Akathist ngadto sa among Amahan sa taliwala sa mga santos nga si Juan, Arsobispo sa Shanghai ug San Francisco, nga Mamumuhat og Milagro

Tropar ni San Juan sa Shanghai, Tono 5
Ania karon, imong pag-atiman alang sa imong panon
sa dihang ilang pagpuyo sa halayo
naghulagway sa mga pangamuyo nga gihalad nimo sa gihapon
alang sa tibuok kalibutan.
Nagatuo kami niini, kay among nakat-onan sa imong gugma,
oh balaang obispo ug mamumuhat og milagro nga si Juan.
Pinaagi sa pagtuman sa labing-putling mga Misteryo
gibalaan ka sa hingpit ug gilig-on ka sa ingon niana,
ug nagdali ka ngadto sa mga nag-antus,
oh labing malipayong mananambal.
Umanhi ka aron sa pagtabang kanamo,
kinsa nagpasidungog kanimo sa tibuok namong mga kasingkasing. (2x)

Kontak ni San Juan sa Shanghai, Tono 4
Human kang Kristo, ang Pangulong Magbalantay,
gipakita ka nga labing halangdon sa taliwala sa mga obispo;
kay magaluwas ka sa imong mga karnero
gikan sa pagkalaglag sa mga walay Dios,
naga-andam og malinawong dalangpanan alang kanila;
ug nagagamit sa walay hunong pag-atiman alang sa imong panon,
nag-ayo ka sa mga kaluya sa ilang mga kalag ug mga lawas.
Pangamuyo na kang Kristo atong Dios alang kanamo
kinsa nagyukbo sa atubangan sa imong bililhong mga relikyas,
oh amahang Juan,
nga ang among mga kalag maluwas diha sa kalinaw.


Kontak 1

Oh pinili nga mamumuhat sa katingalahan ug tigpahimuot ni Kristo,
kinsa nagbubo sa walay kinutoban nga mga sapa sa inspirasyon
ug sa daghang mga milagro sa tibuok kalibutan:
nagdayeg kami kanimo uban sa gugma ug nagtuaw kanimo:
Pagmaya, oh balaang obispo, Amahang Juan,
ang dali nga katabang sa taliwala sa kagul-anan!

Ikos 1

Gipakita ka ingon nga usa ka anghel sa unod diha sa katapusang mga panahon pinaagi sa grasya sa Dios kinsa kanunay nga nagaatiman sa katawhan. Sa pagkita sa katahum sa imong mga hiyas, nagatuaw kami kanimo:

Pagmaya, kay sukad sa pagkabata ikaw gidayandayanan sa pagkadiosnon.
Pagmaya, kay ikaw nahadlok sa Dios ug nagbuhat sa iyang balaang kabubut-on.
Pagmaya, kay gipadayag mo ang grasya sa Dios pinaagi sa maayong mga buhat nga nahimo sa tago.
Pagmaya, kay ginapamatian mo ang mga pangamuyo sa mga nag-antos.
Pagmaya, kay nagdali ka, nga puno sa gugma, aron pagluwas sa imong mga silingan.
Pagmaya, oh kalipay sa tanang mga nagyukbo sa imong atubangan diha sa pagtuo.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 2

Sa pagtan-aw sa kadagaya ug sa pagkadaiya sa imong mga hiyas, oh balaang obispo, nakita namo diha kanimo ang buhing tinubdan sa mga katingalahan sa Dios sa atong panahon. Pinaagi ang imong gugma ug mga milagro imong gihupayan ang tanan nga nagatuaw diha sa pagtuo sa Dios: Aleluya!

Ikos 2

Ikaw puno sa gugma ug nag-awas sa teolohiya, oh diosnong maalamon nga si Juan, gihimo nga maalamon pinaagi sa kahibalo sa Dios, ug gidayandayanan sa gugma alang sa mga nag-antus. Tudloi usab kami nga mahibal-an ang tinuod nga Dios diha sa gugma, kay nagatuaw kami kanimo diha sa pagdayeg:

Pagmaya, dili matarog nga kuta sa Orthodox nga kamatuoran.
Pagmaya, bililhong sudlanan sa Espiritu Santo.
Pagmaya, kay hustong gisaway mo ang pagkadili-diosnon ug bakak nga doktrina.
Pagmaya, kay masibotong gituman mo ang mga sugo sa Dios.
Pagmaya, ikaw nga nakigbisog nga wala tugoti ang imong kaugalingon sa pagpahulay sa higdaanan.
Pagmaya, hinigugma nga magbalantay sa panon ni Kristo.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 3

Pinaagi sa gahum sa grasya sa Dios ikaw gipakita ingon nga usa ka amahan sa mga ilo ug magtutudlo sa mga batan-on, nga nagpadako kanila sa kahadlok sa Dios, ug nag-andam kanila alang sa pag-alagad sa Dios. Busa ang tanan nimong mga anak motan-aw kanimo diha sa gugma, ug motuaw nga mapasalamaton sa Dios: Aleluya!

