Ang Fiesta ni San Juan nga Mamumuhat og Milagro diha sa Shanghai ug San Francisco

Sa Dakong Bisperas

Ginoo, Mituaw ako: Walo ka Bersikulo

Tono 6: Atong dayegon si Juan, ang balaang obispo ni Kristo, ang manlalaban nga gihatag kanato sa Dios, kinsa, naningkamot diha sa walay hunong nga pag-ampo, gipalig-on sa pag-halad sa Liturhiya, ug pinaagi sa pagkalawat sa labing balaang mga Misteryo. Miadto siya nga maisog ngadto sa iyang paghago, nga nagdali ngadto sa mga panimalay sa mga pag-antus ug niadtong anaa sa ospital. Busa gipadayag siya ingon sa balaan ug maloloy-on; gihatagan siya gikan sa kahitas-an sa mga gasa sa pagpang-ayo ug sa kahibalo sa tinagong mga butang; ug karon sa langit, naga-ampo siya nga maisogon alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. (2x)

Atong dayegon si Juan, ang balaang obispo ni Kristo, ang mahigugmaon nga mananambal sa mga bata ug mga masuso, ang maalamon ug makanunayong magtatambag sa mga hamtong, kinsa naghatag sa mga inahan og balita sa ilang mga anak, ug nagpanalangin niadtong nabunyagan ug naminyo, ang labing matinud-anon nga manlalaban alang niadtong mga nagbiya padulong sa kinabuhi nga moabut, ang mahigugmaon sa kahalangdon ug kahan-ayan sa balaang mga serbisyo, usa ka pastor ug punoang pastor, nga nag-una sa mga karnero nga gihatag kaniya sa Dios. Ug magtuaw kita kaniya: Oh bulahang mamumuhat og milagro nga si Juan, pag-ampo alang kanamo kinsa nagatahud kanimo sa gugma!

Pag-awit sa dungan, oh kamong Sidlakan ug Kasadpan, kamong Amihanan ug Habagatan, nga nagsaulog sa panumduman sa balaang obispo ug mamumuhat og milagro. Paglipay, kamong mga langit, kay inyong gidawat, daw sa bag-ong anghel, ang tig-ampo nga puno sa Espiritu, ang pastor nga dili mabayaran, ang mapuangorong mananambal, propeta ug tigpasiugda, si Juan, ang among maloloy-on nga katabang, usa ka dakong kasigurohan alang kanamo diha sa adlaw sa paghukom.

Tono 3: Ikaw nagpuyo diha sa kabalaan ug pagkamatarung dinhi sa yuta, ug nag-atiman og maayo sa panon ni Kristo. Gipalagpot mo ang daan nga tawo, ug gipahawa mo ang mga pag-atake sa kaaway pinaagi sa walay-tulog nga pagtukaw, dakung pakigbisog, ug mainiton nga gugma alang sa Ginoo. Ihalad na kining sama ngadto sa Dios alang kanato usab, oh amahan nga si Juan. (2x)

Unsaon man namo dili mahibulong sa imong walay tulog nga pagtukaw? Ug unsaon nga dili namo madayeg ang imong kinabuhi sa pakigbisog? Kay sa taliwala sa kalibutan nga karon anaa sa dautan ikaw naningkamot, nga nagsundog sa karaang mga nagpuyo sa kamingawan. Sa ingon, ikaw nakabaton og tinuod nga gugma alang sa Ginoo, pun-a kami niining gugma, kay nagpasidungog kami sa imong handumanan.

Oh maayong ministro sa Ebanghelyo ni Kristo, kinsa nagsul-ob sa kamatuoran sa Orthodox pagtuo, pinaagi sa hinagiban sa imong mga pulong imong gipapahawa ang mga lobo nga gigutom kinsa wala nagasugid nga si Kristo mao ang tinuod nga Kaalam sa Dios, ug kadtong nagtinguha sa bakak nga mga doktrina. Busa, oh bulahan ug maalamon nga si Juan, himoa kami nga maalamon ngadto sa kaluwasan. Kay kami masigang nagpasidungog sa imong labing matahum nga handumanan.

Tono 6: Himaya… Nagtigum kita karon aron pag-awit sa mga pagdayeg sa tawo sa Dios, sa labing pili nga punoang pastor. Ang siga man siya sa kaliwat sa Russia dinhi sa kalibutan, ang magtutudlo sa daghang kanasoran, ang bisita taliwala niining lumalabay nga kalibutan, ang manununod sa talagsaong gingharian sa langit, si Juan, ang hinigugma nga arsobispo. Ug magtuaw kita kaniya: Pangamuyo kanunay sa Ginoo alang sa kaluwasan sa among mga kalag.

