Hunyo 29/Hulyo 12: Sila si San Pedro ug San Pablo

 Sa Balaang Lituhiya

Tropar nila ni San Pedro ug San Pablo, Tono 4
Kamong unang gipalingkod didto sa trono
sa taliwala sa mga Apostoles,
Ug mga magtutudlo sa uniberso:
Pag-ampo ngadto sa Ginoo sa tanan
nga hatagan niya ang kalinaw sa kalibutan,
Ug dakong kalooy sa among mga kalag.

Kontak nila ni San Pedro ug Pablo, Tono 2
Oh Ginoo, nadawat mo
ang duha ka magwawali nga puno sa Espiritu,
kadtong mga pangulo sa mga Apostoles,
ngadto sa kapahulayan nga dayon,
ug sa kalipay sa imong kapanalanginan.
Kay gidawat mo ang ilang pamuo ug kamatayon
ingon nga usa ka mahumot nga halad
Kay ikaw lamang ang nakahibalo
unsay anaa sa mga kasingkasing sa katawhan.

Prokimenon, Tono 8, Salmo 18:4,1

  • Ang ilang tingog milanog ngadto sa tibuok yuta; ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan.
  • Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa buhat sa iyang mga kamot.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Corinto
Mga kaigsoonan, ako nagsulti mahitungod sa pagtamay, nga daw kami maluya. Hinuon bisan asa nga adunay isog, (ako nagsulti nga binuang,) ako isog usab. Sila ba mga Hebreohanon? mao man usab ako. Sila ba mga Israelinhon? mao man usab ako. Sila ba kaliwat ni Abraham? mao man usab ako. Sila ba mga alagad ni Kristo? (ako nagsulti sama sa usa ka buang) ako labaw pa; diha sa mga paghago labaw pa ka madagayaon, diha sa mga labod labaw pa sa sukod, diha sa mga bilanggoan labi pang makanunayon, diha sa mga pag-ungaw sa kamatayon makadaghan. Sa mga Judeo lima ka higayon nakadawat ako sa kap-atan kulang og usa ka lapdos. Makatulo ako gibunalan og mga sungkod, makausa ako gibato, makatulo ako nag-antos sa pagkalunod, usa ka gabii ug usa ka adlaw ako didto sa lawod; Diha sa mga pagpanaw makadaghan, diha sa mga kakuyaw sa katubigan, diha sa mga kakuyaw sa mga tulisan, diha sa mga kakuyaw pinaagi sa akong kaugalingon nga mga kataginasud, diha sa mga kakuyaw sa mga pagano, diha sa mga kakuyaw sa syudad, diha sa mga kakuyaw sa kamingawan, diha sa mga kakuyaw sa dagat, diha sa mga kakuyaw taliwala sa mga mini nga kaigsoonan; Diha sa kakapoy ug kasakit, diha sa mga pagtukaw kanunay, diha sa kagutom ug kauhaw, diha sa mga pagpuasa, diha sa katugnaw ug pagkahubo. Wala pay labot kadtong mga butang nga anaa sa gawas, nga nagaabot nganhi kanako sa matag-adlaw, ang kabalaka sa tanang mga iglesya. Kinsa ang luya, ug ako dili luya? kinsa ang nasilo, ug ako wala modilaab? Kon ako kinahanglan gayud nga maghimaya, ako maghimaya sa mga butang nga may labot sa akong kaluyahon. Ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesus Kristo, nga bulahan hangtud sa kahangturan, nga nasayud nga ako wala namakak. Sa Damasco ang gobernador ilalum sa pagmando ni Aretas ang hari nagbantay sa syudad sa mga Damascohanon uban sa usa ka pundok sa kasundlohan, nga matinguhaon sa pagdakop kanako: Ug agi sa usa ka bintana ako gitunton kilid sa paril sakay sa usa ka bukag, ug nakaikyas sa iyang mga kamot. Sa walay duhaduha kini dili mapuslanon alang kanako ang paghimaya. Ako moadto sa mga panan-awon og mga pinadayag sa Ginoo. Ako nakaila og usa ka tawo nga diha ni Kristo kapin sa napulo ug upat na ka tuig ang miagi, (diha ba sa lawas ako dili makasulti; o diha ba sa gawas sa lawas, ako dili makasulti: ang Dios nasayud;) siya gibayaw pataas ngadto sa ikatulo nga langit. Ug ako nakaila sa mao nga tawo, (diha ba sa lawas, o diha ba sa gawas sa lawas, ako dili makasulti: ang Dios nahibalo;) Giunsa nga siya gibayaw ngadto sa paraiso, ug nakadungog og dili ikasulti nga mga pulong, nga dili subay sa balaod alang sa usa ka tawo sa paglitok. Sa usa nga ingon niana ako maghimaya: hinuon sa akong kaugalingon ako dili maghimaya, apan diha sa akong kaluyahon. Kay bisan kon ako magtinguha sa paghimaya, ako dili mahimo nga usa ka buang; kay ako magasulti sa kamatuoran: apan karon ako nagpugong, basin adunay tawo nga maghunahuna mahitungod kanako nga labaw sa iyang nakita kanako, o sa iyang nadungog mahitungod kanako. Ug basin nga ako mapataas labaw sa sukod pinaagi sa kadagaya sa mga pinadayag, adunay gihatag kanako nga usa ka tunok sa unod, ang mensahero ni Satanas sa pagdagmal kanako, basin ako mapataas labaw sa sukod. Tungod niining butanga ako mihangyo sa Ginoo sa makatulo, nga kini unta mobiya gikan kanako. Ug siya miingon ngari kanako, Ang akong grasya paigo alang kanimo: kay ang akong kusog gihimo nga hingpit diha sa kahuyang. Busa sa labing ka malipayon ako hinuon magahimaya sa akong kaluyahon, aron ang gahum ni Kristo magpabilin nganhi kanako.. (2 Cor 11:21-12:9) 

Aleluya, Tono 1, Salmo 88:5,7

  • Ang kalangitan nagadayeg sa imong mga kahibulongan, oh Ginoo; ang imong kamatinumanon diha sa iglesia sa mga santos.
  • Gihimaya ang Dios sa konseho sa mga santos.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo
Niadtong panahona, sa diha nga si Jesus miabot ngadto sa kayutaan sa Cesaria Filipos, siya nangutana sa iyang mga tinun-an, nga nagaingon, “Si kinsa ako nga mao ang Anak sa tawo sumala sa katawhan?” Ug sila miingon, “Ang pipila nag-ingon nga ikaw mao si Juan ang Baptis: sa pipila, si Elias; ug sa uban, si Jeremias, o usa sa mga profeta.” Siya nagaingon ngadto kanila, “Apan sumala ninyo si kinsa ako?” Ug si Simon Pedro mitubag ug miingon, “Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios.” Ug si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, “Bulahan ikaw, Simon Bar-jona: kay ang unod ug dugo wala nakapadayag niini nganha kanimo, apan ang akong Amahan nga anaa sa langit. Ug ako mag-ingon usab nganha kanimo, nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining dakung bato ako motukod sa akong Simbahan; ug ang mga ganghaan sa Hades dili modaug batok niini. Ug ako mohatag nganha kanimo sa mga yawe sa gingharian sa langit: ug bisan unsa nga ikaw mobugkos dinhi sa yuta mabinugkosan didto sa langit: ug bisan unsa nga ikaw mobadbad dinhi sa yuta mabinadbaran didto sa langit.” (Mateo 16:13-19)