Saint John of Shanghai

Our father among the saints John the Wonderworker of Shanghai and San Francisco reposed July 2, 1966. His feast day is celebrated on the Saturday nearest to July 2.


Tropar ni San Juan sa Shanghai, Tono 5
Ania karon, imong pag-atiman alang sa imong panon
sa dihang ilang pagpuyo sa halayo
naghulagway sa mga pangamuyo nga gihalad nimo sa gihapon
alang sa tibuok kalibutan.
Nagatuo kami niini, kay among nakat-onan sa imong gugma,
oh balaang obispo ug mamumuhat og milagro nga si Juan.
Pinaagi sa pagtuman sa labing-putling mga Misteryo
gibalaan ka sa hingpit ug gilig-on ka sa ingon niana,
ug nagdali ka ngadto sa mga nag-antus,
oh labing malipayong mananambal.
Umanhi ka aron sa pagtabang kanamo,
kinsa nagpasidungog kanimo sa tibuok namong mga kasingkasing.

Kontak ni San Juan sa Shanghai, Tono 4
Human kang Kristo, ang Pangulong Magbalantay,
gipakita ka nga labing halangdon sa taliwala sa mga obispo;
kay magaluwas ka sa imong mga karnero
gikan sa pagkalaglag sa mga walay Dios,
naga-andam og malinawong dalangpanan alang kanila;
ug nagagamit sa walay hunong pag-atiman alang sa imong panon,
nag-ayo ka sa mga kaluya sa ilang mga kalag ug mga lawas.
Pangamuyo na kang Kristo atong Dios alang kanamo
kinsa nagyukbo sa atubangan sa imong bililhong mga relikyas,
oh amahang Juan,
nga ang among mga kalag maluwas diha sa kalinaw.