Ikos 3

Mas angay pa nga ikaw pagadayegon gikan sa mga langit, ug dili lamang gikan sa yuta, oh amahang Juan, kay ang among mga pulong mahuyang kong itandi sa imong mga buhat. Bisan pa niana, naghalad kami sa Dios niadtong anaa kanamo, motuaw kami kanimo:

Pagmaya, kay gipanalipdan mo ang imong mga anak pinaagi sa imong walay hunong nga pag-ampo!
Pagmaya, kay sa kanunay gibantayan mo ang imong panon pinaagi sa ilhanan sa Krus.
Pagmaya, ikaw kansang gugma wala makaila sa utlanan sa nasud o kaliwatan.
Pagmaya, mahayag nga banwag nga hinigugma sa tanan.
Pagmaya, ehemplo sa walay hunong nga pag-ampo ug mahigugmaong kalooy.
Pagmaya, maghahatag sa espirituhanong paghupay sa mga nanginahanglan.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 4

Nasak-uban kami sa kusog nga unos sa katalagman, ug wala kami masayud unsaon pagdayeg kanimo sa matakus, oh arsobispo nga si Juan. Nagpanaw ka sa mga kinatumyan sa yuta aron pagluwas sa imong panon ug pagsangyaw sa maayong balita sa Ebanghelyo ngadto sa mga anaa sa kangitngit. Nagpasalamat kami sa Dios tungod sa imong apostolikanhong mga paningkamot, ug kami nagatuaw kaniya: Aleluya!

Ikos 4

Kadtong duol ug sa halayo nakadungog sa pagkadako sa imong mga milagro, nga gipakita pinaagi sa kalooy sa Dios bisan sa among mga panahon. Busa sa ingon kami usab nagatuaw nga nagatingala:

Pagmaya, tiglamdag niadtong anaa sa kangitngit sa pagkawalay pagtuo.
Pagmaya, ikaw nga nagdala sa imong katawhan gikan sa halayo nga Silangan ngadto sa Kasadpan.
Pagmaya, tuburan og milagro nga gibubo sa Dios.
Pagmaya, mahigugmaong tigbadlong niadtong mga nahisalaag.
Pagmaya, madali nga maguhupay niadtong maghinulsol sa ilang mga sala
Pagmaya, tiggiya niadtong mga naglakaw sa matul-id nga dalan.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 5

Gipakita ka ingon nga usa ka kahayag nga gihatag sa Dios aron sa pagpahunong sa magub-anong mga puwersa sa napukan nga kinaiya, oh balaang arsobispo, nga nagpreserbar sa imong panon didto sa isla sa Tubabao gikan sa makamatay nga hangin ug bagyo, pinaagi sa imong pag-ampo ug ilhanan sa Krus. Tudloi kami nga nagatawag kanimo alang sa tabang, oh balaan nga mamumuhat sa mga milagro, aron nga kami magatuaw sa kahibulongan ngadto sa Dios: Aleluya!

Ikos 5

Ang tanan nga nagsalig sa imong tabang sa makalilisang mga kahimtang ug mga kalisdanan nakakaplag sa kaluwasan, oh maisug nga tigpataliwala sa atubangan sa trono sa Dios. Busa, mosalig kami sa imong pangamuyo sa atubangan sa Dios, ug magtuaw kami kanimo:

Pagmaya, ikaw nga nagpalihay sa mga kakuyaw sa mga elemento.
Pagmaya, kay pinaagi sa imong pag-ampo ikaw nagluwas gikan sa kawalad-on.
Pagmaya, dili mahurot nga maghahatag sa kalan-on ngadto sa mga gigutom.
Pagmaya, madagayaong bahandi alang sa mga kabus.
Pagmaya, paghupay alang niadtong magmasulub-on.
Pagmaya, madali nga pagbayaw alang sa mga nangapukan.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 6

Hinay ka sa pagsulti, apan ikaw nagwali sa kaluwasan; gipakita ka nga sama sa usa ka bag-ong Moises, nga naggiya sa imong katawhan sa gawas gikan sa pagkabihag sa mga walay dios, oh labing bulahan nga si Juan. Luwasa usab kita gikan sa pagkaulipon sa sala, ug sa dili makita nga kaaway, aron nga kita malipayong makatuaw sa Dios: Aleluya!

