San Serafim nga taga Sarov

Enero 2/15 ug Hulyo 19/Agosto 1

Sa Dakung Bisperas

Sa Ginoo, Mituaw Ako

Tono 1: oh labing mahimayaon nga katingalahan!
Usa ka diosnong mainantuson nga gipadayag sa Sarov,
ug ang labing kahibulongan nga Serafim
nahimo nga usa ka mainitong tigpataliwala alang kanato atubangan sa Dios.
Pagmaya, oh Monasteryo sa Sarov,
nga naghawid diha kaniya ang mga relikyas sa labing talahuron!
Paglukso sa kalipay, oh mga panon sa mga Ortodoks,
kinsa adunay labing kahibulongan nga si Serafim
ingon nga manlalaban taliwala sa kasamok
ug nagapangliyupo diha kaniya:
Pagmaya, ikaw kahayag sa kayutaan sa Russia!
Sa labing hingpit wagtanga ang dakong panon sa among mga kaaway,
ug pangamuyo sa Ginoo sa paghatag ug kalinaw
ug dakong kalooy sa among mga kalag. (2x)

Oh kahibulongang katingalahan!
Sa monateryo sa Sarov,
tan-aw, ang balaang Serafim nagpadayag sa iyang kaugalingon kanato
nga usa ka dili matarug nga haligi sa pagkadiosnon.
Busa, oh kamong katilingban sa mga balaang maalamon,
pagabayawon ngadto sa hataas,
nga nagasinggit ngadto sa labing talahuron:
Oh talahurong amahan Serafim,
pangamuyo sa Ginoo nga hatagan sa kalinaw
ug dakong kaluoy ang among mga kalag. (2x)

Kahibulongan ang Imong mga mysteryo,
oh Kristo nga among Dios,
kay Ikaw naghatag kanamo sa kahayag diha sa talahurong Serafim,
ang gamhanang kampeon alang sa mga matinud-anong-magtutuo nga mga Amahan
batok sa mga kaaway,
ug tigpataliwala alang sa mga monghe
ug alang sa tanang Ortodoks nga Kristohanon,
ug ang garbo ug pundasyon sa iyang balaang monasteryo,
kinsa nagapangaliyupo diha Kanimo, oh Ginoo,
sa paghatag ug kalinaw ug dakong kaluoy sa among mga kalag. (2x)

Sa diha nga ikaw misulod sa kalasangan sa Sarov,
oh labing talahuron,
hingpit nga nagsalikway sa kaugalingong kabubut-on,
ikaw nagpakita sa lig- on nga pagkamasinugtanon sa tanan,
kay ikaw nalipay sa pag-antus sa kasamok ug kaulawan.
Ikaw nakadawat ug mga bunal ug labod gikan sa mga dautang mga tawo,
nga ikaw nag-ampo alang kanila, oh labing talahuron.
Nagadayeg ug nagapasindungog sa imong labing halangdong handumanan,
nangaliyupo kami, oh labing talahuron:
pangamuyo sa Ginoo nga hatagan sa kalinaw ang kalibutan
ug dakong kaluoy ang among mga kalag.

Bulahan ang Monasteryo sa Sarov,
nga anaa kanila, ikaw oh talahurong amahan Serafim,
nga usa ka bahandi sa mga hiyas,
usa ka sudlanan sa kaulay ug kaputli,
sudlanan sa grasya, ang tinubdan sa pagpang-ayo,
usa ka mananambal nga naga-ayo sa masakiton nga walay bayad,
ang tinuod nga tigpuasa, maghuhupay sa anaa sa kasakit,
ug usa ka linaw nga panalipod alang sa mga gilabay sa unos sa mga pagbati sa kinabuhi.
oh talahurong amahan Serafim,
pangamuyo nga ang kalinaw ug dakong kaluoy itugot ngahi kanamo
nga nagatipig sa imong mapasidungganong paghandum.

Himaya… Dali, kamong katilingban sa mga magtutuo,
atong himayaon ang atong labing kahibulongang amahan
uban sa mga awit ug pagdayeg karun,
ug kita managsinggit kaniya:
Oh talahurong amahan Serafim,
ikaw matinud-anong nanumpa sa diosnong pagkinabuhi,
nga nagadawat sa korona sa dili-mahanaw nga kabalaan gikan sa Dios.
Tungod niini, ikaw ang kasidungganan sa monastery sa Sarov, ug sa katawhan,
ug sa pagtan-aw sa bililhong ampoanan sa imong relikyas,
ug sa mga milagro nga nahitabo pinaagi sa pagpataliwala nimo,
himayaa ang Ginoo Kinsa naghimaya kanimo.
Pangamuyo Kaniya, O halandong amahan,
nga Iyang hatagan sa kalinaw ug dakong kaluoy ang among mga kalag.

