Serbisyo sa Pag-ampo ngadto kang San Juan sa Shanghai

Diyakono: Magtutudlo, bendisyoni.

Pari: Dalayegon ang atong Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahantoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Magbabasa: Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on.

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Magbabasa: Amen. Ginoo, maluoy ka. (12x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo, atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 142

Dungga ang akong pag-ampo, Ginoo; patalinghugi ang akong mga pangaliyupo sa imong kamatinumanon, ug sa imong kamatarung, tubaga ako. Ug ayaw paghukmi ang imong ulipon; kay sa imong pagtan-aw walay bisan kinsa nga tawo nga buhi nga matarung. Kay gilutos sa kaaway ang akong kalag; iyang gidugmok ang akong kinabuhi ngadto sa yuta. Iyang gipapuyo ako sa mga mangitngit nga dapit, ingon niadtong mga nangamatay sa hataas nang panahon; sa ingon niini nalumsan ang akong espiritu sa sulod nako; ang akong kasingkasing nga ania sa sulod nako nahimong biniyaan. Akong hinumduman ang kanhing mga adlaw; nagapalandong ako sa tanan mong mga buhat; nagapanghunahuna ako sa buhat sa imong mga kamot. Gibayaw ko ang akong mga kamot nganha kanimo: ang akong kalag giuhaw kanimo, ingon sa yuta nga malaay. Dalia ang pagtubag kanako, Ginoo; nagakaluya na ang akong espiritu: ayaw tagoa ang imong nawong gikan kanako, aron dili ako mahasama niadtong mga nanganaug ngadto sa gahong. Ipabati kanako ang imong kaluoy sa kabuntagon; kay kanimo misalig ako: ipahibalo kanako ang dalan nga akong pagalaktan; kay kanimo gibayaw ko ang akong kalag. Luwasa ako, Ginoo, gikan sa akong mga kaaway: kanimo midangup ako aron nga matagoan mo ako. Tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on; kay ikaw mao ang akong Dios. Ang imong maayong Espiritu mogiya kanako sa yuta sa katul-iran; buhion bo ako, Ginoo, tungod lamang sa imong ngalan. Tungod sa imong kamatarung, kuhaa ang akong kalag gikan sa kagul-anan, ug diha sa imong kaluoy, putla ang akong mga kaaway. Ug laglaga silang tanan nga nanagsakit sa akong kalag; kay ako mao ang imong alagad.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Diyakono: Sa ikalimang tono – Ang Dios mao ang Ginoo, ug nagpakita kanamo. Dayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. (Salmo 117:27,26).

Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya; kay ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran. (Salmo 117:1)

Tanan: Ang Dios mao ang Ginoo, ug nagpakita kanamo. Dayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.

Gilibotan ako nila, nga nag-alirong kanako, ug gipildi ko sila pinaagi sa ngalan sa Ginoo. (Salmo 117:11)

Tanan: Ang Dios mao ang Ginoo, ug nagpakita kanamo. Dayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.

Dili ako mamatay, kondili mabuhi ako, ug igapahayag ko ang mga buhat sa Ginoo. (Salmo 117:17)

Tanan: Ang Dios mao ang Ginoo, ug nagpakita kanamo. Dayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.

Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod mao pa hinuon ang nahimong pundasyon nga bato. Mao kini ang buhat sa Ginoo; kini maoy katingalahan sa among mga mata. (Salmo 117:22-23)

Tanan: Ang Dios mao ang Ginoo, ug nagpakita kanamo. Dayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.

Tropar ni San Juan sa Shanghai, Tono 5
Ania karon, imong pag-atiman alang sa imong panon
sa dihang ilang pagpuyo sa halayo
naghulagway sa mga pangamuyo nga gihalad nimo sa gihapon
alang sa tibuok kalibutan.
Nagatuo kami niini, kay among nakat-onan sa imong gugma,
oh balaang obispo ug mamumuhat og milagro nga si Juan.
Pinaagi sa pagtuman sa labing-putling mga Misteryo
gibalaan ka sa hingpit ug gilig-on ka sa ingon niana,
ug nagdali ka ngadto sa mga nag-antus,
oh labing malipayong mananambal.
Umanhi ka aron sa pagtabang kanamo,
kinsa nagpasidungog kanimo sa tibuok namong mga kasingkasing. (2x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pagmaya, ganghaan sa Ginoo, nga dili malungkab!
Pagmaya, kuta sa panalipod alang kanila nga modangup kanimo!
Pagmaya, oh hambin nga dili gayud matandog sa bagyo.
Kay bisang walay lalaki, ikaw nanganak diha sa unod
sa imong Magbubuhat ug Dios.
Ayaw paghunong sa pagpangamuyo
alang kanila nga pagdayeg ug pagsimba sa imong pagpanganak.

