Bisperas sa sabado sa gabii: Tono 2

Ginoo, Kanimo mitu-aw ako

Dali, manimba kita sa Dios nga Pulong
nga gipanganak sa Amahan sa wala pa ang katuigan
ug gipakatawo ni Birhen Maria.
Sa kinabubut-on gilahutay niya ang krus ug paglubong,
Ug sa iyang pagkabanhaw gikans a mga patay,
giluwas niya ako, ang makasasala.

Ang sumbong batok kanato
gilansang sa krus diha kang Kristo nga atong Manluluwas;
gipapas niya kini ug giguba ang kamandoan sa kamatayon.
Magsimba kita sa iyang pagkabanhaw diha sa ikatulong adlaw.

Kauban ang mga arkanghel,
Daygon nato ang pagkabanhaw ni Kristo,
atong Manluluwas, ug Manunubos.
Mobalik siya nga mahimayaon ug adunay gahum
alang sa paghukom sa kalibutan nga iyang binuhat.

Ang Anghel nagmantala kanimo,
Ang Magtutudlo nga gilansang sa krus ug gilubong.
Gisultihan niya ang mga kababaehan:
“Dali ug tan-awa ninyo ang lugar diin ang iyang lawas.
Nabanhaw siya, sumala sa iyang giingon, kay gamhanan man siya.”
Nagasimba kami kanimo, oh bugtong walay-kamatayon.
Maluoy ka kanamo, oh Kristo, Maghahatag sa kinabuhi.

Pinaagi sa imong Krus, imong gilaglag ang tunglo sa kahoy.
Sa imong paglubong, imong gibuntog ang kamandoan sa kamatayon.
Pinaagi sa imong pagkabanhaw,
imong gilamdagan ang tawhanong kaliwat,
oh Magtatabang, Kristo nga among Dios, himayaon ka.

Ang ganghaan sa kamatayon nagbukas kanimo
nga may kahadlok, oh Ginoo.
Ang mga gwardya sa Hades nangahadlok sa pagkakita kanimo.
Kay imong gibungkag ang mga sira sa pultahan
ug giwasak ang puthawng mga kadena.
Imo kaming gipalingkawas sa kangitngit, ug sa landong sa kamatayon.
Gibungkag nimo ang among mga gapos.

Dali manimba kita diha sa templo sa Dios.
nga nag-awit sa kaluwasan.
Limpyohi ang among mga sala,
kay gilansang ka sa krus ug nabanhaw na,
ug anaa na ka sa dughan sa Amahan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Karon, ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Ang landong sa Balaod nawagtang sa dihang ang grasya niabot.
Sama sa nagsunog ang sapinit nga walay pagkahurot.
Sa ingon nanganak ang Birhen, apan siya nagpabilin nga birhen.
Nasubang ang Adlaw sa katarung imbis sa haligi sa kalayo.
Imbis kang Moises, aduna si Kristo, nga Manluluwas sa atong mga kalag. 

Aposticha

Ang pagkabanhaw mo, oh Kristo among Manluluwas,
nagdan-ag sa tibuok kalibutan.
Nabawi ang imong mga binuhat.
Himayaon ka, oh Makagagahum nga Ginoo.

Oh Manluluwas, pinaagi sa kahoy,
giwagtang mo ang tunglo sa karaang kahoy.
Sa imong paglubong, imong gibuntog ang gahum sa kamatayon.
Gilamdagan mo ang among kaliwatan sa imong pagkabanhaw.
Oh Maghahatag sa kinabuhi, Kristo among Dios, himayaon ka.

Oh Kristo, sa dihang nakita ka nga gilansang sa krus,
imong gipasig-uli ang katahum sa imong binuhat.
Ang mga sundalo nagpakita sa kaminanap nila
sa dihang gidugsak nila ang imong kilid sa bangkaw.
Ang mga Hebreohanon, wala masayod sa imong gahum,
naghangyo nga sirhan ang imong lubong.
Apan, tungod kay puno ka man sa kaluoy
imong gidawat ang paglubong
ug nabanhaw ka sa ikatulong adlaw.
Oh Ginoo, himayaon ka.

Oh Kristo, Maghahatag sa kinabuhi,
alang sa mga patay, sa kinabubut-on, imong gilahutay ang kamatayon
Ingon nga Gamhanan, mikanaug ka sa Hades
aron sa pagluwas sa mga naghulat sa imong pag-abot.
Naghatag ka kanila’g kinabuhi sa Paraiso inay sa hades.
Hatagi kanamo, nga naghimaya sa imong pagkabanhaw sa ikatulong adlaw,
ang paghinlo sa among mga sala, ug dakong kaluoy.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Ang usa ka bag-ong milagro
naglabaw sa tanang mga milagro kaniadto.
Kinsa ang nahibalo sa usa ka inahan nga nanganak nga walay amahan;
nga nagsapnay sa iyang Magbubuhat?
Kining pagkatawo mao ang kabubut-on sa Dios.
Tungod kay ikaw nagsapnay kaniya ingon nga usa ka masuso, oh labing lunsay,
ug tungod kay ikaw adunay inahanong maisugon sa iyang atubangan:
ayaw paghunong sa pag-ampo alang kanamo nga nagapasidungog kanimo,
nga siya maluoy ug luwason ang atong mga kalag.

Ang mga Tropar

Troparion

Sa dihang mikanaug ka ngadto sa kamatayon,
oh Kinabuhing walay kamatayon,
gipatay mo ang Hades pinaagi sa kilat sa imong pagka-Dios.
Ug sa dihang gibanhaw mo ang mga patay
gikan sa kahiladman
ang tanang mga panon sa kalangitan nagsinggit kanimo:
oh Kristo, among Dios, nga Maghahatag sa kinabuhi, himayaon ka.

Theotokion

Labaw pa sa panabut, ug labing mahimayaon
mao ang tanan nimong mga misteryo, oh Theotokos;
sinilyohan sa pagkaputli,
gitipigan sa pagkabirhen.
Ikaw ang tinuod nga Inahan sa Dios.
Pangamuyo kaniya nga luwason ang among mga kalag.

Kontakion

Mibangon ka gikan sa lubnganan,
oh labing gamhanang Manluluwas.
Nalisang ang Hades sa pagtan-aw niining kahibulongan.
Nabanhaw na ang mga patay,
ug ang tanang binuhat nagmaya uban kanimo sa pagtan-aw niini.
Nagmalipayon si Adan,
ug ang tibuok kalibutan nagdayeg kanimo
sa kahangtoran, oh akong Manluluwas.