Ang Pagkayab sa atong Ginoong Jesus Kristo

Sa Dakung Bisperas

Ginoo, mituaw ako

Tono 6: Ang Ginoo gibayaw ngadto sa langit, aron iyang ipadala ang Manlalaban sa kalibutan. Ang kalangitan nag-andam sa iyang trono; Ang mga panganod nag-andam sa iyang pagtungas. Ang mga anghel nahibulong sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga labaw pa sa ibabaw nila. Gidawat siya sa Amahan nga iyang gihuptan sa kahangturan sa iyang dughan. Ang Espiritu Santo nagsugo sa tanan niyang mga anghel: “Ibayaw ang atong mga ganghaan, kamong mga magmamando. Kamong tanan nga kanasuran, ipalakpak ang inyong mga kamot: kay si Kristo mitungas ngadto sa dapit diin siya anaa na sa kaniadto.”

Ginoo, sa imong pagkayab ang mga kerubin nahibulong, samtang sila nagtan-aw kanimo, ang Dios nga nagalingkod ibabaw kanila, nagasaka sa mga panganod; ug kami mohimaya kanimo, kay mapuanguron ka sa imong kalooy. Himayaon ka! (2x)

Samtang sa among pagkakita sa imong kahimayaan sa balaang mga bukid, oh Kristo, ikaw nga mao ang kahalangdon sa himaya sa Amahan, among gina awit ang katahum sa imong panagway, nga naporma sa kahayag. Ginasimba namo ang imong mga pag-antus, ginapasidunggan namo ang imong pagkabanhaw, ingon nga among ginahimaya ang imong mahimayaong pagkayab. Kaloy-i kami. (2x)

Ginoong Jesus Kristo, maghahatag sa kinabuhi: Ingon nga nakakita ang imong mga Apostoles nga gibutang ka sa mga panganod, puno sa mga pagbangotan ug mga luha sa kasubo, sila miingon: Magtutudlo, ayaw kami himoa nga mga ilo. Pinaagi sa kalooy imo kaming gihigugma ingon nga ikaw maloloy-on; apan, sumala sa imong gisaad, ipadala kanamo ang imong labing-balaan nga Espiritu aron sa paggiya sa among mga kalag sa kahayag. (2x)

Ginoo, ingon sa pagtuman sa imong misteryosong plano, imong gidala ang imong mga disipulo uban kanimo sa Bukid sa Olibo. Ug tan-awa, ikaw milabay sa kahitas-ang kalangitan. Alang kanako, nahimo ka nga kabus sama kanako, ug ikaw mikayab sama nga wala gayud nibiya. Ipadala karon ang imong labing-santos nga Espiritu, aron sa paglamdag sa among mga kalag. (2x)

Himaya… Karun ug sa kanunay… Labing matam-is nga Jesus, nga wala nagbulag gikan sa sabakan sa Amahan, ug nagpuyo taliwala sa mga tawo dinhi sa yuta ingon nga tawo: Karon ikaw mikayab sa himaya gikan sa Bukid sa Olibo. Ug among dayag nga gibayaw ang among napukan nga mga kinaiyahan pinaagi sa imong kaluoy, ikaw naglingkod niini uban sa Amahan. Busa ang langitnong mga pundok sa espirituhanong mga gahum nahibulong sa katingalahan ug nahibulong uban sa kahadlok. Ug nasakmit uban sa pangurog ilang gihimaya ang imong paghigugma alang sa katawhan. Sa samang higayon, samtang kami naghimaya sa imong pagkayab gikan kanamo, nangaliyupo kanimo ug nagaingon: Sa imong pagkayab, imong gipalipay ang mga disipulo ug ang Inahan sa Dios nga nanganak kanimo; sa ilang mga pag-ampo himua usab kami nga takus sa kalipay sa imong mga pinili, pinaagi sa imong dakung kalooy.

Pagsulod, Malipayong Kahayag

Ang mga Basahon

Prokimenon: Sa adlaw

Ang pagbasa sa panagna ni Isaias

Miingon ang Ginoo: Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid sa templo sa Ginoo mahimong pinakaimportante sa kabukiran ug sa kabungtoran. Ug modagsa niini nga bukid ang mga tawo nga naggikan sa tanang nasod. Moingon sila, “Dali, motungas kita sa bukid sa Ginoo, didto sa templo sa Dios ni Jacob. Kay tudloan kita niya sa iyang mga pamaagi aron magkinabuhi kita sumala niini.” (Isaiah 2:2-3)

Ang pagbasa sa panagna ni Isaias

Miingon ang Ginoo: “Katawhan sa Jerusalem, gawas kamo sa mga pultahan sa inyong siyudad, ug andama ninyo ang agianan alang sa uban pa ninyong katawhan. Hawani ninyo kinig mga bato, ug ipataas ang bandera nga ilhanan sa mga kanasoran nga gipabalik na sa Ginoo ang iyang katawhan.” Pamati! Nagpadala ang Ginoo niining mensahe alang sa tibuok kalibotan, “Ingna ang mga lumulupyo sa Siyon nga ang ilang Manluluwas moabot na, ug may dala siyang ganti. Tawgon sila nga, ‘Balaang Katawhan’ ug ‘Mga Linuwas sa Ginoo.’ Ug ang Jerusalem pagatawgon nga, ‘Gitinguha nga Siyudad,’ ug ang ‘Siyudad nga Wala na Isalikway.’” Kinsa kining nagaabot gikan sa Bosra nga sakop sa Edom nga nagbistig pula? Kinsa kining may harianong bisti, ug nagmartsa uban sa iyang gamhanang kusog? “Ako kini ang Ginoo nga nagmantala sa kadaogan sa iyang katawhan ug may gahom sa pagluwas.” Nganong labihan man ka pula ang iyang bisti sama sa bisti sa tawong magpupuga ug ubas? Mitubag ang Ginoo, “Sa akong kasuko gipuga ko ang mga nasod sama sa ubas. Ako lang ang nagpuga; walay miuban kanako. Ang ilang dugo nanglagsik sa akong bisti; mao nga namansahan kini.” Isugilon ko ang gugma sa Ginoo. Daygon ko siya tungod sa tanan niyang gihimo kanato. Daghang mga maayong butang ang iyang gihimo kanatong katawhan sa Israel tungod sa iyang dakong kalooy ug gugma. Miingon ang Ginoo, “Tinuod gayod nga sila ang akong katawhan; mga anak ko sila nga dili moluib kanako.” Busa giluwas niya sila. Sa tanan nilang mga pag-antos, nagaantos usab siya, ug giluwas niya sila pinaagi sa anghel nga nagpadayag sa iyang presensya. Tungod sa iyang gugma ug kalooy giluwas niya sila; giatiman niya sila sa tanang adlaw niadtong unang panahon. (62:10-63:3,7-9)