Tono 8: Karon… Tungod sa iyang dakung gugma sa katawhan,
Ang Hari sa langit nikanaug sa yuta aron magpuyo uban sa mga tawo
Nakabaton siyag lawas pinaagi sa Birhen ug natawo gikan niya
Gidawat sa bugtong Anak sa Dios ang tawhanong kinaiyahan
Duha siya og substansiya,
apan usa lang ka persona.
Gimantala siya nato nga hingpit nga Dios ug hingpit nga tawo,
ug isugid nato si Kristo nga atong Dios.
Pangaliyupo siya, oh Inahan nga dili minyo,
nga maluoy siya sa among mga kalag.

Ang mga Pagbasa

Ang Prokimenon sa Adlaw

Ang pagbasa sa Kaalam ni Solomon
Ang mga kalag sa matarong naa sa kamot sa Dios. Walay kasakitan nga makatandog nila. Sa mata sa dili maalamon, patay na daw sila ug ang ilang pagpalayo giisip nga katalagman, apan malinawon sila. Bisag daw gisilotan sila, ang ilang kahumanan puno sa walay kamatayon. Ug human sa gamay nga gipanton, sila pagantihon kaayo; kay gisulayan sila sa Dios, ug nakita nga sila takus sa iyang kaugalingon. Ingon sa bulawan diha sa hasohasan iyang gisulayan sila, ug gidawat sila ingon usa ka halad nga sinunog. Inig-abot niya modan-ag sila, ug modagan sila ingon sa mga sulo sa sagbot. Pagahukman nila ang mga nasud, ug managhari sila sa mga katawhan, ug ang ilang Ginoo maghari hangtod sa kahangtoran. Kadtong nagbutang sa ilang pagsalig kaniya mahibal-an ang kamatuoran: ug kadtong magmatinud-anon sa gugma magpabilin kaniya; kay ang grasya ug kaluoy alang sa iyang mga santos, ug mag-atiman siya sa iyang mga pinili. (Kaalam 3:1-9)

Ang pagbasa sa Kaalam ni Solomon
Apan ang matarong mabuhi sa kahangtoran. Ang ilang ganti naa sa Ginoo ug ubos sa pag-amuma sa Labing Halangdon. Tungod niini makadawat sila sa gingharian sa himaya ug sa naggilak nga purongpurong gikan sa kamot sa Dios. Tapin-an sila sa iyang kamot ug ang iyang bukton ilang taming. Kuhaon niya ang iyang kadasig sama sa iyang armadura ug ang iyang binuhat mahimong mga hinagiban batok sa Iyang mga kaaway. Magsul-ob siya sa pagkamatarong sama sa usa ka kotamaya ug isul-ob ang hustisya ingon helmet. Gikuha niya ang pagkabalaan ingon usa ka dili mabalhin nga taming ug ipahait ang iyang walay hunong nga kasuko alang sa usa ka espada; ug uban kaniya ang binuhatan makigbatok sa mga dili maalam. Ang gipunting nga mga pangidlap sa kilat ang mobuto ug molukso sa ilang katuyoan sama sa gikan sa usa ka maayong gipunting pana sa mga panganod; ug ang mga ulan nga yelo nga puno sa kasuko igasalibay ingon sa usa ka makina sa gubat. Ang tubig sa dagat masuko kanila, ug ang mga suba manghugas sa ibabaw nila. Usa ka kusog nga hangin ang mosupak kanila, ug sama sa usa ka unos nga mapalong sila. Ang pagkawalay-balaod magalaglag sa tibuuk nga yuta, ug ang kasal-anan magpukan sa mga trono sa mga magmamando. Pamatia, kamong mga hari, ug sabta: mga pangulo sa labing layo nga kayutaan, dawata ang pasidaan. Paminaw, kamong nagmando sa daghang katawhan ug nanghambog sa gidaghanon sa kanasoran. Ang gahom gihatag kaninyo sa Ginoo. Ang inyong pagkahari naggikan sa Labing Halangdon nga mag-usisa ug magtuki sa inyong katuyoan. (Kaalam 5:15-6:3)

Ang pagbasa sa Kaalam ni Solomon
Ang matarong, bisag mamatay sa dili pa panahon makapahulay. Ang pangidarong talahoron dili mag-agad sa gitas-on sa mga adlaw. Ug ang gidaghanon sa katuigan dili tinuoray nga sukdanan sa kinabuhi. Ang tawong ubanon masinaboton. Ang kinabuhi nga walay buling taas ug hingkod nga pangidaron. Ang matarong nakapahimuot sa Dios nga nahigugma niya. Kay nagpuyo man siya uban sa makasasala, gibayaw siya. Gikuha siya sa Dios basin unyag daoton sa yawa ang iyang salabotan ug tintalon ang iyang kalag sa mabudhion. Kay ang atong pagkadani sa daotan makapalibog sa tinuod nga mga mithi. Ug ang walay puas nga pangandoy nag-among-among sa yanong kasingkasing. Bisag sayong natapos ang iyang kinabuhi, layo siyag naabtan. Kay bililhon ang iyang kalag alang sa Ginoo, dali siyang gikuha sa mga daotan nga naglibot niya. Ang mga tawo nakakita, apan wala makasabot ug wala mosantop sa ilang panumdoman nga ang grasya ug kaluoy sa Dios naa sa iyang mga pinili. Ang iyang panalipod alang sa mga balaan. (Kaalam 4:7-15)

