Ang Domingo sa Tanang mga Santos

Ang ikaduhang Domingo human sa Pentekostes, Tono 1. Ang tanang mga Santos sa Russia.

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 1
Sa dihang gisira ang bato sa mga Hudeo,
samtang ang mga sundalo nagbantay sa imong labing-balaang lawas,
nabanhaw ka sa ikatulong adlaw, oh Manluluwas,
naghatag kag kinabuhi sa tanang katawhan.
Busa, nagsinggit ang tanang gahum sa langit kanimo,
oh Maghahatag sa kinabuhi.
Himayaon ang imong pagkabanhaw, oh Kristo.
Himayaon ang imong gingharian.
Himayaon ang imong kapaigoan,
kay mahigugmaon ka man sa katawhan.

Tropar sa mga Santos, Tono 8
Ang yuta sa Russia nagahalad kanimo, oh Ginoo,
ang tanang mga santos nga nagsidlak diha niini,
ingon sa maanindot nga bunga sa imong pagpugas sa kaluwasan.
Sa ilang mga pangamuyo, ug pinaagi sa Theotokos,
tipigi ang Simbahan ug ang among yuta diha sa lawom nga kalinaw,
Oh ikaw nga labing maloloy-on.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 1
Nabanhaw ka nga mahimayaon
gikan sa lubnganan, ingon nga Dios,
ug gipabangon ang tanang katawhan diha sa imong kaugalingon.
Ang tawhanong kaliwat nagadayag kanimo isip Dios,
kay nawala ang kamatayon.
Si Adan naghimaya, oh Magtutudlo,
ug si Eva nagmalipay,
kay gipalingkawas na sila gikan sa pagkaulipon.
Busa midanguynguy sila kanimo,
gihatagan mo sa pagkabanhaw ang tanan, oh Kristo.

Kontak sa mga Santos, Tono 3
Karon ang kwayir sa mga santos nga nakapahimuot sa Dios didto sa yuta sa Russia
nagbarug dinhi sa Simbahan ug dili-makitang nag-ampo sa Dios alang kanato.
Kauban nila ang mga anghel nagahimaya kaniya,
ug ang tanang mga santos sa Simbahan ni Kristo nagsaulog uban kanila;
kay silang tanan nag-ampo alang kanato alang sa Dios sa kahangtoran.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 32:22,1

  • Itugot nga ang imong kaluoy maanaa kanamo, oh Ginoo, kay kami naglaum kanimo.
  • Paglipay sa Ginoo, kamong mga matarong; pagdayeg ang angay sa mga matul-id.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngato sa mg taga-Roma

Mga kaigsoonan: Himaya, pasidungog, ug kalinaw, ngadto sa matag tawo nga nagabuhat og maayo, una ngadto sa mga Judeo, ug usab ngadto sa mga kanasoran; kay walay pagpalabi og mga tawo diha sa Dios. Kay ingon sa kadaghan sa mga nagpakasala nga walay labot sa balaod usab malaglag nga walay labot sa balaod; ug ingon sa kadaghan sa mga nagpakasala diha sa balaod pagahukman pinaagi sa balaod. Kay dili ang mga tigpaminaw sa balaod mao ang matarung atubangan sa Dios, apan ang mga tigbuhat sa balaod mao ang pagamatarungon. Kay sa diha nga ang mga kanasoran, nga wala nagabaton sa balaod, nagbuhat pinaagi sa kinaiyahan sa mga butang nga anaa sa balaod, kini sila, nga wala magbaton sa balaod, maoy usa ka balaod ngadto sa ilang mga kaugalingon; nga mipakita sa buhat sa balaod nga nahisulat diha sa ilang mga kasingkasing, ang ilang konsensya usab nagadala sa pagpamatuod, ug ang ilang mga panghunahuna sa samang paagi nagasumbong o kon dili man nagapamalibad sa usa ug usa, sa adlaw sa diha nga ang Dios mohukom sa mga tinago sa mga tawo pinaagi ni Jesus Kristo sumala sa akong maayong balita.

