Oktubre 12

Ang Pag-abli sa mga Relikya ni San Juan sa Shanghai

Sa Dakong Bisaperas

Sa Ginoo, mitu-aw ako: Pito ka bersikulo

Tone 6: Mag-awit ug magdayeg kita kang Juan,
ang balaang obispo ni Kristo,
ang manlalaban nga gihatag kanato sa Dios.
Kugihan siya sa walay-hunong nga pag-ampo,
ug napalig-on pinaagi sa paghalad sa Liturhiya
ug pinaagi sa pagdawat sa labing-balaang mga Misteryo.
Naglakaw siya nga maisugon sa iyang mga buhat,
nga nagdali ngadto sa mga panimalay sa mga pag-antus
ug kanila nga anaa sa ospital.
Busa, gipadayag siya nga balaan ug maloloy-on;
ug gikan sa kahitas-an gihatagan siya sa mga gasa
sa pagpang-ayo ug sa pagkamakita sa dili-makita;
ug karon diin siya nagpuyo sa langit,
nag-ampo siya nga maisugon nga maluwas ang atong mga kalag. (2x)

Mag-awit ug magdayeg kita kang Juan,
ang balaang obispo ni Kristo,
ang mahigugmaong mananambal alang sa mga bata,
ang maalamon ug makanunayong magtatambag sa mga hamtong,
Kinsa naghatag sa mga inahan og balita
sa ilang mga anak kinsa anaa sa halayo,
ug nagpanalangin niadtong nabunyagan ug naminyo;
ang labing matinud-anong manlalaban
alang niadtong mga inigbalhin sa kinabuhi nga moabot;
ang mahigugmaon sa kahalangdon ug kahusay sa balaang Liturhiya,
usa ka pastor ug punong pari
kinsa nag-una sa mga karnero nga gihatagan kaniya sa Dios;
ug magtuaw kita kaniya:
Oh bulahang Juan, mamumuhat og milagro,
iampo mo kami nga mahigugmaong nagpasidungog kanimo.

Umawit uban kami, oh Silangan ug Kasadpan,
oh Amihanan ug Habagatan!
Atong saulogon ang handumanan sa balaang obispo:
Si Juan nga mamumuhat og milagro.
Paglipay, oh kalangitan,
dawata ang bag-ong anghel,
ang diosnong-binuhi nga tigpataliwala
ug pastor nga dili sinuholan,
ang maloloy-ong mananambal, profeta, ug magwawali,
si Juan, ang atong maloloy-ong katabang:
ang gamhanang kasigurohan alang kanato
sa adlaw sa paghukom.

Tone 3: Nagpuyo ka sa kabalaan ug pagkamatarung sa yuta,
ug gipanalipdan mo ang panon ni Kristo.
Gibiya mo ang kanhi nga pamagi sa kinabuhi
ug gipasibog mo ang mga pag-atake sa kaaway,
pinaagi sa dili-mapakyas nga pagtukaw,
sa imong estrikto nga kinabuhi,
ug sa mainitong gugma ngadto sa Ginoo.
Ihalad mo kini ngadto sa Ginoo alang kanamo usab,
oh Amahang Juan. (2x)

Unsaon man namo dili mahibulong
sa imong pagbantay nga walay tulog,
ug unsaon nga dili namo gihimno
ang imong estrikto nga kinabuhi?
Kay sa taliwala sa dautang kalibutan, nakigbisog ka,
nga nagsunod sa mga lumulupyo sa kamingawan kaniadto.
Busa, nakabaton ka og tinuod nga gugma ngadto sa Ginoo,
diin gitabonan mo kami,
kinsa nagpasidungog sa imong handumanan.

Oh matinud-anong ministro sa Ebanghelyo ni Kristo,
kinsa nagsul-ob sa kamatuoran sa Orthodox nga pagtuo,
pinaagi sa hinagiban sa imong mga pulong
imong gipahawa ang gigutom nga mga lobo
nga wala nagasugid
nga si Kristo mao ang tinuod nga Kaalam sa Dios,
ug kinsa nangita sa lain ug dili-tinuod nga kaalam.
Busa, oh bulahang Juan, maalamon diha sa Dios,
himoa kaming maalamon ngadto sa kaluwasan,
kay nagtahod kami sa imong nindot nga handumanan.

