Bisperas sa Sabado sa Gabii: Tono 8

Ginoo, Kanimo mitu-aw ako

Gihalad namo kanimo ang among gabhiong himno,
ug ang pangatarungan nga sakripisyo, oh Kristo,
kay nakapahimuot kanimo ang pagkitag kaluoy kanamo,
pinaagi sa imong pagkabanhaw.

Oh Ginoo, ayaw isalikway kanamo gikan sa imong atubangan,
kondili intawon maluoy ka kanamo,
pinaagi sa imong pagkabanhaw.

Paglipay, oh balaang Siyon,
ang inahan sa mga simbahan ug puloy-anan sa Dios,
kay ikaw ang unang nakadawat sa kapasayloan sa mga sala,
pinaagi sa pagkabanhaw.

Ang pulong gipanganak sa Dios Amahan sa wala pay katuigan,
ug sa ulahing mga adlaw
gipakatawo sa Birhen nga dili minyoon.
Nag-antus siya sa kamatayon pinaagi sa paglansang sa krus,
ug ang tawhanong kaliwat nga dugay nang gipatay
karon naluwas pinaagi sa iyang pagkabanhaw.

Gihimaya namo ang imong pagkabanhaw
gikan sa mga patay, oh Kristo!
Sa ingon niana imong gipagawas ang kaliwat ni Adan
gikan sa kasakit sa Hades,
ug, isip Dios, naghatag ka sa kinabuhing dayon
ug dakong kaluoy ngadto sa kalibutan.

Himayaon ka, oh Kristo among Manluluwas,
ang bugtong Anak sa Dios, nga gilansang sa krus,
ug nagbangon gikan sa lubnganan sa ikatulong adlaw.

Nagahimaya kami kanimo, oh Ginoo
kay kinabubut-on milahutay ka sa krus alang sa among kaayohan.
Nagasimba kami kanimo,
oh makagagahum nga Manluluwas.
Ayaw kami isalikway sa imong atubangan,
apan dungga kami, ug luwasa kami,
pinaagi sa imong pagkabanhaw,
oh mahigugmaon sa katawhan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tungod sa iyang dakung gugma sa katawhan,
Ang Hari sa langit nikanaug sa yuta aron magpuyo uban sa mga tawo.
Nakabaton siyag lawas pinaagi sa Birhen ug natawo gikan niya
Gidawat sa bugtong Anak sa Dios ang tawhanong kinaiyahan
Duha siya og substansiya,
apan usa lang ka persona.
Gimantala siya nato nga hingpit nga Dios ug hingpit nga tawo,
ug isugid nato si Kristo nga atong Dios.
Pangaliyupo siya, oh Inahan nga dili minyo,
nga maluoy siya sa among mga kalag.

Aposticha

Nikanaug ka gikan sa langit,
ug misaka sa krus,
ikaw nga kinabuhi nga walay kamatayon
niabot aron mamatay,
ang matuod nga kahayag alang niadtong anaa sa kangitngit,
ang pagbanhaw niadtong nangalaglag
Oh among Manluluwas,
ug maghahatag sa kahayag, himayaon ka.

Nagahimaya kami kang Kristo, nga nabanhaw gikan sa mga patay.
Nakabaton siyag tawhanong lawas ug kalag,
ug nahimulag niini pinaagi sa iyang Pasyon.
Ang iyang putli nga kalag nikanaug sa Hades,
nga maoy iyang giagawan,
ug ang iyang balaang lawas wala madugta sa lubnganan.
Siya mao ang Manluluwas sa atong mga kalag.

Diha sa mga salmo ug awit,
gihimaya namo ang imong pagkabanhaw, oh Kristo;
sa niini imong gipalingkawas kami sa panglupig sa Hades.
Ug isip Dios, imong gitugot kanamo
ang kinabuhing dayon ug dakung kaluoy.

Oh Ginoo sa tanan,
dili-maduolan nga Magbubuhat sa langit ug yuta.
Pinaagi sa paglahutay sa krus,
ikaw nahimo nga tinubdan sa kinabuhi alang kanako.
Nagdawat sa paglubong, ug nagbangon nga mahimayaon,
imong gipabangon si Adan uban kanimo
pinaagi sa imong labing gamhanan nga kamot.
Himayaon ang imong pagkabanhaw sa ikatulong adlaw.
Sa niana, naghatag ka kanamo sa kinabuhing dayon
ug paghinlo sa among mga sala
kay ikaw ang maloloy-on.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Birhen nga dili minyo,
sa dili-matukib nga paagi
imong gipakatawo ang Dios sa unod.
Oh inahan sa labing hataas nga Dios,
dawata ang mga paghangyo sa imong mga alagad.
Oh walay ikasaway,
itugot ang paghinlo sa mga kalapasan sa tanan.
Dawata ang among petisyon,
ug pag-ampo nga kaming tanan maluwas.

Ang mga Tropar

Tropar sa Pagkabanhaw

Mikanaug ka gikan sa kahitas-an, oh Maloloy-on.
Giantus mo ang paglubong hangtod sa ikatulong adlaw,
aron maluwas kami gikan sa mga pasyon.
Oh Ginoo, nga among kinabuhi ug pagkabanhaw, himayaon ka.

Theotokion sa Pagkabanhaw

Alang sa among kaayohan, ikaw napakatawo sa Birhen,
ug giantus mo ang paglansang sa krus, oh Matarung.
Gibuntog mo ang kamatayon pinaagi sa kamatayon,
ug isip Dios, gipadayag mo ang pagkabanhaw.
Ayaw kami isalikway, kay giumol mo kami sa imong mga kamot.
Ipakita ang imong gugma sa tawhanong kaliwat, oh Maloloy-on.
Dawata ang mga pag-ampo sa Theotokos nga alang kanamo,
ug luwasa ang katawhan nga nagalaum diha kanimo nga among Manluluwas!

Kontak sa Pagkabanhaw

Mibangon ka gikan sa lubnganan, ng nagbanhaw sa mga patay.
Sila si Adan ug Eba naghudyaka sa kalipay tungod sa imong pagkabanhaw.
Ug gihimaya hangtod sa mga kinatumyan sa kalibutan
ang imong pagkabanhaw gikan sa mga patay, oh labing Maloloy-on.