Ang Domingo sa Unang Ekumenikal nga Konseho

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 6
Ang gamhanang mga anghel naa sa imong lubnganan.
Ang mga guwardya nahisama sa mga patay.
Si Maria nagbarog diha sa imong lubong,
nga nangita sa imong labing putli nga lawas.
Imong gibuntog ang Hades sa dili pag-apil sa pagkamadunoton niini.
ug mibalik ka aron sa pakigkita sa Birhen.
Gihatagan mo sa kinabuhi ang kalibutan,
oh Ginoo, nga nabanhaw gikan sa mga patay,
Himayaon ka.

Tropar sa Pagkayab, Tono 4
Mikayab ka sa himaya, oh Kristo nga among Dios,
nga naghatag sa kalipay sa imong mga tinun-an
pinaagi sa saad sa Espiritu Santo.
Pinaagi sa imong panalangin gipasaligan sila
nga ikaw mao ang Anak sa Dios,
ang Manunubos sa kalibutan.

Tropar sa mga Amahan, Tone 8
Labing mahimayaon ka, oh Kristo nga among Dios,
kinsa naglig-on sa among santos nga mga amahan
ingon sa masanagong mga bitoon dinhi sa yuta;
ug pinaagi kanila gigiyahan mo kaming tanan ngadto sa tinuod nga Pagtuo.
Oh ikaw nga Labing Maloloy-on, himayaon ka.

Kontak sa mga Amahan, Tone 8
Ang pagsangyaw sa mga apostoles ug ang doktrina sa mga amahan
nagpamatuod sa usa ra ka Pagtuo sa Simbahan;
gisul-ob sa sapot sa kamatuoran,
gikan sa teolohiya gikan sa kahitas-an,
ang Simbahan nagbahinbahin nga tul-id ug naghimaya
sa dakung misteryo sa pagkadiosnon.

Kontak sa Pagkayab, Tono 8
Sa dihang natuman mo ang laraw alang sa atong tungod,
ug nagkahiusa nga yuta ngadto sa langit,
ikaw mikayab sa himaya, oh Kristo nga among Dios,
wala mabahin gikan sa mga nahigugma kanimo,
apan nahibilin nga uban kanila ug nagasinggit:
“Ako uban kaninyo, ug walay usa nga batok kanimo!”

Prokimenon, Tono 4, Daniel 3:26,27

  • Dayegon ka, oh Ginoong Dios sa among mga amahan, ug angayang himayaon ang imong ngalan hangtod sa kahangtoran!
  • Kay ikaw matarung sa tanan nimong gibuhat kanamo

Ang pagbasa sa mga Buhat sa santos nga mga Apoostoles

Niadtong panahona wala kami mohapit sa Efeso, kay dili gusto ni Pablo nga malangan siya diha sa probinsya sa Asia, tungod kay nagdali siya nga makaabot sa Jerusalem sa dili pa moabot ang adlaw sa Pentecostes. Samtang didto si Pablo sa Mileto nagpasugo siya ngadto sa Efeso nga paadtoon kaniya ang mga kadagkoan sa Simbahan. Pag-abot nila, miingon si Pablo kanila, “Nahibalo kamo kon unsa ang akong pagkinabuhi samtang uban pa ako kaninyo. Bantayi gayod ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga tawo sa Dios nga gisalig kaninyo sa Espiritu Santo. Atimana gayod ninyo ang iglesia sa Dios nga gitubos niya pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Kay nasayod ako nga kon makagikan na ako may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mabangis nga mga mananap nga moapil kaninyo aron bungkagon ang inyong pundok. Moabot usab ang panahon nga gikan mismo sa inyong pundok may mga tawo nga magasulti ug bakak sa pagpahisalaag sa mga sumusunod ni Jesus ug aron sila nay sundon. Busa pangandam kamo, ug hinumdomi ninyo nga sulod sa tulo ka tuig, adlaw ug gabii wala gayod ako mohunong sa pagpahimangno kaninyong tanan inubanan sa mga luha. Ug karon itugyan ko kamo sa Dios ug sa iyang pulong, ang pulong mahitungod sa iyang grasya, nga makapalig-on sa inyong pagtuo ug makahatag kaninyo sa tanan nga kaayohan nga gitagana alang sa tanan nga gihimo niyang mga anak. Wala ako mangandoy sa inyong mga kuwarta ug mga bisti. Nasayod gayod kamo nga nagtrabaho ako aron may magasto ako alang sa akong mga kinahanglanon ug sa akong mga kauban. Gihimo ko kadto aron ipakita usab kaninyo nga kinahanglan maghago aron matabangan nato ang mga kabos. Hinumdoman nato kanunay ang giingon ni Ginoong Jesus nga mas bulahan ang maghatag kaysa magdawat.” Pagkahuman ug sulti ni Pablo, miluhod siya uban nilang tanan ug nag-ampo. (Mga Buhat 20:16-18a,28-36)