Salmo 50

Malooy ka kanako, oh Dios, sumala sa imong dakung kaluoy, ug sumala sa kadaghanon sa imong mga kapuangod, papasa ang akong mga kalapasan. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, ug hinloan mo ako gikan sa akong sala. Kay giila ko ang akong kalapasan; ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Ania karon, ako natawo sa mga kasal-anan; ug diha sa mga sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ania karon, gihigugma mo ang kamatuoran. Ang mga tinago sa imong kaalam gipadayag mo kanako. Ulayon mo ako pinaagi sa hisopo, ug maputli ako: hugason mo ako, ug maputi ako labi pa kay sa niyebe. Padungga ako sa himaya ug kalipay, aron magakalipay ang mga bukog nga gidugmok. Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala, papasa ang tanan kong kasal-anan.  Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, oh Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan; ug ang akong dila magaawit sa makusog mahatungod sa imong kamatarung. Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil; ug ang akong baba magamantala sa imong pagdayeg. Kay ikaw dili malipay sa mga sakripisyo; nga unta igahatag ko kini: ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsolon: ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsolon nga kasingkasing, oh Dios, dili mo pagatamayon. Buhata ang maayo alang sa Siyon, sumala sa imong maayong kabubut-on: patindoga ang mga kuta sa Jerusalem. Unya ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa mga sakripisyo, ug sa halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga lakeng baka diha sa imong halaran.

Basahon karon ang usa ka canon, o sa labing menos kining mga bersikulo.

Mga Klero: Balaang Obispo Juan, iampo mo kami sa Dios.

Tanan: Balaang Obispo Juan, iampo mo kami sa Dios.

Mga Klero: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Tanan: Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahantoran sa mga kahangtoran.

Usba ang mga bersikulo.

Pari: Iampo mo kami sa Dios, oh balaang Obispo Juan, kay kami sa mainiton gayud modangop nganha kanimo, kay ikaw ang dali nga katabang ug tigpataliwala alang sa among mga kalag.

Usba ang mga bersikulo sa makatulo.

Pari: Iampo mo kami sa Dios, oh balaang Obispo Juan, kay kami sa mainiton gayud modangop nganha kanimo, kay ikaw ang dali nga katabang ug tigpataliwala alang sa among mga kalag.

Diyakono: Atong balik-balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Isip paghandum sa atong labing-santos, labing putli, labing dalaygon ug himayaong Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-birhen Maria uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Kay Ikaw mao ang Hari sa Kalinaw ug Manluluwas sa among mga kalag, ug kanimo ipadangat ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Diyakono: Kaalam! Atong paminawon! Ang Prokeimenon sa Unang Tono: Ang akong baba magasulti sa kaalam; ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing mao ang alang sa salabutan. (Salmo 48:3)

Kwayir: Ang akong baba magasulti sa kaalam; ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing mao ang alang sa salabutan.

Diyakono: Patalinghugi kini, kamong tanang kanasoran; pamati kamo, tanang mga pumoluyo sa kalibutan.. (Salmo 48:1)

Kwayir: Ang akong baba magasulti sa kaalam; ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing mao ang alang sa salabutan.

Diyakono: Ang akong baba magasulti sa kaalam.

Kwayir: Ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing mao ang alang sa salabutan.

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, Maluoy ka.

Pari: Kay santos gayud ikaw, oh among Dios, ug ikaw magapabilin diha sa imong mga santos, ug kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahantoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Diyakono: Itugot nga matag gininhawa magdayeg sa Ginoo. (Salmo 150:6)

Tanan: Itugot nga matag gininhawa magdayeg sa Ginoo.