Karon…  Kinsa ang dili magdayeg sa imong labing putli nga pagpanganak? Kay ang bugtong Anak nga nagsidlak gikan sa Amahan sa wala pa ang mga katuigan, gipakatawo diha sa unod gikan kanimo, ang putli, sa dili matukib nga paagi. Ang pagkadios nahimong tawo alang kanato, dili gibahin sa duha ka Persona, apan nailhan sa duha ka kinaiya, nga walay kalibog. Pangamuyo kaniya, oh ikaw nga putli ug labing bulahan, aron ang among mga kalag makadawat og kalooy!

Pagsunod. Malipayong Kahayag.

Prokeimenon, Tono 8

  • Ania karon, dayegon ninyo ang Ginoo, tanan kamong mga alagad sa Ginoo.
  • Kamo nga sa kagabhion nanagbarug sa balay sa Ginoo, sa mga hawanan sa balay sa atong Dios.

Ang mga Basahon

Ang pagbasa sa mga Panultihon

Ang handumanan sa matarung maoy bulahan, ug ang panalangin maoy anaa sa ibabaw sa iyang ulo. Bulahan ang tawo nga makakaplag sa kaalam, Ug ang tawo nga makaangkon sa pagsabut. Kay ang pagpakabaton niini mas mapuslanon pa kini kaysa pilak ug bulawan, ug mas bililhon pa sa mga alahas. Wala gayoy butang nga imong ginapangandoy nga makatupong niini. Ang hataas nga mga adlaw anaa sa iyang kamot nga tuo; diha sa iyang kamot nga wala anaa ang bahandi ug kadungganan. Pamati, kay ako mamulong sa labing maayo nga mga butang. Bulahan siya nga nagabantay sa akong mga dalan. Kay ang akong mga dalan maoy mga dalan sa kinabuhi, ug didto giandam ang kahimuot sa Ginoo.Busa nagatambag ako kanimo, ug tawag uban sa akong tingog ngadto sa mga anak sa mga tawo. Kay ako, nga kaalam, nagpuyo uban sa kabuotan ug kahibalo ug ako nagtawag sa kakimi.Ang pagpakitambag maoy ako, ug kahalalum sa kahibalo: Ako mao man ang pagsabut; aduna akoy kagahum. Ako nahagugma kanila nga nahagugma kanako; ug kadtong nagasingkamot sa pagpangita kanako, makakaplag sa grasya. Kamong mga walay-pagtagad, sabta ang pagpili-sa-maayo; ug imna ang kaalam, kamo nga walay panabut. Pamati, kay ako mamulong sa labing maayo nga mga butang; Ug ang pagbungat sa akong mga ngabil mogula ang mga matarung butang. Kay ang akong baba magasulti sa kamatuoran; ug ang kadautan maoy usa ka dulumtanan sa akong mga ngabil. Ang tanang mga pulong sa akong baba mga pagkamatarung man; walay bisan unsa nga baliko ni balit-ad diha kanila. Ang tanan kong mga isulti matul-id kaniya nga nakasabot, ug matarung ngadto sa mga nakakaplag sa kahibalo. Motudlo ako kanimo sa kamatuoran, aron ang imong paglaum maanaa sa Ginoo, ug mapuno ka sa Espiritu. (Panultihon 10:7,6; 3:13-16; 8:6,32,34,4,12.14,17,5-9; 1:23)

Ang pagbasa sa mga Panultihon

Kaalam ang isulti sa matarong, apan dili pasultihon ang tawo nga daotan. Nahibalo ang mga matarong sa maayong isulti, apan maoy isulti kanunay sa mga daotan ang makadaot. Gikasilagan sa Ginoo ang mga tawo nga naggamit ug dili hustong timbangan, apan malipay siya sa husto nga timbang. Maulawan gayod ang garboso. Mas maayo ang pagpaubos. Dili gayod manlimbong ang maayong tawo. Ang pagpanglimbong mao ray molaglag niadtong dili kasaligan. Dili magpulos kanimo ang bahandi sa adlaw nga ikaw hapit na mamatay, apan ang katarong magluwas kanimo gikan sa kamatayon. Ang pagkamatarong makahimo nga mas masayon sa kinabuhi sa maayong tawo, apan ang pagkadaotan sa tawo maoy hinungdan sa iyang kaugalingong pagkapukan. Ang pagkamatarong makaluwas sa tawo nga dili limbongan, apan ang tawo nga limbongan malit-ag sa iyang kaugalingong kadalo. Inigkamatay sa tawong daotan, mamatay usab ang iyang paglaom; kawang lamang ang iyang mga pangandoy. Ang tawong matarong mahilikay sa kasamok apan dili ang daotan. Ang gipanulti sa mga tawo nga wala moila sa Dios makalaglag sa uban. Apan ang matarong maluwas tungod sa kahibalo. Ikalipay sa tibuok siyudad ang maayong kinabuhi sa mga tawong matarong, ug magmalipayon usab ang siyudad inigkamatay sa mga tawong daotan. Mouswag ang usa ka siyudad kon may mga tawo nga matarong nga maghatag niini sa ilang panalangin. Apan daoton kini sa mga pulong sa mga tawong daotan. Ang buangbuang magtamay sa uban, apan ang tawo nga maalamon magpakahilom lamang. (Panultihon 10:31-11:12)

