Bisperas sa Sabado sa gabii: Tono 4

Ginoo, Kanimo mitu-aw ako

Gihimaya namo ang imong pagkabanhaw
sa ikatulong adlaw, oh Kristong Dios,
kanunayng gipasidunggan namo
ang imong maghahatag-kinabuhi nga Krus.
Tungod niini imong gibag-o ang madunot nga tawhanong kinaiyahan.
Oh Makagagahum,
giablihan nimo pag-usab ang dalan
sa tungasanan ngadto sa langit
kay ikaw matarung ug mahigugmaon sa katawhan.

Oh Manluluwas, imong gitangtang ang paghukom sa silot
tungod sa kalapasan diha sa kahoy sa Paraiso,
pinaagi sa paglansang sa kahoy nga Krus,
sa imong kaugalingong kabubut-on.
Pinaagi sa imong pagkanaug sa Hades,
oh labing gamhanang Dios,
imong gibugto ang mga kadena sa kamatayon.
Busa, among gisimba ang imong pagkabanhaw gikan sa mga patay,
naga-awit sa kalipay,
Himayaon ka, oh labing gamhanang Ginoo.

Imong gibungkag ang mga ganghaan sa Hades, oh Ginoo,
pinaagi sa imong kamatayon
imong gipala ang gingharian sa kamatayon.
Imong giluwas ang tawhanong kaliwat gikan sa pagkadunot,
imong gihatag sa kalibutan og kinabuhi,
pagkadili-madunot, ug dakong kaluoy.

Dali, kamong katawhan!
Mag-awit kita sa pagkabanhaw sa Manluluwas sa ikatulong adlaw.
Tungod niini, kita gipagawas
gikan sa dili mabugto nga gapos sa Hades.
Tungod niini nakadawat kita og kinabuhi
ug pagkadili-madunoton.
Luwasa kami pinaagi sa imong pagkabanhaw,
oh maghahatag-kinabuhi
ug labing gamhanang Manluluwas, himayaon ka.

Ang mga anghel ug ang mga tawo
|nagaawit sa imong pagkabanhaw
sa ikatulong adlaw, oh Manluluwas.
Tungod niini, nalamdagan ang mga kinatumyan sa kalibutan.
Tungod niini kami nabuhian gikan sa pagkaulipon sa kaaway.
Luwasa kami pinaagi sa imong pagkabanhaw,
Oh maghahatag-kinabuhi
ug labing gamhanang Manluluwas, himayaon ka.

Imong gibungkag ang tumbaga nga mga ganghaan,
ug gibugto ang mga kadena sa kamatayon, oh Kristong Dios.
Gipabangon mo ang tawhanong kaliwat nga nahulog.
Oh Ginoo nga nabanhaw gikan sa mga patay, himayaon ka.

Oh Ginoo, ang imong pagpanganak gikan sa Amahan
mao ang wala pay katuigan ug walay katapusan.
Ang imong pagkatawo gikan sa Birhen
dili matukib sa pulong ug pagpanabot.

Sa imong pagkanaog sa Hades,
nangalisang ang yawa ug ang iyang mga anghel.
Imong gibuntog ang kamatayon,
ug nabanhaw ka sa ikatulong adlaw,
nga naghatag sa pagkadili-madumoton ug kaluoy sa katawhan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang propeta nga si David
nahimong katigulangan sa Ginoo pinaagi kanimo, oh Birhen.
Iyang gipamulong diha sa Salmo
ang mahitungod sa kinabulongang buhat diha kanimo.
Siya misulti mahitungod sa Magbubuhat sa mga kahibulongan diha kanimo,
Kay gitinguha sa Dios nga mahimong tawo
nga walay Amahan pinaagi sa unod
gikan kanimo oh Reyna, kinsa nagbarog sa iyang tuong kamot.
Ug siya nga tinubdan sa kinabuhi,
nagpahayag nga ikaw mao ang iyang inahan.
|Buot niyang ibalik ang iyang larawan
nga mahimong madunot sa mga pasyon.
Busa, iyang nahipalgan ang nawalang karnero sa bukid
ug iya kining gikarga sa iyang abaga.
Gidala niya kini sa iyang Amahan,
ug gihiusa kini sa langitnong mga gahum.
Ang imong Anak nga si Kristo puno sa madagayaong kalooy;
giluwas niya ang kalibotan, oh Theotokos.

