Septyembre 14/27: Ang pagbayaw sa Krus

Tropar, Tono 1
Ginoo, luwasa ang imong katawhan,
ug panalangini ang imong mga tinubos.
Ihatag ngadto sa tanang mga Orthodox
ang kadaugan batok sa mga kaaway;
ug pinaagi sa imong krus
bantayi ang imong katilingban.

Kontak, Tono 4
Gibayaw pinaagi sa imong kaugalingong kabubut-on diha sa krus,
kaloy-i ang bag-ong nasud nga nagkab-ot sa imong ngalan.
Lipaya sa imong gahum ang Orthodox nga mga Kristiyano,
nga naghatag kanila sa kadaugan batok sa mga kaaway.
Hinaot nga ang imong krus magtabang kanila sa gubat;
ang dili-mabuntog nga tropeyo, ang hinagiban sa kalinaw.