Ang pagbasa sa Kaalam ni Solomon

Ang matarong, bisag mamatay sa dili pa panahon makapahulay. Ang pangidarong talahoron dili mag-agad sa gitas-on sa mga adlaw. Ug ang gidaghanon sa katuigan dili tinuoray nga sukdanan sa kinabuhi. Ang tawong ubanon masinaboton. Ang kinabuhi nga walay buling taas ug hingkod nga pangidaron. Ang matarong nakapahimuot sa Dios nga nahigugma niya. Kay nagpuyo man siya uban sa makasasala, gibayaw siya. Gikuha siya sa Diyos basin unyag daoton sa yawa ang iyang salabotan ug tintalon ang iyang kalag sa mabudhion. Kay ang atong pagkadani sa daotan makapalibog sa tinuod nga mga mithi. Ug ang walay puas nga pangandoy nag-among-among sa yanong kasingkasing. Bisag sayong natapos ang iyang kinabuhi, layo siyag naabtan. Kay bililhon ang iyang kalag alang sa Ginoo, dali siyang gikuha sa mga daotan nga naglibot niya. Ang mga tawo nakakita, apan wala makasabot ug wala mosantop sa ilang panumdoman nga ang grasya ug kaluoy sa Diyos naa sa iyang mga pinili. Ang iyang panalipod alang sa mga balaan. (Kaalam 4:7-15)

Lity

Tono 6: Sa diha pa ikaw usa ka bata, gidungog mo ang mga pulong ni Kristo, diin gipatawag sa Ginoo ang unang mga apostoles, nga nag-ingon: “Umari, sunod kanako, ug ako magahimo kaninyo nga mga mangingisda og mga tawo.”  Apan sa imong pagpatalinghug niining balaang mga pulong, oh Juan nga mapainubsanon sa salabotan, wala ka maghunahuna nga ikaw napili sama sa mga propeta sa Dios ug mga martir sa mga panahon nga nangagi. Bisan pa niana, ikaw nailhan ni Kristo, ug siya naghimaya kanimo sa usa ka korona. Hinaut nga kini makatawag kanamo ngadto sa tinuod nga paghinulsol, alang sa kaluwasan sa among mga kalag.

Tone 1: Sa imong nagdilaab nga gugma, ingon nga angay, imong gisundog ang anghelnong mga panon, kinsa walay hunong nga nagdayeg sa Dios, oh kanunayng mabinantayon ug talahuron nga Juan; busa, ikaw miduyog sa ilang kwayir.

Oh amahang Juan, bantugang nga mamumuhat og milagro, nagadayeg kami kanimo, kay ikaw ang apostol nga puno sa grasya, alang sa among panahon nga walay grasya, ang maalamon nga tigsundog sa mga buang-buang alang kang Kristo, ug diha sa imong dungganan nga hunahuna, nagsundog ka sa mga naglimbasog sa karaan.

Himaya…  Nagahalad ka og himno ug pagsugid nga walay paghunong ngadto sa Dios nga Agalon, kinsa kahibulongan diha sa iyang mga santos; kinsa nailhan diha sa tulo ka Persona, ug gisangyaw nga usa ra og pagkadios. Gitukod niyag templo alang sa iyang kaugalingon sulod sa imong kalag, ug nahayagan ka sa iyang walay katapusan nga kahayag, ug pinaagi kanimo siya nagadan-ag kanato.

