyang kaugalingon, dili dali nga masuko, wala nagahunahuna og dautan; wala nagakalipay diha sa kadautan, apan nagakalipay diha sa kamatuoran; nagaantos sa tanan nga mga butang, nagatoo sa tanan nga mga butang, nagalaum sa tanang mga butang, nagalahutay sa tanang mga butang. Ang gugma dili gayud mapakyas: apan bisan kon adunay mga pagprofesiya, sila moundang; bisan kon adunay mga pinulongan, sila mohunong; bisan kon adunay kahibalo, kini mahanaw. (1 Corinthians 12:27-13:8)

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Ug sa diha nga siya nakatawag na ngadto kaniya sa iyang napulo uh duha ka mga tinun-an, siya mihatag kanila sa gahum batok sa mahugaw nga mga espiritu, aron sa ag pagawas kanila, ug sa pag-ayo sa tanang matang sa sakit ug balatian. Kining napulo ug duha si Jesus mipadala, ug misugo kanila, nga nagaingon, Ayaw pag-adto sa dalan sa mga Hentil, ug ngadto sa bisan unsa nga syudad sa mga Samarianhon ayaw kamo pagsulod: Apan adto hinuon ngadto sa nawalang karnero sa balay ni Israel. Ug samtang kamo mangadto, pagwali, nga nagaingon, Ang gingharian sa langit haduol na. Ayoha ang mga masakiton, hinloi ang mga sanlahon, banhawa ang mga patay, pagawasa ang mga yawa: sa walay bayad kamo nakadawat, sa walay bayad panghatag. (Matthew 10:1,5-8)