Ang pagbasa sa panagna ni Zacarias

Nianang adlawa, motindog siya sa Bukid sa Olibo, nga anaa sa sidlakang bahin sa Jerusalem. Mapikas kini nga bukid ug matunga gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Ang katunga sa bukid masibog ngadto sa amihan ug ang laing katunga masibog ngadto sa habagatan. Busa mahimong lapad kaayo nga kapatagan ang taliwala niini. Niana usab nga adlaw, motubod ang preskong tubig gikan sa Jerusalem. Ang katunga niini modagayday ngadto sa Patay nga Dagat ug ang katunga ngadto sa Dagat sa Mediteraneo. Magpadayon kini sa pagtubod sa ting-init ug sa ting-ulan. Ang Ginoo ang mahimong hari sa tibuok kalibotan. Siya lang ang ilhon nga Dios ug wala nay lain pa. Mahimong patag ang tibuok yuta gikan sa Geba sa amihan paingon sa Rimon sa habagatan sa Jerusalem. Apan magpabilin nga habog ang Jerusalem sa iyang nahimutangan. Pagapuy-an kini gikan sa Pultahan ni Benjamin paingon sa dapit diin atua ang Karaang Pultahan, ngadto na sa Pultahan sa Eskina; ug gikan sa Tore ni Hananel paingon sa pug-anan sa ubas sa hari. Dili na gayod laglagon pag-usab ang Jerusalem, ug ang mga lumulupyo niini magapuyo na nga luwas sa katalagman. (14:4,8-11)

Lity

Tono 1: Sa pagkayab sa kalangitan, oh Ginoo, diin ikaw mikunsad pag-usab, ayaw biyai kami nga mga ilo; moanhi unta ang imong Espiritu, nga magdala og kalinaw sa kalibutan; ipakita sa mga anak sa tawo ang imong gamhanang mga buhat, oh Ginoo nga mahigugmaon sa katawhan.

Mikayab ka, oh Kristo, sa imong Amahan nga walay sinugdanan, apan ikaw wala gayud nabulag gikan sa iyang sabakan nga walay utlanan. Ug ang langitnong mga gahum wala modawat nga ika-dugang sa tulo-kapilo nga himno sa pagdayeg; hinoon sila miila kanimo, Ginoo, ingon nga usa ka Anak: bugtong anak sa Amahan, bisan paghuman sa pagpakatawo. Sa kadaghan sa imong kaluoy, kaluy-i kami.

Ang imong mga anghel, oh Ginoo, miingon sa imong mga Apostoles: Mga katawhan sa Galilea, nganong nagtindog man kamo nga nagatan-aw sa langit? Kini mao si Kristo nga Dios, nga mikunsad gikan kaninyo ngadto sa langit. Siya mobalik pag-usab sa samang paagi sa inyong pagkakita nga siya paingon ngadto langit. Pag-alagad kaniya sa kabalaan ug pagkamatarung.

Sa imong pag-abut sa Bukid sa Olibo, oh Kristo, aron pagtuman sa maayong kalipay sa Amahan, ang mga manolonda sa langit nahibulong ug ang mga anaa sa ilalum sa yuta nangurog sa kahadlok; ang mga Tinun-an nagatindog nga nagkurog sa kalipay samtang nagsulti ka kanila. Ingon sa usa ka trono, ang panganod giandam alang kanimo, samtang ang langit miabli sa mga ganghaan niini, nga makita sa katahum, ug ang yuta nagpadayag sa iyang tinagong kailalumang dapit, aron mapadayag ang pagkapukan ni Adan ug sa iyang pagkayab. Apan ang imong mga lakang nagapasaka, nga daw ginahuptan sa kamot, samtang gikan sa imong baba nadungog ang kusog nga paghatag sa panalangin. Usa ka panganod ang midawat kanimo ug ang langit midala kanimo pasulod. Imong nahimo kining bantugan ug kahibulongan nga buhat, Ginoo, alang sa kaluwasan sa among mga kalag.

Oh Dios, sa diha nga imong gipasiuli ang imong kaugalingon sa kinaiyahan ni Adan, nga nalaglag sa kailalumang dapit sa kalibutan, Imong gikuha kini sa kanhing panahon labaw pa sa tanang balaod ug gahum. Kay tungod imong gihigugma ang kaliwatan, mao nga gipalingkod nimo kini uban kanimo; tungod sa imong kaluoy, mao nga imong gihiusa kini diha sa imong kaugalingon. Ug, sanglit nakighiusa ka niini, ikaw nag-antos usab niini. Busa bisan ikaw dili ilalum niining pagpakasakit, apan ikaw nag-antus ug naghimaya sa katawhan pinaagi sa imong kaugalingon. Apan ang mga espirituhanong mga gahum nag-ingon: Kinsa kining tawo nga matahum? Dili lamang tawo, apan Dios ug tawo, ang duha kuyog sa pagpakita. Ug ang mga nahibulong nga mga anghel nananglupad nga nagasul-ob sa masidlakong mga bisti ug nagsinggit ngadto sa mga tinun-an: Kamong mga tawo sa Galilea, kini si Jesus nga mibiya gikan kaninyo isip tawo ug Dios, moanhi pag-usab isip Dios nga tawo, Maghuhukom sa buhi ug patay, nga maghahatag sa mga magtutuo sa kapasayloan sa mga sala ug sa iyang daku nga kalooy.

Sa imong pagkayab sa himaya, oh Kristo nga among Diyos, samtang ang imong mga tinun-an nagtan-aw, ang mga panganod midawat kanimo uban sa imong unod; ang mga ganghaan sa langit gibayaw; ang tingog sa mga manolonda nanagmaya sa kalipay, ang mga kahitas-ang kagahuman misinggit, nga nag-ingon: Ibayaw ang inyong mga ganghaan, kamong mga prinsipe, ug ang Hari sa himaya mosulod. Samtang ang mga tinun-an nahibulong ug miingon: Oh Maayong Magbalantay, ayaw pagpahilayo kanamo, apan ipadala ang imong labing-balaang Espiritu, aron sa paggiya ug paglig-on sa among mga kalag.

Himaya… Karun ug sa kanunay… Oh Ginoo, ingon nga ikaw maayo, sa imo nang natuman ang tinagong misteryo gikan sa mga katuigan ug sa tanang kaliwatan, miabut ka uban sa imong mga tinun-an sa Bukid sa Olibo, nga nag-uban kanimo ang imong Inahan, oh ikaw nga Maglalalang ug Magbubuhat sa tanang mga butang. Tungod kay gikinahanglan nga siya kinsa nga nag-antus sa hilabihan gayud sama sa usa ka inahan diha sa imong pagpakasakit, kinahanglan usab nga mapuno kini sa dili matungkad nga kalipay sa imong kahimayaan. Kami usab makig-ambit sa kalipay sa imong pagkayab ngadto sa langit, oh Magtutudlo, ug among himayaon ang imong dakong kaluoy nga miabot kanamo.

Ang mga Aposticha

Tono 2: Natawo ka, sumala sa imong kabubut-on; ikaw nagpakita, sumala sa imong tinguha, ikaw nag-antus diha sa unod, oh among Dios; ikaw nabanhaw gikan sa kamatayon, nga nagbuntog ang kamatayon. Ikaw nagkayab sa himaya, ikaw nga nagapuno sa uniberso, ug imong gipadala ang balaang Espiritu, aron kami makaawit ug maghimaya sa imong pagka-Dios.

Magbabasa: Pamakpak, kamong tanang kanasoran; managhugyaw sa Dios sa tingog sa kalipay.

