Sa Balaang Lituhiya

Tropar sa Martir, Tono 4
Diha sa iyang pag-antos, oh Ginoo,
Ang imong martir nga si Procopio
nakadawat sa dili madunot nga korona
gikan kanimo, nga among Dios;
kay, nakabaton sa imong gahum,
iyang gibuntog ang mga manglulutos
ug nagdugmok sa walay-kusog nga kabuot-buot sa mga yawa.
Pinaagi sa iyang mga pangamuyo
luwason mo ang among mga kalag.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 4
Ang akong Manluluwas ug Manunubos,
nga nabanhaw sa lubnganan isip Dios
nagpalingkawas sa tanan gikan sa ilang mga kadena.
Gibungkag niya ang mga sira sa ganghaan sa Hades.
Ug ingon nga Ginoo, nabanhaw siya sa ikatulong adlaw.

Prokeimenon, Tono 7, Salmo 63:10,1

  • Maglipay ang matarung diha sa Ginoo; ug maglaum diha kaniya
  • Pamatia ang akong tingog, oh Dios, sa akong pangamuyo kanimo. Bantayi ang akong kinabuhi gikan sa kahadlok sa kaaway.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto kang Timoteo

Timoteo, anak ko, pagmalig-on diha sa grasya nga anaa ni Kristo Jesus. Ug ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako taliwala sa daghang mga saksi, mao usab ang itugyan nimo ngadto sa matinumanon nga mga tawo, kinsa makahimo usab sa pagtudlo sa uban. Busa molahutay ka sa kalisod, ingon nga usa ka maayong sundalo ni Jesus Kristo. Walay tawo nga nagapakiggubat nga nagapagapos sa iyang kaugalingon sa mga buluhaton niining kinabuhia; aron siya makapahimuot kaniya kinsa mipili kaniya nga mahimong usa ka sundalo. Ug kon ang usa ka tawo maningkamot usab alang sa pagkahanas, apan siya dili koronahan, gawas kon siya maningkamot nga subay sa balaod. Ang mag-uuma nga nagahago kinahanglan mao ang unang tig-ambit sa mga bunga. Hunahunaa unsa ang akong isulti; ug ang Ginoo maghatag kanimo og salabotan diha sa tanang mga butang. Hinumdomi nga si Jesus Kristo nga gikan sa kaliwat ni David gibanhaw gikan sa mga patay sumala sa akong maayong balita: nga sa diin ako nag-antos sa kagubot, sama sa usa ka mamumuhat og dautan, bisan ngadto sa mga gapos; apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa ako naglahutay sa tanang mga butang tungod ug alang sa mga pinili, aron sila makaangkon usab sa kaluwasan nga anaa ni Kristo Jesus uban ang walay kataposan nga himaya. (2 Tim 2:1-10)

Alleluia, Tono 4, Salmo 91:12,13

  • Molambo ang matarung sama sa palmera; motubo siya sama sa mga sidro sa Lebanon.
  • Natanum siya diha sa balay sa Ginoo, ug misanay diha sa mga sawang sa atong Dios.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Siya nga nagahigugma sa amahan o inahan labaw pa kanako dili takos kanako: ug siya nga nagahigugma sa anak nga lalaki o babaye labaw pa kanako dili takos kanako. Ug siya nga wala nagapas-an sa iyang krus, ug nagasunod kanako, dili takos kanako. Siya nga nakakaplag sa iyang kinabuhi mawad-an niini: apan siya nga nagawala sa iyang kinabuhi tungod ug alang kanako makakaplag niini. Siya nga nagadawat kaninyo nagadawat kanako, ug siya nga nagadawat kanako nagadawat kaniya nga nagpadala kanako. Siya nga nagadawat sa usa ka profeta sa ngalan sa profeta modawat og ganti sa profeta; ug siya nga nagadawat sa usa ka matarung nga tawo sa ngalan sa matarung nga tawo modawat og ganti sa matarung nga tawo. Ug si bisan kinsa nga mohatag aron mainom ngadto sa usa niining mga gagmay og usa ka tasa sa bugnaw nga tubig lamang sa ngalan sa usa ka tinun-an, sa pagkatinuod ako mag-ingon nganha kaninyo, siya sa bisan unsang paagi dili kawad-an sa iyang ganti. Ug sa diha nga si Jesus nakatapos sa pagsugo sa iyang napulo ug duha ka mga tinun-an, siya migikan didto aron sa pagtudlo ug sa pagwali diha sa ilang mga syudad. (Mateo 10:37-11:1)