Bisperas sa Sabado sa gabii: Tono 7

Ginoo, Kanimo mitu-aw ako

Dali, managlipay kita diha sa Ginoo.
Iyang gibuntog ang kagahum sa kamatayon.
Mag-awit kita kaniya uban sa walay-lawas nga mga panon,
kay gilamdagan niya ang tawhanong kaliwat.
Oh among Magbubuhat ug Manluluwas, himayaon ka.

Gilahutay mo ang krus ug paglubong alang sa among kaayohan.
Pinaagi sa imong kamatayon, ingon nga Dios, gilaglag mo ang kamatayon.
Nagyukbo kami sa imong pagkabanhaw sa ikatulong adlaw.
Oh Manluluwas, himayaon ka.

Sa dihang nakita sa mga apostoles nga nabanhaw ang Magbubuhat,
nahibulong sila ug nanag-awit sa pagdayeg uban sa mga anghel.
Mao kini ang himaya sa simbahan,
ug ang bahandi sa gingharian.
Oh Ginoo, nga gilansang sa krus alang kanamo, himayaon ka!

Gidakop ka sa mga malapason, oh Kristo,
Apan ikaw ang akong Dios, ug wala ako maulaw.
Gilatos ang imong likod, apan dili ko ikaw ilimod.
Gilansang ka sa krus, ug wala ko kini itago.
Akong gipasigarbo ang imong pagkabanhaw,
kay ang kamatayon mo, kinabuhi ko.
Oh labing gamhanan nga Ginoo kinsa mahigugmaon sa katawhan,
himayaon ka!

Natuman ni Kristo ang tagna ni David
sa dihang gipadayag niya ang iyang kahalangdon
sa iyang mga tinun-an didto sa Siyon,
nga nagpakita nga siya gidayeg ug gihimaya sa kahangtoran
kauban sa Amahan ug sa Espiritu Santo.
Sa una, ingon nga Pulong, wala siyay unod;
apan sa ulahi alang kanato gikuha niya ang unod
ug gipatay alang sa atong tungod.
Siya nabanhaw diha sa gahum kay mahigugmaon siya sa katawhan.

Nikanaug ka sa Hades sa kinabubut-on, oh Kristo.
Ingon nga ang Dios gilaglag mo ang kamatayon.
Ikaw nabanhaw sa ikatulong adlaw ingon nga Ginoo.
Uban sa imong kaugalingon, gipabangon si Adan
gikan sa mga kadena sa Hades ug gikan sa pagkadunot.
Himayaon ang imong pagkabanhaw,
kay ikaw lamang ang mahigugmaon sa katawhan.

Gilubong ka sa lubnganan, Ginoo, sama sa usa ka nahikatulog.
Nabanhaw ka sa ikatulong adlaw nga may gahum,
nga nagbanhaw kang Adam uban sa imong kaugalingon
gikan sa pagkadunot sa kamatayon,
kay ikaw labing gamhanan man.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Nailhan ka ingon nga Inahan nga labaw sa kinaiyahan;
apan Birhen ka ingon sa gihapon,
labaw pa sa tanang salabotan.
Walay dila nga makapatin-aw sa milagro sa imong pagpanganak.
Labing mahimayaon ang imong pagpanamkon, oh Theotokos,
ug dili mahubit ang paagi sa imong panganak.
Kay kon kagustohan kini sa Dios,
ang han-ay sa kinaiyahan dili maoy masunod.
Busa, nasayod kami nga ikaw maoy Inahan sa Dios.
nangamuyo kami kanimo:
Iampo mo kami sa Ginoo
nga luwason ang among mga kalag.

Aposticha

Nabanhaw ka gikan sa lubnganan, oh Manluluwas sa kalibutan.
gipabangon mo ang tawhanong kaliwat uban sa imong unod.
Oh Ginoo, himayaon ka.

Dali, manimba kita kang Kristo,
nga nabanhaw gikan sa mga patay
ug naglamdag sa tanang binuhat.
Gipagawas kita niya gikan sa panglupig sa Hades
pinaagi sa iyang pagkabanhaw.
Gihatagan niya kita ug kinabuhing dayon ug dakong kalooy.

Nikanaog ka sa Hades, ug gihabas mo ang kamatayon, oh Kristo.
Sa ikatulong adlaw ikaw mibangon
nga nagpabuhi kanamo uban sa imong kaugalingon.
Gipasidunggan namo ang imong pagkabanhaw:
Oh Ginoo, himayaon ka!

Oh Ginoo, sa dihang ikaw gipahiluna sa lubnganan
ingon nga usa ka nahikatulog,
makalilisang nga talan-awon!
Apan sa dihang ikaw mibangon sa ikatulong adlaw, ingon nga makagagahum nga Dios,
imong gipabangon si Adam uban sa imong kaugalingon.
Himayaon ang imong pagkabanhaw, oh bugtong mahigugmaon sa katawhan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Nagadangop kami sa imong panalipod, oh Rayna,
kaming tanan nga natawo niining kalibutan,
oh Theotokos, ang among paglaum, buhian kami
gikan sa among dili-maihap nga kalapasan,
ug luwasa ang among mga kalag.

Ang mga Tropar

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 7
Diha sa krus giguba mo ang kamatayon;
Sa kawatan diha sa krus giablihan mo ang paraiso.
Gibayloan mo ang mga pagsubo og kalipay
para sa kababayenhang nagdala og pahumot.
Imong gimandoan ang imong mga apostoles
sa pagmantala nga ikaw nabanhaw, oh Kristo,
naghatag ka og dakung kaluoy sa kalibutan.

Theotokion, Tono 7
Ikaw ang bahandianan sa among pagkabanhaw, oh labing-dalayegon nga Reyna.
Giyahi kaming nagsalig kanimo
gikan sa lawom nga gahong sa kalapasan.
Pinaagi sa pagpanganak sa atong Manluluwas
imong giluwas kadtong ubos sa sala.
Ikaw Birhen sa wala pa manganak,
ug Birhen pa samtang ug human sa pagpanganak.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 7
Ang gahum sa kamatayon dili na igong kusog
sa paghupot sa binilangong katawhan.
Kay si Kristo mikanaug,
nagpatibulaag ug nagbuntog sa gahum sa kamatayon.
Ginapos ang Hades, samtang ang mga propeta nanagsadya,
ug naninggit sa pagpahayag sa pagtuo:
Ang Manluluwas niabot na.
Pagsunod kamo sa pagkabanhaw, kamong magtutuo.