Bisperas sa Sabado sa gabii: Tono 4

Ginoo, Kanimo mitu-aw ako

Pinaagi sa imong bililhong krus, oh Ginoo,
Gipakaulawan mo ang yawa.
Sa imong pagkabanhaw, gihabolan mo ang ikot sa sala,
ug giluwas kami gikan sa mga ganghaan sa kamatayon.
Himayaon ka, bugtong Anak sa Amahan. 

Si Kristo gidala sama sa karnero sa ihawanan,
aron nga paghatagan ang kabanhaw sa tawhanong kaliwat.
Ang mga prinsipe sa Hades nahadlok niini,
kay naabli ang ganhaan sa kasub-anan.
Nakasulod si Kristo nga Hari sa himaya,
nag-ingon sa mga ginapus sa talikala: Lakaw na!
Ug sa mga anaa sa kangitngit: Umari kamo dinhi sa kahayag!

Oh dakong katingalahan!
Ang Magbubuhat sa dili makitang mga butang,
nag-antos sa unod
tungod sa iyang gugma sa katawhan.
Ug nabanhaw siya nga wala nay kamatayon.
Ngari kamo, mga kaliwat sa kanasoran, atong simbahon siya.
Ug, giluwas gikan sa mga sayop tungod sa iyang kalooy,
Nakakat-on kita sa pag-awit sa usa ka Dios sa tulo ka Persona.

Among gihalad ang matag-gabii nga mga himno,
oh Kahayag nga walay pagsalop,
kay ikaw mianhi sa niining katapusang mga adlaw
ngadto sa kalibutan diha sa unod.
Ikaw nikanaug sa Hades aron pagwagtang sa iyang kangitngit.
Imong gipahayag ang pagkabanhaw sa mga nasod.
Himayaon ka, oh Ginoo ug Maghahatag sa kahayag.

Gihimaya ka namo, oh Kristo,
ikaw ang Tigpasiugda sa among kaluwasan,
kay pinaagi sa imong pagkabanhaw gikan sa mga patay,
ang kalibutan maluwas sa panglimbong.
Ang kwayir sa mga anghel nagakalipay
samtang ang limbong sa mga demonyo mao ang giwagtang
Si Adan, nga napukan, karon nagabangon,
ug gipukan na ang yawa.

Gimandoan ang mga guwardiya sa malinapason kaliwat sa mga Hudiyo
aron sa pagtago sa pagkabanhaw ni Kristo.
“Dad-a ang kuwarta ug sultiha:
Ang lawas gikawat gikan sa lubnganan samtang kami nangatulog.”
Apan kinsa ang nakadungog sa usa ka patayng lawas nga gikawat?
Ang lawas gipahumot ug hubo,
ug nabilin ang iyang lubnganang bisti sa iyang lubong?
Ayaw palimbong, kamong mga Hudeo!
Basaha ang mga pulong sa mga propeta, ug intindiha.
Si Kristo ang Manunubos sa kalibutan ug Labing Gamhanan.

Ginoo, nadakpan mo ang Hades
ug gitumban ang kamatayon;
imong gidan-agan ang kalibutan pinaagi sa imong bililhong krus.
Oh Manluluwas: maluoy ka kanamo.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Sa Pulang Dagat sa kaniadto,
usa ka image sa Birheng Pangasaw-onon gipadayag nang daan.
Didto si Moises nagbahin sa tubig,
ug dinhi si Gabriel nagtabang sa milagro.|
Didto, ang mga Israelinhon nagtabok sa dagat nga wala mabasa.
Dinhi, ang Birhen nagpakatawo kang Kristo nga walay binhi.
Human sa pagtabok sa Israel, ang dagat dili na kaagihan;
human sa pagpakatawo sa Emmanuel, ang Birhen nagapabilin nga ulay.
Oh Ginoo, kinsa anaa sa wala pa ang paglalang
ug nagpakita ingon nga tawo: maluoy ka kanamo.