Ingon sa ikaw gikuha gikan sa Bungtod sa Olibo, ang mga langitnong gahum nakakita ug nangagsinggit sa matag usa: Kinsa ba kini? Ug sila giingnan: Kini ang Makagagahum ug Gamhanan! Mao kini siya ang Madaugon sa gubat, kini gayud ang Hari sa himaya. Ug nganong pula ang iyang sapot? Siya gikan sa Bosor, nga mao, ang gikan sa unod. Apan samtang naglingkod ang Dios sa tuong kamot sa Halangdon nga Amahan, imong gipadala ang Espiritu Santo, aron sa paggiya ug pagluwas sa among mga kalag.

Magbabasa: Mikayab ang Dios inubanan sa paghugyaw, ang Ginoo uban sa tingog sa usa ka trompeta.

Ikaw nagkayab sa kahimayaan gikan sa Bukid sa Olibo, Kristo nga among Dios, atubangan sa imong mga disipulo, ug naglingkod sa tuong kamot sa Amahan, nga nagapuno sa uniberso sa imong kabalaan. Ug imong gipadala kanila ang Espiritu Santo nga nagalamdag ug nagapalig-on ug nagabalaan sa among mga kalag.

Tono 6: Himaya… Karun ug sa kanunay… Ang Dios misaka uban sa singgit, ang Ginoo sa tingog sa trumpeta, aron sa pagpabangon sa nalaglag nga panagway ni Adan, ug sa pagpadala sa Espiritu nga Manlalaban aron sa pagbalaan sa among mga kalag.

Ang mga Tropar

Tono 4: Mikayab ka sa himaya, oh Kristo nga among Dios, nga naghatag sa kalipay sa imong mga tinun-an pinaagi sa saad sa Espiritu Santo. Pinaagi sa imong panalangin gipasaligan sila nga ikaw mao ang Anak sa Dios, ang Manunubos sa kalibutan. (3x)

Sa Matins

Ang Dios mao ang Ginoo

Tono 4: Ikaw nagkayab sa kahimayaan, oh Kristo nga among Dios, nagpalipay sa mga tinun-an uban sa malipayong saad sa Balaang Espiritu; pinaagi sa pagpanalangin, sila kanimo nagsalig nga ikaw ang Anak sa Dios, ang Manunubos sa kalibutan. (3x)

Sa Unang Katisma

Tono 1: Samtang ang mga Anghel nahibulong sa katingalahan sa imong pagkayab ug ang mga tinun-an nahibulong sa kahibulongang kinaiyahan sa imong pagbayaw, misaka ka ingon nga Dios sa himaya, ug ang mga ganghaan gibayaw alang kanimo, oh Manluluwas; busa ang mga gahum sa langit nahibulong samtang sila misinggit sa makusog: Himaya sa imong kaliwatan, oh Manluluwas! Himaya sa imong gingharian! Himaya sa imong pagkayab, ang mahigugmaon lamang sa katawhan!

Sa Ikaduhang Katisma

Tono 3:Ang Dios sa wala pa ang mga kapanahonan ug walay sinugdanan, naghimo nga balaan sa tawhanong kinaiyahan nga iyang nadawat. Mikayab siya karon. Ang mga anghel nagdali sa pagpakita kaniya ngadto sa mga Apostoles samtang siya miadto sa langit uban sa dakong himaya; ug nagasimba kaniya nga nanag-ingon: Himaya sa Dios sa iyang pagkayab!

Human sa Polyeleos

Tono 5: Ikaw nanaug gikan sa langit ngadto sa mga butang sa kalibutan, ug ingon nga Dios imong gibayaw uban kanimo ang kinaiyahan ni Adan, nga nabutang didto sa kailalumang bilanggoan sa Hades. Ikaw nagdala sa kinaiyahan sa tawo ngadto sa langit pinaagi sa imong pagkayab, oh Kristo. Gipalingkod mo kini uban kanimo sa trono sa imong Amahan, ingon nga ikaw maloloy-on ug mahigugmaon sa katawhan.

Ang mga Awit sa Pagsaka, Unang Antipona

Tono 4: Sukad sa akong pagkabatan-on daghang mga pasyon ang nakigbatok kanako. Apan ikaw kinsa ang akong Manluluwas, tabangi ako ug luwasa ako.

Tugoti sila kadtong mga nagdumot sa Siyon nga ibutang sa kaulawan atubangan sa Ginoo; kay kamo malaya sama sa sagbot.

Himaya… Karon… Diha sa Balaang Espiritu ang tanan nga kalag napuno sa kasadya, ug gibanhaw pinaagi sa paghinlo ug nahimo nga masidlakon diha sa Kahiusahan sa Santisima Trinidad, sa tinagong paagi.

Prokimenon, Tono 4, Salmo 46:5,1

  • Mikayab ang Dios inubanan sa paghugyaw, ang Ginoo uban sa tingog sa usa ka trompeta.
  • Pamakpak, kamong tanang kanasoran; managhugyaw sa Dios sa tingog sa kalipay.

Ang Ebanghelyo

(Basahon sa Pari ang Ikatulong Ebanghelyo sa Pagkabanhaw)

Sa pagtan-aw sa pagkabanhaw ni Kristo…

Salmo 50

Tono 2: Himaya… Sa mga pag-ampo sa mga Apostoles, O maloloy-on nga Ginoo, papasa ang daghan nakong mga kalapasan.

Karun ug sa kanunay… Sa mga pag-ampo sa Inahan sa Dios, O maloloy-on nga Ginoo, papasa ang daghan nakong mga kalapasan.

Kaloy-i ako, oh Dios, sumala sa imong mahigugmaong-kalolot; ug sumala sa gidaghanon sa imong mga kaluoy papasa ang akong mga kalapasan.

Tono 6: Karon, ang mga kahitas-ang kagahuman nakakita sa atong kinaiya didto sa kalangitan, ug nahibulong sila sa katingalahang pagkayab. Ug sa ilang pagkalibog miingon sa matag usa, “Kinsa ba kini siya nga naga anhi?” Apan bisan pa nga nakita nila ang ilang kaugalingong Agalon, gimandoan sila sa pagalsa sa mga ganghaan sa langit. Uban kanila kami sa walay hunong mag awit kanimo, kinsa mobalik ngadto pag-usab sa unod isip Maghuhukom sa tanan ug labing-gamhanan nga Dios.

Ang mga Canon

Canon 1, by John the Monk

Awit 1

Irmos, Tone 5: Ngadto sa Dios ang Manluluwas kinsa naggiya sa mga tawo sa dagat ingon sa yuta nga mamala, ug ang nalumos nga Paraon uban sa tanan niyang kasundalohan, alang lamang kaniya kita magaawit: kay siya gihimaya na.

Kamong tanan nga katawhan, manag-awit kita sa usa ka awit sa kadaugan ngadto kang Kristo nga mikayab diha sa abaga sa mga kerubin uban sa himaya, ug nagpalingkod kanato sa tuong kamot sa Amahan; kay siya gihimaya na.

Ang mga mag-aawit nga mga Anghel nahibulong sa dihang nakita nila si Kristo, ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa katawhan sa kinahitas-an uban sa iyang unod, samtang uban sa usa ka tingog sila mikanta sa himno sa kadaugan.

Ang Dios nagpakita sa Bukid sa Sinai ug naghatag sa balaod ngadto kang Moises, ang manalagna sa Dios, ug gikuha diha sa unod gikan sa Bukid sa Olibo. Kaniya kitang tanan manag-awit; kay siya gihimaya na.

