Bisperas sa Sabado sa gabii: Tono 3

Ginoo, Kanimo mitu-aw ako

Pinaagi sa imong krus, oh among Manluluwas.
Ang gahum sa kamatayon nabungkag.
Ang pagpanglingla sa yawa nawagtang.
Ang tawhanong kaliwat, nga naluwas pinaagi sa pagtuo,
naghalad kanimo sa matag gabii ang alawiton.

Nalamdagan ang tanan sa imong pagkabanhaw, oh Ginoo.
Ang Paraiso naabli na pag-usab.
Ang tanang binuhat, nga nagdayeg kanimo,
nagahatag kanunay kanimo ang alawiton.

Gihimaya nako ang gahum sa Amahan, ug sa Anak.
Gidayeg nako ang awtoridad sa Espiritu Santo:
Ang pagka-Dios nga dili mabulag ug dili binuhat
ang Trinidad usa og pagka-Dios, nga nagahari sa kahangtoran.

Nagayukbo kami sa imong bilihong krus, oh Kristo.
Nagahimaya ug nagadayeg kami sa imong pagkabanhaw
kay pinaagi sa imong mga samad nangaayo kaming tanan.

Magdayeg kita sa Manluluwas
nga nagpakatawo pinaagi sa Birhen,
tungod kay gilansang siya sa krus alang kanato;
ug nabanhaw sa ikatulong adlaw,
naghatag kanato og dakung kaluoy.

Si Kristo nikanaug sa Hades,
nga nagmantala sa maayong balita:
“Tan-awa, karon, ang akong kadaugan.
Ako ang pagkabanhaw, pangunahan ko kamo sa paggawas,
kay gibungkag ko na ang mga sira sa pultahan sa kamatayon.”

Nagabarog kami nga dili takus sa imong labing-santos nga templo,
oh Kristong Dios, ug nagahalad sa alawiton sa gabii,
nagatuaw gikan sa kahiladman.
Lamdagi ang kalibutan sa imong pagkabanhaw sa ikatulong adlaw.
Oh Mahigugmaon sa tawhanong kaliwat,
ipahilayo ang imong mga katawhan sa kamot sa imong mga kaaway.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espirito Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Unsaon nga dili kita mahibulong,
oh labing-gipasidungog nga Inahan?
Kay, walay lalaki, ikaw nanganak diha sa unod
sa Anak kinsa mao ang Dios ug ang Tawo.
Siya gipanganak sa Amahan nga walay inahan sa wala pay katuigan.
Gitipigan niya ang kahingpitan sa matag kinaiyahan
nga walay kausaban, walay pagsagol, walay kabulag;
apan sa bug-os nagbantay siya sa mga hiyas sa matag kinaiyahan.
Oh Rayna ug Birheng Inahan,
pangamuyo kaniya sa pagluwas sa mga kalag
namong mga nagasugid sumala sa tinuod nga pagtuo
nga ikaw mao ang Theotokos. 

Aposticha

Gingitngit mo ang adlaw pinaagi sa imong pag-antos, oh Kristo,
Apan ang tibuok binuhat gidan-ag sa kahayag sa imong pagkabanhaw.
Dawata ang among magabii nga mga alawiton,
oh ikaw nga Mahigugmaon sa mga tawo.

Oh Ginoo, gidan-ag ang tibuok uniberso
sa imong magbubuhat-kinabuhi nga pagkabanhaw.
Pinaagi niini gipabalik ang imong binuhat sa pasig-uli
Giluwas kami nimo sa tunglo ni Adan, ug maga-awit kami,
oh labing-gamhanang Ginoo, himayaon ka.

Ikaw ang Dios nga dili magbag-o.
Apan sa imong pag-antus diha sa unod, imong nausab.
Ang kalalangan dili makalahutay sa pagtan-aw kanimo sa krus.
Napuno kini sa kahadlok, samtang nagadayeg sa imong pagkamapailubon.
Pinaagi sa pagkanaog sa Hades
ug pagbanhaw diha sa ikatulong adlaw,
Gitugot mo sa kalibutan ang kinabuhi ug dakong kaluoy.

Gipailub mo ang kamatayon, oh Kristo,
aron makalingkawas ang tawhanong kaliwat gikan sa kamatayon.
Sa ikatulong adlaw nabanhaw ka gikan sa mga patay,
nagpabanhaw uban kanimo ang mga nakaila kanimo isip Dios.
Gilamdagan mo ang kalibutan; himayaon ka.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espirito Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pinaagi sa kabubut-on sa Amahan,
gipanamkon ang Anak sa Dios nga walay binhi, pinaagi sa Espiritu Santo.
Nahimugso na siya gikan sa Amahan
sa wala pay katuigan, nga walay inahan.
Apan karon, alang sa atong kaayohan, oh Inahan
niabot siya gikan kanimo nga walay Amahan sa unod.
Ayaw hunong sa paghangyo kaniya
nga maluwas ang among mga kalag sa kadaut.

Ang mga Tropar

Tropar sa Pagkabanhaw

Pagmaya, oh kalangitan,
ug pagsadya, oh kalibutan,
kay gipakita sa Ginoo ang iyang gahum pinaagi sa iyang kamot.
Gibuntog niya ang kamatayon pinaagi sa iyang kamatayon.
Siya ang unang nabanhaw gikan sa mga patay.
Gikan sa sabakan sa Hades gihaw-as kita niya
ug gihatag niya ang dakong kaluoy sa kalibutan.

Theotokion

Nagadayeg kami kanimo isip tigpataliwala sa among kaluwasan,
oh Birhen Inahan sa Dios,
kay imong Anak ug Dios, nga nakadawat ug unod gikan nimo.
mibuot sa pag-antus diha sa krus.
Iya kaming giluwas sa kamatayon,
kay mahigugmaon man siya sa katawhan.

Kontak sa Pagkabanhaw

Nabangon ka karong adlawa gikan sa lubnganan, oh Maloloy-on.
Ug imo kaming gigiya pagawas sa pultahan sa kamatayon.
Karon si Adan ug Eva nagsayaw sa kalipay
kauban ang mga propeta ug mga patriarka,
walay hunong sa pagdayeg sa diosnong gahum sa imong awtoridad.