Aleluya, Tono 1, Salmp 49:1,5

  • Ang Dios sa mga dios, ang Ginoo nagsulti, ug nagtawag sa yuta gikan sa silangan sa adlaw, ngadto sa kasadpan niini.
  • Tipuna sa tingub ang iyang mga santos nganhi kaniya, kadtong mga nanagbuhat ug tugon uban kaniya pinaagi sa halad.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Niadtong panahona mihangad si Jesus sa langit ug miingon, “Amahan, miabot na ang panahon. Pasidunggi ang imong Anak aron pasidunggan ka usab sa imong Anak. Kay gihatagan mo akog katungod sa paggahom sa tanang tawo, aron mahatagan ko sa kinabuhi nga walay kataposan ang tanan kanila nga imong gihatag kanako. Mao kini ang kinabuhi nga walay kataposan: nga ang mga tawo mag-ila kanimo nga mao lamang ang tinuod nga Dios ug mag-ila usab kanako nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibotan tungod kay nahuman ko na ang imong gipabuhat kanako. Busa karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya. Ihatag kanako ang dungog nga akoa kaniadto sa diha pa ako uban kanimo, sa wala mo pa mugnaa ang kalibotan. Gipaila ko ikaw sa mga tawo nga imong gipili dinhi sa kalibotan ug gihatag kanako. Imo sila kaniadto ug gihatag mo sila kanako, ug gituman nila ang imong mga sugo. Karon nahibaloan na nila nga ang tanan nga imong gihatag kanako naggikan kanimo. Kon unsa ang imong gitudlo kanako mao usab ang akong gitudlo kanila, ug kini gidawat nila. Ug nahibaloan nila nga ako tinuod gayod nga naggikan kanimo. Ug nagatuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagaampo ako alang kanila. Kini nga pag-ampo dili alang sa mga tawo sa kalibotan, kondili alang sa mga tawo nga imong gihatag kanako, tungod kay sila imo man. Ang tanan nga akoa, imo, ug ang tanan nga imo, akoa usab. Ug gipasidunggan nila ako. Karon mobalik na ako diha kanimo ug dili na ako magpuyo niini nga kalibotan. Apan sila magpabilin pa dinhi. Oh balaang Amahan, pinaagi sa imong gahom nga imong gihatag kanako bantayi kini nga mga tawo aron silang tanan mahiusa sama nga ikaw ug ako usa lang. Sa akong pagpakig-uban kanila gibantayan ko sila pinaagi sa imong gahom nga gihatag mo kanako. Gibantayan ko sila, ug wala gayoy nawala kanila, gawas lang sa tawo nga gitakda na nga mawala, aron matuman ang Kasulatan. Karon mobalik na ako diha kanimo. Kining mga butanga ginasulti ko nang daan kanila samtang ania pa ako sa kalibotan aron malipay gayod sila sama kanako. (Juan 17:1-13)

Imbis sa “Angay ug Matuod…”

Tono 5: Himayaa, oh kalag ko,
si Kristo nga Maghahatag sa kinabuhi,
Kinsa mikayab gikan sa yuta ngadto sa langit.
Oh Inahan sa Dios kinsa labaw sa hunahuna ug pulong,
kinsa sa hustong panahon, katingalahan nga nanganak
ngadto kaniya nga mao sa wala pa ang kapanahonan,
kaming mga magtotoo nagahimaya kanimo
sa hiniusang panag-uyon

Imbius sa “Nakita nato and matuod nga kayahag…”

Tono 4: Mikayab ka sa himaya, oh Kristo nga among Dios,
nga naghatag sa kalipay sa imong mga tinun-an
pinaagi sa saad sa Espiritu Santo.
Pinaagi sa imong panalangin gipasaligan sila
nga ikaw mao ang Anak sa Dios,
ang Manunubos sa kalibutan.