Bisperas sa Sabado sa Gabii: Tono 1

Ginoo, Kanimo mitu-aw ako

Dawata ang among pag-ampo sa gabii, oh balaang Ginoo.
Ihatag kanamo ang kapasayloan sa mga sala,
kay ikaw lamang nagpakita sa pagkabanhaw sa kalibotan.

Libuti ang bukid sa Siyon,
kamong mga kanasuran nga anaa sa palibot.
Diha niana, himayaa si Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay,
kay siya mao ang atong Dios,
nga nagluwas kanato gikan sa atong mga kalapasan.

Dali, kamong kanasuran,
magdayeg kita ug moyukbo kang Kristo.
Himayaon nato ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay,
kay siya mao ang atong Dios
kinsa nagluwas sa kalibutan sa limbong sa kaaway.

Pagmaya, oh kalangitan!
Patingoga ang mga trumpeta, kamong mga pundasyon sa yuta.
Pag-awit sa kalipay, oh kabukiran!
Tan-awa, gilansang ni Emmanuel ang atong mga sala ngadto sa krus.
Ang Maghahatag sa Kinabuhi nagpatay sa kamatayon.
Iyang gibanhaw si Adan, kay siya ang mahigugmaon sa mga tawo!

Daygon nato si Kristo
kay sa kinabubut-on gilansang siya sa krus diha unod alang kanato.
Nag-antos siya, ug gilubong, ug nabanhaw gikan sa mga patay.
Diha sa pagtuo nga Orthodox, lig-ona ang imong Simbahan, oh Kristo.
Hatagi og kalinaw ang among mga kinabuhi,
kay mahigugmaon ka sa tawhanong kaliwat.

Ania kaming mga dili-takus, oh Kristong Dios.
nga nagbarog diha sa imong magbubuhat-kinabuhi nga lubnganan,
ug nagahimaya kami sa imong dili-matukib nga puangod.
Gidawat mo ang kamatayon ug ang krus, oh walay-sala nga Kristo,
aron hatagan sa pagkabanhaw ang tibuok kalibotan,
kay mahigugmaon ka sa tawhanong kaliwat.

Awiton ta ang pagdayeg sa Dios nga Pulong.
Wala siyay sinugdanan, og sama sa Amahan.
Nahimugso siya gikan sa sabakan sa Birhen sa paagi nga dili matukib.
Kinabubut-on niyang gidawat ang krus ug kamatayon alang kanato
ug nabanhaw siya nga mahimayaon.
Himayaon ka, oh Ginoo, nga Magbubuhat sa kinabuhi,
ang Manluluwas sa among mga kalag.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran, Amen.

Daygon ta ang Birheng Maria,
ang ganghaan sa langit, ang himaya sa tibuok kalibotan,
ang awit sa mga anghel, ug dayandayan sa mga magtutuo.
Gipanganak siya isip tawo apan siya ang nanganak sa Dios.
Napakita siya ingon nga langit ug templo sa Dios.
Pinaagi sa paglaglag sa bongbong sa pagbulag,
gidala niya ang kalinaw inay nga panag-away;
ug giablihan niya ang gingharian.
Siya mao ang atong angkla sa pagtuo,
ug ang atong Tigpanalipod mao ang Ginoo kinsa gipatawo niya.
Kadasig, kadasig oh katawhan sa Dios!
Kay si Kristo mopildi sa tanan niyang kaaway,
kay siya ang Labing-Gamhanan.

Aposticha

Gipahigawas kami gikan sa mga pasyon
pinaagi sa imong Pasyon, oh Kristo.
Gipahigawas kami gikan sa pagkadunot
pinaagi sa imong pagkabanhaw.
Oh Ginoo, himayaon ka!

