Ang Pagkatawo sa Theotokos

Sa Dakung Bisperas

Sa “Ginoo, mituaw ako”

Tono 6: Karon ang Dios, kinsa nagalingkod sa espirituhanong trono,
nag-andam alang sa iyang kaugalingon
ang usa ka balaang trono dinhi sa yuta.
Siya kinsa diha sa kinaadman nagtukod sa kalangitan,
mihimo sa usa ka buhing langit
diha sa iyang gugma alang sa katawhan;
kay, gikan sa usa ka apuli nga gamut,
gipabulak niya ang usa ka sanga nga nagdala og kinabuhi alang kanato,
bisan ang iyang Inahan.
Oh Dios nga katingalahan,
ikaw ang paglaum niadtong mga walay paglaum,
Oh Ginoo, himayaon ka!

Kini ang adlaw sa Ginoo!
Pagmaya, kamong mga katawhan!
kay, tan-awa, ang lawak sa kasal sa Kahayag,
ang basahon sa Pulong sa Kinabuhi,
migawas gikan sa tagoangkan!
Natawo ang ganghaan nga nag-atubang sa Sidlakan
ug nagpaabot sa pagsulod sa Punong Pari.
Siya lamang ang nagdala kang Kristo dinhi sa kalibutan
alang sa kaluwasan sa atong mga kalag.

Pinaagi sa kabubut-on sa Dios
ubang mga babaye nga apuli
nanganak og bantugang mga anak,
Apan sa taliwala niining mga bata nga tanan
si Maria ang nagdan-ag,
ingon nga angay sa Dios.
Kay siya mismo natawo nga katingalahan
sa usa ka apuli nga inahan,
ug nanganak diha sa unod sa Dios sa tanan,
sa paagi nga labaw sa kinaiyahan,
gikan sa usa ka tagoangkan nga walay binhi.
Siya ang bugtong ganghaan sa bugtong Anak sa Dios,
Kinsa ang miagi niining ganghaan ug nasilyohan niya kini,
Gisugo niya ang tanang mga butang sa kaugalingon niyang kinaadman,
ug gihimo niya ang kaluwasan alang sa tanang mga tawo. (2x)

Karon gibuksan ang ganghaan sa pagkaapuli
ug naggula ang birhen nga ganghaan sa Dios.
Karon ang grasya nagsugod sa pagpamunga
sa unang bunga niya,
nga nagpadayag sa Inahan sa Dios ngadto sa kalibutan.
Pinaagi kaniya ang mga butang dinhi sa yuta nahiusa sa langit
alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. (2x)

Mao karon ang pagpahayag sa kalipay sa kalibutan;
karon nagahuros ang hangin nga nagapahibalo sa kaluwasan,
ug nasalikway ang pagkaapuli sa atong kinaiyahan;
kay ang tigulang babaye nga apuli
karon gipadayag ingon nga inahan
sa babaye nga nagpabilin nga Birhen
human matawo ang Magbubuhat.
Ang Manluluwas, kinsa mao ang Dios diha sa kinaiyahan
nagdawat gikan sa iyang Inahan
ang kinaiyahan sa tawo, nga wala iyaha
ug gihimo kini nga iyang kaugalingon.
Naghimo siya sa kaluwasan pinaagi sa unod
alang kanatong mga nahisalaag.
Mao siya si Kristo,
ang Mahigugmaon sa katawhan
ug Manunubos sa atong mga kalag.

Karon ang baog nga si Ana nanganak
sa sulugoon nga babaye sa Dios,
kinsa gipili gikan sa tanang mga kaliwatan
aron mahimong puloy-anan sa Hari ug Magbubuhat sa tanan,
Si Kristo nga atong Dios,
ingon nga katumanan sa plano sa Dios.
Pinaagi kaniya, oh kamong mga mortal,
natawo kita sa bag-o ug nahimo na usab
ug gipahiuli gikan sa pagkadunot
sa kinabuhing walay katapusan.

Himaya… Karon…

Karon ang Dios, kinsa nagalingkod sa espirituhanong trono,
nag-andam alang sa iyang kaugalingon
ang usa ka balaang trono dinhi sa yuta.
Siya kinsa diha sa kinaadman nagtukod sa kalangitan,
mihimo sa usa ka buhing langit
diha sa iyang gugma alang sa katawhan;
kay, gikan sa usa ka apuli nga gamut,
gipabulak niya ang usa ka sanga nga nagdala og kinabuhi alang kanato,
bisan ang iyang Inahan.
Oh Dios nga katingalahan,
ikaw ang paglaum niadtong mga walay paglaum,
Oh Ginoo, himayaon ka!

