Ang Piyesta sa Pentekostes

Sa Balaang Liturhiya

Antipona 1

Magbabasa: Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa buhat sa iyang mga kamot. (Salmo 18:1)

Tanan: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Magbabasa: Ang adlaw ngadto sa adlaw nagapamulong, ug ang gabii ngadto sa gabii nagapadayag og kinaadman. (Salmo 18:2)

Tanan: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Magbabasa: Walay sinultihan ni pinulongan diin ang ilang tingog wala hidunggan. (Salmo 18:3)

Tanan: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Magbabasa: Ang ilang tingog milanog ngadto sa tibuok yuta; ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan. (Salmo 18:4)

Tanan: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Magbabasa: Himaya… Karon…

Tanan: At the prayers of the Theotokos, Savior, save us.

Antipona 2

Magbabasa: Tubagon ka unta sa Ginoo sa panahon sa kasamok; panalipdan ka unta sa ngalan sa Dios ni Jacob. (Salmo 19:1)

Tanan: Oh maayong Manlalaban, luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Magbabasa: Magapadala kanimo ug tabang gikan sa balaang puloy-anan, ug gikan sa Siyon pagalig-onon ikaw. (Salmo 19:2)

Tanan: Oh maayong Manlalaban, luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Magbabasa: Hinumduman mo ang tanan mong mga halad, ug madagayaon ang imong halad nga sinunog. (Salmo 19:3)

Tanan: Oh maayong Manlalaban, luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Magbabasa: Himaya… Karon…

Tanan: Bugtong anak ug Pulong sa Dios…

Antipona 3

Magbabasa: Oh Ginoo, magmalipayon ang hari diha sa imong kusog; ug diha sa imong kaluwasan nagmaya siya pag-ayo. (Salmo 20:1)

Tanan, Tono 8: Dalayegon ka, oh Kristo nga among Dios!
Imong gipadayag ang mga mananagat ingon nga mga labing-maalamon
pinaagi sa pagpadala kanila sa Espiritu Santo.
Pinaagi kanila ikaw nagbira sa kalibutan diha sa imong pukot.
Himayaon ka, oh Mahigugmaon sa tawhanong kaliwatan.

Magbabasa: Ikaw nagahatag kaniya sa tinguha sa iyang kasingkasing; ug wala mo ihikaw ang gipangayo sa iyang mga ngabil. (Salmo 20:2)

Tanan: Dalayegon ka, oh Kristo nga among Dios…

Magbabasa: Kay migula ka sa pagsugat kaniya uban ang mga panalangin sa kaayohan: Nagabutang ka g korona sa lunsayng bulawan sa iyang ulo. (Salmo 20:3)

Tanan: Dalayegon ka, oh Kristo nga among Dios…

Magbabasa: Kinabuhi gipangayo niya kanimo ug gihatagan mo siya, kadugayon sa mga adlaw, hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. (Salmo 20:4)

Tanan: Dalayegon ka, oh Kristo nga among Dios…

Ang Pagsulod

Diyakono: Pagabayawon ka, Ginoo, diha sa imong gahum; mag-awit kami ug magdayeg sa imong pagkagamhanan. (Salmo 20:13)

Tropar sa Pentekostes, Tone 8

Dalayegon ka, oh Kristo nga among Dios!
Imong gipadayag ang mga mananagat ingon nga mga labing-maalamon
pinaagi sa pagpadala kanila sa Espiritu Santo.
Pinaagi kanila ikaw nagbira sa kalibutan diha sa imong pukot.
Himayaon ka, oh Mahigugmaon sa tawhanong kaliwatan.

Kontak sa Pentekostes, Tone 8

Sa dihang ang Labing-Hataas nanaog ug nagpalibog sa mga pinulongan,
siya nagbahin-bahin sa mga kanasuran.
Apan sa dihang siya nag apud-apod sa mga dila sa kalayo,
siya nagtawag sa tanan ngadto sa panaghiusa.
Busa, sa hiniusang tingog, himayaon namo ang labing balaang Espiritu.

Imbis sa “Santos Dios, Santong Gamhanan…”

Tanan nga gibunyagan ngadto kang Kristo, nagsul-ob kamo kang Kristo. Aleluya.

Ang mga Basahon

Prokimenon, Tono 8, Salmo 18:4,1

  • Ang ilang tingog milanog ngadto sa tibuok yuta; ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan.
  • Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa buhat sa iyang mga kamot.

Ang pagbasa sa mga Buhat sa santos nga mga Apostoles

Niadong panahona, sa diha nga ang adlaw sa Pentekostes sa hingpit miabot, didto ilang tanan nagkauyon sa usa ka dapit. Ug sa kalit dihay miabot nga usa ka dahunog gikan sa langit sama sa usa ka haguros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay diin sila nanaglingkod. Ug dihay mitungha ngadto kanila nga pinikas nga mga dila sama sa kalayo, ug kini mipatong sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sa pagsulti pinaagi sa laing mga pinulongan, sumala sa gipalitok kanila sa Espiritu. Ug dihay mga nagapuyo sa Jerusalem nga mga Judeo, nga debotado nga mga tawo, gikan sa matag nasud sa ilalum sa langit. Sa diha nga kini nabaniog, ang panon nagtigom pagtingob, ug nangalibog, tungod kay ang matag tawo nakadungog kanila nga misulti sa iyang kaugalingong pinulongan. Ug silang tanan nahibulong ug natingala, nga nagaingon sa usa ug usa, “Tan-awa, dili ba silang tanan mga taga-Galilea? Nganong makasulti man sila sa atong kaugalingong pinulongan, diin kita nahimugso? Ang uban kanato taga-Partia. May mga taga-Media, ug ang uban taga-Elam. May mga taga-Mesopotamia, Judea, ug Capadocia. May mga taga-Ponto ug Asia. Ang uban mga taga-Frigia, mga taga-Pamfilia, mga taga-Ehipto ug ang uban gikan sa mga dapit nga sakop sa Libya nga duol sa Cyrene. May mga taga-Roma usab, mga Judio, ug mga kinabig. Ug ang uban gikan sa Crete ug Arabia. Apan bisan nagkalain-lain ang atong mga pinulongan madunggan nato sila nga nagsulti sa tanan natong mga pinulongan mahitungod sa kahibulongang mga gihimo sa Dios!” (2:1-11)