Theotokion: Oh walay buling nga Inahan sa Dios, sa walay hunong nangaliyupo ka sa Dios nga natawo gikan kanimo, apan wala mobiya gikan sa sabakan sa iyang Amahan, aron sa pagluwas sa iyang gipangmugna gikan sa katalagman.

Canon 2, by Joseph of Thessalonica

Irmos, Tone 4: Ikaw ang walay kamatayon sumala sa imong kinaiyahan; mibangon ka sa ikatulong adlaw ug nagpakita ngadto sa onse ug sa tanang mga disipulo; ug nagsakay sa usa ka panganod, ikaw nagdali pagbalik ngadto sa Amahan, oh Kristo, Magbubuhat sa uniberso.

Si David, nga dinasig sa Ginoo, siya misinggit sa mga awit pag ayo, “Ang Ginoo mikayab na sa langitnong dapit uban ang singgit sa kalipay ug sa tugtug sa trumpeta, ug siya miabut na ngadto sa Amahan, ang tinubdan sa kahayag.”

Pinaagi sa imong Pasyon ug sa imong pagkabanhaw, oh Ginoo, gibag-o mo ang kalibotan nga natigulang na sa daghang mga sala. Ug ikaw mikayab, nagsakay sa usa ka panganod, ngadto sa langitnong mga dapit. Himaya sa imong kahimayaan!

Theotokion: Labing-walay lama nga Reyna, ikaw nanganak sa Agalon sa tanan, kinsang midawat sa kinaugalingong kabubut ong Pasyon ug mibalik sa iyang kaugalingong Amahan; nga wala niya biyai, bisan pa nga siya nagtinguha sa unod.

Katavasia: Si Moises, mahinay nga mamulong, nanago sa balaang kangitngit, nagpahayag sa balaod nga gisulat sa Dios. Iyang giyabyab ang abug gikan sa mata sa iyang hunahuna, siya nakakita sa Usa nga mao Siya, ug gipasiugdahan ngadto sa kahibalo sa Espiritu, nga pinaagi sa pagdasig sa Dios nagdayeg sa mga alawiton.

Awit 3

Irmos, Tone 5: Pinaagi sa gahum sa imong krus, oh Kristo, tukora ang akong panabot aron ako makaawit ug maghimaya sa imong makaluwas nga pagkayab.

Oh Kristo, Maghahatag sa kinabuhi, mahigugmaon sa katawhan, miadto ka sa Amahan ug gibayaw ang among kaliwatan sa imong dili matukib nga kalooy.

Ang mga panon sa mga anghel nakakita sa imong pagkayab uban ang imong tawhanong kinaiya, oh Manluluwas, ug nahibulong sila, sa walay hunong nga pag-awit sa imong pagdayeg.

Ang mga mag aawit nga mga Anghel nahibulong, oh Kristo, sa ilang pagkakita kanimo uban sa imong lawasnong pagsaka, ug nag-awit sila sa pagdayeg sa imong balaang pagkayab.

Ang tawhanong kinaiya nalaglag sa pagkadunot. Gihaw as mo kini, oh Kristo; ug pinaagi sa imong pagkayab ikaw nagbayaw ug naghimaya kanamo diha uban sa imong kaugalingon.

Theotokion: Pag-ampo nga walay hunong, putli nga Rayna, uban kaniya nga migula gikan sa imong sabakan nga kinsa kadtong modayeg kanimo ingon nga Inahan sa Dios maluwas gikan sa pagpanglimbong sa Tigsumbong.

Canon 2

Irmos, Tone 4: “Ibayaw ang langitnong mga ganghaan! Kay, tan-awa, si Kristo nga Hari ug Ginoo, nga nagsul-ob sa iyang yutan-ong lawas, miabut,” miingon ang mga kagahuman sa ubos ngadto sa mga anaa sa ibabaw.

Imong gipangita si Adan, kinsa nahisalaag pinaagi sa limbong sa bitin, oh Kristo. Ikaw nagsul-ob sa imong kaugalingon diha kaniya; ikaw mikayab ug milingkod nga managsama sa tuong kamot sa Amahan, samtang ang mga Anghel nag-awit sa imong pagdayeg.

Ang yuta nagsaulog sa fiesta ug nanagsayaw, ug ang langit nagakalipay karon sa pagkayab sa Maglalalang sa binuhatan, kinsa pinaagi sa iyang kabubut-on klarong naghiusa sa mga butang nga nahibulag.

Theotokion: Ang labing putling Birhen nga inahan, nga nanganak sa Tiglaglag sa kamatayon, ang bugtong nga walay kamatayong Dios: kanunay pangaliyupo kaniya sa pagpatay sa mga Pasyon nga nagbutang kanako nganha sa kamatayon, ug luwasa ako.

Katavasia: Pinaagi lamang sa pag ampo sa kaniadtong propeta nga si Anna, kinsa nagdala sa usa ka masulub-on nga espiritu sa Labing Gamhanan, ang Diyos sa kaalam, nagbungkag sa talikala sa dili maka-anank nga sabakan ug sa mapintas nga pagpakaulaw sa usa nga adunay daghang mga anak.

Himno sa Paglingkod

Naglingkod sa mga panganod sa langit, nga nagbilin sa kalinaw ngadto sa mga anaa sa kalibutan, misaka ka ug naglingkod sa tuong kamot sa Amahan, ingon nga usa og pagkadios uban kaniya ug sa Espiritu Santo; kay ikaw nagpakita man sa unod, apan nagpabilin nga walay kabag-ohan; busa ikaw nagpaabot sa katapusang katumanan, sa imong pag-anhi sa yuta aron sa paghukom sa tibuok kalibutan. Oh Ginoo, hustong maghuhukom, palingkawasa ang among mga kalag ug ihatag ang pagpasaylo sa mga kalapasan, ingon nga maluloy-ong Dios sa imong mga sulugoon.

Awit 4

Irmos, Tone 5: Oh Ginoo, nadungog nako ang tug-an sa kusog sa imong Krus, paunsa nga na abri ang Paraiso pinaagi niini, ug ako misinggit: Himaya sa imong gahum, oh Ginoo.

Mikayab ka diha sa kahimayaan, O Hari sa mga Manulonda, aron ipadala kanamo ang Manlalaban gikan sa Amahan. Ug busa kami nagsinggit: Himaya sa imong pagkayab, oh Kristo!

Samtang ang Manluluwas mikayab ngadto sa Amahan uban sa iyang unod, nahibulong ang mga panon sa mga Anghel, ug misinggit: Himaya sa imong pagkayab, oh Kristo!

Ang mga kagahumang manulonda misinggit ngadto sa mga anaa sa ibabaw: Ibayaw ang mga ganghaan alang kang Kristo, ang atong Hari! Among ginaawit ang iyang pagdayeg, kauban sa Amahan ug sa Espiritu.

Theotokion: Ang Birhen nanganak, apan wala masayod sa kasakit sa usa ka inahan; Siya usa ka inahan, samtang nagpabilin siyang Birhen. Kami nagasinggit sa mga awit sa pagdayeg: Pagmaya, oh Inahan sa Dios!

Canon 2

Irmos, Tone 4: Si Hesus ang Maghahatag sa kinabuhi, nga nagkuha sa iyang mga hinigugma, mikayab sa Bukid sa Olibo ug gipanalanginan sila; ug, nga nagsakay sa usa ka panganod, siya miadto sa sabakan sa Amahan, nga wala gayud niya biyai.