Pagmaya, oh kabinuhatan,
pagsadya, oh kalangitan.
Ipakpak ang inyong mga kamot sa kalipay, oh kanasuran.
Kay ang atong mga sala gilansang diha sa krus ni Kristo atong Manluluwas.
Gipatay niya ang kamatayon ug gihatag niya ang kinabuhi;
gibanhaw niya ang napukang kaliwat ni Adan,
kay si Kristo lamang ang Mahigugmaon sa mga tawo.

Isip Hari sa langit ug yuta,
ikaw kinabubut-on gilansang sa krus tungod sa imong gugma sa katawhan.
Sa imong pag-abot sa Hades, kini nasuko,
Si Adan mibangon sa pagkita sa iyang Magbubuhat didto sa kahiladman sa yuta
Oh kahibulongan!
Ikaw mao ang Kinabuhi sa tanan; giunsa nimo pagtilaw ang kamatayon?
Imong nalamdagan ang kalibutan nga nagsinggit:
Oh Ginoo nga nabanhaw gikan sa mga patay, himayaon ka!

Ang mga babaye nga nagdala og pahumot
midali ngadto sa imong lubnganan,
nga nanagdala sa pahumot ug mga pagbakho.
Wala nila makita ang imong labing-putli nga lawas,
apan ilang nasayran gikan sa anghel
ang bag-o ug mahimayaong katingalahang hitabo.
Nagmantala sila sa mga apostoles:
Ang Ginoo nabanhaw
nga naghatag sa iyang dakong kalooy sa kalibutan!

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran, Amen.

Tan-awa, ang tagna ni Isaias natuman!
Kay ang usa ka Birhen nanganak,
ug human sa pagpanganak siya nagpabiling birhen sa gihapon.
Kay sa pagkatawo sa Dios,
iyang gibag-o ang tawhanong kinaiyahan.
Oh Inahan sa Dios, ayaw isalikway ang pangamuyo sa imong mga alagad
nga gihalad dinhi sa imong templo.
Kay imong gikugos ang maloloy-on nga Dios diha sa imong mga bukton,
kaloy-i ang imong mga alagad
ug pag-ampo kaniya nga maluwas ang among mga kalag.

Ang mga Tropar

Tropar sa Pagkabanhaw

Sa dihang gisira ang bato sa mga Hudeo,
samtang ang mga sundalo nagbantay sa imong labing-balaang lawas,
nabanhaw ka sa ikatulong adlaw, oh Manluluwas,
naghatag kag kinabuhi sa tanang katawhan.
Busa, nagsinggit ang tanang gahum sa langit kanimo,
oh Maghahatag sa kinabuhi.
Himayaon ang imong pagkabanhaw, oh Kristo.
Himayaon ang imong gingharian.
Himayaon ang imong kapaigoan,
kay mahigugmaon ka man sa katawhan.

Theotokion sa Pagkabanhaw

Sa dihang si Gabriel naghatag sa mensahe kanimo, oh Birhen,
ang Magtutudlo nagdawat og unod diha kanimo.
Ikaw mao ang balaang Arka nga gihisgutan sa matarung nga si David.
Sa imong tagoangkan gidala ang Magbubuhat
ug ikaw nahimong mas lapad kay sa kalangitan.
Himaya kaniya nga mipuyo diha kanimo;
himaya kaniya nga gipakatawo gikan kanimo;
himaya kaniya nga nagpagawas kanato diha sa imong pagpanganak.

Kontak sa Pagkabanhaw

Nabanhaw ka nga mahimayaon
gikan sa lubnganan, ingon nga Dios,
ug gipabangon ang tanang katawhan diha sa imong kaugalingon.
Ang tawhanong kaliwat nagadayag kanimo isip Dios,
kay nawala ang kamatayon.
Si Adan naghimaya, oh Magtutudlo,
ug si Eva nagmalipay,
kay gipalingkawas na sila gikan sa pagkaulipon.
Busa midanguynguy sila kanimo,
gihatagan mo sa pagkabanhaw ang tanan, oh Kristo.