Tone 6: Himaya… Gitigum kita karon
aron sa pag-awit sa mga pagdayeg
sa diosnong punong pari,
ang suga sa mga taga-Russia diha sa tibuok kalibutan
ang magtutudlo sa daghang kanasoran,
kinsa nagpuyo niining lumalabayng kalibutan;
ang manunod sa talagsaong gingharian sa langit,
si Juan, ang mahal nga arsobispo.
Maninggit kita ngadto kaniya:
iampo mo kami sa Ginoo nga walay hunong
nga maluwas ang among mga kalag.

Tone 2: Karon… Ang landong sa kanhang Balaod
nawagtang sa dihang ang grasya niabot.
Sama sa nagsunog ang sapinit nga walay pagkahurot.
Sa ingon nanganak ang Birhen,
apan siya nagpabilin sa birhen.
Misubang ang Adlaw sa Katarung
imbis sa haligi sa kalayo.
Imbis kang Moises, aduna si Kristo,
nga Manluluwas sa atong mga kalag.

Prokimenon, Tone 7:

  • Oh Ginoo, ikaw ang akong magtatabang; ug ang imong kaluoy mag-una kanako.
  • Luwasa ako gikan sa akong mga kaaway, oh Dios ko; ibutang mo ako sa itaas gikan kanila nga ming-alsa batok kanako.

Ang mga Basahon

Ang pagbasa sa mga Panultihon
Dalayegon ang handumanan sa matarong; ang bendisyon sa Ginoo anaa sa iyang ulo. Bulahan ang tawo nga makakaplag sa kaalam, ug ang tawo nga makakab-ut sa pagsabut. Kay ang ganansiya nga makuha gikan sa kaalam labi pang maayo kay sa mga bahandi nga bulawan ug salapi; ug ang kaalam labi pang bililhon kay sa mga alahas, ug walay sama niana nga gitandi kaniya. Nailhan siya sa tanan nga miduol kaniya, ug walay dungog nga takus kaniya. Ang pagkamatarung nagagikan sa iyang baba, ug nagadala siya sa balaod ug kaluoy diha sa iyang dila. Busa karon, anak ko, patalinghugi ako; Bulahan ang tawo nga mamati kanako, Nga magabantay sa akong mga dalan. Kay gikan kanako ang mga paggula sa kinabuhi, ug ang grasya giandam na gikan sa Ginoo. Oh mga tawo, nag-awhag ko kaninyo, ug nagsulti sa akong tingog ngadto sa mga anak sa mga tawo. Ako, ang kaalam, nagpuyo uban sa tambag, ug ako nagpatawag sa kahibalo ug pagsabut. Akoa man ang panabut ug ang kalig-onan; ang tumong ako man, ug ang gahum. Gihigugma ko kadtong nahagugma kanako; ug kadtong nagasingkamot sa pagpangita kanako, makakaplag kanako. Sabta ang kaigmat, oh kamong mga walay-pagtagad, ug ibutang kini sulod sa kasingkasing, kamong wala-matudloan. Tumana ako, kay nagasulti ako sa mga butang nga balaan, ug gikan sa akong mga ngabil mogula ang matuod nga mga pulong. Kay ang akong baba magasulti sa kamatuoran; apan ang mga ngabil nga namakak mao ang usa ka dulumtanan. Ang tanang mga pulong sa akong baba mga pagkamatarung man; walay bisan unsa kanila nga hibat o balikog. Silang tanan matin-aw alang kaniya nga makasabut, ug matarung alang kanila nga nakakaplag sa kahibalo. Busa nagatudlo ako kaninyo sa pulong nga matuod, aron nga ang inyong paglaum anaa sa Ginoo. Ug ang nagbantay niini mapuno sa Espiritu. (Panultihon 10:8a,7a. 3:13-16,18. 8:32,34,4,12,14,17,5-9. 22:24,22. 15:4b)