Pinaagi sa pagtoo, ang mga santos mibuntog og mga gingharian, mibuhat og pagkamatarung, nakaangkon sa mga saad, mipatak-om sa mga baba sa mga leyon, mipalong sa kabangis sa kalayo, miikyas sa sulab sa espada, gikan sa kahuyang nahimo nga kusgan, misamot ka maisogon diha sa pakig-away, miabog sa mga sundalo nga gikan sa laing nasud. Ang mga babaye midawat sa ilang patay nga nabuhi pag-usab: ug ang uban gisakit, wala nagadawat sa kagawasan; aron sila makaangkon og usa ka labing maayo nga pagkabanhaw. Ug ang uban adunay paghusay nga mabangis nga mga pagbugalbugal ug mga paglatigo, oo, ug dugang pa sa mga gapos ug pagkabilanggo; sila gibato, sila gigabas aron mapikas, sila gitintal, gipamatay pinaagi sa espada: sila naglatagaw nga nagsul-ob og mga panit sa mga karnero ug mga panit sa kanding; anaa sa kawad-on, gisakit, gipaantos: Sa kang kinsa ang kalibutan dili takus. Sila naglatagaw diha sa mga deserto, ug diha sa kabukiran, ug diha sa mga lungib ug mga langub sa yuta. Ug kining tanan, nga nakabaton og usa ka maayo nga pagtaho pinaagi sa pagtoo, wala nakadawat sa saad. Ang Dios nga nakatagana og pipila ka labing maayo pa nga butang alang kanato, aron sila kon wala kita dili mahimo nga hingpit. Tungod niini, sa nakita nga kita usab usa kla mabagang panganod sa mga saksi, ihiklin nato ang matag kabug-aton, ug ang sala sa labing kasayon nga makapukan kanato, ug atong daganon uban sa pilob ang lumba nga anaa sa atong atubangan; nga nagatutok ngadto ni Jesus ang magsusugod ug magtatapos sa atong pagtoo; kinsa tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan milahutay sa krus, nga nagatamay sa kaulaw, ug gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. (Roma 2:10-16; Hebreohanon 11:33-12:2)

Aleluya, Salmo 17:47,50

  • Ang Dios nagtugot sa akong pagpanimalus, ug nagtugyan sa katawhan ilalum nako.
  • Dakung kaluwasan gihatag niya sa iyang hari; ug nagapakita og kaluoy sa iyang Kristo, kang David ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangtoran.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona naglakaw si Jesus sa daplin sa Linaw sa Galilea, ug nakakita sa duha ka managsoon, si Simon nga gitawag og Pedro, ug si Andreo nga iyang igsoon, nga nagataktak sa usa ka pukot ngadto sa dagat: kay sila mga mangingisda. Ug siya nagaingon ngadto kanila, “Sunod kanako, ug ako magahimo kaninyo nga mga mangingisda og mga tawo.” Ug sila mibiya dayon sa ilang mga pukot, ug misunod kaniya. Ug sa pagpadayon gikan didto, siya nakakita sa laing duha ka managsoon, si Jacobo nga anak ni Zebedeo, ug si Juan nga iyang igsoon, diha sa usa ka sakayan uban ni Zebedeo nga ilang amahan, nga nagpuna sa ilang mga pukot; ug siya mitawag kanila. Ug sila dihadiha mibiya sa sakayan ug sa ilang amahan, ug misunod kaniya. Ug si Jesus milibot sa tibuok Galilea, nga nagapanudlo sulod sa ilang mga sinagoga, ug nagawali sa maayong balita sa gingharian, ug nagapangayo sa tanang matang sa sakit ug sa tanang matang sa balatian nga diha sa katawhan. Ug dihay misunod kaniya nga dagkung mga panon sa katawhan gikan sa Galilea, ug gikan sa Decapolis, ug gikan sa Jerusalem, ug gikan sa Judea, ug gikan sa unahan sa Jordan. Ug sa pagkakita sa mga panon, siya mitungas ngadto sa usa ka bukid. Ug sa diha nga siya nahiluna, ang iyang mga tinun-an miduol ngadto kaniya. Ug siya miabli sa iyang baba, ug nagtudlo kanila, nga nagaingon:

“Bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa kalangitan. Bulahan ang mga nagamasulob-on, kay sila pagahupayon. Bulahan ang mga maaghop, kay sila magapanunod sa yuta. Bulahan ang mga gigutom ug gi-uhaw sa pagkamatarung, kay sila pagabusgon. Bulahan ang mga maloloy-on, kay kaloy-an sila. Bulahan ang mga maputli og kasingkasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang mga magbubuhat og kadaitan, kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa kalangitan. Bulahan kamo sa diha nga pakaulawan kamo sa mga tawo, ug pagalutoson kamo, ug magabutangbutang batok kaninyo sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay daku ang inyong ganti didto sa kalangitan. Kay sa ingon gilutos nila ang mga profeta nga nahiuna kaninyo.” (Mateo 4:18-23; 25-5:12)