Ang Domingo sa Tanang mga Santos

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 8
Mikanaug ka gikan sa kahitas-an, oh Maloloy-on.
Giantus mo ang paglubong hangtod sa ikatulong adlaw,
aron maluwas kami gikan sa mga pasyon.
Oh Ginoo, nga among kinabuhi ug pagkabanhaw, himayaon ka.

Tropar sa Tanang mga Santos, Tono 4
Gidayandayanan sa dugo sa imong mga martir
diha sa tibuok kalibutan,
ingon sa purpura ug sa lino nga fino,
imong Simbahan, pinaagi kanila,
ang nagatu-aw kanimo, oh Kristo nga Dios:
Ipadala ang imong mga kaluoy dinhi sa imong katawhan.
Hatagi og kalinaw sa imong katilingban,
ug dakung kaluoy sa among mga kalag.

Kontak sa Tanang mga Santos, Tono 8
Kanimo, oh Ginoo, ang nagtanum sa paglalang,
gihalad sa kalibutan ang diosnong mga martir
sama sa unang mga bunga sa kabinuhatan.
Pinaagi sa ilang mga pag-ampo, panalipdi ang imong Simbahan,
ang imong katilingban, diha sa lawom nga kalinaw,
pinaagi sa Theotokos, oh labing Maloloy-on.

Prokimenon, Salmo 75:11,1

  • Pag-ampo kamo, ug bayad sa inyong mga saad; sa Ginoo nga inyong Dios.
  • Ang Ginoo nailhan sa Judea; bantugan ang iyang ngalan sa Israel.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga Hebreohanon

Pinaagi sa pagtuo, ang mga santos mibuntog og mga gingharian, mibuhat og pagkamatarung, nakaangkon sa mga saad, mipatak-om sa mga baba sa mga leyon, mipalong sa kabangis sa kalayo, miikyas sa sulab sa espada, gikan sa kahuyang nahimo nga kusgan, misamot ka maisogon diha sa pakig-away, miabog sa mga sundalo nga gikan sa laing nasud. Ang mga babaye midawat sa ilang patay nga nabuhi pag-usab: ug ang uban gisakit, wala nagadawat sa kagawasan; aron sila makaangkon og usa ka labing maayo nga pagkabanhaw: Ug ang uban adunay paghusay nga mabangis nga mga pagbugalbugal ug mga paglatigo, oo, ug dugang pa sa mga gapos ug pagkabilanggo. Sila gibato, sila gigabas aron mapikas, sila gitintal, gipamatay pinaagi sa espada: sila naglatagaw nga nagsul-ob og mga panit sa mga karnero ug mga panit sa kanding; anaa sa kawad-on, gisakit, gipaantos — sa kang kinsa ang kalibutan dili takus. Sila naglatagaw diha sa mga deserto, ug diha sa kabukiran, ug diha sa mga lungib ug mga langub sa yuta. Ug kining tanan, nga nakabaton og usa ka maayo nga pagtaho pinaagi sa pagtuo, wala nakadawat sa saad: Ang Dios nga nakatagana og pipila ka labing maayo pa nga butang alang kanato, aron sila kon wala kita dili mahimo nga hingpit. Tungod niini sa nakita nga kita usab gilibotan sa usa ka mabagang panganod sa mga saksi, ihiklin nato ang matag kabug-aton, us ang sala sa labing kasayon nga makapukan kanato, ug atong daganon uban sa pailob ang lumba nga anaa sa atong atubangan, nga nadatutok ngadto ni Jesus and magsusugod ug magtatapos sa atong pagtuo. (Hebreohanon 11:33-12:2a)

Aleluya, Tono 4, Salmo 33:17,19

  • Nanagtu-aw ang mga matarung, ug nagpatalinghug ang Ginoo, ug nagluwas kanila gikan sa tanan nilang mga kalisdanan.
  • Daghan ang mga kagul-anan sa mga matarung; apan luwason sila sa Ginoo gikan niining tanan.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Miingon ang Ginoo: Si bisan kinsa nga mosugid kanako atubangan sa mga tawo, siya ako usab nga isugid atubangan sa akong Amahan nga atua sa langit. Apan si bisan kinsa nga molimod kanako sa atubangan sa mga tawo, siya ako usab nga ilimod atubangan sa akong Amahan nga atua sa langit. Siya nga nagahigugma sa amahan o inahan labaw pa kanako dili takos kanako: ug siya nga nagahigugma sa anak nga lalaki o babaye labaw pa kanako dili takos kanako. Ug siya nga wala nagapas-an sa iyang krus, ug nagasunod kanako, dili takos kanako. Unya mitubag si Pedro ug miingon ngadto kaniya, Tan-awa, kami mibiya sa tanan, ug misunod kanimo; busa unsa man ang among maangkon? Ug si Jesus miingon ngadto kanila, Sa pagkatinuod ako mag-ingon nganha kaninyo, Nga kamo nga nagasunod kanako, diha sa bag-ong kaliwatan sa panahon nga ang Anak sa tawo molingkod sa trono sa iyang himaya, kamo usab molingkod diha sa napulo ug duha ka trono, nga magahukom sa napulo ug duha ka tribo sa Israel. Ug ang matag-usa nga nagabiya sa mga balay, o mga lalaking igsoon, o mga babayeng igsoon, o amahan, o inahan, o asawa, o mga anak, o kayutaan, tungod ug alang sa akong ngalan, makadawat sa usa ka gatos ka pilo, ug makapanunod sa kinabuhing walay kataposan. Apan daghan nga nag-una nga maulahi; ug ang naulahi mag-una. (Mateo 10:32-33, 37-38, 19:27-30)