Ang pagbasa sa mga Panultihon
Ang baba sa matarung magabunga ug kaalam; apan ang dila nga masukihon pagaputlon. Ang mga ngabil sa matarung mahibalo sa angay nga pagadawaton; apan ang baba sa dautan nagapamulong sa pagkamasukihon. Ang usa ka timbangan nga limbongan maoy usa ka dulumtanan sa Ginoo; apan ang matarung nga bato sa timbangan maoy iyang kalipay. Kong ang pagkamapahitas-on moabut, nan modangat unya ang kaulaw; apan sa mapinaubsanon mao ang kaalam. Ang kaligdong sa matul-id maoy magamando kanila; apan ang pagkamasukihon sa maluibon maoy malaglag kanila. Ang kadato dili magapulos adlaw sa kaligutgut; apan ang pagkamatarung magaluwas sa tawo gikan sa kamatayon. Ang pagkamatarung sa tawong hingpit maoy magamando sa iyang dalan; apan ang dautan mahulog pinaagi sa iyang kaugalingong pagkadautan. Ang pagkamatarung sa tawong matul-id maoy magaluwas kanila; apan ang maluibon malit-ag sa ilang kaugalingong kasal-anan. Kong ang dautang tawo mamatay, ang iyang ginapaabut mahanaw; ug ang paglaum sa kasal-anan mahanaw; ang tawong matarung maluwas gikan sa kasamok; ug ang dautan moabut ilis kaniya. Pinaagi sa iyang baba ang tawo nga dili-diosnon magalaglag sa iyang isigkatawo; apan pinaagi sa kahibalo ang tawong matarung mamaluwas. Kong maayo ang paglakat sa mga matarung, ang ciudad magakalipay; ug sa mawala na ang dautan, adunay panaghugyaw. Tungod sa panalangin sa tawong matul-id ang ciudad igatuboy sa kahitas-an; apan kini magun-ob tungod sa baba sa dautan. Kadtong nagatamay sa iyang isigkatawo walay kaalam; apan ang tawo nga may salabutan nagahilum. (Panultihon 10:31-11:12)

Ang pagbasa sa Kaalam ni Solomon
Ang matarong, bisag mamatay sa dili pa panahon, makapahulay. Ang pangidarong talahoron dili mag-agad sa gitas-on sa mga adlaw. Ug ang gidaghanon sa katuigan dili tinuoray nga sukdanan sa kinabuhi. Hinunoa, ang pagsabot sama sa puti nga buhok alang sa mga tawo, ug ang walay-buling nga kinabuhi mas maayo pa kaysa pagkatigulang. Ang tarong nakapahimuot sa Dios nga nahigugma niya. Ug, samtang nagpuyo siya uban sa makasasala, gibayaw siya, aron nga ang kadautan dili makausab sa iyang pagsabut ug ang lansis dili makalimbong sa iyang kalag. Kay ang pagkadani sa daotan makapalibog sa tinuod nga mga mithi, ug ang pagsalaag sa pangandoy makapukan sa yanong hunahuna. Siya nahimong hingpit sa madali, apan siya nagtuman sa taas nga mga tuig; kay bililhon ang iyang kalag alang sa Ginoo, busa dali siyang gikuha gikan sa taliwala sa mga daotan. Ang katawhan nakakita niini, apan wala makasabot, ug wala mosantop sa ilang kasingkasing: nga ang grasya ug kaluoy sa Dios anaa sa iyang mga pinili, ug ang iyang panalipod alang sa mga santos niya.  (Kaalam 4:7-15) 

Aposticha

Tone 1: Pinaagi sa pagbilar ug pag-ampo sa adlaw ug sa gabii,
gipildi mo ang tanang mga pagtintal sa kaaway,
oh Juan, among labing-pasyente nga obisbo.
Sukad sa pagkabata ikaw nagtinguha
sa pag-alagad sa pagkamatarung sa Dios;
ug kanunayg naningkamot alang sa gingharian sa langit,
ikaw naluoy kanila nga ania sa yuta,
aron paghupay kanila.

Ang ilang tingog milanog ngadto sa tibuok yuta; ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan.

Tone 6: Gisalikway mo ang tanang bakak nga mga kalipayan,
aron makasunod sa imong Ginoo;
imong gikuha ang sungkod sa imong pagbantay sama sa bug-at nga krus,
gipakaon mo ang imong panon ingon sa mga carnero,
naglakaw sa ilang atubangan ug nagtawag kanila pinaagi sa ngalan.
Ug nakaila kami sa imong tingog
busa naningkamot kami sa pagsunod kanimo.
Mikayab ka sa kalipay sa imong Ginoo,
apan pabilin ka intawon
nga dili mabulag gikan kanamo.

Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios; ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot.