Diyakono: Dayega ninyo ang Dios diha sa iyang mga santos, dayega siya sa kalangitan sa iyang gahum. (Salmo 150:1)

Tanan: Itugot nga matag gininhawa magdayeg sa Ginoo.

Diyakono: Itugot nga matag gininhawa

Tanan: Magdayeg sa Ginoo.

Diyakono: Ug nga iyang itugot kanato ang pagdungog sa santos nga Ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoong Dios.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Kaalam! Manindog kita. Paminawon nato ang santos nga Ebanghelyo.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari: Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Tanan: Himayaon ka, oh Ginoo, himayaon ka.

Diyakono: Atong paminawon.

Pari: Miingon ang Ginoo: Ako mao ang pultahan: pinaagi kanako kon si bisan kinsa nga tawo mosulod, siya maluwas, ug mosulod ug mogawas, ug makakaplag sa masibsib. Ang kawatan wala nagaanhi, apan aron sa pagpangawat, ug sa pagpatay, ug sa paglaglag: Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, ug nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Ako mao ang maayong magbalantay: ang maayong magbalantay nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Apan siya nga sinuholan, ug dili mao ang magbalantay, si kinsa dili tag-iyasa mga karnero, nakakita sa lobo nga nagaabot, ug nagabiya sa mga karnero, ug nagakalagiw: ug ang lobo nagadakop kanila, ug nagapatibulaag sa mga karnero. Ang sinuholan nagakalagiw, tungod kay siya usa ka sinuholan, ug wala nagaatiman sa mga karnero. Ako mao ang maayong magbalantay, ug nakaila sa akong mga karnero, ug nailhan sa mga akoa. Maingon nga ang Amahan nakaila kanako, bisan sa ingon ako nakaila sa Amahan: ug ako magatugyan sa akong kinabuhi alang sa mga karnero. Ug ako adunay laing mga karnero, nga dili sakop niini nga toril: ako usab kinahanglan modala kanila, ug sila maminaw sa akong tingog; ug aduna unyay usa ka panon, ug usa ka magbalantay. (Juan 10:9-16)

Tanan: Himayaon ka, oh Ginoo, himayaon ka.

Usba ang mga bersikulo sa makatulo.

Mga Klero: Balaang Obispo Juan, iampo mo kami sa Dios.

Tanan: Balaang Obispo Juan, iampo mo kami sa Dios.

Mga Klero: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Tanan: Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahantoran sa mga kahangtoran.

Mga Klero: Balaang Obispo Juan, iampo mo kami sa Dios.

Tanan: Balaang Obispo Juan, iampo mo kami sa Dios.

Magbabasa: Angay ug matuod ang pagtawag kanimo nga bulahan, oh Theotokos: kanunayng bulahan ug pinakaputli, ug Inahan sa among Dios.
Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tanan: Amen.

Tropar ni San Juan sa Shanghai, Tono 5
Ania karon, imong pag-atiman alang sa imong panon
sa dihang ilang pagpuyo sa halayo
naghulagway sa mga pangamuyo nga gihalad nimo sa gihapon
alang sa tibuok kalibutan.
Nagatuo kami niini, kay among nakat-onan sa imong gugma,
oh balaang obispo ug mamumuhat og milagro nga si Juan.
Pinaagi sa pagtuman sa labing-putling mga Misteryo
gibalaan ka sa hingpit ug gilig-on ka sa ingon niana,
ug nagdali ka ngadto sa mga nag-antus,
oh labing malipayong mananambal.
Umanhi ka aron sa pagtabang kanamo,
kinsa nagpasidungog kanimo sa tibuok namong mga kasingkasing. (2x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pagmaya, ganghaan sa Ginoo, nga dili malungkab!
Pagmaya, kuta sa panalipod alang kanila nga modangup kanimo!
Pagmaya, oh hambin nga dili gayud matandog sa bagyo.
Kay bisang walay lalaki, ikaw nanganak diha sa unod
sa imong Magbubuhat ug Dios.
Ayaw paghunong sa pagpangamuyo
alang kanila nga pagdayeg ug pagsimba sa imong pagpanganak.