Karon… Pagmaya, oh labing putli nga Birhen! Pagmaya, oh Pangasaw-onon sa Dios! Pagmaya, oh dalangpanan sa mga matinud-anon! Pagmaya, walay hunong nga himno sa balaang mga obispo! Pagmaya, ikaw nga nagtugot sa imong pinili, ang bulahan nga Juan, sa pagtukod sa imong mga templo! Dawata na ang iyang mga pangaliyupo, ug luwas ang mga diosnon kinsa nagaawit sa imong pagdayeg.

Aposticha

Nagtukaw ug nag-ampo sa adlaw ug gabii, gipildi mo ang tanang mga pagtintal sa kaaway, oh Juan, labing pasyente nga arsobispo, kinsa gikan sa pagkabata nagtinguha sa pag-alagad sa pagkamatarung sa Dios; ug, kanunayng naningkamot alang sa gingharian sa langit, ikaw naluoy kanila nga ania sa yuta, nga naghupay kanila.

Ang ilang tingog milanog ngadto sa tibuok yuta; ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan.

Tone 6: Gisalikway mo ang mga kalipayan nga nagdaot sa kalag, ug ikaw misunod sa imong Ginoo. Gikuha mo ang imong baston sa magbalantay, ingon sa usa ka bug-at nga krus, ug giatiman mo ang imong mga karnero, nga nag-una kanila ug nagtawag kanila pinaagi sa ngalan. Nailhan namo ang imong tingog, ug nagtinguha kami sa pagsunod kanimo. Ikaw gibayaw karon ngadto sa kalipay sa imong Ginoo, apan pagpabilin nga dili mabulag uban kanamo.

Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa buhat sa iyang mga kamot.

Oh bulahan nga Juan, ikaw tinuod nga gipakita nga usa ka magtutudlo alang sa tibuok kalibutan, usa ka magtutudlo sa pagkadiosnon, ug ang pinili nga sudlanan sa Espiritu Santo. Busa, ang tanang mga kinatumyan sa yuta naghimaya kanimo, gikan sa pagsubang sa adlaw bisan ngadto sa pagsalop niini. Ang mga matinud-anon nagdali ngadto sa imong mga relikyas, nga nagdawat og pagpang-ayo ug tabang taliwala sa kasakit: Kay bisan pa gibayaw ka sa kalipay sa imong Ginoo, ikaw nagpabilin nga dili mabulag uban kanamo.

Himaya… Tinuod ka nga panig-ingnan alang sa mga matuohon diha sa pulong, kinabuhi, gugma, espiritu, pagtuo, ug kaputli; busa, ang tingog sa imong mga pagtulun-an milanog ngadto sa tibuok yuta, ug ikaw nakadawat sa ganti sa imong mga paghago didto sa langit. Apan ikaw wala magbulag gikan kanila nga ania sa ibabaw sa yuta, apan gibilin mo ang imong mga relikyas ingon sa nagaagas nga tuboran sa gracia, ug karon nag-ampo ka nga kami nga nahimuot sa imong mga gasa, makapamunga usab og abondang bunga sa espiritu.

Karon… Si Kristo nga Ginoo, ang akong Magbubuhat ug Manluluwas, gipakatawo gikan sa imong sabakan, oh labing putli, ug nagsul-ob sa akong kinaiyahan. Iyang gipagawas si Adan gikan sa tunglo. Busa, sama sa anghel, kami walay hunong nga nagtuaw kanimo, oh labing putli, kinsa tinuod nga Inahan sa Dios ug Birhen: Pagmaya! Pagmaya, oh Reyna, ikaw nga pangamuyo, panalipod, ug kaluwasan alang sa among mga kalag!

Ang mga Tropar

Tropar ni San Juan sa Shanghai, Tono 5
Ania karon, imong pag-atiman alang sa imong panon
sa dihang ilang pagpuyo sa halayo
naghulagway sa mga pangamuyo nga gihalad nimo sa gihapon
alang sa tibuok kalibutan.
Nagatuo kami niini, kay among nakat-onan sa imong gugma,
oh balaang obispo ug mamumuhat og milagro nga si Juan.
Pinaagi sa pagtuman sa labing-putling mga Misteryo
gibalaan ka sa hingpit ug gilig-on ka sa ingon niana,
ug nagdali ka ngadto sa mga nag-antus,
oh labing malipayong mananambal.
Umanhi ka aron sa pagtabang kanamo,
kinsa nagpasidungog kanimo sa tibuok namong mga kasingkasing. (2x)

Himaya…Karon… Pagmaya, oh Birhen Theotokos,
Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa taliwala sa mga babaye
ug bulahan ang bunga sa imong sabakan
kay ikaw nanganak sa Manluluwas sa among mga kalag.