San Serafim nga taga Sarov

Enero 2/15 ug Hulyo 19/Agosto 1

Sa Balaang Liturhiya

Tropar, Tono 4
Gihigugma mo si Kristo
sukad sa imong pagkabatan-on,
oh bulahang Serafim,
ug nangandoy nga magtrabaho alang kaniya lamang
ikaw nakigbisog sa kamingawan nga kanunay naga-ampo ug paghago;
inubanan sa mahinulsulon nga kasingkasing
ug dakong gugma alang kang Kristo
ikaw gipaboran sa Inahan sa Dios.
Busa nangamuyo kami kanimo:
Luwasa kami pinaagi sa imong mga pag-ampo,
oh talahurong Serafim, ang among amahan.

Kontak, Tono 2
Gibiyaan mo ang kaanindot sa kalibutan
ug ang pagkadunot niini, oh San Serafim,
ikaw nipuyo sa Monasteryo sa Sarov.
ug nagapuyo ikaw sama sa mga anghel.
Alang sa kadaghan ikaw mahimong dalan sa kaluwasan.
Busa si Kristo naghimaya kanimo,
oh amahang Serafim,
ug gipuno ka sa mga gasa sa pagpang-ayo ug mga milagro.
ug busa nangamuyo kami kanimo:
Luwasa kami pinaagi sa imong mga pag-ampo,
oh talahurong Serafim, ang among amahan.

Prokimenon, Tone 6, Salmo 115:6,3

  • Bililhon diha sa pagtan-aw sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga santos.
  • Unsa man ang akong igabayad sa Ginoo tungod sa tanan niyang mga kaayohan kanako?

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Galacia
Mga kaigsoonan, ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pagkamainantoson, kalomo, pagkamaayo, pagtoo, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon: sa mga ingon niini walay balaod nga ka batok. Ug sila nga mga iya ni Kristo naglansang na sa krus sa ilang unod uban sa mga kahidlaw ug mga kaibog. Kon kita magkinabuhi diha sa Espiritu, kita usab maglakaw diha sa Espiritu. Dili kita magpasigarbo o makig-away; ni nagahagitay sa usa ug usa, nga nagakasina hay sa usa ug usa. Mga igsoon, kon adunay usa ka tawo nga nasapnan diha sa usa ka sayop, kamo nga mga espirituhanon, magapasig-uli sa usa nga ingon niini diha sa espiritu sa kaaghop; nga naga- pamalandong sa imong kaugalingon, basin ikaw usab matintal. Magtinabangay kamo sa usa ug usa ninyo ka mga palas-onon, ug sa ingon nagatuman kamo sa balaod ni Kristo. (Gal 5:22-6:2)

Alleluia, Tono 8, Salmo 111:1,2

  • Bulahan ang tawo nga may kahadlok sa Ginoo, Nga diha sa iyang mga sugo nagakalipay sa hilabihan gayud.
  • Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan sa ibabaw sa yuta

Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo
Miingon ang Ginoo: Ang tanang mga butang gitugyan nganhi kanako sa akong Amahan: ug walay tawo nga nakaila sa Anak, apan ang Amahan; ni adunay tawo nga nakaila sa Amahan, gawas sa Anak, ug siya kang bisan kinsa ang Anak mopadayag kaniya. Duol ngari kanako, tanan kamo nga naghago ug nabug-atan, ug ako mohatag kaninyo og pahulay. Isangon ang akong yugo nganha kaninyo, ug pagkat-on gikan kanako; kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasingkasing: ug kamo makakaplag og pahulay nganha sa inyong mga kalag. Kay ang akong yugo sayon, ug ang akong lulan gaan. (Mateo 11:27-30)