Aposticha

Pinaagi sa pagtungas sa Krus, oh Ginoo,
imong giwala ang among napanunod nga tunglo.
Sa imong pagkanaug ngadto sa Hades
imong gibuhian ang mga binihag,
ug gihatag sa pagkadili-madunoton ang tawhanong kaliwat.
Busa, sa mga awit, nagahimaya kami
sa imong maghatag-kinabuhi ug magaluwas nga pagkabanhaw.

Sa imong pagbitay sa kahoy,
oh bugtong gamhanang Ginoo,
natay-og ang tanang binuhat.
Sa imong paghigda sa lubnganan,
imong gipabangon ang tanang anaa sa lubnganan.
Ikaw naghatag og kinabuhi ug pagkadili-madunoton
ngadto sa tawhanong kaliwat.
Busa, sa mga awit, nagahimaya kami
sa imong pagkabanhaw sa ikatulong adlaw.

Gitugyan ikaw, oh Kristo,
sa malinapasong kaliwatan nga mga Hudeo
ngadto sa paghukom ni Pilato aron ilansang ka sa krus.
Sa ingon niana, napamatud-an sila
nga dili mapasalamaton kanimo nga ilang Panabang.
Apan sa kinabubut-on nag-antus ka sa paglubong.
Ug tungod sa imong gahum
nabanhaw ka sa ikatulong adlaw ingon nga Dios,
nga naghatag kanamo sa kinabuhing walay katapusan
ug sa dakung kaluoy.

Ang kababayehan nangabot sa imong lubnganan
uban sa mga luha,
nangita kanimo apan wala ka nila mahikaplagi.
Naghilak sila uban sa pagminatay, ug nagasinggit:
“Alaot kita, oh among Manluluwas!
Oh Hari sa tanan, gi-unsa ka sa pagkawat?
Unsang dapit ang mahimo sa paghupot
sa imong maghatag-kinabuhi nga lawas?”
Usa ka anghel mitubag kanila:
“Ayaw kamo paghilak, apan dali
ug imantala nga ang Ginoo nabanhaw,
naghatag kanato og kalipay,
kay siya ang bugtong Maluloy-on.”

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Paminawa ang mga hangyo sa imong mga alagad,
oh walay-ikasaway nga Birhen;
ipahunong na ang mga hulga batok kanamo.
Ipahilayo kami sa matag kasakit,
kay kami adunay kanimo
ingon nga sa among sigurado ug lig-on nga angkla.
Oh Reyna, ayaw intawon kami isalikway.
Kay nagtawag kami kanimo sa pakitabang.
Iampo mo kami nga may pagtuo.
Pagmaya, oh Birhen kinsa panabang sa tanan.
Kay ikaw ang kalipay ug kapasilongan
ug kaluwasan sa among mga kalag.

Ang mga Tropar

Tropar sa Pagkabanhaw
Sa dihang ang kababaehang disipulo sa Ginoo
nasayod gikan sa anghel ang malipayong balita sa pagkabanhaw,
ila nang gisalibay ang panulondong tunglo
ug malipayon nga nagbalita sa mga apostoles,
“Gibuntog na ang kamatayon!
Nabanhaw na si Kristong Ginoo,
naghatag og dakong kaluoy sa kalibutan.”

Theotokion sa Pagkabanhaw

Ang tinago nga nalilong sa wala pa ang katuigan
ug wala maila sa mga anghel,
gipadayag sa yuta pinaagi kanimo, oh Theotokos:
ang Dios nagpakatawo gikan nimo sa pakighiusa nga walay pagkasagol.
Sa kinabubut-on naglahutay siya sa krus alang kanamo.
diin gibanhaw niya ang unang-binuhat nga tawo.
Ug giluwas niya ang atong mga kalag sa kamatayon.

Kontak sa Pagkabanhaw
Ang akong Manluluwas ug Manunubos,
nga nabanhaw sa lubnganan isip Dios
nagpalingkawas sa tanan gikan sa ilang mga kadena.
Gibungkag niya ang mga sira sa ganghaan sa Hades.
Ug ingon nga Ginoo, nabanhaw siya sa ikatulong adlaw.