Ikos 6

Nagsidlak ka sa imong pagkamatarong, nga nagbuhat sa dili mahimo, ug nag-awhag sa mga awtoridad niining kalibutana aron sila makakalooy sa imong panon, oh maayong magbalantay. Busa, uban kanila kami usab nangatuaw kanimo diha sa pagpasalamat:

Pagmaya, maayong magbalantay nga nag-andam sa malinawong dunggoanan alang sa imong panon nga bakwit.
Pagmaya, kay nagpakita ka sa labing dakong pag-atiman alang sa mga bata ug sa masakiton.
Pagmaya, magtatabang sa tanan nga nagtawag kanimo diha sa pagtoo.
Pagmaya, kay diha sa imong huyang nga lawas gipakita sa madagayaon ang gahum sa Dios.
Pagmaya, ikaw nga nagpakgang sa mga pag-atake sa mga dili-matarung.
Pagmaya, ikaw nga nagguba sa mga bakak, ug nagtuboy sa kamatuoran.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 7

Gitinguha nimo nga angayng himayaon ang karaang mga santos sa Kasadpan, sa mga yuta nga nahulog gikan sa kamatuoran. Imong gipabuhi pag-usab ang ilang pagsimba dinhi sa Simbahang Orthodox, oh ikaw nga mahigugmaon sa mga santos sa Sidlakan ug sa Kasadpan. Pag-ampo karon uban kanila didto sa langit alang kanamo nga nag-awit sa yuta: Aleluya!

Ikos 7

Nakita ka namo ingon nga usa ka bag-ong pinili sa Dios, nga gipadayag sa ulahing mga panahon ingon nga usa sa balaang mga obispo didto sa Gaul. Nag-awhag ka sa imong panon aron mapreserbar ang samang Orthodox nga pagtuo nga gisangyaw niadtong mga santos, ug nagpahingangha sa katawhan sa Kasadpan pinaagi sa imong balaang kinabuhi. Bantayi kami, aron kami usab magpabilin niining Pagtuo. Kami nagtuaw kanimo:

Pagmaya, ikaw nga bag-ong San Martin tungod sa imong mga milagro ug bayahihong pakigbisog.
Pagmaya, ikaw nga bag-ong San Germano pinaagi sa imong pagsugid sa Orthodox nga pagtuo.
Pagmaya, ikaw nga bag-ong San Hilarion tungod sa imong balaang teolohiya.
Pagmaya, ikaw nga bag-ong San Gregorio pinaagi sa imong gugma ug paghimaya sa mga santos sa Dios.
Pagmaya, ikaw nga bag-ong San Fausto tungod sa imong madasigong kinabuhi isip monghe.
Pagmaya, ikaw nga bag-ong San Cesario pinaagi sa imong paghigugma alang sa kabalaoran sa Simbahan sa Dios.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 8

Usa ka makililisang panan-aw ang imong nakita: Didto sa America ikaw nakatagbo sa imong kanhi nga panon diha sa kagul-anan. Niadtong dapit ikaw gitawag aron pag-antus sa pagpanggukod, ug pinaagi sa imong pailub, pagkamatarung ug panudlo, sa paggiya sa panon. Ug didto gitukod mo ang simbahan sa Inahan sa Dios, ang Kalipay sa Tanan nga Nagsubo. Karon, nga nahibulong sa imong pasensya ug pagpailub, kaming tanan nagatuaw sa Dios: Aleluya!