Ang tibuok kalibotan, makita ug dili makita, nagsaulog sa kapyestahan uban sa kalipay; ang mga anghel ug mga tawo milukso sa kalipay samtang sa walay hunong sila naghimaya sa pagkayab Kaniya kinsa pinaagi sa iyang pagkamaayo nahiusa kanato diha sa unod.

Sa pagpapas sa gahum sa kamatayon isip imortal nga Ginoo, imong gihatagan ang tanan sa pagka walay kamatayon, oh Mahigugmaon sa katawhan, ug ikaw mikayab sa kahimayaan, samtang ang imong gitahud nga mga disipulo nagtan-aw kanimo, labing-gamhanang Hesus.

Theotokion: Bulahan na ang imong tiyan, oh Labing-walay lama nga Rayna: Kay ikaw giisip nga takus nga mulakip, sa paagi nga dili masulti, Kaniya nga kinsa sa katingalahan naghaw-as sa tiyan sa Hades. Pangaliyupo kaniya sa pagluwas kanamo nga nagaawit sa imong pagdayeg.

Katavasia: Hari sa mga hari, Nag-inusara gikan sa Usa ra, ang pulong nga gikan sa Amahan nga wala’y hinungdan: Ingon nga magtatabang ikaw bug os gayong nagpadala sa Espiritu, managsama sa kakusog, sa mga apostoles, kinsa nanag-awit: Himaya sa imong kusog, oh Ginoo!

Awit 5

Irmos, Tone 5: Pagmata sa kaadlawon, kami nangamuyo kanimo, oh Ginoo: Luwasa kami, kay ikaw ang among Dios; wala kami’y nahibaloan gawas kanimo.

Sa dihang imong gipuno ang uniberso uban sa kalipay, maloloy-on nga Ginoo, ikaw nagbutang sa imong dapit uban sa imong lawas taliwala sa gahum sa kahitas-an.

Ang mga gahom sa mga anghel, ingon sa ilang nakita nga gibayaw ka, misinggit: Ibayaw ang mga ganghaan alang sa atong Hari!

Ang mga Apostoles, samtang ilang nakita ang pagtungas sa Manluluwas, naninggit uban ang kahadlok: Himaya kanimo, among Hari!

Theotokion: Oh Inahan sa Dios, nagadayeg kami kanimo ingon nga Birhen human sa pagpanganak; kay gihatagan mo man ang kalibutan sa Pulong sa Dios diha sa unod.

Canon 2

Irmos, Tone 4: Sa dihang imong gipatay ang kamatayon pinaagi sa imong kamatayon, Ginoo, gikuha nimo ang imong hinigugma ug misaka sa balaan nga Bukid sa Olibo; ug gikan didto ikaw nagdali balik ngadto sa imong Amahan, oh Kristo, nga nagsakay sa usa ka panganod.

Katingalahan ang imong pagkahimugso, katingad-an sa imong pagkabanhaw, katingad-an ug kahadlok sa imong balaang pagsaka gikan sa bukid, oh Maghahatag sa kinabuhi! Si Elias usa ka hulagway niini sa dihang siya mitungas sa usa ka kalayonhong kalesa, nga nag-awit sa imong pagdayeg, oh Mahigugmaon sa katawhan.

Ang mga anghel misulti sa mga apostoles samtang sila nagtan-aw: “Mga tawo sa Galilea, nganong nahibulong kamo sa pagsaka ni Kristo nga Maghahatag sa kinabuhi? Siya moanhi pag-usab sa yuta aron paghukom sa tibuok kalibutan, ingon nga labing husto nga Maghuhukom.”

Theotokion: O Theotokos, gitipigan ikaw ni Kristo ingon nga usa ka Birhen, nga hingpit nga maputli human sa pagpanganak. Siya mikayab ngadto sa Amahan, nga gikan kaniya wala gayud siya nabahin; bisan pa pinaagi sa iyang dili matukib nga kalooy nga iyang nadawat gikan kanimo ang unod nga may salabutan ug kinabuhi.

Katavasia: Kamong mga anak sa Simbahan, kansang panagway sama sa kalayo, dawata ang makalayong-gininhawa sa Espiritu, nga maoy lukat sa paghinlo sa mga kalapasan; Kay karon ang Kasugoan mogula gikan sa Sion, bisan ang grasya sa Espiritu, sa dagway sa mga dila sa kalayo.

Awit 6

Irmos, Tone 5: Gilibotan ako sa kahiladman, ang balyena nahimong akong lubnganan; apan misinggit ako kanimo, Mahigugmaon sa katawhan, ug giluwas mo ako sa imong tuong kamot, oh Ginoo.

Sa dihang nakita nila nga ang Magbubuhat gibayaw karun sa kahitas-an, ang mga apostoles milukso sa kalipay sa paglaum sa Espiritu, ug sa kahadlok sila misinggit: Himaya sa imong pagkayab!

Miabot ang mga anghel ug misinggit ngadto sa imong mga tinun-an, oh Kristo: “Sa paagi nga inyong nakita si Kristo nga mikayab, siya usab moanhi diha sa unod isip ang husto nga maghuhukom sa tanan.”

Ingon nga ang langitnong kagahuman nakakita kanimo, among Manluluwas, nga gibayaw ngadto sa kahitas-an uban sa imong lawas, sila misinggit, nga nag-ingon: Oh Agalon, pagkadako sa imong gugma alang sa katawhan.

Theotokion: Oh ikaw nga sapinit nga wala masunog, ug bukid; buhing hagdanan ug ganghaan sa langit, gihimaya ka namo sa kaangayan, oh mahimayaong Maria, pangandak sa ortodoksiya.

Canon 2

Irmos, Tone 4: Himoa nga ang mga panganod magpaulan alang kanato sa walay katapusang kalipay gikan sa kahitas-an; Kay si Kristo, nga nagasakay sa panganod nga ingon sa mga kerubin, karon mikayab sa iyang Amahan.

Oh Mahigugmaon sa katawhan, nga nagpakita sa dagway sa unod, ikaw naghiusa sa mga butang nga kaniadto nahimulag; ug samtang ang imong mga tinun-an nagtan-aw kanimo, oh Maluluy-on, ikaw gidala ngadto sa langitnong mga dapit.

“Nganong pula ang sapot niya kinsa nahiusa sa kalig-on sa unod?” Miingon ang balaang mga Anghel, samtang ilang nakita si Kristo nga naga-antos sa mga balaang marka sa iyang bililhong Pasyon.

Theotokion: Oh putli nga Birhen, among ginaawit ang imong pagpanamkon, among ginaawit ang imong dili matukib nga pagpanganak, nga pinaagi niini naluwas kami gikan sa kalaglagan, ang pagkadautan ug sa masulub-on nga pagkabilanggo sa Hades.

Katavasia: Oh Kristo, ang Agalon, ikaw nagsidlak gikan sa Birhen ingon nga kapasayloan ug kaluwasan alang kanamo, aron nga sama sa manalagna nga si Jonas gikan sa tiyan sa balyena, tingali imong makuha ang tanang nahulog nga kaliwat ni Adan gikan sa pagkadunot.

