Bisperas sa Sabado sa gabii: Tono 6

Ginoo, Kanimo mitu-aw ako

Ikaw nagmadaugon sa Hades, oh Kristo.
Ikaw lamang ang gawasnon sa taliwala sa mga patay.
Misaka ka sa krus.
Uban sa imong kaugalingon, gipabangon mo
silang tanan nga naglingkod sa landong sa kamatayon.
Nag-inom kami sa kinabuhi gikan sa imong kahayag,
gamhanang Manluluwas, maluoy ka kanamo.

Karon si Kristo nagyatak sa kamatayon,
kay Siya nabanhaw ingon sa iyang gitagna.
Manag-awit kitang tanan niining himno,
kay gihatag niya ang kalipay ngadto sa kalibutan:
Oh Kahayag nga dili maduolan,
ikaw nga tuboran sa kinabuhi,
gamhanang Manluluwas, maluoy ka kanamo.

Asa kaming mga makasasala mokalagiw gikan kanimo?
Gipuno mo ang tanang binuhat.
Sa kalangitan? Nagpuyo ka didto.
Sa Hades? Ug didto gibuntog ko ang kamatayon.
Sa kahiladman ba sa dagat?
Bisan pa didto nagatrabaho ang imong kamot.
Busa nagakalagiw kami nganhi kanimo
ug nagayukbo sa imong atubangan, nga naga-ingon:
Ingon nga ikaw nabanhaw gikan sa mga patay,
maluoy ka kanamo.

Gipasidunggan namo ang imong krus, oh Kristo.
Nagaawit ug nagahimaya kami sa imong pagkabanhaw,
Kay ikaw mao ang among Dios,
ug wala kami makaila ug lain nga ginoo gawas kanimo.

Kanunay natong dayegon ang Ginoo,
nagaawit sa iyang pagkabanhaw
kay milahutay siya sa krus,
nagbuntog sa kamatayon pinaagi sa kamatayon.

Himayaon ang imong gahum, oh Ginoo!
Napukan mo siyang may gahum sa kamatayon.
Pinaagi sa imong krus imo kaming gibag-o,
ug gihatagan kami sa kinabuhi ug pagkadili-madunoton.

Oh Ginoo, ang imong paglubong
maoy nagbungkag ug nagpatibulaag sa mga kadena sa Hades
Ang imong pagkabanhaw gikan sa mga patay
naglamdag sa kalibutan, oh Ginoo.
Himayaon ka.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kinsa ba ang dili motawag kanimo nga bulahan,
oh balaang Birhen?
Kinsa ba ang dili moawit
sa imong labing putli nga pagpanganak?
Nagsidlak ang bugtong Anak gikan sa Amahan
sa wala pa ang katuigan,
apan gikan nimo nakabaton siya og lawas
sa paagi nga dili-matukib.
Dios man siya, ug nahimong tawo alang sa atong kaayohan.
Dili mabahin sa duha ka personas,
apan gipadayag nga usa ra,
sa duha ka kinaiyahan, nga walay pag-usab.
Oh halangdon ug labing bulahang Reyna,
iampo mo kami kaniya
nga kaloy-an ang among mga kalag.

Aposticha

Ang mga anghel sa kalangitan
nag-awit og pagdayeg sa imong pagkabanhaw,
oh Kristo among Manluluwas.
Itugot namo, dinhi sa yuta,
ang paghimaya kanimo sa putli nga kasingkasing.

Ingon nga Labing Gamhanang Dios,
gibungkag mo ang tumbagang mga ganghaan,
ug gidugmok ang mga tangkol sa Hades.
Imong gibanhaw ang tawhanong kaliwat
nga gipukan sa karaang.
Busa sa hiniusa nga tingog motuaw kami kanimo:
Oh Ginoo kinsa nabanhaw gikan sa mga patay,
himayaon ka!

Gitinguha ni Cristo nga ibawi kita sa paraiso
sa diha na napukan kita.
Gilansang siya sa krus ug gilubong.
Ang kababaehan nagdala og pahumot,
nga nangita kaniya, nga naghilak ug nagasinggit:
Alaut kami, oh Manluluwas.
Unsang dapit ang kayang mopugong
sa imong maghahatag-kinabuhi nga lawas?
Umari kanamo, sumala sa imong gisaad,
ug kuhaa ang among mga luha.
Unya ang anghel mipakita kanila, ug miingon:
Hununga na ang inyong pagminatay,
ug imantala ang mga apostoles
nga ang Ginoo nabanhaw,
naghatag kanato og kaputli ug dakong kaluoy.

Gilansang ka sa krus sa kinabubuton, oh Kristo.
Sa imong paglubong gikurakot mo ang kamatayon.
Nabanhaw ka sa ikatulong adlaw
ingon nga Dios diha sa himaya,
nga naghatag sa kalibutan ang kinabuhing dayon
ug dakong kaluoy.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Akong Magbubuhat ug Manluluwas,
si Kristo nga Ginoo,
nahimugso gikan kanimo, oh labing-putli nga Birhen,
Pinaagi sa pagsul-ob sa akong kinaiyahan,
iyang gihatagan og kagawasan si Adan
gikan sa karaang tunglo.
Nagahimaya kami kanimo nga walay hunong
Kay ikaw ang Inahan sa Dios.
Pagmaya, oh langitnong kalipay!
Pagmaya, oh Rayna!
Ikaw ang tigpataliwala, tigpanalipod,
ug kaluwasan sa among mga kalag.

Ang mga Tropar

Troparion sa Pagkabanhaw

Ang gamhanang mga anghel naa sa imong lubnganan.
Ang mga guwardya nahisama sa mga patay.
Si Maria nagbarog diha sa imong lubong,
nga nangita sa imong labing putli nga lawas.
Imong gibuntog ang Hades sa dili pag- ambit
sa pagkamadunoton niini.
ug mibalik ka aron sa pakigkita sa Birhen.
Gihatagan mo sa kinabuhi ang kalibutan,
oh Ginoo, nga nabanhaw gikan sa mga patay,
Himayaon ka.

Kontak sa Pagkabanhaw

Pinaagi sa iyang magbubuhat-kinabuhi nga kamot,
Si Kristo nga atong Dios, ang Maghahatag sa kinabuhi
nagbanhaw sa tanang mga patay, gikan sa walog sa kaalaut.
Gihatagan niya sa pagkabanhaw ang katawhan,
Kay siya ang Manluluwas sa tanan,
ang pagkabanhaw, ang kinabuhi, ug ang Dios sa tanan.

Theotokion

Gitawag mo ang imong Inahan ang bulahan.
Niari ka sa kinabubut-on diha sa imong Pasyon.
Nagpakita kag kasidlak diha sa Krus,
ug nangita sa pagbawi kang Adam.
Miingon ka sa mga anghel:
“Paglipay kamo uban nako, kay nakaplagan ang salapi nmga nawala.”
Imong gipahiluna ang tanang butang pinaagi sa kaalam, oh Dios,
Himayaon ka.