Oktubre 1/14

Ang panalipod sa Theotokos

Sa Balaang Liturhiya

Tropar, Tono 4
Gilamdagan sa imong pag-abot, oh Inahan sa Dios,
kami nga imong katawhan nag-saulog diha sa katahum,
ug nagsud-ong sa imong putli nga imahe,
nangamuyo kami kanimo:
Palibot kami sa ilawom sa bililhon nga tabil sa imong pagpanalipod;
ug ipahilayo kami sa tanang dautan,
pinaagi sa pag-ampo ngadto sa imong Anak,
si Kristo nga atong Dios,
nga maluwas ang among mga kalag.

Kontak, Tono 3
Karon ang Birhen nagatindog sa taliwala sa simbahan
duyog sa kwayir sa mga santos
Dili-makita, nag-ampo siya sa Dios alang kanato.
Ang mga anghel ug mga obispo naghalad og pagdayeg.
Ang mga apostoles ug mga propeta nagkuyog sa pag-awit,
kay alang kanato nag-ampo ang Inahan sa Dios
ngadto sa Dios kinsa walay-sinugdanan..

Prokimenon, Tono 3, Lucas 2:46,47

  • Ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios nga akong Manluluwas.
  • Kay siya nanumbaling man sa timawang kahimtang sa iyang ulipon. Kay tan-awa, sukad karon ang tanang kaliwatan magatawag kanako nga bulahan.

Ang pagbasa gikan sa sulat nia Apostol San Pablo ngadto sa mga Hebreohanon:

Mga kaigsoonan, ang una nga kasabotan may mga tulumanon mahitungod sa pagsimba ug may simbahan nga gibuhat sa mga tawo. Kadtong tabernakulo nga simbahan nga ilang gipatindog may duha ka kuwarto. Ang una nga kuwarto gitawag nga Balaang Lugar. Didto nahimutang ang suga, ang lamisa, ug ang pangpasundayag nga tinapay. Ang ikaduha nga kuwarto nga atua sa luyo sa tabil mao ang gitawag nga Labing Balaang Lugar. Atua didto ang bulawan nga halaran nga sunoganan sa insenso, ug ang arka sa kasabotan nga hinaklapan usab ug bulawan. Didto sa arka nasulod ang bulawan nga tibod nga gisudlan sa manna, ug ang sungkod ni Aaron nga nanalingsing. Atua usab ang lagpad nga mga bato nga gisulatan sa kasugoan sa Dios. Ug sa ibabaw niini ang mga kerubin sa himaya nga nagalandong sa lingkoranan sa kalooy; ang mahitungod kanila dili na nato karon matagsatagsa sa paghisgot. Sa diha nga kining mga butanga giordina sa ingon, ang mga pari miadto kanunay ngadto sa sulod sa unang tabernakulo, nga nagatuman sa pagalagad sa Dios. Apan sa Labing Balaang Lugar, ang pangulong pari lang gayod ang makasulod didto, ug kausa lang gayod sa usa ka tuig: dili nga walay dala nga dugo, nga iyang ihalad alang sa iyang kaugalingon, ug alang sa mga sayop sa katawhan. (Heb. 9:1-7)

Alleluia, Tono 8,Salmo 44:10,12

  • Patalinghug, oh anak nga babaye, ug magpalandong ka, ug ikiling ang imong dungganon.
  • Ang mga dato sa taliwala sa katawhan mangaliyupo sa atubangan sa imong nawong.

Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala kang San Lucas:

Niadtong panahona nagpadayon paglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ug miabot sila sa usa ka balangay. May usa ka babaye ginganlan og Marta midawat kaniya ngadto sa iyang balay. Ug siya adunay usa ka igsoon nga ginganlan og Maria, nga milingkod usab sa tiilan ni Jesus, ug naminaw sa iyang pulong. Apan si Marta nahasol sa daghan nga pag-alagad, ug miduol kaniya, ug miingon, “Ginoo, wala ka ba magpakabana nga gipasagdan ako sa akong igsoon sa pag-alagad nga mag-inusara? Busa sugoa siya nga siya motabang kanako.” Ug si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, “Marta, Marta, ikaw nabalaka ug nasamok mahitungod sa daghang mga butang: Apan usa ka butang ang gikinahanglan: ug si Maria nakapili nianang maayo nga bahin, nga dili makuha gikan kaniya.”

Ug samtang siya misulti niining mga butanga, usa ka babaye sa pundok mipatugbaw sa iyang tingog, ug miingon ngadto kaniya, “Bulahan ang tagoangkan nga nagsabak kanimo, ug ang mga dughan nga imong nasusohan.” Ug siya mitubag, “Oo, sa pagkatinuod! Apan labi pang bulahan ang mga tawo nga naminaw sa pulong sa Dios, ug nagatuman niini.” (Lucas 10:38-42; 11:27-28)

Sa Pangalawat (Salmo 115:4)

Dawaton ko ang kopa sa kaluwasan, ug pagasangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Aleluya.