Diyakono: Maluoy ka kanamo, oh Dios, sumala sa imong daku nga kaluoy; nangamuyo kami, dungga ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa atong bantugang tagdumala ug amahan, nga Labing-Balaang Patriarka (N.) ug alang sa atong tagdumala nga talahurong Metropolitan (N.), ug alang sa tanan natong mga kaigsoonan diha kang Kristo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Mag-ampo usab kita, alang sa atong nasud nga gipanalipdan sa Dios, sa panggamhanan, ug sa armadong kusog niini.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa kaluoy, kinabuhi, kalinaw, maayong panlawas, kaluwasan, pagduaw, kapasayloan ug pagpapas sa mga sala sa mga alagad sa Dios, (sila si N., N.)

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Mag-ampo kami pag-usab, oh Ginoo nga among Dios, nga ikaw maminaw sa tingog sa among pangamuyo ug pag-ampo, ug maluoy ka sa imong mga alagad nga sila si  pinaagi sa imong grasya ug mga puangod; ug itugot ang tanan nilang mga pagpangayo, ug pasayloa sila sa tanang kalapasan nga tinuyo ug dili tinuyo. Himoa ang ilang mga pag-ampo ug mga limos nga madawat atubangan sa trono sa imong gahum, ug panalipdi sila sa mga kaaway nga makita ug dili makita,  sa matag tintasyon, kadaot ug kasubo, ug luwasa sila sa mga balatian, ug ihatag kanila ang panglawas ug tag-as nga mga adlaw. Kitang tanan moingon: Oh Ginoo, patalinghugi ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Tan-awa, oh Magtutudlo, mahigugmaon sa katawhan, uban sa imong maloloy-on nga mata, sa imong mga sulugoon nga sila sa  ug patalinghugi ang among pangamuyo nga gihalad uban sa hugot nga pagtuo. Kay ikaw miingon: “Ang tanang mga butang, bisan unsa nga inyong pangayoon diha sa pag-ampo, nga nagatoo, inyong madawat;” ug usab: “Pangayo, ug kini igahatag kaninyo.” Busa kami, bisan kami dili takus, naglaum sa imong kalooy, ug naghangyo kami: Ihatag ang imong kalooy sa imong mga sulugoon nga sila sa  ug tuman ang ilang maayo nga mga tinguha, tipigi sila sa tanan nilang mga adlaw nga makidaiton ug malinawon diha sa kahimsog ug sa gitas-on sa mga adlaw. Kitang tanang moingon: Paminawa pagdali ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa tanang katawhan nga nagbarug dinhi naglaum sa imong dako ug dili-matupngang kaluoy, alang sa tanang mga kaigsoonan, ug alang sa tanang mga Kristiyano.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Litaniya alang sa mga Masakiton.