Apostica

Tono 5: Pagmaya, kahinabi sa mga anghel,
Oh talahuron nga Serafim!
Isip nga diosnong mipuyo sa kalibutan,
imong gitudlo ang kahadlok ngadto sa Ginoo
sa kadaghanan nga miduol kanimo.
Nahayagan pinaagi sa grasya sa labing balaang Espiritu,
ikaw nakakita karun sa mga butang nga mahitabo sa umaabot,
ug pinaagi sa paghinulsol ug kalipay
nagpuno kanila nga espirituhanong nag-antos.
Busa, nangamuyo kami kanimo:
Pag-ampo ngadto sa Ginoo alang niadtong mga nagapasidungog kanimo!

Bililhon sa atubangan sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga Santos.

Pagmaya, labing kahibulongan nga magtutudlo sa masalaypon,
kinsa gitugotan sa pagtan-aw sulod sa templo
kang Kristo ang Ginoo uban sa mga anghel ug mga arkanghel.
Ug karun, O talahuron,
kinsa nga anaa sa kalangitan
malipayong nagatan-aw Kaniya sa walay hunong,
iampo mo kami nga nagapasidungog sa imong handumanan.

Bulahan ang tawo nga nahadlok sa Ginoo; sa iyang mga kasugoan malipay gayod siya.

Pagmaya, oh talahurong Serafim,
kay ikaw nagmando sa tanan sa pagpalig-on sa tinuod nga Kristohanong pagtuo;
ug, sa pagpangandoy sa kinabuhi sa kahitaasan,
sa pagsalikway sa bahandi,
busa ikaw nagatan-aw sa dili matukib nga katahum sa kalangitan
ug nagmalipayon sa matam-is nga mga awit sa mga anghel.
Pangamuyo ngadto sa Ginoo,
nga Siya maghatag sa kalinaw ug dakong kaluoy.

Tono 6: Himaya… Oh talahurong amahan Serafim,
kinsay makaihap sa imong mga kahago ug pag-antus?
Ug unsang dila ang makasaysay sa mapintas nga pagkinabuhi sa lasang,
ang imong pagbilar ug pagpuasa,
oo, ug ang imong kinabuhi sa kamingawan,
ang imong pagkahilom ug walay hunong mga pag ampo?
Ikaw nagpakita gayud sa tinuod nga dayandayan kanila
nga nagapuasa ug lig-on nga tigpataliwala sa atubang sa Dios.
Busa, kami naga singgit kanimo:
Pagmaya, oh modelo sa monastikong pagkinabuhi!
Pagmaya, bantugang maghuhupay taliwala sa kaalaot ug kasubo,
ug ang mainiton nga manlalaban alang sa tanan!
Oh labing talahuron, pag ampo alang kanamo nga among mga kalag maluwas!

Karon… Akong Magbubuhat ug Manluluwas,
si Kristo nga Ginoo,
nahimugso gikan kanimo, oh labing-putli nga Birhen,
Pinaagi sa pagsul-ob sa akong kinaiyahan,
iyang gihatagan og kagawasan si Adan
gikan sa karaang tunglo.
Nagahimaya kami kanimo nga walay hunong
Kay ikaw ang Inahan sa Dios.
Pagmaya, oh langitnong kalipay!
Pagmaya, oh Rayna!
Ikaw ang tigpataliwala, tigpanalipod,
ug kaluwasan sa among mga kalag.

Ang mga Tropar

Tropar ni San Serafim, Tono 4
Gihigugma mo si Kristo
sukad sa imong pagkabatan-on,
oh bulahang Serafim,
ug nangandoy nga magtrabaho alang kaniya lamang
ikaw nakigbisog sa kamingawan nga kanunay naga-ampo ug paghago;
inubanan sa mahinulsulon nga kasingkasing
ug dakong gugma alang kang Kristo
ikaw gipaboran sa Inahan sa Dios.
Busa nangamuyo kami kanimo:
Luwasa kami pinaagi sa imong mga pag-ampo,
oh talahurong Serafim, ang among amahan. (2x)

Oh Inahan sa Dios ug Birhen, maghimaya ka,
Maria, napuno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ka sa mga babaye nga tanan,
ug bulahan man usab ang Bunga sa imong tiyan,
kay ikaw nanganak sa Manluluwas sa among mga kalag.