Kontak, Tono 6: Imong gituman ang laraw alang kanamo ug naghiusa sa mga butang sa kalibutan uban sa mga butang sa langit; unya ikaw gibayaw sa kahimayaan, oh Kristo nga among Diyos, nga wala gayud nabahin, apan nagpabilin nga dili mabulag. Ikaw misinggit ngadto kanila nga nahigugma kanimo, “Ako nagauban kaninyo, ug walay bisan kinsa ang makigbatok bahin kanimo.”

Ikos: Gibiyaan ang kalibutan sa mga butang sa kalibutan, gibiyaan ang abog sa mga butang sa abo, karon atong tan-awon ang atong kaugalingon ug ipataas ang mga mata sa atong hunahuna sa kahitas-an. Kamong mga mortal, atong itutok ang ang atong panan-aw uban sa mga pagbati ngadto sa mga ganghaan sa langit. Atong ibutang ang atong mga kaugalingon nga anaa sa Bukid sa Olibo ug nagtan-aw sa Manunubos, samtang siya nagsakay sa usa ka panganod. Kay ang Ginoo nagdali gikan didto aron mobalik sa kalangitan. Ug didto mahinatagon nga Maghahatag nagbahinbahin sa iyang mga gasa ngadto sa iyang mga Apostoles, nga gimahal sila ingon nga usa ka amahan ug gipamatud-an kanila, nga naggiya kanila isip mga anak ug nag-ingon kanila, “Ako wala magbulag gikan kaninyo. Ako nagauban kaninyo, ug walay bisan kinsa ang makigbatok bahin kanimo.”

Awit 7

Irmos, Tone 5: Giluwas mo ang tulo ka mga ulitawo nga nanag-awit sa imong pagdayeg sa hudno nga kalayo; Dalaygon ka, oh Dios sa among mga amahan.

Gibayaw ka sa usa ka panganod sa kahayag ug imong giluwas ang kalibutan; Dalaygon ka, oh Dios sa among mga amahan.

Imong gialsa diha sa imong mga abaga ang tawhanong kinaiya nga nahisalaag, oh Kristo, ikaw gibayaw, ug imong gidala kini sa Dios nga Amahan.

Ikaw nagkayab diha sa unod ngadto sa walay-lawas nga Amahan; Dalaygon ikaw, oh Dios sa among mga amahan.

Imong gialsa ang among kinaiyahan nga gipatay sa sala, oh Manluluwas, imo kining gidala sa imong kaugalingong Amahan.

Theotokion: Natawo ka gikan sa usa ka Birhen, nga imong gihimo nga Inahan sa Dios; Dalaygon ikaw, oh Dios sa among mga amahan.

Canon 2

Irmos, Tone 4: Sa imong pagkayab gikan sa yuta sa dili matukib nga paagi, usa ka panganod sa kahayag midawat kanimo, oh Ginoo, kinsa ang maong kahayag. Ang langitnong panon nga kauban sa mga apostoles nagdayeg kanimo, nga nagaingon, “Bulahan ka, oh Dios.”

Kitang tanan sa kalipay magpalakpak sa atong mga kamot sa pagkayab ni Kristo, ug magsinggit kita uban ang kalipay, “Ang Ginoo mikayab uban sa tingog sa trumpeta ug, sama sa kahalangdon sa Amahan, siya milingkod sa iyang tuong kamot hangtud sa mga kahangturan.”

Ang Bantugang Moises sa kakaraanan nag-awit ug nanagsinggit: “Himua nga ang mga Anghel sa langit magsimba kang Kristo sa iyang pagkayab ingon nga Hari sa tanan.” Kaniya kami nagatuaw: “Ginoo ug Dios sa among mga Amahan, dalaygon ka.”

Theotokion: Oh kahibulongang katingalahan! Paunsa ka, kinsa puno sa grasya sa Dios, naglangkob sa dili malangkob nga Dios? Gibuhat niya ang iyang kaugalingon nga kabus sumala sa unod; ug karon uban sa dakong himaya gidala ngadto sa langitnong mga dapit, ug naghatag kinabuhi sa katawhan.

Katavasia: Ang maduyugong melodiya sa mga instrumento nagmando sa pagtahod sa walay kinabuhing diosdios nga gihimo gikan sa bulawan. Apan ang makahahatag-kinabuhi nga grasya sa Manlalaban mipuno kanato uban ang pagtahod sa pag-awit: Oh labing Trinidad, managsama sa kalig-on, walay sinugdanan, dalaygon ka.

Awit 8

Irmos, Tone 5: Ang Anak ug Dios, nga gipanganak sa Amahan sa wala pa ang mga katuigan, ug nagpakatawo sa usa ka Birhen sa katapusang mga adlaw; Dayega siya, kamong mga kaparian, ug kamong katawhan, pagabayawon siya hangtod sa tanang katuigan.

Si Kristo, ang Maghahatag sa kinabuhi, nga mibarug sa iyang duha ka kinaiya uban ang himaya sa kalangitan ug karon naglingkod uban sa Amahan; Dayega siya, kamong mga kaparian, ug kamong katawhan, pagabayawon siya hangtod sa tanang katuigan.

Oh Manluluwas, kinsa mitubos sa binuhatan gikan sa pagkaulipon sa mga diosdios ug gihatagan sa pagkagawasnon sa atubangan sa imong kaugalingong Amahan, kami nagdayeg ug nagabayaw kanimo sa tanang katuigan.

Siya kinsa pinaagi sa iyang pagnaug sa Hades naglupig sa Kaaway, ug pinaagi sa pagkayab naghatag himaya sa iyang katawhan; Dayega siya, kamong mga kaparian, ug kamong katawhan, pagabayawon siya hangtod sa tanang katuigan.

Theotokion: Gipadayag ka, putli nga Inahan sa Dios, nga mas labaw pa kay sa mga kerubin; kay ikaw nagsabak diha sa imong tiyan ang Usa kinsa nagasakay kanila. Uban sa mga espirituhanong gahum, kaming mga mortal naghimaya kaniya sa tanang mga katuigan.

Canon 2

Irmos, Tone 4: Sa pagkayab ang mga anghel nagpakita sa mga Apostoles ug miingon, “Nganong nagtindog kamo nga nagtan-aw ug natingala? Siya nga mingsaka sa langit magbalik pag-usab sa paghukom sa katawhan sa yuta, kay siya lamang ang maghuhukom.”

Atong ipasidungog ang pagkahalangdon ngadto sa Dios; sa usa ka panag-uyon maghugyaw kita; Magkanta kita; magsayaw kita ug magpalakpak sa atong mga kamot. Ang atong Dios nagkayab gikan sa yuta ngadto sa langit. Ang mga anghel ug arkanghel nag-awit sa iyang pagdayeg isip Magtutudlo ug Magbubuhat sa tanang butang.

Ang atong kinaiya, nga sa kaniadto nalaglag, nahimo nang gipataas ibabaw sa mga anghel. Labaw pa sa pagsabot kini natukod sa trono sa Dios. Magpadayon kita sa pagsaulog, ug kita moingon: “Kamo nga mga binuhat sa Ginoo, dayega siya, ug labawng pagahimayaon siya sa tanang mga katuigan.”

Theotokion: Oh Inahan sa Dios, tan-awa: ang imong Anak, nga naglupig sa kamatayon pinaagi sa iyang krus, nabanhaw sa ikatulo nga adlaw. Gipakita niya ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga tinun-an, ug unya nagdali ngadto sa langitnong mga dapit. Sama nga kami nagapasidungog kanimo uban diha kaniya, ug nga kami nagahatag kaniyag pagdayeg ug himaya sa tanang mga katuigan.