Ikos 8

Naghatag sa imong kaugalingon sa hingpit ngadto kang Kristo, oh trabahante diha sa parasan ni Kristo, ikaw wala makapahuway, bisan sa katapusan sa imong kalisud nga kinabuhi. Tabangi kami, ang mga dili takus, diha sa among mga paghago, samtang naningkamot kami sa pagmatinud-anon kang Kristo, nga nagatuaw sa pagdayeg kanimo:

Pagmaya, ikaw nga nakalahutay hangtud sa katapusan ug nakaangkon sa kaluwasan.
Pagmaya, ikaw nga giihap nga takus nga mamatay sa atubangan sa icon sa Inahan sa Dios.
Pagmaya, ikaw nga nagbantay sa imong pagtoo ug kaisug sa taliwala sa dili-makiangayong paglutos.
Pagmaya, ikaw nga nagtrabaho hangtod sa katapusan alang sa imong panon, ug nakamatay nga naglingkod, ingon nga usa ka obispo.
Pagmaya, ikaw nga naghupay sa panon pinaagi sa imong paglubong sa taliwala niini.
Pagmaya, ikaw nga nagbuhat og katingalahan alang niadtong moanhi sa imong mga relikyas diha pagtuo ug gugma.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 9

Ang tanang mga panon sa mga anghel nagmaya sa pagbayaw sa imong kalag ngadto sa mga palasyo sa langit, nga nahibulong sa mga katingalahan nga imong gibuhat dinhi sa yuta pinaagi sa paglihok sa Espiritu Santo, kang kinsa kita magaawit: Aleluya!

Ikos 9

Ang mga magpupulong dili makahimo sa paghulagway sa imong kinabuhi sa pagkabalaan pinaagi sa ilang daghan ug larino nga mga pulong, oh matarong nga Amahan nga si Juan, kay ikaw nahimong usa ka buhi nga puloy-anan alang sa grasya sa dili mabalhin nga Dios. Apan, kami nga dili makahilom sa kahibulong nga gibutyag sa among panahon sa mahuyang nga pagtoo, nagahimaya kami kanimo:

Pagmaya, oh balaang palasyo gikan diin gihatag ang tambag sa Maayong Hari.
Pagmaya, kay diha sa imong mapainubsanon nga kalihokan ang mga anghel nagaalagad uban kanimo.
Pagmaya, kay nakaangkon ka og balay nga gitukod nga walay kamot,sa kahangtoran didto sa mga langit.
Pagmaya, ospital diin giayo sa Dios ang matag sakit.
Pagmaya, tagu-anan diin gitapigan ang imong balaang trabaho sa pag-ampo.
Pagmaya, bulahang templo sa Espiritu Santo.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 10

Ang Manluluwas sa kalibutan nagtinguha sa pagluwas sa kalibutan, busa gipadala niya kanato ang usa ka bag-ong santo. Pinaagi kaniya, ang Ginoo nagtawag kanato gikan sa giladmon sa sala. Nadungog namo kini nga tawag sa paghinulsol, ug kita nga dili-takus nagatuaw sa Dios: Aleluya!

Ikos 10

Ikaw usa ka paril nga nanalipod kanamo gikan sa kalisdanan, oh amahang Juan, kay pinaagi sa imong langitnong pagpangamuyo naluwas kami gikan sa pag-atake sa yawan-ong mga pasyon ug sa mga kasakitan nga naghasol kanamo dinhi sa yuta. Nagbaton sa imong lig-ong suporta sa pag-ampo, kami nagatuaw diha sa pagtuo:

Pagmaya, oh panan-aw alang sa mga buta.
Pagmaya, kay pinaagi sa gahum sa pag-ampo imong gibuhi kanilang hapit na mamatay.
Pagmaya, kay sa kaalam sa Dios gilamdagan mo ang mga nalibog ug ang mga nagaduha-duha.
Pagmaya, hupayon nga tubig alang sa mga nangahanaw diha sa kainit sa kasubo.
Pagmaya, mahigugmaong amahan ngadto sa mga ilo ug biniyaan,
Pagmaya, balaang magtutudlo niadtong nangita sa Kamatuoran.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 11

Diha sa paghunahuna, sa pulong ug sa buhat, ang imong kinabuhi usa ka himno ngadto sa santisima Trinidad, oh labing bulahang Juan. Kay uban sa daghang kaalam ikaw nagpatin-aw sa mga kabtang sa matuod nga Pagtuo, nga nagtudlo kanamo sa pag-awit diha sa pagtoo, paglaum ug gugma sa usa ka Dios sa Trinidad: Aleluya!