Diyakono: Oh Mananambal sa mga kalag ug mga lawas, uban sa nagbasol ug mahinulsulon nga mga kasingkasing kami nagyukbo sa imong atubangan, ug uban sa pag-agulo, nangamuyo kami kanimo: Ayoha ang mga kasakit ug mga pasyon sa kalag ug lawas sa imong mga sulugoon nga sila si  ug tungod kay ikaw malumo og kasingkasing, pasayloa sila sa tanang kalapasan, tinuyo ug dili tinuyo, ug pabangon kanila pagdali gikan sa ilang mga higdaanan sa kasakit. Mag-ampo kami kanimo, paminawa ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Oh ikaw kinsa wala gusto sa kamatayon sa mga makasasala, apan hinuon nga sila mobalik kanimo ug mabuhi: Luwasa ug kaloy-i ang imong mga sulugoon nga sila si  oh Maloloy-on. Pagwagtang sa sakit, pagpahawa sa tanang mga pasyon ug sa tanang kahuyang, paghupay sa pagkurog ug hilanat, ug ituy-od ang imong gamhanang bukton, ug ingon nga gibangon mo ang anak nga babaye ni Jairus gikan sa iyang higdaanan sa sakit, ipasig-uli sila sa panglawas, mag-ampo kami kanimo, paminawa ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Oh ikaw kinsa, pinaagi sa imong paghikap, nag-ayo sa ugangang babaye ni Pedro, kinsa nasakit sa hilanat: Karon, diha sa imong kapuangod,  ayoha ang imong mga sulugoon kinsa grabe nga naga-antus, gikan sa ilang balatian; dali nga naghatag kanila og kabaskog, makugihon nga mag-ampo kami kanimo, oh Tuburan sa pag-ayo, paminawa ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Mag-ampo usab kita nga ang Ginoong Dios maminaw sa tingog sa pangaliyupo kanato nga mga makasasala, ug aron siya maluoy sa iyang mga sulugoon nga sila si N.,N., ug panalipdan sila gikan sa tanang kagul-anan, kapungot, ug kawad-on, ug gikan sa matag sakit sa kalag ug lawas, nga naghatag kanila og panglawas ug tag-as nga mga adlaw. Kitang tanang moingon: Paminawa pagdali ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Mag-ampo usab kami nga kining lungsod ug kining sagrado nga templo, ug matag siyudad ug nasud, tipigan gikan sa tinggutom, kamatay, linog, baha, kalayo, espada, pagsulong sa mga langyaw, ug gira patani; nga ang atong maayong Dios nga mahigugmaon sa katawhan mahimong maloloy-on ug puno sa grasya, aron isalikway niya ang tanang kapungot nga batok kanato, ug luwasa kami gikan sa iyang matarung nga paghulga nga nagbitay ibabaw kanamo, ug kaluy-i kami.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Diyakono: Mag-ampo usab kita nga ang Ginoong Dios maminaw sa tingog sa pangaliyupo kanato nga mga makasasala, ug aron siya maluoy kanato.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Pari: Patalinghugi kami, oh Dios nga among Manluluwas, ikaw nga mao ang paglaum sa tanang mga kinatumyan sa yuta ug kanila nga atua sa halayo diha sa kadagatan; ug maluoy ka, maluoy ka, oh Magtutudlo, mahitungod sa among mga sala, ug kaloy-i kami; kay maloloy-on ka, oh Dios, ug mahigugmaon sa katawhan, ug kanimo ipadangat ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Usa ka Pag-ampo ngadto kang San Juan:

Pari: Oh kahibulongan nga Obispo John, gipadaghan mo ang imong kasingkasing aron makaapil sulod niini ang usa ka panon gikan sa nagkalainlain nga mga nasud ug mga katawhan, kinsa nagatahud kanimo. Tan-awa ang pagkamapainubsanon sa atong mga pulong, nga among gihalad tungod sa gugma alang kanimo. Ug tabangi kami, oh santo sa Dios, sa paghinlo sa among kaugalingon gikan sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu; aron kita maningkamot alang sa Ginoo uban ang kahadlok ug magakalipay diha kaniya nga may pagpangurog.

Unsa ba ang among igahalad kanimo, aron pasalamat alang nianang kalipay nga among gibati sa pagtan-aw sa sagradong nimong mga relikyas dinhi sa balaang Simbahan, ug sa paghimaya sa imong panumduman? Sa pagkatinuod kami walay bisan unsa nga ikahalad kanimo, gawas kung magsugod kami sa pagtul-id sa among mga kinabuhi; nga nahimong bag-o nga mga tawo imbis nga daan. Mahimo ka nga ang among tigpataliwala diha niining grasya sa pagbag-o, oh balaang Juan; tabangi kami diha sa among mga kahuyang; ayoha ang among mga sakit; tabangi kami diha sa among mga kabalaka sa matag-adlaw ug sa pamilya; ipakalma ang panagsumpaki sa mga simbahan; ayoha ang among mga pasyon pinaagi sa imong mga pag-ampo.

Kay ikaw nagakalipay na uban sa kwayir sa mga santos kinsa naghimaya sa usa nga Dios, nga gisimba ingon sa Trinidad: Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahantoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Tingpamuhi

Diyakono:  Kaalam!

Pari: Labing-santos Theotokos, luwasa kami!

Tanan: Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Pari: Himayaon ka, oh Dios, among paglaum, himayaon ka.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo maluoy ka. (3x).

Padre, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga si Kristo, atong matuod nga Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang labing-putli nga Inahan; sa atong santos nga amahan nga maghuhupot sa Dios, si San Juan Maximovitch sa Shanghai ug San Francisco; ug sa tanang mga santos: maluoy ug magluwas kanato, kay siya matarong ug mahigugmaon sa mga tawo.

Tanan: Amen.