Ang mga Basahon

Ang pagbasa sa Genesis
Mibiya si Jacob sa atabay sa Panumpa ug mipaingon sa Haran. Nahiabot siya sa usa ka dapit ug mipahulay siya didto kay gabii na man, ug gikuha niya ang usa sa mga bato niadtong dapit, ug gibutang kini sa ilalum sa iyang ulohan, ug mihigda nga natulog sa dapit. Unya nagdamgo siya. Ug nakita niya ang usa ka hagdan nga gitaod sa yuta, kansang tumoy nakaabut sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios nga nagsaka-kanaog. Ug ang Ginoo mitindog didto, ug miingon: “Ako ang Dios sa imong amahan nga si Abraham, ug ang Dios ni Isaac. Ayaw kahadlok! Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan. Modaghan ang imong mga kaliwat sama kadaghan sa abog sa yuta. Mokaylap sila ngadto sa dagat, sa habagatan, sa amihanan, ug sa sidlakan. Ug diha kanimo ug sa imong kaliwat ang tanang kabanayan sa yuta mapanalanginan. Timan-i nga ako nag-uban kanimo. Panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon ug dad-on ko ikaw pagbalik niining yutaa. Dili ko ikaw biyaan hangtod nga matuman ang gisaad ko kanimo.” Unya nahigmata si Jacob ug miingon siya, “Sa pagkamatuod ang Ginoo ania niining dapita ug ako wala mahibalo!”  Ug nahadlok siya ug miingon, “Pagkamakalilisang niining dapita! kini dili lain kondili ang balay sa Dios, ug kini mao gayud ang ganghaan sa langit.” (Genesis 28:10-17)

Ang pagbasa sa panagna ni Ezekiel
Miingon ang Ginoo: “Kini mahitabo, nga sugod sa ikawalo nga adlaw, diha sa halaran maghalad ang mga pari sa inyong mga halad nga sunogon ug sa inyong mga halad alang sa pakigdait ug dawaton ko kamo. Ako, ang Ginoong Dios, maoy nagsulti niini.” Unya gidala niya ako balik ngadto sa ganghaan sa gawas sa Templo nga nag-atubang sa sidlakan apan sirado kini. Ug giingnan ako sa Ginoo, “Magpabiling tinak-opan kining ganghaana. Dili kini ablihan ug walay pasudlon niini kay ako, ang Ginoo, ang Dios sa Israel, misulod man niini. Ang Prinsipe lamang ang makalingkod dinhi aron magkaon og tinapay atubangan kanako. Mosulod siya agi sa pultahan sa lawak-agianan ug mogula agi sa mao gihapong pultahan.” Unya gidala niya ako agi sa ganghaan dapit sa amihanan ngadto sa atubangan sa Templo. Nakita ko, ug tan-awa! Napuno ang balay sa himaya sa Dios. (Ezekiel 43:27-44:4)

Ang pagbasa sa mga Panultihon
Ang kaalam nagbuhat ug balay alang sa iyang kaugalingon ug kini gibutangan niyag pito ka haligi. Nagpaihaw siyag mananap aron kombirahan. Gipalamian niya ang bino ug giandam na ang kan-anan. Gisugo niya ang iyang mga sulugoong babaye sa pagdapit sa mga tawo didto sa lungsod ug sila nag-ingon, “Tambong kamo sa kombira, mga tawong walay alamag!” Ug sa mga buangbuang, nag-ingon siya, “Dali kamo, kaon kamo sa giandam kong kalan-on ug inom kamo sa bino nga akong giandam alang kaninyo. Biyai ang pagkawalay alamag ug mamaayo ang imong kinabuhi. Sunda ninyo ang dalan sa kahibalo.” Kon badlongon mo ang tawong mapagarbohon, insultohon ka lamang niya. Kon badlongon mo ang tawong daotan, daoton ka lamang niya. Ayaw badlonga ang tawong garboso kay kasilagan ka lang niya. Apan kon imong badlongon ang maalamon, tahoron ka niya. Ang itudlo mo sa maalamon makadugang sa iyang kaalam; ang isulti mo sa matarong makadugang sa iyang kahibalo. Ang pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. Ang pagbaton ug kahibalo sa Balaang Dios mao ang pagbaton ug maayong panabot. (Proverbs 9:1-11)

Ang mga Aposticha

Tone 4: Ang kalipay sa tibuuk kalibutan nagpakita kanamo
gikan sa matarong nga sila ai Joachim ug Anna:
ang labing halangdon nga Birhen
kinsa, tungod sa iyang kadaghan sa kaputli,
nahimo nga buhi nga templo sa Dios
ug nailhan nga usa ra ka tinuod nga Theotokos.
Pinaagi sa iyang mga pag-ampo, oh Kristo nga Dios,
ipadala ang kalinaw sa kalibutan
ug dakong kaluoy sa among mga kalag.