Ikos 11

Nakita ka namo ingon nga usa ka masanag nga lampara sa saktong pagtuo alang niadtong anaa sa kangitngit sa pagkawalay alamag, oh maayong magbalantay sa panon ni Kristo. Busa, bisan human sa imong taliwan, imong gipadayag ang Kamatuoran ngadto sa mga wala mahibalo niini, nga nagadan-ag ngadto sa mga kalag sa mga matinud-anon, kinsa nagatuaw kanimo ingon niini:

Pagmaya, kay pinaagi sa kaalam sa Dios ikaw naglamdag sa mga nag-antos diha sa kawalay pagtuo.
Pagmaya, balangaw sa hilum nga kalipay alang sa mga maaghop.
Pagmaya, dalugdog sa mga matig-a diha sa sala.
Pagmaya, kilat nga nagsunog sa mga erehiya.
Pagmaya, ulan sa Orthodox nga mga doktrina.
Pagmaya, yamog sa hunahuna sa Dios.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 12

Uban sa balaang pagtahud ug pagpasalamat, gidawat namo ang grasya nga gibubo diha kanimo sa Dios, oh labing dayegon nga amahang Juan. Naghimaya kami sa mga katingalahan sa balaang obisbo nga kaniadto naglakaw taliwala kanamo, nagatuaw kami sa Dios: Aleluya!

Ikos 12

Ang langitnong kwayir sa mga santos nagaawit sa Dios ug nagakalipay nga wala niya gibiyaan ang kalibutan nga nahulog ug walay pagtuo, apan nagpakita siya sa iyang labing gamhanan nga gahum diha kanimo, nga iyang maaghop ug mapainubsanon nga sulugoon. Oh bulahang Juan, uban sa tanang mga santos nagtahod kami kanimo, ug nagpasidungog kanimo:

Pagmaya, bag-ong bitoon sa pagkamatarung nga nagsidlak didto sa langit.
Pagmaya, bag-ong propeta nga gipadala sa wala pa ang katapusang paghari sa dautan.
Pagmaya, ikaw nga sama ni Jonas nagpasidaan sa tanan bahin sa sweldo sa sala.
Pagmaya, ikaw nga sama kang Juan nga Magbubunyag nagtawag sa tanan ngadto sa pag-ampo ug paghinulsol.
Pagmaya, ikaw nga sama ni San Pablo nag-antus pag-ayo, tungod sa Ebanghelyo ug sa pagsangyaw sa Pagtuo.
Pagmaya, oh bag-ong apostol kansang mga milagro nagtanum diha kanamo sa pagtuo ug katingala.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 13

Oh labing mahayag amahan nga nagapahimuot sa Dios, balaang arsobispo Juan, paghupay alang sa tanang nagmasulub-on, dawata ang among halad sa pag-ampo: aron nga, pinaagi sa imong mga pag-ampo ngadto sa among Ginoo, kita maluwas gikan sa nagdilaab nga Gehenna; ug tungod sa imong pagpataliwala nga nahipamuot sa Dios, makaawit kita sa Dios sa kahangtoran: Aleluya!

Ginabasa kining Kontak sa katulo. Unya sublion ang Ikos 1 ug ang Kontak 1.

Ikos 1

Gipakita ka ingon nga usa ka anghel sa unod diha sa katapusang mga panahon, pinaagi sa grasya sa Dios kinsa kanunay nga nagaatiman sa katawhan. Sa pagkita sa katahum sa imong mga hiyas, nagatuaw kami kanimo:

Pagmaya, kay sukad sa pagkabata ikaw gidayandayanan sa pagkadiosnon.
Pagmaya, kay ikaw nahadlok sa Dios ug nagbuhat sa iyang balaang kabubut-on.
Pagmaya, kay gipakita mo ang grasya sa Dios pinaagi sa maayong mga buhat nga nahimo sa tago.
Pagmaya, kay ginapamatian mo ang mga pangamuyo sa mga nag-antos.
Pagmaya, kay nagdali ka, nga puno sa gugma, aron pagluwas sa imong mga silingan.
Pagmaya, oh kalipay sa tanang mga nagyukbo sa imong atubangan diha sa pagtuo.
Pagmaya, oh balaang obispo, amahang Juan, dali nga katabang sa taliwala sa mga kasamok!

Kontak 1

Oh pinili nga mamumuhat og tingala ug tigpahimuot ni Kristo,
kinsa nagbubo sa walay kinutoban nga mga sapa sa inspirasyon
ug sa daghang mga milagro sa tibuok kalibutan:
nagdayeg kami kanimo uban sa gugma ug nagtuaw kanimo:
Pagmaya, oh balaang obispo, Amahan nga si Juan,
ang dali nga katabang sa taliwala sa kagul-anan!