Katavasia: Ang hulagway sa pagkadios nga gihulagway diha sa masanagon nga tulo ka mga batan-on Gibadbad ang mga gapos ug gihimong yamog ang kalayo; ang mga batan-on mohatag og pagdayeg, samtang ang tanang kinaiyahan sa mga binuhatan magsimba lamang sa bugtong Manluluwas ug Tiglalang sa tanan ingon nga Tighatag..

Awit 9

Irmos, Tone 5: Oh Inahan sa Dios, sa dili matungkad nga pagsabot ug hinungdan nga dili malitok nangank sa katuigan sa walay katuigan nga Dios: kaming mga magtutuo nagkahiusa sa pagdayeg kanimo.

Oh Kristo nga Dios, Manunubos sa kalibutan, samtang sila nagtan-aw sa imong langitnong pagkayab, ang mga Apostoles milukso sa kalipay, ug nagdayeg kanimo uban sa kakuyaw.

Sama sa nakita sa mga Manulonda diha sa kahitas-an nga ang imong unod karon nahimong balaan, oh Kristo, sila miingon sa usag usa: Sa pagkatinuod kini ang among Dios.

Ingon sa mga panon sa espirituhanong gahum, ilang nakita nga ikaw gibayaw sa mga panganod, oh Kristo nga Dios, sila misinggit: Ibayaw ang mga ganghaan alang sa Hari sa kahimayaan.

Ingon nga Manluluwas kinsa mikanaug ngadto sa pinakaubos nga bahin sa yuta, nagluwas sa katawhan ug gibanhaw pinaagi sa imong pagkayab, kami nagdayeg kanimo.

Theotokion: Pagmaya, oh Theotokos, Inahan ni Kristo nga Dios; kay karun imong nakita siya kinsa imong gianak, nga nagakayab pasaka gikan sa yuta, imong ginadayeg siya uban sa mga Anghel.

Canon 2

Irmos, Tone 4: Ang mga anghel, nga nakakita sa pagkayab sa Agalon, nahibulong kon paunsa siya gibayaw uban ang himaya gikan sa yuta ngadto sa mga butang sa ibabaw.

Oh mga gasa nga dili masabtan! Oh makalilisang nga misteryo! Kay ang Agalon sa tanang mga butang, nga misaka gikan sa yuta ngadto sa langit, nagpadala sa iyang mga tinun-an sa Balaang Espiritu, nga nagdan-ag sa ilang mga hunahuna ug nagpahamutang kanila sa kalunsay uban sa grasya.

Ang mga anghel, nga nakakita sa pagkayab sa Agalon, nahibulong kon paunsa siya gibayaw uban ang himaya gikan sa yuta ngadto sa mga butang sa ibabaw.

Ngadto sa pundok sa mga tinun-an ang Ginoo miingon: “Magpabilin kamo ngadto sa Jerusalem, ug ipadala ko kaninyo ang lain pang Manlalaban, managsama ang kahalangdon sa Amahan, ug managsama sa kadungganan uban kanako, nga inyong makita nga ginadala ug nagasakay sa ibabaw sa panganod sa kahayag.”

Ang mga anghel, nga nakakita sa pagkayab sa Agalon, nahibulong kon paunsa siya gibayaw uban ang himaya gikan sa yuta ngadto sa mga butang sa ibabaw.

Sa iyang kahalangdon siya nahimong kabus dira sa unod nga gibayaw ibabaw sa kalangitan. Ug ang tawhanong kinaiyahan, nga napukan, gipasidunggan pinaagi sa paglingkod uban sa Amahan. Magpadayon kita sa pagsaulog ug ang tanan maghiusang mosinggit sa kusog, ug mopalakpak sa atong mga kamot diha sa kalipay.

Theotokion: Ang Kahayag nga nagsidlak gikan sa Kahayag nagdan-ag gikan kanimo; giwagtang na ang tanang kangitngitan sa pagkadili diosnon, ug kadtong nangatulog sa gabii gidala ngadto sa kahayag. Ug busa, sigon sa kaangayan, sa mga katuigan tawgon ka namong bulahan.

Katavasia: Pagmaya, oh Rayna, mahimayaong Birhen nga Inahan! Walay baba, bisan unsa ka madanihong musulti ang angayang magdayeg kanimo. Apan ang matag kaisipan naglibog sa pagpangita sa saktong pagsabut sa imong pagpanganak; Busa uban sa kahiusahan kami nagahimaya kanimo.

Exapostilarion

Tono 2: Uban sa imong mga tinun-an nga nagtan-aw kanimo, oh Kristo, ikaw gidala ngadto sa Amahan aron mulingkod sa trono uban Kaniya. Ang mga manulonda nanagan ug una, nga nagasinggit: “Ibayaw ang mga ganghaan, ibayaw! Kay ang Hari mikayab ngadto sa iyang masanagong, orihinal nga kahimayaan.” (3x)

Ang Mga Pagdayeg

Tono 1: Managhimo kitag pagsaulog dinhi sa yuta sama nga mga Anghel alang sa Dios, kinsa gianak diha sa usa ka trono sa kahimayaan, samtang kita nagasinggit sa mga awit sa pagdayeg: Santos ka, Langitnong Amahan; Santos ka, kauban sa walay katapusang Anak; Santos ka, labing-balaan nga Espiritu.

Sa dihang ang mga pangulo sa mga Anghel nakakita sa katingad-an sa imong pagkayab, oh Manluluwas, nahibulong sila ug miingon sa usag usa, “Unsa man kini nga panan-awon? Ang iyang panagway nahisama sa tawo, apan isip Dios siya mikayab uban sa usa ka lawas nga mas labaw pa sa kalangitan. “

Ang mga tawo sa Galilea nakakita kanimo, oh Pulong, nga nagkayab sa lawasnon gikan sa Bukid sa Olibo, Nakadungog sila sa mga Anghel nga nagsinggit kanila, “Nganong nagtindog man kamo nga nagatan-aw? Muanhi siya pag-usab sa unod sama sa pagkakita ninyo kaniya sa iyang pagbiya. “

Tono 2: Himaya. Karun ug sa kanunay. Natawo ka, sumala sa imong kabubut-on; ikaw nagpakita, sumala sa imong gitinguha; ikaw nag-antus diha sa unod, oh among Dios. Ikaw nabanhaw gikan sa mga patay, nga nagbuntog sa kamatayon; ikaw gibayaw sa kahimayaan. Imong gipuno ang uniberso, ug imong gipadala ang Espiritu Santo, aron kami makaawit ug maghimaya sa imong pagkaDios.