Pamati, oh anak nga babaye, ug magpalandong ka, ug ikiling ang imong dalunggan. (Salmo 44:10)

Nahiuyon sa panagna sa anghel,
naggikan ka sa matarong nga sila si Joachim ug Anna,
ingon usa ka labing-lunsay nga bunga,
ingon nga langit ug ang trono sa Dios,
usa ka sudlanan sa kaputli,
ngs nagmantala sa kalipay sa tibuok kalibutan,
oh Birhen, tigpataliwala sa atong kinabuhi,
ikaw nga pagtangtang sa tunglo, ug paghatag sa panalangin.
Busa, karon sa fiesta sa imong natawhan,
oh Birheng gitawag sa Dios,
pangayo og kalinaw alang sa kalibutan
ug dakong kaluoy sa among mga kalag.

Ang mga datu sa taliwala sa katawhan mangaliyupo sa atubangan sa imong nawong. (Salmo 44:11)

Karon si Ana, ang babaye nga walay anak
ipakpak ang iyang mga kamot diha sa kahalangdon!
Pagdala og mga suga, kamong nagapuyo sa yuta!
Paglukso sa kasadya, kamong mga hari!
Kamong mga obispo, paglipay sa pagpanalangin!
Ug himoa ang piyesta sa tibuok kalibutan!
Kay, tan-awa, ang rayna,
ang labing-putli nga pangasaw-onon sa Amahan,
namulak gikan sa gamot ni Jese.
Dili na magpanganak ang mga babaye diha sa kasubo,
kay ang kalipay namulak ug ang kinabuhi mabuhi dinhi sa kalibutan
alang sa tanang mga tawo.
Dili na isalikway ang mga halad ni Joachim,
kay ang pagbakho ni Ana nabag-o sa kalipay,
ug siya miingon:
Paglipay uban kanako, kamong tanang mga pinili nga Israel,
kay, tan-awa! Gihatag sa Ginoo kanako
ang buhi nga palasyo sa iyang balaang himaya,
sa kalipay ug kasadya alang kanatong tanan,
ug alang sa kaluwasan sa atong mga kalag!

Tono 8: Himaya… Karon…

Umari, kamong tanan nga matinumanon,
managan kita ngadto sa Birhen!
Kay, tan-awa, karon siya natawo,
kinsa naordinahan sa wala pa ang tagoangkan,
ingon nga Inahan sa atong Dios:
ang bahandi sa pagkabirhen,
ang sungkod ni Aaron nga mibulak,
namulak siya gikan sa gamot ni Jesse.
Ang pagwali sa mga propeta,
ang anak sa matarong nga sila si Joachim ug Ana.
Natawo siya ug diha kaniya ang kalibutan gibag-o.
Siya gikan sa tagoangkan
ug ang Simbahan nadayandayanan sa iyang pagkahalangdon.
Siya ang balaang templo,
ang sudlanan sa pagka-Dios,
ang instrumento nga birhen ug ang pangasaw-onon sa Hari,
diin nahitabo ang katingalahang misteryo
sa paghiusa sa mga kinaiyahan sa Dios ug sa tawo,
nga nahiusa didto kang Kristo.
Samtang gisimba nato siya,
gidayeg nato ang pagkatawo sa labing-putli nga Birhen.

Sa Tingpamuhi

Tropar, Tono 4
Ang imong pagkatawo, oh Birhen,
nagsangyaw sa kalipay mngadto sa tobuok kalibutan.
Nagsidlak ang Adlaw sa Pagkamatarung, nga si Kristo nga atong Dios,
gikan kanimo, oh Theotokos.
Pinaagi sa pagwagtang sa tunglo,
gihatag niya ang panalangin.
Pinaagi sa paglaglag sa kamatayon,
gihatagan niya kita sa kinabuhing dayon.

Theotokion, Tono 4
Ang tinago nga nalilong sa wala pa ang katuigan
ug wala maila sa mga anghel,
gipadayag sa yuta pinaagi kanimo, oh Theotokos:
ang Dios nagpakatawo gikan nimo sa pakighiusa nga walay pagkasagol.
Sa kinabubut-on naglahutay siya sa krus alang kanamo.
diin gibanhaw niya ang unang-binuhat nga tawo.
Ug giluwas niya ang atong mga kalag sa kamatayon.


