Ang Fiesta ni San Juan nga Mamumuhat og Milagro diha sa Shanghai ug San Francisco

Sa Balaang Liturhiya

Tropar ni San Juan sa Shanghai, Tono 5
Ania karon, imong pag-atiman alang sa imong panon
sa dihang ilang pagpuyo sa halayo
naghulagway sa mga pangamuyo nga gihalad nimo sa gihapon
alang sa tibuok kalibutan.
Nagatuo kami niini, kay among nakat-onan sa imong gugma,
oh balaang obispo ug mamumuhat og milagro nga si Juan.
Pinaagi sa pagtuman sa labing-putling mga Misteryo
gibalaan ka sa hingpit ug gilig-on ka sa ingon niana,
ug nagdali ka ngadto sa mga nag-antus,
oh labing malipayong mananambal.
Umanhi ka aron sa pagtabang kanamo,
kinsa nagpasidungog kanimo sa tibuok namong mga kasingkasing.

Kontak ni San Juan sa Shanghai, Tono 4
Human kang Kristo, ang Pangulong Magbalantay,
gipakita ka nga labing halangdon sa taliwala sa mga obispo;
kay magaluwas ka sa imong mga karnero
gikan sa pagkalaglag sa mga walay Dios,
naga-andam og malinawong dalangpanan alang kanila;
ug nagagamit sa walay hunong pag-atiman alang sa imong panon,
nag-ayo ka sa mga kaluya sa ilang mga kalag ug mga lawas.
Pangamuyo na kang Kristo atong Dios alang kanamo
kinsa nagyukbo sa atubangan sa imong bililhong mga relikyas,
oh amahang Juan,
nga ang among mga kalag maluwas diha sa kalinaw.

Kontak sa Inahan sa Dios, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Tono 1, Salmo 48:3,1

  • Ang akong baba magasulti sa kaalam; ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing mao ang alang sa salabutan.
  • Patalinghugi kini, kamong tanang kanasoran; pamati kamo, tanang mga pumoluyo sa kalibutan.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga Hebreohanon

Mga kaigsoonan, ang ingon niana nga labaw nga pari nahimo nga atoa, kinsa balaan, walay sala, dili mahugaw, bulag gikan sa mga makasasala, ug gihimo nga labaw pa kay sa mga langit; kinsa wala nagakinahanglan nga adlaw-adlaw, sa paghalad sa sakripisyo, sama niadtong mga labaw nga pari, una alang sa iyang kaugalingon nga mga sala, ug unya alang sa ila sa mga tawo: kay kini iyang gibuhat sa makausa, sa diha nga siya mihalad sa iyang kaugalingon. Kay ang balaod nagahimo sa mga tawo nga mga labaw nga pari nga adunay kahuyang; apan ang pulong sa panumpa, nga diha na sukad pa sa balaod, nagahimo sa Anak, kinsa gibalaan sa kahangturan. Karon sa mga butang nga among gipamulong kini mao and kinatibuk-an: Kita adunay usa ka labaw nga pari, kinsa gipalingkogsa tuo nga kamot sa Halangdon diha sa mga langit; usa ka alagad sa balaang dapit, ug sa tinoud nga tabernakulo, nga gitukod sa Ginoo, ug dili sa tawo. (Heb. 7:26-8:2)

Aleluya, Tono 2, Salmo 36:30,31

  • Ang baba sa matarung magasulti ug kaalam, ug ang iyang dila magalitok og hustisya.
  • Ang kasugoan sa iyang Dios anaa sa iyang kasingkasing; sa iyang mga lakang walay mahadalin-as.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Miingon ang Ginoo: Ako mao ang pultahan: pinaagi kanako kon si bisan kinsa nga tawo mosulod, siya maluwas, ug mosulod ug mogawas, ug makakaplag sa masibsib. Ang kawatan wala nagaanhi, apan aron sa pagpangawat, ug sa pagpatay, ug sa paglaglag: Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, ug nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Ako mao ang maayong magbalantay: ang maayong magbalantay nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Apan siya nga sinuholan, ug dili mao ang magbalantay, si kinsa dili tag-iyasa mga karnero, nakakita sa lobo nga nagaabot, ug nagabiya sa mga karnero, ug nagakalagiw: ug ang lobo nagadakop kanila, ug nagapatibulaag sa mga karnero. Ang sinuholan nagakalagiw, tungod kay siya usa ka sinuholan, ug wala nagaatiman sa mga karnero. Ako mao ang maayong magbalantay, ug nakaila sa akong mga karnero, ug nailhan sa mga akoa. Maingon nga ang Amahan nakaila kanako, bisan sa ingon ako nakaila sa Amahan: ug ako magatugyan sa akong kinabuhi alang sa mga karnero. Ug ako adunay laing mga karnero, nga dili sakop niini nga toril: ako usab kinahanglan modala kanila, ug sila maminaw sa akong tingog; ug aduna unyay usa ka panon, ug usa ka magbalantay. (Juan 10:9-16)