Oh bulahang Juan,
Ikaw tinuod nga gipakita
ingon nga usa ka magtutudlo alang sa tibuok kalibutan,
usa ka maestro sa pagkadiosnon
ug ang piniling sudlanan sa Espiritu Santo.
Busa, gihimayaon ka sa tanang mga kitumyan sa kalibutan,
sukad sa pagsubang sa adlaw bisan ngadto sa pagsalop niini.
Nagdali ang mga matinud-anon sa imong mga relikyas,
aron makadawat ug pagpang-ayo ug pagtabang taliwala sa kagul-anan:
Kay misaka ka ngadto sa kalipay sa imong Ginoo,
apan nagpabilin pa ka nga dili mabulag gikan kanamo.

Himaya… Usa ka panig-ingnan alang sa mga matuohon
sa pulong, kinabuhi, gugma, espiritu, pagtuo ug kaputli;
busa, ang tingog sa imong mga pagtulun-an milanog sa tibuok yuta,
ug nakakaplag ka sa ganti sa imong mga trabaho didto sa langit;
ikaw wala magbiya gikan kanila nga anaa dinhi sa yuta,
apan gibilin namo ang imong mga relikyas
ingon nga kanunayng naga-agay nga tuburan sa grasya,
ug nag-ampo ka karon
nga kami, kinsa nahimuot sa imong mga gasa
mapatungha usab og maayong espirituhanong bunga.

Karon… Si Kristo nga Ginoo, akong Magbubuhat ug Manluluwas,
nahimugso gikan kanimo, oh labing-putling Birhen.
Pinaagi sa pagsinina sa akong tawhanong kinaiyahan,
iyang gihatagan ug kagawasan si Adan gikan sa karaang tunglo.
Walay hunong magabayaw kami kanimo nga Inahan sa Dios.

Ang mga Tropar sa Tingpamuhi

Tropar ni San Juan sa Shanghai, Tono 5
Ania karon, imong pag-atiman alang sa imong panon
sa dihang ilang pagpuyo sa halayo
naghulagway sa mga pangamuyo nga gihalad nimo sa gihapon
alang sa tibuok kalibutan.
Nagatuo kami niini, kay among nakat-onan sa imong gugma,
oh balaang obispo ug magbubuhat og milagro nga si Juan.
Pinaagi sa paghalad sa mga labing-putling mga Misteryo
gibalaan ka sa hingpit ug gilig-on ka sa ingon niana,
ug nagdali ka ngadto sa mga nag-antus,
oh labing malipayong mananambal.
Umanhi ka aron sa pagtabang kanamo,
kinsa nagpasidungog kanimo sa tibuok namong mga kasingkasing.

Himaya… Karon…

Theotokion, Tono 5
Paglipay, oh Theotokos,
ganghaan sa Ginoo, nga dili malungkab.
Pagmaya, kuta sa panalipod alang kanila nga modangup kanimo!
Paglipay, oh pantalan nga dili matandog bisan unsang unos.
kay bisang walay lalaki,
ikaw nanganak diha sa unod sa imong Magbubuhat ug Dios.
Ayaw og hunong sa pagpangamuyo
sa mga nagdayeg kanimo ug nagsimba sa imong Anak.


Sa Balaang Liturhiya

Ang mga Himno sa Pagsulod

Tropar ni San Juan sa Shanghai, Tono 5
Ania karon, imong pag-atiman alang sa imong panon
sa dihang ilang pagpuyo sa halayo
naghulagway sa mga pangamuyo nga gihalad nimo sa gihapon
alang sa tibuok kalibutan.
Nagatuo kami niini, kay among nakat-onan sa imong gugma,
oh balaang obispo ug magbubuhat og milagro nga si Juan.
Pinaagi sa paghalad sa mga labing-putling mga Misteryo
gibalaan ka sa hingpit ug gilig-on ka sa ingon niana,
ug nagdali ka ngadto sa mga nag-antus,
oh labing malipayong mananambal.
Umanhi ka aron sa pagtabang kanamo,
kinsa nagpasidungog kanimo sa tibuok namong mga kasingkasing.