Ang Dakong Pagdayeg

Ang mga Litania ug ang Tingpamuhi

Sa Balaang Liturhiya

Ang Unang Antipona

Magbabasa: Pamakpak, kamong tanang kanasoran; managhugyaw sa Dios sa tingog sa kalipay. (Salmo 46:1)

Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Magbabasa: Kay makalilisang ang Ginoo nga labing hataas; siya maoy usa ka dakung Hari sa ibabaw sa tibuok nga yuta. (Salmo 46:2)

Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Magbabasa: Gidaug niya ang mga katawhan sa ilalum nato, ug ang mga nasud sa ilalum sa atong mga tiil. (Salmo 46:3)

Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Magbabasa: Himaya… Karon…

Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Ang Ikaduhang Antipona

Magbabasa: Gamhanan ang Ginoo, ug dalayegon gayud sa pag-ayo, sa syudad sa atong Dios, sa iyang bukid nga balaan. (Salmo 47:1)

Anak sa Dios, kinsa mikayab sa langit, luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Magbabasa: Ang Dios nailhan didto sa mga palasyo niana, sa dihang moanhi siya aron sa pagluwas niana. (Salmo 47:3)

Anak sa Dios, kinsa mikayab sa langit, luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Magbabasa: Kay, ania karon, ang mga hari manag-alirong sa ilang kaugalingon, sila ming-agi sa tingub. (Salmo 47:4)

Anak sa Dios, kinsa mikayab sa langit, luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Magbabasa: Himaya… Karon…

Bugtong Anak…

Ang Ikatulong Antipona

Magbabasa: Patalinghugi ninyo kini, kamong tanangg kanasoran; pamati kamo, tanang mga pumoluyo sa kalibutan. (Salmo 48:1)

Tono 4: Mikayab ka sa himaya, oh Kristo nga among Dios, nga naghatag sa kalipay sa imong mga tinun-an pinaagi sa saad sa Espiritu Santo. Pinaagi sa imong panalangin gipasaligan sila nga ikaw mao ang Anak sa Dios, ang Manunubos sa kalibutan.

Magbabasa: Ang akong baba magasulti sa kaalam; ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing mao ang alang sa salabutan. (Salmo 48:3)

Mikayab ka sa himaya, oh Kristo nga among Dios…

Magbabasa: Akong ikiling ang dalunggan ko sa usa ka sambingay; akong ibutyag ang akong gumalaysay pinaagi sa harpa. (Salmo 48:4)

Mikayab ka sa himaya, oh Kristo nga among Dios…

Ang Pagsulod

Diyakono: Mikayab ang Dios inubanan sa paghugyaw, ang Ginoo uban sa tingog sa usa ka trompeta. (Salmo 46:5)         

Tropar, Tono 4

Mikayab ka sa himaya, oh Kristo nga among Dios, nga naghatag sa kalipay sa imong mga tinun-an pinaagi sa saad sa Espiritu Santo. Pinaagi sa imong panalangin gipasaligan sila nga ikaw mao ang Anak sa Dios, ang Manunubos sa kalibutan.

Kontak, Tono 8

Sa dihang natuman mo ang laraw alang sa atong tungod, ug nagkahiusa nga yuta ngadto sa langit, ikaw mikayab sa himaya, oh Kristo nga among Dios, wala mabahin gikan sa mga nahigugma kanimo, apan nahibilin nga uban kanila ug nagasinggit: “Ako uban kaninyo, ug walay usa nga batok kanimo!”

Ang mga Basahon

Prokeimenon, Tono 7, Salmo 56:5,

  • Igatuboy ka, oh Dios, ibabaw sa mga langit; sa ibabaw sa tibuok nga yuta ibutang ang imong himaya.
  • Andam na ang akong kasing-kasing, oh Dios, andam na ang akong kasingkasing; agakanta ako ug magaawit ako diha sa akong himaya.

Ang pagbasa sa mga Buhat sa santos nga mga Apostoles

Ang nag-unang pamahayag nga sinulat nga akong gihimo, oh Teofilo, sa tanan nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat ug sa pagtudlo, hangtud sa adlaw nga siya gikuha paitaas, human nga siya pinaagi sa Balaang Espiritu nakahatag og mga sugo ngadto sa mga apostoles kinsa iyang gipili: Sa kang kinsa usab siya mismo mipakita nga buhi human sa iyang pag-antos pinaagi sa daghang dili masayop nga mga pamatuod, nga nakita nila sa kap-atan ka adlaw, ug nagasulti sa mga butang nga may kalabutan sa gingharian sa Dios. Ug, ingon nga nakigtigom uban kanila, misugo kanila nga sila kinahanglang dili mobiya gikan sa Jerusalem, apan magpaabot alang sa saad sa Amahan, “Nga,” nagaingon siya, “inyong nadungog kanako. Kay si Juan sa pagkatinuod nagbunyag pinaagi sa tubig; apan kamo mabunyagan sa Espiritu Santo sa dili daghang mga adlaw gikan karon.” Busa sa diha nga sila nagkatigom, sila nangutana kaniya, nga nagaingon, “Ginoo, buot ba ikaw niining panahona motukod pag-usab sa gingharian sa Israel?” Ug siya mitubag kanila, “Dili alang kaninyo ang pagkahibalo sa mga panahon o sa mga higayon, nga ang Amahan nakabutang sa iyang kaugalingon nga gahum.Apan kamo makadawat sa gahum, human nga ang Espiritu Santo moabot nganha kaninyo: ug kamo mahimo nga mga saksi nganhi kanako sa Jerusalem, ug sa tibuok Judea, ug sa Samaria, ug ngadto sa kinatumyan nga bahin sa yuta.” Ug sa diha nga siya nakasulti na niining mga butanga, samtang sila nagtan-aw, siya gikuha paitaas; ug usa ka panganod midawat kaniya gikan sa ilang panan-aw. Ug samtang sila nanagtutok ngadto sa langit samtang siya mikayab, tan-awa, duha ka lalaki nga nagsul-ob og puti nga bisti mitindog duol kanila; nga miingon usab, “Kamong mga tawo sa Galilea, nganong nanagtindog kamo nga nagatutok ngadto sa langit? Kining maong Jesus, nga mikayab gikan kaninyo paingon ngadto sa langit, sa ingon moabot sa samang paagi nga kamo nakakita kaniya nga mikayab ngadto sa langit.” Pagkahuman niadto, namalik ang mga apostoles sa Jerusalem gikan sa Bukid sa mga Olibo, nga gikan sa Jerusalem mga usa ka kilometro, nga mao usa ka adlawng igpapahulay nga panaw. (Mga Buhat 1:1-12)

Aleluya, Tono 3, Salmo 46:1,5

  • Pamakpak, kamong tanang kanasoran; managhugyaw sa Dios sa tingog sa kalipay.
  • Mikayab ang Dios inubanan sa paghugyaw, ang Ginoo uban sa tingog sa usa ka trompeta.

Imbis sa “Angay ug matarong…)

Tono 5: Ibabaw sa hunahuna ug labaw pa sa panabot, sa dili masabtan nga paagi, sa sulod sa kapanahonan, ikaw nanganak sa Dios kinsa anaa sa gawas sa kapanahonan. Busa, oh Theotokos, sa hiniusang hunahuna, kaming mga matinud-anon nagahimaya kanimo.

Sa Pagkalawat

Mikayab ang Dios inubanan sa paghugyaw, ang Ginoo uban sa tingog sa usa ka trompeta.

Imbis sa “Nakita nato ang matuod nga kahayag…”

Tono 4: Mikayab ka sa himaya, oh Kristo nga among Dios, nga naghatag sa kalipay sa imong mga tinun-an pinaagi sa saad sa Espiritu Santo. Pinaagi sa imong panalangin gipasaligan sila nga ikaw mao ang Anak sa Dios, ang Manunubos sa kalibutan.