Mga Pag-ampo ngadto sa Balaang Arsobispo Juan sa Shanghai ug San Francisco

Pag-ampo 1

Oh kahibulongan nga Arsobispo Juan, imong gihugpong ang imong kasingkasing aron mapalibutan sa sulod niini ang daghang mga tawo gikan sa nagkalainlaing kanasuran ug mga katawhan nga nagatahud kanimo. Tan-awa ang pagkamapainubsanon sa among mga pulong, nga among gihalad tungod sa gugma alang kanimo; ug tabangi kami, oh santo sa Dios, sa paghinlo sa among kaugalingon gikan sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu, aron kami mahago alang sa Ginoo diha sa kahadlok, ug maglipay diha haniya nga may pagpangurog. Unsa may igahalad namo kanimo alang nianang kalipay nga among gibati, sa pagkita sa imong balaang mga relikyas diha sa balaang simbahan, ug sa paghimaya sa imong handumanan? Sa pagkatinuod, kami walay bisan unsang ikahalad kanimo, gawas sa pagsugod sa pagtul-id sa among mga kinabuhi, nga nahimong bag-ong mga tawo inay sa karaan. Mahimo nga among tigpataliwala alang niining grasya sa pagbag-o, oh balaang Juan; tabangi kami sa among mga kahuyang; ayoha ang among mga sakit; itambal ang atong mga pasyon pinaagi sa imong mga pag-ampo. Gibiyaan mo kining temporaryo nga kinabuhi ngadto sa kinabuhing dayon: ang labing-putli nga Reyna, ang Tagdumala sa mga taga-Russia nga naalibwag sa tibuok kalibutan, nahimong ang imong tiggiya didto, samtang ikaw nakauban sa iyang katingalahang Kursk nga Icon sa adlaw sa imong kamatayon. Ug karon ikaw nagakalipay didto sa kwayir sa mga santos nga naghimaya sa usa ra ka Dios, kinsa ang ginasimba diha sa Trinidad: ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, karon ug sakanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 2

Oh hinigugma nga Arsobispo Juan, maayong magbalantay nga nagtan-aw sa mga kasingkasing ug hunahuna sa mga tawo! Ikaw nagaampo alang kanamo karon atubangan sa trono sa Dios, ingon sa imong kaugalingong giingon human sa imong kamatayon: “Bisag namatay ko, buhi pa ko.” Pangamuyo ka sa labing maloloy-ong Dios, nga siya mohatag kanamo sa kapasayloan sa mga sala, aron kami mahigmata sa pagka-igmat, ug magtuaw kami ngadto sa Dios, nga nangayo nga kami hatagan sa espiritu sa pagpaubos, sa kahadlok sa Dios, ug pagkadiosnon sa tanang mga paagi sa among kinabuhi. Ikaw usa ka maloloy-on nga tig-alima sa mga ilo ug hanas nga magtutudlo dinhi sa yuta; busa karon mahimo unta ikaw nga giya alang kanamo ngadto sa Kristohanong pagsabut taliwala sa kagubot sa Simbahan. Paminawa ang pag-agulo sa gibug-atan nga kabatan-onan sa atong korap nga mga panahon, kinsa mga naitsa sa bagyo sa labing-dautang pagtintal sa mga yawa; ug maloloy-ong tan-awa ang kawalay-paglaum sa among mahuyang mga pastor, nga tungod sa pag-atake sa dautang espiritu niining kalibutana, aron sila dili mahanaw sa walay-pagtagad nga pagkalimtanon. Pangamuyo(Mangamuyo) ka sa paspas, nagatuaw kami kanimo uban sa mga luha, oh hugot nga manlalaban, bisitaha kami kinsa nailo, nga nagkatibulaag ibabaw sa tibuok kalibutan ug sa among yutang natawhan. Nahisalaag sa kangitngit sa mga pasyon, apan pinaagi sa atong mahuyang nga gugma, nadani kita sa kahayag ni Kristo, ug naghulat sa imong inamahan nga pagtudlo; aron nga, sa pagkabaton na sa pagkadiosnon, ikapakita kami nga mahimong mga manununod sa gingharian sa langit, diin ikaw nagpuyo uban sa tanang mga santos, nga nagahimaya sa atong Ginoong Jesus Kristo. Kaniya man ang tanang dungog ug himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahagtoran sa mga kahangtoran. Amen.