Sa Balaang Liturhiya

Tropar, Tono 4
Ang imong pagkatawo, oh Birhen,
nagsangyaw sa kalipay mngadto sa tobuok kalibutan.
Nagsidlak ang Adlaw sa Pagkamatarung, nga si Kristo nga atong Dios,
gikan kanimo, oh Theotokos.
Pinaagi sa pagwagtang sa tunglo,
gihatag niya ang panalangin.
Pinaagi sa paglaglag sa kamatayon,
gihatagan niya kita sa kinabuhing dayon.

Kontak, Tono 4
Pinaagi sa imong pagkatawo,
oh labing-putli nga birhen,
gibuhian sila si Joachim ug Ana gikan sa pagkawalay-anak;
Gilinkawas sila si Adan ug Eva
gikan sa pagkadunot sa kamatayon,
ug giluwas kami nga imong katawhan,
giokan sa pagkasad-an.
Nagsaulog ug nagaawit kami kanimo:
Ang babaye nga dili-makapanganak
nganganak na sa theotokos,
nga tig-amuma sa sa atong kinabuhi.

Prokimenon, Tono 3, Lucas 1:46-48

  • Ang akong kalag nagpadaku sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagkalipay diha sa Dios nga akong Manluluwas.
  • Kay siya nagpakabana sa ubos nga kahimtang sa iyang sulugoong babaye: kay, tan-awa, sukad karon ang tanang mga kaliwatan magatawag kanako nga bulahan.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos

Mga kaigsoonan, itugot kini nga panghunahuna maanaa kaninyo, nga didto usab ni Kristo Jesus, kinsa, ingon nga diha sa dagway sa Dios, wala naghunahuna nga usa ka pagpangilog ang pagpakasama sa Dios; apan mihimo sa iyang kaugalingon nga walay kadungganan, ug midala diha kaniya sa dagway sa usa ka ulipon, ug gihimo sa panagway sa mga tawo. Ug ingon nga nakaplagan diha sa kahimtang nga sama sa usa ka tawo, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon, ug nahimong masinugtanon ngadto sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa krus. Tungod niini ang Dios usab mipataas kaniya sa hilabihan, ug mihatag kaniya sa usa ka ngalan nga labaw sa matag ngalan; aron nga diha sa ngalan ni Jesus ang matag tuhod mapiko gayud, sa mga butang nga atua sa langit, ug sa mga butang nga ania sa yuta, ug sa mga butang ilalum sa yuta; ug aron ang matag dila magsugid gayud nga si Jesus Kristo Ginoo, ngadto sa himaya sa Dios nga Amahan. (Fil 2:5-11)

Aleluya, Tone 2, Salmo 131:8,11

  • Tindog, oh Ginoo, ngadto sa imong dapit nga pahulayanan; ikaw, ug ang arka sa imong pagkabalaan.
  • Ang Ginoo nanumpa kang David sa kamatuoran; siya dili mobulag gikan niana.

Ang pagbasa sa balaang Ebanghelyo sumala ni San Lucas

Niadtong panahona, sa paglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ug miabot sila sa usa ka balangay. May usa ka babaye ginganlan og Marta midawat kaniya ngadto sa iyang balay. Ug siya adunay usa ka igsoon nga ginganlan og Maria, nga milingkod usab sa tiilan ni Jesus, ug naminaw sa iyang pulong. Apan si Marta nahasol sa daghan nga pag-alagad, ug miduol kaniya, ug miingon, “Ginoo, wala ka ba magpakabana nga gipasagdan ako sa akong igsoon sa pag-alagad nga mag-inusara? Busa sugoa siya nga siya motabang kanako.” Ug si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, “Marta, Marta, ikaw nabalaka ug nasamok mahitungod sa daghang mga butang; apan usa ka butang ang gikinahanglan, ug si Maria nakapili nianang maayo nga bahin, nga dili makuha gikan kaniya.” Ug samtang siya misulti niining mga butanga, usa ka babaye sa pundok mipatugbaw sa iyang tingog, ug miingon ngadto kaniya, “Bulahan ang tagoangkan nga nagsabak kanimo, ug ang mga dughan nga imong nasusohan.” Ug siya mitubag, “Oo, sa pagkatinuod! Apan labi pang bulahan ang mga tawo nga naminaw sa pulong sa Dios, ug nagatuman niini.” (Lucas 10:38-42;11:27-28)

Sa Pagkalawat, Salmo 115:4

Dawaton ko ang kopa sa kaluwasan, ug pagasangpiton ko ang ngalan sa Ginoo