Marso 25/Abril 7: Ang Pagpahibalo ngadto sa Theotokos

Tropar, Tono 4
Karon ang tinubdan sa atong kaluwasan
ug ang pagpadayag sa misteryo
nga gikan sa wala pa ang katuigan.
Ang Anak sa Dios nahimong Anak sa Birhen,
ug si Gabriel nagpahibalo sa maayong balita sa grasya.\
Busa, magsinggit usab kita uban kaniya ngadto sa Theotokos :
Pagmaya, ikaw nga puno sa grasya,
ang Ginoo anaa kanimo.

Kontak, Tono 8
Oh Theotokos, manlalaban ug tigmando,
kami nga imong mga sulugoon nagahalad kanimo
og awit sa kadaugan ug pagpasalamat,
tungod sa among kagawasan gikan sa tanang dautan.
Apan tungod kay ikaw walay kapildihan sa gahum,
ilikay kami gikan sa tanang kakuyaw,
aron nga kami magasinggit kanimo:
Magmaya ka, pangasaw-onon nga dili minyo.