Tropar ni Santo Tomas, Tono 2
Ikaw usa ka tinun-an ni Kristo,
ug usa ka miyembro sa balaang katiguman sa mga apostoles.
Tungod sa kahuyang sa imong pagtuo,
nakaduhaduha ka sa Pagkabanhaw ni Kristo,
apan pinaagi sa paghikap sa mga samad
nagtuo ka sa iyang labing-putli nga Pasyon.
Pag-ampo na ngadto kaniya,
oh labing gidayeg si Tomas,
nga hatagan kami sa kalinaw ug dakong kaluoy.

Kontak ni Santo Tomas, Tono 4
Puno sa grasya sa kaalam,
ang apostol ug tinuod nga alagad ni Kristo
nagtuaw kanimo diha sa paghinulsol:
Ikaw ang akong Ginoo ug akong Dios!