Aleluya, Tono 1, Salmo 32:6,8

  • Pinaagi sa pulong sa Ginoo, nabuhat ang kalangitan; ug ang tanang gahum niini pinaagi sa gininhawa sa iyang baba.
  • Pahadloka sa Ginoo ang tibuok nga yuta; pakuroga ang tanang mga pumoluyo sa kalibutan.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Unya, miabot ang kataposan nga adlaw sa pista. Mao kini ang labing mahinungdanong adlaw sa pista. Niining adlawa mitindog si Jesus ug misulti ug kusog, “Si bisan kinsa nga giuhaw moduol kanako ug moinom. Kay sumala sa Kasulatan, si bisan kinsa nga magtuo kanako, modagayday gikan sa iyang kasingkasing ang tubig nga nagahatag ug kinabuhi.” Ang buot ipasabot ni Jesus sa tubig nga nagahatag ug kinabuhi mao ang Espiritu Santo nga hapit nang madawat sa mga nagatuo kaniya. Niadtong higayona wala pa ikahatag ang Espiritu Santo, tungod kay wala pa man makabalik si Jesus ngadto sa langit.

Daghang mga tawo ang nakadungog sa gisulti ni Jesus. Ang uban nag-ingon, “Kini nga tawo mao na gayod ang Propeta nga atong gipaabot.” Miingon usab ang uban, “Mao na kini ang Kristo!” Apan may nag-ingon usab, “Dili mahimo, kay ang Kristo dili magagikan sa Galilea. Dili ba nagaingon man ang Kasulatan nga ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David, ug matawo sa lungsod sa Betlehem nga lugar ni David?” Busa nagkalain-lain ang pagtuo sa mga tawo mahitungod kang Jesus. Ang uban kanila gustong modakop kaniya, apan walay nakaako paghimo niini.

Unya, namalik ang mga guwardya sa templo ngadto sa mga kadagkoan sa mga pari ug mga Pariseo nga nagsugo kanila sa pagdakop kang Jesus. Pag-abot sa mga guwardya, miingon dayon ang nagsugo kanila, “Nganong wala ninyo siya dakpa ug dad-a dinhi?” Miingon ang mga guwardya, “Karon pa gayod kami nakadungog ug tawo nga sama niadto manulti.” Miingon ang mga Pariseo, “Ang buot ninyong ipasabot nga bisan kamo nalimbongan usab niya? Aduna ba kamoy nakita nga Pariseo o usa sa atong mga kadagkoan nga mituo kaniya? Wala gayod! Ang mga tawo lang nga wala masayod sa Kasugoan ni Moises ang mituo kaniya. Tunglohon gayod sila sa Dios.”

Ang usa niining mga Pariseo mao si Nicodemo. Mao kini siya ang tawo nga nakigkita kaniadto kang Jesus. Miingon siya sa iyang mga kauban, “Dili ba supak man sa atong kasugoan nga hukman ang tawo sa dili pa nato madungog gikan kaniya kon unsa ang iyang gibuhat?” Miingon sila kang Nicodemo, “Unsa, mora man usab kag taga-Galilea! Susiha ra gud ang Kasulatan ug makita mo nga wala gayoy propeta sa Dios nga magagikan sa Galilea.”

Misulti pag-usab si Jesus sa mga tawo, “Ako ang suga sa mga tawo sa kalibotan. Ang nagasunod kanako, dili gayod magkinabuhi diha sa kangitngit, kondili mahayagan siya sa suga nga nagahatag ug kinabuhi.” (Juan 7:37-52;8:12)

Imbis sa “Angay ug Matuod…”

Tono 7: Oh Inahan kinsa walay kaminyoon, ikaw nanamkon nga walay mahugawan: ang Pulong, kinsa naghimo sa tanan nga mga butang, nakadawat sa unod gikan kanimo. Oh Birhen Theotokos, ikaw ang sudlanan alang kaniya kinsa labaw sa tanan, ug ikaw nahimong puloy-anan alang sa imong walay kinutuban nga Magbubuhat: Busa kami nagahimaya kanimo.

Sa Pagkalawat

Ang imong maayong Espiritu mogiya kanako sa yuta sa katul-iran. Aleluya. (Salmo 142:10)

Imbis sa “Nakita nato ang matuod nga kahayag…”

Tono 8: Dalayegon ka, oh Kristo nga among Dios!
Imong gipadayag ang mga mananagat ingon nga mga labing-maalamon
pinaagi sa pagpadala kanila sa Espiritu Santo.
Pinaagi kanila ikaw nagbira sa kalibutan diha sa imong pukot.
Himayaon ka, oh Mahigugmaon sa tawhanong kaliwatan.