Aposticha

Amo kang gibayaw pinaagi sa mga himno sa pagdayeg,
oh Kristo, among Manluluwas,
nga nahimong nagpakatawo
nga dili mawad-mibulag gikan sa langit.
kay, ingon nga Ginoo nga nahigugma sa katawhan,
Nag-antos ka sa krus ug kamatayon alang sa among kaayohan.
Gibuntog mo ang ganghaan sa Hades.
Nabanhaw ka sa ikatulong adlaw,
ug giluwas ang among mga kalag.

Sa dihang gidughang ang imong kiliran,
oh Maghahatag sa kinabuhi,
gibubo mo ang mga sapa sa pagpasaylo,
sa kinabuhi ug sa kaluwasan alang sa tanan.
Nag-antus ka sa kamatayon diha sa unod,
naghatag kanamo sa pagka-walay-kamatayon.
Pinaagi sa pagkabilanggo sa lubnganan gipagawas mo kami.
Nabanhaw mo kami uban sa imong kaugalingon sa himaya,
kay ikaw mao ang Dios.
Busa motuaw kami kanimo:
Oh Ginoo nga mahigugmaon sa katawhan, himayaon ka.

Makalilisang ng imong kamatayon sa krus,
ug imong pagkanaug sa Hades,
Oh Dios, nga mahigugmaon sa katawhan.
Gikurakot mo ang Hades ug gibuhian ang dugay nang nabilanggo.
Giablihan mo ang paraiso ug gidawat mo sila didto.
Maingon usab kanamo mga naghimaya
sa imong pagkabanhaw sa ikatulong adlaw.
Ihatag ang kapasayloan sa among mga sala.
Iihap kaming takus sa pagpuyo sa Paraiso.
Kay ikaw ra ang Maluloy-on.

Sa among kaayohan, gidawat mo ang Pasyon sa lawas.
ug pagkabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulong adlaw.
Ayoha ang mga Pasyon sa among unod,
ug pabangona kami gikan sa among dautang mga kalapasan,
ug luwasa kami.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh labing talahurong Birhen,
ikaw ang templo, ug ganghaan,
ang palasyo ug trono sa Hari.
Gikan kanimo si Kristo nga Ginoo, akong Manunubos
nagpakita sa iyang kaugalingon
ngadto sa mga nangatulog diha sa kangitngitan.
Siya mao ang Adlaw sa pagkamatarung.
Buot siyang magdan-ag
sa mga tawo nga iyang gilalang sa iyang larawan
pinaagi sa iyang kaugalingong kamot.
Nagpanag-iya ka sa inahanong kaisog sa atubangan niya,
oh labing-dungganang Birhen,
busa iampo mo kami kaniya nga walay hunong
nga ang among mga kalag maluwas.

Ang mga Tropar

Tropar sa Pagkabanhaw

Kamong magtutuo, magadayeg kita ug magsimba
sa walay-sinugdanan nga Pulong.
Nga pariho og pagkaDios sa Amahan, ug sa Espiritu Santo.
Gianak siya sa Birhen, alang sa atong kaluwasan.
Gitugotan niya nga pagabayawon diha sa krus sa unod,
aron lahutayon ang kamatayon, ug banhawon ang mga patay.
Pinaagi sa iyang mahimayaong pagkabanhaw.

Theotokion

Paglipay, oh ganhaan sa Ginoo,
nga walay bisan kinsa makapangahas sa pag-abli kon dili mo itugot.
Paglipay, oh tigpanalipod sa dingding
ug balay sa mga naninguha kanimo nga ilang kapasilongan.
Paglipay, oh pantalan nga dili matandog bisan unsang unos.
Kay bisang walay lalaki,
ikaw nanganak sa lawas sa imong Magbubuhat ug Dios.
Ayawg isalikway kaming mga nagadayeg kanimo
ug nagasimba sa imong Anak.

Kontak sa Pagkabanhaw

Mikanaug ka ngadto sa Hades, oh akong Manluluwas.
Gibungkag mo ang sira sa ganghaan isip gamhanan.
Gibanhaw mo ang mga patay isip Magbubuhat,
ug gilaglag mo ang ikot sa kamatayon.
Imong giluwas si Adan gikan sa tunglo
ug kaming tanan nagatu-aw kanimo, Ginoo: Luwasa kami.
Kay gihigugma mo ang katawhan.