Kontakyon ni San Juan sa Shanghai, Tono 4
Human kang Kristo, ang Pangulong Magbalantay,
gipakita ka nga labing halangdon sa taliwala sa mga obispo;
kay magaluwas ka sa imong mga karnero
gikan sa pagkalaglag sa mga walay Dios,
naga-andam og malinawong dalangpanan alang kanila;
ug nagagamit sa walay hunong nga pag-atiman alang sa imong panon,
nag-ayo ka sa mga kaluya kahuyang sa ilang mga kalag ug mga lawas.
Pangamuyo na kang Kristo atong Dios alang kanamo
kinsa nagyukbo sa atubangan sa imong bililhong mga relikyas,
oh amahang Juan,
nga ang among mga kalag maluwas diha sa kalinaw.

Ang Epistola

Prokimenon, Tono 1 (Salmo 48:3,1)

  • Ang akong baba magasulti sa kaalam; ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing mao ang alang sa salabutan.
  • Patalinghugi ninyo kini, kamong tanan nga kanasuran; pamati kamo, tanang mga pumoluyo sa kalibutan;

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga Hebreohanon
Mga kaigsoonan, si Jesus mao gayod ang pangulong pari nga atong gikinahanglan. Balaan siya; wala siya magbuhat ug daotan ug wala gayod siyay sala. Gilain siya gikan sa mga tawo nga makasasala ug gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa uban nga mga pangulong pari nga kinahanglang maghalad matag adlaw, una alang sa ilang kaugalingon nga sala, ug pagkahuman alang sa mga sala sa katawhan. Apan si Jesus kausa lang gayod naghalad. Gihalad niya ang iyang kaugalingon didto sa krus ug wala na gayod niya kini usaba pa. Ang mga tawo nga gihimong mga pangulong pari pinasikad sa Kasugoan ni Moises mga tawo lang usab nga makasasala. Apan sumala sa gipanumpa sa Dios, nga iyang gisulti human sa Kasugoan, ang iyang Anak mismo mao ang iyang gipili nga mahimong pangulong pari hangtod sa hangtod. Kay nahuman na niya ang tanan niyang angay maagian, nga mao ang katuyoan sa Dios. Mao kini ang buot namong ipasabot sa among ginasulti: kita karon may pangulo na nga pari nga atua didto nagalingkod sa tuo sa trono sa Makagagahom nga Dios sa langit. Nagaalagad siya isip pangulong pari didto sa Labing Balaan gayod nga Lugar. Dili tawo ang nagbuhat niana nga lugar kondili ang Ginoo gayod. Ang kada pangulong pari ginapili nga maghalad ngadto sa Dios ug mga halad nga mga mananap ug uban pa nga mga halad. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan nga aduna usab siyay ihalad. (Heb. 7:26-8:2)

Ang Ebanghelyo

Aleluya, Tono 2, Salmo 36:30,31

  • Ang baba sa matarung magasulti ug kaalam, ug ang iyang dila magalitok ug hustisya.
  • Ang Kasugoan sa iyang Dios anaa sa iyang kasingkasing; sa iyang mga lakang walay mahadalin-as.

Ang pagbasa sa balaang Ebanghelyo sumala ni San Juan
Miingon ang Ginoo: Ako mao ang pultahan: pinaagi kanako kon si bisan kinsa nga tawo mosulod, siya maluwas, ug mosulod ug mogawas, ug makakaplag sa masibsib. Ang kawatan wala nagaanhi, apan aron sa pagpangawat, ug sa pagpatay, ug sa paglaglag: Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, ug nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Ako mao ang maayong magbalantay: ang maayong magbalantay nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Apan siya nga sinuholan, ug dili mao ang magbalantay, si kinsa dili tag-iya sa mga karnero, nakakita sa lobo nga nagaabot, ug nagabiya sa mga karnero, ug nagakalagiw: ug ang lobo nagadakop kanila, ug nagapatibulaag sa mga karnero. Ang sinuholan nagakalagiw, tungod kay siya usa ka sinuholan, ug wala nagaatiman sa mga karnero. Ako mao ang maayong magbalantay, ug nakaila sa akong mga karnero, ug nailhan sa mga ako. Maingon nga ang Amahan nakaila kanako, bisan sa ingon ako nakaila sa Amahan: ug ako magatugyan sa akong kinabuhi alang sa mga karnero. Ug ako adunay laing mga karnero, nga dili sakop niini nga toril: ako usab kinahanglan modala kanila, ug sila maminaw sa akong tingog; ug aduna unyay usa ka panon, ug usa ka magbalantay. (Juan 10:9-16)